Filozofická Fakulta

Knihovna

Knihovna Ústavu pro dějiny umění FF UK byla od svých počátků úzce spjata se založením ústavu roku 1850 a procházela též složitým historickým vývojem. Utvářela se postupným sjednocováním tematických souborů starých seminárních knihoven české a německé univerzity, z vlastních nákupů a získáváním knižních darů. Významným zdrojem akvizice byly též odkazy mnohdy velkých literárních celků a pozůstalostí významných osobností oboru. Tyto dnes reprezentují ve fondech knihovny ÚDU například vzácné fragmenty tzv. „Knihovny Lehnerovy“ (pozůstalost Msgre. Ferdinanda Josefa Lehnera), nebo „Knihovny Cibulkovy“ (pozůstalost prof. ThDr. PhDr. Josefa Cibulky), které tvoří základ historických sbírek knihovny.

 

Otevírací doba

 

Výpůjčních a dalších služeb knihovny mohou studenti univerzity i veřejnost využívat denně v těchto otevíracích hodinách:

Po : 8.00 – 12.30 hod.
Út : 13.00 – 17.30 hod.
St : 8.00 – 12.00 hod.
Čt : 12.00 – 15.00 hod.
Pá : 8.00 – 12.00 hod.
Od listopadu do konce června je mimo běžný provoz zajištěna každé pondělí, středu a čtvrtek od 15.00 do 18.00 služba doktorandů s možností prezenčního studia.

 

Důležité upozornění pro uživatele knihovny:

V souladu s knihovním řádem lze nově půjčovat knihy se statusem 01-prezenční na víkend nebo přes noc.

Budeme rádi, když budete tuto možnost využívat. Vzájemná domluva je vždy možná. Vaše spokojenost jako uživatelů je nespornou prioritou naší knihovny.

 

Všechny knihy z historických fondů knihovny (včetně signatur U-1- a U-A1-) z let 1860–1945 jsou i přes informace uvedené v on-line katalogu pouze k prezenčnímu vypůjčení. Absenční výpůjčky jsou možné u knih vydaných od roku 1945.

 

Kontakty

Mgr. Ivana Gräffingerová, knihovnice ústavu
telefon:
+420 221 619 698
e-mail: ivana.graffingerova@ff.cuni.cz

Základní charakteristika knihovny

Studovna s deseti studijními místy je určena k práci s literárními prameny, ke studijní a badatelské činnosti. Vybavena je celkem čtyřmi počítači, dva jsou určeny k běžnému využití, další dva tvoří nové počítačové pracoviště v rámci studijně–vzdělávacích programů OPPA. V rámci tohoto PC centra lze využívat všechny dostupné elektronické informační zdroje FF UK. Ke zkvalitnění služeb přispívá i možnost použití tiskárny a skeneru.

Výpůjční protokol zahrnuje automatizované výpůjční služby, pomocný výpůjční a evidenční aparát (počítače, lístkové katalogy a kartotéky). Knihovní fond je od roku 1995 digitálně zpracováván a zpřístupňován prostřednictvím Centrálního katalogu FF UK. Retrospektivní počítačová katalogizace knih dlouhodobě probíhá. Náhradní vyhledávání v dosud nedigitalizovaných fondech je možné v knihovně prostřednictvím lístkového katalogu.

Knihovní fond

Současný fond knihovny čítá přes 55.000 svazků, především knih a časopisů. Lze jej rozdělit do sedmi dílčích, samostatných celků (fondů):

Staré tisky

Knihy tištěné v rozmezí let 1500-1860. soubor tvoří cca 850 kusů vzácných publikací z oblasti dějin umění a architektury, textů především německých, latinských a italských. Tvoří unikátní a historicky nejcennější část fondu. Padesát dva vybraných starých tisků je dlouhodobě deponováno v Archivu FF UK. Studium je přísně prezenční, a lze jej uskutečnit pouze se souhlasem a doporučením ředitele ústavu.

Byzantologická knihovna

Rozsáhlá tematická sbírka psaná převážně v němčině, francouzštině a ruštině, je tvořena z největší části publikacemi z konce 18. a počátku 19. století. Fond je uložen v depozitáři paláce Krystal. Lhůta na objednání knih je 1 týden. Studium této literatury je pouze prezenční.

Lehnerova knihovna

Je samostatnou enklávou základní literatury převážně středověkého umění vysoké vědecké a historické hodnoty. Tvoří jednu z nejcennějších částí knihovny DU. Texty jsou německé a francouzské, některé i české, v dataci z konce 18. a počátku 19. století. Tato jedinečná sbírka je určena pouze k prezenčnímu studiu.

