Filozofická Fakulta

Knihovna

Knihovna Ústavu pro dějiny umění FF UK byla od svých počátků úzce spjata se založením ústavu roku 1850 a procházela spolu s ním složitým historickým vývojem. Utvářela se postupným sjednocováním tematických souborů starých seminárních knihoven české a německé univerzity, z vlastních nákupů a získáváním knižních darů. Významným zdrojem akvizice byly též odkazy mnohdy velkých literárních celků a pozůstalostí významných osobností oboru. Tyto dnes reprezentují ve fondech knihovny ÚDU například vzácné fragmenty tzv. „Knihovny Lehnerovy“ (část pozůstalosti Msgre. Ferdinanda Josefa Lehnera), nebo „Knihovny Cibulkovy“ (pozůstalost prof. ThDr. PhDr. Josefa Cibulky), které tvoří základ historických sbírek knihovny.

I novější přírůstky jsou tvořeny pozůstalostmi a dary známých historiků umění jako byli prof. PhDr. Mojmír Horyna, prof. ing. arch. Dalibor Veselý, nebo prof. Bernhard Schütz. Nelze opomenout ani četné drobnější dary kulturních institucí i jednotlivců (autorů a dalších).  Nejdůležitějším pravidelným akvizičním zdrojem však zůstávají systematické a koncepčně vyvážené nákupy tuzemské a zahraniční literatury.


Otevírací doba

Výpůjčních a dalších služeb knihovny mohou studenti univerzity i veřejnost využívat v těchto otevíracích hodinách:


Po : 8.00 – 12.30 hod.
Út : 13.00 – 17.30 hod.
St : 8.00 – 12.00 hod.
Čt : 12.00 – 15.00 hod.
Pá : 8.00 – 12.00 hod.

Od listopadu do konce června je mimo běžný provoz zajištěna každé pondělí, středu a čtvrtek od 15.00 do 18.00 hodin služba doktorandů s možností prezenčního studia.

 

Kontakty

Mgr. Ivana Gräffingerová, knihovnice ústavu
telefon:
+420 221 619 698
e-mail:
ivana.graffingerova@ff.cuni.cz 


Základní charakteristika knihovny

Studovna s deseti studijními místy, tzv.“příruční knihovna“, je určena k práci s literárními prameny, ke studijní a badatelské činnosti. V této místnosti č.415b, vybavené výpůjčním pultem probíhají také  prezenční a absenční výpůjční služby z téměř celého fondu knihovny DU. Studovna je vybavena celkem třemi počítači, které jsou určeny studentům a ostatním uživatelům. V rámci tohoto malého PC centra lze využívat všechny dostupné elektronické informační zdroje FF UK. Ke zkvalitnění služeb přispívá i možnost použití tiskárny a skeneru.

Výpůjční protokol je veden na samostatném počítači, který zajišťuje kompletní automatizované výpůjční služby. Další pomocný výpůjční a evidenční aparát - dílčí počítače, lístkové katalogy a kartotéky slouží jako pomůcky k vyhledávání literatury. Knihovní fond je od roku 1995 digitálně zpracováván a zpřístupňován prostřednictvím Centrálního katalogu FF UK. V současné době jsou všechny publikace z fondu knihovny DU již takto automatizovaně vyhledatelné.

V knihovním fondu tohoto oddělení je ve volném výběru zastoupena především literatura slovníková, encyklopedická, příručková, monografická a časopisecká. Obsahově tvoří průřez dějinami umění a je určena k základní orientaci v dané problematice. Literatura je řazena tematicky a chronologicky tak, aby co nejpřehledněji prezentovala historický vývoj oboru a jeho etapy. Vytváří historicky ucelenou enklávu základních dokumentů k dějinám umění, architektury a památkové péče. Využívána je v rámci služeb a režimu knihovny ÚDU. Publikace z „příruční knihovny“ jsou pro svou jedinečnost určeny převážně k prezenčnímu studiu, nebo ke krátkodobým výpůjčkám.

 

Knihovní fond

Současný fond knihovny čítá přes 61.000 svazků, především knih a časopisů. Řadí se tím k největším oborovým knihovnám na FF UK. Zahrnuje publikace ze všech oblastí dějin výtvarného umění, architektury, památkové péče, kastelologie, ale i příbuzných oborů jako jsou archeologie, historie, filozofie, religionistika a mnoho dalších. Dle typu, původu, či historických období, lze knihy rozdělit do devíti samostatných celků (fondů):

Staré tisky

Knihy tištěné v rozmezí let 1500-1860,  tvoří soubor cca 855 kusů vzácných publikací z oblasti dějin umění a architektury. Představují díla slavných historiků umění, teoretiků oboru, samotných umělců a architektů. Texty psané především německy, latinsky, italsky, některé též francouzsky, reprezentují unikátní a historicky nejcennější část fondu. Padesát dva vybraných nejvzácnějších starých tisků je pro svou vyjímečnost dlouhodobě deponováno v trezorové místnosti Archivu FF UK. Studium je přísně prezenční s dozorem, a lze jej uskutečnit pouze se souhlasem a doporučením ředitele ústavu.

