Filozofická Fakulta

Knihovna

Současný fond knihovny čítá přes 61.000 svazků, především knih a časopisů. Řadí se tím k největším oborovým knihovnám na FF UK. Zahrnuje publikace ze všech oblastí dějin výtvarného umění, architektury, památkové péče, kastelologie, ale i příbuzných oborů jako jsou archeologie, historie, filozofie, religionistika a mnoho dalších. Dle typu, původu, či historických období, lze knihy rozdělit do několika samostatných celků (viz Knihovní fondy).

Novinka - Elektronická registrace čtenářů!

Od 1.12.2019 jsou všichni čtenáři registrováni centrálně do všech knihoven UK elektronickou přihláškou. Po přihlášení údaji do CAS (SIS) student zadá pouze trvalé bydliště a email a po odeslání je přihlášen jako čtenář. Přihlášení je možné přes vlastní zařízení.


Otevírací doba

Výpůjčních a dalších služeb knihovny mohou studenti univerzity i veřejnost využívat v těchto otevíracích hodinách:

 

Pondělí 8:00 – 12:30
Úterý 13:00 – 17:30
Středa 8:00 – 12:00
Čtvrtek 12:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 12:00

 

Od listopadu do konce června je mimo běžný provoz zajištěna každé pondělí, středu a čtvrtek od 15.00 do 18.00 hodin služba doktorandů s možností prezenčního studia z fondu příruční knihovny. Pokud chcete studovat knihy z jiných fondů, prosím objednejte si je emailem alespoň den předem.


Kontakty

Mgr. Ivana Gräffingerová, knihovnice ústavu

telefon: +420 221 619 698

e-mail: ivana.graffingerova@ff.cuni.cz 

adresa: Praha 1, Celetná 20, 4. patro, dveře číslo 415b

doručovací adresa:
Filozofická fakulta UK
Podatelna
Ústav pro dějiny umění (knihovna)

nám. Jana Palacha 1/2
Praha 1
116 38

(uveďte adresu odesílatele)


Rozdělení signatur

Signatury 1 -, A1 -, HM-, FD- = fondy s možností absenční výpůjčky (pouze knihy mladší roku 1945) bez nutnosti předchozího objednání

Signatura VDA- = skladový fond s možností krátkodobé absenční výpůjčky, nutné objednat přes Centrální katalog UK nejpozději den předem

Signatury B-, C-, K-, L-, M-, N-, P- = fondy pouze k prezenčnímu studiu bez nutnosti předchozího objednání

Signatury Bc-, D1 -, Dis-, Rig-, Hab- = fond vysokoškolských prací, kvůli archivnímu charakteru fondu není možné exempláře odnášet ze studovny, ale je možnost reprodukce textu i obrazových příloh

Signatury I-, II-, III-, IV-, V- = prezenční skladový fond s nutností objednání knih emailem alespoň 14 dní dopředu

 

Základní charakteristika knihovny

Studovna s deseti studijními místy, tzv. „příruční knihovna“, je určena k práci s literárními prameny, ke studijní a badatelské činnosti. V této místnosti č.415b, vybavené výpůjčním pultem, probíhají také prezenční a absenční výpůjční služby z téměř celého fondu knihovny DU. Studovna je vybavena celkem třemi počítači, které jsou určeny studentům a ostatním uživatelům. V rámci tohoto malého PC centra lze využívat všechny dostupné elektronické informační zdroje FF UK. Ke zkvalitnění služeb přispívá i možnost použití tiskárny a skeneru.

Výpůjční protokol je veden na samostatném počítači, který zajišťuje kompletní automatizované výpůjční služby. Další pomocný výpůjční a evidenční aparát - dílčí počítače, lístkové katalogy a kartotéky slouží jako pomůcky k vyhledávání literatury. Knihovní fond je od roku 1995 digitálně zpracováván a zpřístupňován prostřednictvím Centrálního katalogu FF UK. V současné době jsou všechny publikace z fondu knihovny DU již takto automatizovaně vyhledatelné.

V knihovním fondu tohoto oddělení je ve volném výběru zastoupena především literatura slovníková, encyklopedická, příručková, monografická a časopisecká. Obsahově tvoří průřez dějinami umění a je určena k základní orientaci v dané problematice. Literatura je řazena tematicky a chronologicky tak, aby co nejpřehledněji prezentovala historický vývoj oboru a jeho etapy. Vytváří historicky ucelenou enklávu základních dokumentů k dějinám umění, architektury a památkové péče. Využívána je v rámci služeb a režimu knihovny ÚDU. Publikace z „příruční knihovny“ jsou pro svou jedinečnost určeny převážně k prezenčnímu studiu, nebo ke krátkodobým výpůjčkám.


Výpůjční řád

V knihovně Ústavu pro dějiny umění FF UK je platný „Výpůjční řád“ Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – Opatření rektora č. 36/2019.

Absenční výpůjčky lze uskutečnit pouze z částí fondu pro tyto účely vyčleněných, signatura 1- , a A1-, HM-, FD-, VDA- .

Absenční výpůjčky nelze uskutečnit u knih s vročením starším roku 1945, u knih nevázaných, či poškozených. Rozhodování o realizaci výpůjček je v kompetenci knihovníka.

Publikace z příruční knihovny, historických fondů a fondu vysokoškolských prací jsou určeny pouze k prezenčnímu využití.

V souladu s knihovním řádem lze půjčovat knihy se statusem 01 – prezenční na víkend, nebo přes noc.

 


Dar, pozůstalost prof. ing. arch. Dalibora Veselého, architekta a historika umění, zástupce pookupační (r. 1968) české emigrace v Anglii. Prof. Veselý působil na mnoha prestižních anglických univerzitách (př. Cambridge, Emmanuel College) a během svého života vybu-doval obdivuhodně rozsáhlou odbornou knihovnu. Celá knihovna čítá cca 6 000 svazků a její koncepce zahrnuje systematicky budované tematické oddíly. Tyto jsou věnovány dějinám a teorii umění, architektuře, urbanizmu, ale také filozofii, teologii, historickým a společenským vědám. V rámci dislokace FF UK byla knihovna rozdělena na dvě části. Větší díl zahrnující filozofii, teologii, historii a další navazující témata, byl umístěn v Knihovně Šporkova paláce, kde je k dispozici k prezenčnímu bádání (knihy signatury VDB-).

Menší část, cca 1.800 svazků prezentuje dějiny umění a architektury od antiky až po 21. století. Knihovna signatury VDA- je stavěna chronologicky dle historických období, je věnována malířství, sochařství a architektuře. Větší samostatné celky Veselého knihovny patří  metodologii dějin umění a urbanizmu.

 

Knihovna Dalibora Veselého se čtyřmi badatelskými místy je umístěna v samostatné místnosti č. 311, ve 3. patře. 

Otevírací hodiny:   Po    10.00 – 12.00 hod.

                               Út     14.00 – 17.00 hod.

                               St      10.00 – 12.00 hod.

Ke studiu, které je pouze prezenční, je nutno se předem hlásit v Knihovně ÚDU ve 4. patře, v místnosti 415b.

Aktuality

...

15. prosinec 2019

P dr. Biegel sděluje, že v pondělí 16. 12. nebude Úvod do památkové péče a dále nebudou v úterý...

13. prosinec 2019

Pí doc. Marie Rakušanová tento týden (od 9. do 13. 12.) pro nemoc nepřednáší, nemá seminář, ani...

09. prosinec 2019