Filozofická Fakulta

Agregátor zdrojů

Zemřel prof. Oldřich Král, jedna z nejvýznamnějších postav české sinologie

Fakulta - 22. červen 2018 - 16:55
Literární vědec a překladatel z čínštiny, profesor sinologie a srovnávací literatury Oldřich Král zemřel ve čtvrtek 21. 6. 2018 ve věku 87 let. související: Česká sinologie ztratila významného překladatele [22. června 2018, obecprekladatelu.cz] Na každém překladu, a na čínském zvlášť, je nejtěžší jej odevzdat, říká profesor Král, laureát čínské státní knižní ceny za mimořádné překladatelské zásluhy [4. října 2017, ff.cuni.cz]   Oldřich Král se narodil 13. září 1930 v Praze. Vystudoval sinologii a anglistiku na FF UK v Praze (1949–1953), poté absolvoval vědeckou aspiranturu u prof. Průška v Orientálním ústavu (1954–57; v letech 1956–1957 pobýval na Pekingské univerzitě v Pekingu; titul CSc. získal v roce 1960). V roce 1958 se vrátil na FF UK jako odborný asistent. V roce 1965 absolvoval vědeckou stáž opět na Pekingské univerzitě. Od roku 1969 zde ale nesměl z politických důvodů přednášet a bylo pozastaveno jeho habilitační řízení, v roce 1971 byl z FF UK propuštěn a do roku 1972 se živil dělnickými profesemi na Nákladovém nádraží Žižkov, poté byl přijat do Sbírky orientálních umění Národní galerie na místo kurátora malířství a kaligrafie. Během působení v Národní galerii připravil řadu výstav a katalogů, většinou ve spolupráci s L. Hájkem. Průběžně pracoval na překladech literárních a filozofických textů, některé menší vyšly samizdatově (Mistr Čuang, Mnich Okurka, Tribunová sútra Šestého patriarchy, Shánění krávy: Deset obrazů hledajícího ducha), pod krycím jménem Josefa Fasse vyšlo v Odeonu Starožitné zrcadlo. V polovině osmdesátých let dokončil překlad Snu v červeném domě a Odeonu bylo dovoleno tento překlad národního čínského románu vydat ve třech svazcích, počínaje rokem 1986. Poslední svazek vyšel v roce 1988 a posléze získal cenu Odeonu za nejlepší překlad roku 1988. Pak už následovala vydání dalších Králových překladů. V roce 1990 se Oldřich Král vrátil na FF UK, kde vedl Katedru (dnes Ústav) Dálného východu (1990–1998). Zároveň na FF UK založil Centrum komparatistiky, které též v průběhu 90. let vedl. V roce 1990 byl na základě habilitační práce odevzdané v roce 1969 jmenován v obnoveném habilitačním řízení docentem čínské a srovnávací literatury. V roce 1993 byl jmenován profesorem sinologie a srovnávací literatury Univerzity Karlovy a do roku 2000 působil jako ředitel Centra komparatistiky FF UK. V roce 1997 založil při Univerzitě Karlově „Chiang Ching-kuo International Sinological Center“ (CCK-ISC), sponzorované tchajwanskou Chiang Ching-kuo Foundation for Scholarly Exchange, jehož úkolem byl rozvoj čínských studií v evropském a zvláště středoevropském regionu. V roce 1994 zorganizoval v Praze pravidelný kongres Evropské asociace čínských studií (EACS); byl také po léta členem komitétu této asociace. V letech 2000–2001 byl rektorem Literární akademie Josefa Škvoreckého v Praze. Po roce 1990 působil na řadě zahraničních univerzit (Peking, Hong Kong, Londýn, Leiden) a zúčastnil se řady mezinárodních konferencí. Od roku 2006 byl předsedou Pražského lingvistického kroužku. Za své celoživotní dílo obdržel prof. Oldřich Král řadu významných ocenění, jako jsou např. Cena nakladatelství Odeon za nejlepší překlad roku 1988; Mezinárodní cena za překlad Snu v červeném domě ke 240. výročí úmrtí Cao Xueqina (Peking 2003); Cena Učené společnosti České republiky za rok 2010 v kategorii humanitních věd; Česká státní cena za překladatelské dílo (2010); Čínská státní cena za překladatelské dílo (Peking 2017).   