Byzantologická knihovna

Rozsáhlá tematická sbírka psaná převážně v němčině, francouzštině a ruštině, je tvořena z největší části publikacemi z konce 19. a počátku 20. století. Ve dvacátých letech minulého století budování této knihovny silně ovlivnilo působení bývalého profesora oděské a petrohradské univerzity N. P. Kondakova na zdejším ústavu a pozdější vznik oddělení pro byzantské a východoslovanské dějiny pod vedením prof. N. L. Okuněva. Tento pozoruhodný historický fond je uložen v depozitáři paláce Krystal.

Lhůta na objednání knih je 10 dní. Studium této literatury je pouze prezenční.

Lehnerova knihovna

Část pozůstalosti Msgre. Ferdinanda Josefa Lehnera, kněze a významného historika umění je samostatnou enklávou základní literatury převážně středověkého umění vysoké vědecké a historické hodnoty. Tvoří jeden z nejvzácnějších fondů knihovny DU, zahrnuje i 7 ks starých tisků z druhé poloviny 18. století. Texty jsou německé a francouzské, některé i české, převážně v dataci z konce 19. a počátku 20. století. Tato jedinečná sbírka je určena pouze k prezenčnímu studiu.

Cibulkova knihovna

Je pouze částí (zřejmě třetinou) původní knihovny prof. PhDr. Josefa Cibulky, přesto však tvoří ucelený průřez dějinami oboru se vzácnými, dnes již nezastupitelnými díly, z konce 19. a počátku 20. století. Knihy jsou psány převážně v němčině, francouzštině a hojně i v češtině. Studium této literatury je pouze prezenční .Tato samostat-ná knihovna uzavírá nejstarší – historickou část fondů knihovny ÚDU.

Horynova knihovna

Tzv. Horynova knihovna je odkazem prof. PhDr. Mojmíra Horyny, významného historika umění a dlouholetého ředitele Ústavu pro dějiny umění FF UK. Fond signatury HM zahrnuje literaturu 20. a počátku 21. století, s tématikou dějin umění a architektury, s užším zaměřením na české a německé baroko. Texty jsou převážně v českém a německém jazyce. Pro svou nadčasovou aktuálnost je tento fond využíván i k absenčním výpůjčkám.

Knihovna Dalibora Veselého

Dar, pozůstalost prof. ing. arch. Dalibora Veselého, architekta a historika umění, zástupce pookupační (r. 1968) české emigrace v Anglii. Prof. Veselý působil na mnoha prestižních anglických univerzitách (př. Cambridge, Emmanuel College) a během svého života vybu-doval obdivuhodně rozsáhlou odbornou knihovnu. Celá knihovna čítá cca 6 000 svazků a její koncepce zahrnuje systematicky budované tematické oddíly. Tyto jsou věnovány dějinám a teorii umění, architektuře, urbanizmu, ale také filozofii, teologii, historickým a společenským vědám. V rámci dislokace FF UK byla knihovna rozdělena na dvě části. Větší díl zahrnující filozofii, teologii, historii a další navazující témata, byl umístěn v Knihovně Šporkova paláce, kde je k dispozici k prezenčnímu bádání (knihy signatury VDB-).

Menší část, cca 1.800 svazků prezentuje dějiny umění a architektury od antiky až po 21. století. Knihovna signatury VDA- je stavěna chronologicky dle historických období, je věnována malířství, sochařství a architektuře. Větší samostatné celky Veselého knihovny patří  metodologii dějin umění a urbanizmu. 

V současné době probíhá zkušební provoz krátkobé výpůjčky (objednávka ze skladu předem).

Fond časopisů

Čítá 195 titulů převážně evropské provenience od 19. století do současnosti. Jedná se o převážně o vázané ročníky časopisů českých, rakouských a německých z přelomu minulého století. Dnes knihovna abonentně odebírá pouze 11 titulů z oblasti dějin umění, architektury a památkové péče. Všechny časopisy lze využívat prezenčně.

Fond vysokoškolských prací

(soubor prací bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních)

Specifický fond zahrnuje přes 950 titulů, a je určen výhradně k prezenčnímu studiu. Vzhledem k archivnímu charakteru těchto dokumentů podléhá zvláštnímu výpůjčnímu režimu, ale s možností fotoreprodukce textu i obrazových příloh. Bakalářské práce jsou v depositáři uloženy pouze vzorově. Ostatní dle platných právních předpisů.