Cibulkova knihovna

Je pouze částí (zřejmě třetinou) původní knihovny prof. Josefa Cibulky, přesto však tvoří ucelený průřez dějinami oboru se vzácnými, dnes již nezastupitelnými díly, z konce 18. a počátku 19. století. Knihy jsou psány převážně v němčině, francouzštině a hojně i v češtině. Také studium této literatury je pouze prezenční.

Fond časopisů

Čítá 194 titulů převážně evropské provenience od konce 18. století do současnosti. Dnes knihovna abonentně odebírá pouze devět titulů uměnovědných časopisů. Všechny časopisy lze využívat prezenčně.

Fond vysokoškolských prací

(soubor prací bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních)

Specifický fond zahrnuje přes 800 titulů, a je určen výhradně k prezenčnímu studiu. V rámci ochrany autorských práv podléhá zvláštnímu výpůjčnímu režimu s možností fotoreprodukce textu i obrazových příloh. Nově nebudou v depositáři uloženy bakalářské práce – tyto budou s ostatními pracemi digitalizovány a plno-textově zpřístupněny v repositáři vysokoškolských prací FF UK.

Literatura tzv. běžné produkce

Zahrnuje knihy z oblasti dějin umění a architektury od konce 18. století do současnosti. Tato část fondu je koncipována též v kontextu s jinými vědními obory např. historií, teologií, estetikou, archeologií, filosofií a dalšími. Pro studenty UK je fond určen k absenčnímu využití, pro ostatní studenty a veřejnost jsou výpůjčky možné pouze prezenčně. Absenční výpůjčky knih jsou limitovány též stářím knihy (rok 1945) a jejím fyzickým stavem. Posouzení aktuálních výpůjček je v kompetenci správce knihovny.

Příruční knihovna

Ústřední částí Knihovny Ústavu pro dějiny umění je tzv. „příruční knihovna“ s výpůjčním protokolem a studovnou:

Ve fondu tohoto oddělení je zastoupena především literatura slovníková, encyklopedická, příručková, monografická a časopisecká. Obsahově tvoří průřez dějinami umění a je určena k základní orientaci v dané problematice. Literatura je řazena tématicky a chronologicky tak, aby co nejpřehledněji prezentovala historický vývoj oboru a jeho etapy. Nově, v rámci programu OPPA byla zakoupena zahraniční literatura příručkového charakteru ke zkvalitnění informačních zdrojů zaměřených na oblast bakalářského studia. Vytváří historicky ucelenou enklávu základních dokumentů k dějinám umění a architektury. Využívána je v rámci služeb a režimu knihovny ÚDU. Publikace z „příruční knihovny“ jsou pro svou jedinečnost určeny převážně k prezenčnímu studiu.

Knihovní řád

  • V knihovně Ústavu pro dějiny umění FF UK je platný „Výpůjční řád“ Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – Opatření děkana č. 5/2014 ze dne 18. 03. 2014. Jeho plné znění naleznete zde.
  • Absenční výpůjčky lze uskutečnit pouze z částí fondu pro tyto účely vyčleněných, signatura 1 -, a A1 -.
  • Absenční výpůjčky nelze uskutečnit u knih s vročením starším roku 1945.
  • Publikace z příruční knihovny, historických fondů a fondu vysokoškolských prací jsou určeny pouze k prezenčnímu využití.

Zpracovala : Mgr. Ivana Gräffingerová, knihovnice ÚDU

Katalogy a databáze

 

UKAŽ - discovery služba Univerzity Karlovy od A do Ž (více informací zde):

 

Centrální katalog UK

Portál elektronických informačních zdrojů – databáze, elektronické knihy a časopisy (návod na vzdálený přístup k elektronickým zdrojům).

Digitální univerzitní repozitář - obsahuje elektronické verze vysokoškolských kvalifikačních prací Univerzity Karlovy v Praze

Metalib - paralelní vyhledávač informačních zdrojů UK

Elektra - elektronický portál studijních materiálů FF UK

Důležité odkazy

Knihovna FF UK

Knihovny UK

Národní knihovna ČR

Knihovna AV ČR

Aktuality

Pan prof. Konečný bude mít svou první přednášku z cyklu Historiografie a metodologie dějin umění...

20. únor 2018

Prosím, věnujte pozornost tomu, že u některých pedagogů došlo - a u některých možná ještě dojde...

16. únor 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letním semestru se konzultační hodiny K. Adamcové...

15. únor 2018

Dnešní konzultační hodiny pí dr. Adamcové a p. dr. Biegela se ruší!

12. únor 2018

Vážení a milí studenti,

stále ještě nejsem fit. Přednášku z "Úvodu do dějin umění" v...

16. prosinec 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017