Nejvýznamnější práce prof. PhDr. Oldřicha Krále, CSc. Knihy: Umění čínského románu. Praha: SPN, 1965, 88 s. Čínská filosofie: Pohled z dějin. Praha: Maxima, 2005, 373 s.   Překlady (edice včetně komentářů a studie na místě doslovu): Cchao Süe-čchin: Sen v červeném domě (překlad a studie). Praha: Československý spisovatel, 1986–1988, 3 sv. Chuej-neng: Tribunová sútra Šestého patriarchy (překlad a studie). Praha: Odeon, 1988, 107 s. Čchan (překlad a komentáře). Praha: Inspirace, 1990, 75 s. Mistr Čuang: Vnitřní kapitoly (překlad a komentář). Praha: Odeon, 1992, 115 s. Kniha mlčení: Texty staré Číny (překlad, komentáře, studie). Praha: Mladá fronta, 1994, 237 s. I-ťing = Kniha proměn (překlad, komentáře, studie). Praha: Maxima, 1995, 277 s. (poté další 4 rozšířená vydání) Wu Ťing-c‘: Literáti a mandaríni: Neoficiální kronika Konfuciánů (překlad, studie). Olomouc: Votobia, 1995, 682 s. Sunzi (Mistr Sun): O válečném umění (překlad a studie). Olomouc: Votobia, 1995, 104 s. Tao-ťi: Malířské rozpravy mnicha Okurky (překlad a komentáře). Olomouc: Votobia, 1996, 106 s. Kuo-an Š’Jüan: Shánění krávy: deset obrazů hledajícího ducha. Praha: Brody, 1998, 10 s. a 13 s. obr. příl. Liu Xie: Duch básnictví řezaný do draků. Praha: Brody, 2000, 406 s. Tři nadání: 3 × 24 starých básní o básnictví, malířství a kaligrafii. Praha: Mladá fronta, 2000, 171 s. (překlad spolu s Karlem Šiktancem) Ernest F. Fenolossa, Ezra Pound: Čínský písemný znak jako básnické médium (překlad spolu s M. Pokorným, doslov Oldřich Král). Praha: Fra, 2005, 84 s. Mistr Zhuang: Sebrané spisy (překlad a studie). Praha: Maxima, 2006. Shitao, Malířské rozpravy Mnicha Okurky (překlad, komentáře, studie, bilingvní edice). Praha: Fra, 2007, 143 s. Wumenguan. Brána bez dveří (překlad, komentáře, studie). Lásenice: Maxima 2007, 182 s. Mistr Sun o válečném umění (překlad). Jiří Kolář: Mistr Sun o básnickém umění. Společné vyd. 1. Praha: Dokořán, 2008, 221 s. Zhu Xi: Velké učení; Doktrína středu (překlad a komentář). Lásenice: Maxima, 2008, 168 s. Dong Yue: Vsuvka do Putování na západ: román na přidanou. Maxima, 2009. Li Yu: Rouputuan – Meditační rohožky z masa. Maxima, 2011. Knihy mlčení – textů staré Číny. 3. vydání, Galerie Zdeně Sklenář, Praha, 2015. Stopy tuše – čínské malířské texty. Galerie Zdeněk Sklenář, Praha, 2016.   Redigované sborníky: Z dějin literatur Asie a Afriky. 1. díl: Literatury Starého a Předního Východu (uspořádal Oldřich Král). Praha: SPN, 1965, 168 s. Charles University on Far Eastern Culture:  Studies and Essayes (edited by Oldřich Král and Vlasta Hilská). Praha: Univerzita Karlova, 1968, 171 s. Orientální umění: Ze sbírek Národní galerie v Praze: Katalog výstavy, Praha 1990 (výstavu a katalog připravil Oldřich Král et al.). Litoměřice: Severočeská galerie, 1990, 25 s. Znaky: Čínská kaligrafie: Národní Galerie v Praze, Sbírka mimoevropského umění: Klášter sv. Anežky České, září–listopad 1992 (autorem výstavy a katalogu Oldřich Král). Praha: Národní galerie, 1992, 47 s. Kontext – překlad – hranice: Studie z komparatistiky (uspořádali Oldřich Král, Martin Procházka a Vladimír Svatoň). Pardubice: Marie Mlejnková, 1996, 154 s. Mezi okrajem a centrem: Studie z komparatistiky II (uspořádali Vladimír Svatoň, Anna Housková, Oldřich Král). Pardubice: Nakladatelství Marie Mlejnkové pro Centrum komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 1999, 227 s. Tradice a experiment: současná čínská tušová malba : 17. června 2001 – 30. září 2001, zámek Zbraslav (sestavil Oldřich Král et al.). Praha: Národní galerie, 2001, 95 s. Cesty: Pojem – metafora – žánr: Studie z komparatistiky IV (uspořádali Oldřich Král a Zdeněk Hrbata). Praha: Centrum komparatistiky, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2004, 246 s. Různost rozhovorů: Poezie – Filosofie – Věda: Studie z komparatistiky V (uspořádali Oldřich Král a Zdeněk Hrbata). Praha: Malvern pro oddělení komparatistiky Ústavu české literatury a literární vědy FF UK, 2006, 294 s. Verš a próza (uspořádali Oldřich Král, Zdeněk Hrbata a Martin Pokorný). Praha: Malvern, 2010, 132 s.   Studie (výběrově za posledních dvacet let): Překládání čínského románu a jeho hlubší smysl. Kritický sborník 11, 1991, č. 3, s. 23–25. Studium komparatistiky na vysoké škole. Svět literatury 2, 1992, č. 3, s. 60–63. Durch Übersetzen ans sinnliche Ufer Übersetzen. Litteraria Pragensia 2, 1992, č. 4, s..21–29. Komparatistika na Karlově universitě a Václav Černý. In: Václav Černý: 26. 3. 1905 – 2. 7. 1987. Sborník z konference konané 4. 11. 1993 na Dobříši (red. Marie Langerová). Praha: Obec spisovatelů v nakladatelství Český spisovatel, 1994. Místní význam: Prostorová dimenze interpretace. Svět literatury 3, 1994, č. 7, s. 93–97. Co je komparatistika, co není a k čemu je na světě. In: Václav Černý – Život a dílo: Materiály z mezioborové konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR, Filozofickou fakultou UK, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR. Náchod 23. –25.března 1995. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1996, s. 197–207. Cesty: Metafory čínské imaginace. In Studie z komparatistiky IV, Praha: FF UK, 2004, s. 9–52. Teorie literatury a umění: Hodnota srovnávací. In Srovnávací poetika v multikulturním světě. Praha: FF UK, 2004, s. 13–23. Čínská báseň v Čechách – na staré téma aktuálně. In: Český překlad II (1945–2004): Sborník příspěvků z kolokvia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie v Praze 8. dubna 2005 (usp. napsal Milan Hrala, red. Jovanka Šotolová). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav translatologie, 2005, s. 26–49. Na hraně: Mezi filosofickým a poetickým rozhovorem. In: Různost rozhovorů: Poezie – Filosofie – Věda: Studie z komparatistiky V (uspořádali Oldřich Král a Zdeněk Hrbata). Praha: Malvern pro oddělení komparatistiky Ústavu české literatury a literární vědy FF UK, 2006, s. 55–69. Tušová čára a čínský písemný znak: Mytopoetická zápletka. Svět literatury 16, 2006, č. 33, s. 56–69. Vědomí básně a vědomí básníka ve staré Číně. In: Původ poezie: Proměny poetické inspirace v evropských a mimoevropských kulturách (usp. Sylva Fischerová a Jiří Starý). Praha: Argo, 2006, s. 15–34. Proměny: Předlohy Mathesiových čínských překladů. In: Text mezi literaturami (usp. Iva Krejčová, Martin Hrdina, Kateřina Pípová). České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, s. 5–37. Integrální poetika čínského lyrismu. In: Literatura mezi uměními (usp. Kateřina Pípová, Monika Mikolášková). České Budějovice: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, 2009, s. 9–35.