Nově, dle opatření rektora č. 13/2017, a dokumentu – Evidence a zveřejňování závěrečných prací, vyplývá, že od 1. října 2017 budou VŠ závěrečné práce odevzdávány, mimo některé vyjímky, pouze v elektronické podobě.   Tyto práce budou plno-textově zpřístupněny v repositáři vysokoškolských prací FF UK.

Pro akvizici tohoto fondu v papírové formě, budou přírůstky v budoucnosti pouze výjimečné.

Literatura tzv. běžné produkce

Zahrnuje knihy z oblasti dějin umění a architektury od konce 19. století do současnosti. Tato část fondu je koncipována též v kontextu s jinými vědními obory např. historií, teologií, estetikou, archeologií, filosofií a dalšími. Pro studenty, odbornou i laickou veřejnost je fond určen k absenčnímu využití.

Absenční výpůjčky knih jsou limitovány stářím knihy (rok 1945) a jejím fyzickým stavem. Posouzení aktuálních výpůjček je v kompetenci knihovníka.


Knihovní řád

 

·        V knihovně Ústavu pro dějiny umění FF UK je platný „Výpůjční řád“ Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – Opatření děkana č. 25/2016. Jeho plné znění naleznete zde. 

 ·        Absenční výpůjčky lze uskutečnit pouze z částí fondu pro tyto účely vyčleněných, signatura 1 -, a A1 -, HM-.

·        Absenční výpůjčky nelze uskutečnit u knih s vročením starším roku 1945, u knih nevázaných, či poškozených. Rozhodování o realizaci výpůjček  je v kompetenci knihovníka.

·        Publikace z příruční knihovny, historických fondů, Knihovny Dalibora Veselého a fondu vysokoškolských prací jsou určeny pouze k prezenčnímu využití.

·        V souladu s knihovním řádem lze půjčovat knihy se statusem 01 – prezenční na víkend, nebo přes noc.

 

Katalogy a databáze

UKAŽ - discovery služba Univerzity Karlovy od A do Ž (více informací zde):

 

Centrální katalog UK

Portál elektronických informačních zdrojů – databáze, elektronické knihy a časopisy (návod na vzdálený přístup k elektronickým zdrojům).

Digitální univerzitní repozitář - obsahuje elektronické verze vysokoškolských kvalifikačních prací Univerzity Karlovy v Praze

Metalib - paralelní vyhledávač informačních zdrojů UK

Elektra - elektronický portál studijních materiálů FF UK


Důležité odkazy

Knihovna FF UK

Knihovny UK

Národní knihovna ČR

Knihovna AV ČR

Dar, pozůstalost prof. ing. arch. Dalibora Veselého, architekta a historika umění, zástupce pookupační (r. 1968) české emigrace v Anglii. Prof. Veselý působil na mnoha prestižních anglických univerzitách (př. Cambridge, Emmanuel College) a během svého života vybu-doval obdivuhodně rozsáhlou odbornou knihovnu. Celá knihovna čítá cca 6 000 svazků a její koncepce zahrnuje systematicky budované tematické oddíly. Tyto jsou věnovány dějinám a teorii umění, architektuře, urbanizmu, ale také filozofii, teologii, historickým a společenským vědám. V rámci dislokace FF UK byla knihovna rozdělena na dvě části. Větší díl zahrnující filozofii, teologii, historii a další navazující témata, byl umístěn v Knihovně Šporkova paláce, kde je k dispozici k prezenčnímu bádání (knihy signatury VDB-).

Menší část, cca 1.800 svazků prezentuje dějiny umění a architektury od antiky až po 21. století. Knihovna signatury VDA- je stavěna chronologicky dle historických období, je věnována malířství, sochařství a architektuře. Větší samostatné celky Veselého knihovny patří  metodologii dějin umění a urbanizmu.

 

Knihovna Dalibora Veselého se čtyřmi badatelskými místy je umístěna v samostatné místnosti č. 311, ve 3. patře. 

Otevírací hodiny:   Po    10.00 – 12.00 hod.

                               Út     14.00 – 17.00 hod.

                               St      10.00 – 12.00 hod.

Ke studiu, které je pouze prezenční, je nutno se předem hlásit v Knihovně ÚDU ve 4. patře, v místnosti 415b.

Aktuality

Všem studentům, kteří během prázdnin odevzdávali na sekretariátu práce pro pí doc. Ottovou, p....

12. září 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

omlouváme se za jisté komplikace s vypsáním zářijového...

07. září 2019

Pan prof. Prahl sděluje, že bude též konzultovat celé září jako obvykle, tedy v ...

04. září 2019

Pan dr. Macek se velmi omlouvá, neb musí z vážných rodinných důvodů změnit čas zářijových...

31. srpen 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v září budu opět konzultovat v pravidelných...

26. srpen 2019