Když všechny cesty vedly do Paříže. Ústav pro dějiny umění FF UK zve na workshop

Fakulta - 22. červen 2018 - 12:12
Workshop, otevřený doktorandům, postdoktorandům a mladým badatelům pořádá Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) spolu s Ústavem pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚDU FF UK), Národní galerií v Praze (NG) a Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky (ÚDU AV ČR). Událost bude zahájena přednáškou profesora Marka Zgórniaka (Ústav dějin umění, Jagellonská Univerzita, Krakov) a doplněna doprovodným programem určeným všem účastníkům. Záměrem setkání je nahlédnout tradiční téma oboru dějin umění – tedy rozkvět a přitažlivost francouzského uměleckého prostředí – z pozice teorie kulturních transferů. Jedná se tedy především o různé aspekty šíření francouzské kultury v oblasti umění. Podrobnosti včetně programu jsou k dispozici na stránkách CEFRES. program v PDF organizátorky: Kristýna Hochmuth (ÚDU FF UK, NG) a Adéla Klinerová (ÚDU FF UK, EPHE, CEFRES) partneři: CEFRES, ÚDU FF UK, ÚDU AV ČR, NG datum a místo konání: 26.–27. června 2018,  AV ČR, Národní 3, Praha 1 jazyky: francouzština, angličtina

FF UK navštívili zástupci šanghajské East China Normal University (Huadong Shifan Daxue)

Fakulta - 21. červen 2018 - 17:58
18. června proběhla schůzka vedení FF UK se zástupci East China Normal University, která navázala na předchozí jednání o spolupráci. V říjnu loňského roku bylo v Šanghaji na základě jednání o uzavření fakultní dohody o spolupráci podepsáno Memorandum of Understanding s Fakultou čínského jazyka a literatury, která měla o spolupráci s FF UK dlouhodobý zájem. V lednu 2018 byla uzavřena dohoda o mezifakultní spolupráci, která umožňuje výměnu studentů a doktorandů. Spolupráce otevřela magisterským studentům sinologie FF UK možnost semestrálních studijních pobytů a doktorandům umožnila výjezdy na kratší badatelské pobyty. V listopadu 2018 se skupina profesorů z ECNU zúčastní česko-slovenské sinologické konference, která se letos bude konat na FF UK. Cílem dalších jednání je podepsání meziuniverzitní dohody. O univerzitě: East China Normal University vznikla v roce 1951 sdružením několika starších šanghajských univerzit včetně St. John’s College (zal. 1879 americkými misionáři, jedna z nejstarších a před rokem 1949 nejprestižnějších čínských univerzit). Původně měla sloužit jako pedagogická škola, dnes se řadí mezi nejlepší univerzity v ČLR (vyniká zejména v oblasti lingvistiky, čínské literatury a čínské filozofie, pedagogiky, digitálních technologií a přírodních věd – zejména environmentální studia, chemie a fyzika). Má navázané bilaterální vztahy s řadou prestižních škol po celém světě, mezi nimi jsou École normale supérieure, Univerzita v Lyonu, New York University, Pensylvania University, Cornell University a další. Na ECNU získala doktorát z čínské literatury dr. Šárka Masárová, původně doktorandka O. Lomové, která zde následně působila dva roky jako post-doc. foto: archiv FF UK

Ústav pro archeologii FF UK ukázal, jak se oblékali a čím se živili lidé v pravěku

Fakulta - 21. červen 2018 - 17:11
V sobotu 16. 6. 2018 se ve Hranicích na Moravě uskutečnila celodenní akce pro veřejnost nazvaná Pokoř své Hranice. Svůj podíl v bohaté nabídce programu, který se celý odehrál v parku Sady Čs. Legií v Hranicích, měl i Ústav pro archeologii FF UK. Čtyřčlenná delegace (Miroslav Popelka, Renata Šmidtová a studentky bakalářského studia Kateřina Hošková a Lucie Novotná) prezentovala Filozofickou fakultu a Ústav pro archeologii FF UK na několika stanovištích, která návštěvníkům předvedla vybrané aktivity lidí pravěku a středověku na téma obživa a textil. Návštěvníci měli možnost si mnohé aktivity vyzkoušet vlastníma rukama; prohlédnout si mohli řadu kvalitních replik archeologických předmětů. Rádi bychom poděkovali MAS Hranicko a jmenovitě projektové manažerce Mgr.  Karolíně Berouskové, která je mimochodem také absolventkou Filozofické fakulty UK, za pozvání a velkou pomoc při workshopu. Podle ohlasu návštěvníků se cesta za hranice naší fakulty opravdu vyplatila! tým Ústavu archeologie FF UK foto: archiv FF UK

Velvyslankyně Mexika v ČR zahájila 19. ročník kurzu pro studenty prestižní mexické vysoké školy Technologického institutu v Monterrey

Fakulta - 21. červen 2018 - 16:20
V neděli 10. června 2018 zahájila velvyslankyně Mexika v České republice ve Šporkově paláci 19. ročník kurzu pro studenty prestižní mexické vysoké školy Technogického institutu v Monterrey. Vedení kurzu pod názvem La historia y cultura checas en su contexto centroeuropeo a Ciudadanía y Nueva Europa zajišťuje Středisko ibero-amerických studií FF UK. Na letošní běh kurzu, který má dnes nejdelší tradici ze zúčastněných škol celého světa, přijelo dvacet čtyři studentů. Přednášky se konají ve Šporku, čtvrtky jsou vyhrazeny pro exkurze (Křivoklát, sklárna v Nenačovicích, Kutná Hora). Pro studenty FF UK je pobyt mexických kolegů příležitostí k navázání kontaktů, jichž mohou využít při plánování studijních nebo poznávacích cest do Mexika. foto: archiv FF UK

Výběrové řízení ze dne 21. 6. 2018 – Katedra pedagogiky

Fakulta - 21. červen 2018 - 15:49
Katedra pedagogiky Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Předpokládaná mzdová třída: AP2 Obor a zaměření: pedagogicko-psychologické disciplíny a metodologie pedagogického a pedagogicko-psychologického výzkumu Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace a kontrola studia vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových vědecká publikační činnost Požadavky: ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru, zkušenost s pedagogickou a vědeckou činností odborná činnost v oblasti psychologických disciplín majících vztah k edukaci a metodologii edukačních věd vítáme zkušenosti ze zahraničních stáží a studijních pobytů Předpokládaný nástup: 1. listopadu 2018 Termín přihlášky: 31. července 2018 Náležitosti přihlášky: přihláška do VŘ přehled pedagogické činnosti přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti kopie dokladů o vzdělání představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Katedra pedagogiky

Lenka Bradáčová: Skutečná podoba boje se zločinem

Fakulta - 21. červen 2018 - 10:59
Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová nabídne pohled na boj se zločinem tak, jak ho z televize neznáme. Přednáška se koná v rámci cyklu Večery na FF UK.

Manažer/ka projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Fakulta - 20. červen 2018 - 16:36
  Manažer/ka projektu financovaného z OPVVV Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) je se svými téměř 8 000 studenty a 800 zaměstnanci největší fakultou zaměřenou na studium humanitních věd v ČR. Od začátku roku 2018 se na dobu 5ti let stala realizátorem téměř půl miliardového projektu “Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“ zaměřeného na interdisciplinární výzkum v humanitních vědách a pro tento projekt hledáme projektového manažera, který bude pod vedením ředitele projektu zodpovědný za projektové řízení projektu. Projektový manažer bude na jedné straně spolupracovat s klíčovými vědeckými pracovníky a na straně druhé  komunikovat s  pracovníky řídícího orgánu MŠMT.   Popis pozice a její pracovní náplň řízení klíčových aktivit projektu a kontrola dodržování dílčích milníků příprava reportů o činnosti realizačního týmu a postupu realizace projektu participace při zajištění řešení problémů při realizaci projektu vypracovávání zpráv o realizaci a kompletace žádostí o platbu, komunikace s řídícím orgánem MŠMT vypořádání připomínek, oprav a doplnění k jednotlivým žádostem, zprávám a dalším podkladům spjatých s projektem konzultace případných změn v projektu s řídícím orgánem v podobě tzv. změnových řízení vyhodnocování naplňování indikátorů projektu účast na kontrolách ze strany řídícího orgánu či vnějších nezávislých kontrol kontrolními a auditními orgány v případě kontroly na projektu dohled nad dodržováním metodiky OP VVV při realizaci projektu dohled na dodržování pravidel publicity OP VVV informování ředitele projektu o pokrocích v projektu a případných problémech jednání s dodavateli Požadavky vzdělání: vysokoškolské, min. bakalářské zkušenost s administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů Další požadavky schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce schopnost týmové spolupráce pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet) předchozí praxe na pozici s podobným zaměřením znalost anglického jazyka (schopnost porozumět zadávací dokumentaci a vést základní korespondenci v AJ) znalost univerzitního prostředí výhodou bezúhonnost Nabízíme úvazek 1,0; na dobu určitou 31.12.2019 a následné prodloužení do 31.12.2022 hrubou mzdu 40 000 Kč/měs práci na zajímavém projektu zázemí velké a solidní vzdělávací instituce pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností 5 týdnů dovolené, stravenky, interní jazyková škola zaměstnanecké benefity   Náležitosti přihlášky strukturovaný životopis motivační dopis (cca 1/2 normostrany) Termín nástupu ihned nebo dle dohody Výhrada děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na Andrea.Hermanova@ff.cuni.cz  do 14. 7. 2018; do předmětu e-mailu napište „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PROJEKTOVÝ MANAŽER“. Dříve=lépe, pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty.

Studenti egyptologie z celého světa se setkají na konferenci Current Research in Egyptology. V Praze proběhne poprvé

Fakulta - 20. červen 2018 - 10:14
Current Research in Egyptology je konference pořádaná studenty a zaměřená na studenty. Letos se v Praze ve dnech 25.–28. června 2018 proběhne již její XIX. ročník, který bude probíhat ve třech paralelních sekcích. V Praze se po dobu konference setkají studenti egyptologie z celého světa: ze zemí jako je Argentina, Austrálie, Japonsko, Kanada, USA a z různých států Evropy. Na naše otázky společně odpovídali čtyři hlavní organizátoři konference – Dana Bělohoubková, Marie Hlouchová, Jiří Honzl a Věra Nováková.   Current Research in Egyptology se koná v Praze poprvé. Kdy padlo rozhodnutí, že se letošní ročník konference odehraje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy? S myšlenkou uspořádat konferenci jsme si pohrávali už delší dobu. Již od začátku našeho studia jsme byli aktivně začleněni do organizace velkých konferencí pořádaných Českým egyptologickým ústavem FF UK jako je například Abusir and Saqqara nebo Crossroads. Pomáhali jsme s menšími úkony, např. kompletováním konferenčních složek, registrací atd. Nejen tyto zkušenosti vedly k tomu, že jsme si řekli, že by bylo zajímavé uspořádat konferenci sami a naučit se celý proces, který organizace vyžaduje. Current Research in Egyptology pak byla logickou volbou, jelikož se jedná o konferenci pro studenty pořádanou právě studenty. Je to takový mezičlánek, kde si člověk sice ještě může dovolit chybovat, ale přitom se jedná o vědeckou konferenci se vším všudy. Museli jsme jako každá pořádající instituce vyhrát výběrové řízení, kde se hlasuje, na které univerzitě se bude konference pořádat. Zájem o návštěvu Prahy a jejího egyptologického pracoviště byl opravdu velký. Museli jste některé přihlášky i odmítat? Zájem o tuto konferenci byl, jako asi každý rok, obrovský. Dostali jsme k posouzení okolo 180 abstraktů. To je veliký počet, který by se v rámci jedné konference nedal zvládnout. Museli jsme proto poměrně dost příspěvků odmítnout. Snažili jsme se, aby jejich počet nepřekročil 100 (70 přednášek a 30 posterů). Tím pádem jsme byli nuceni odmítnout i velice kvalitní abstrakty či nabídnout některým účastníkům, že mohou místo přednášky připravit „pouze“ poster. Organizace tak rozsáhlé konference je jistě náročná. Kolik studentů se na její přípravě podílí? Myslím, že nikdo z nás nepočítal s tak velkou časovou náročností. Postupně jsme se museli věnovat celé řadě úkonů a detailů, o nichž jsme předem mnohdy neměli ani tušení. Od počátku jsme volili strategii organizace na dvou úrovních. Páteř tvoří čtyřčlenný organizační tým, který je zodpovědný za celý chod včetně kandidatury, posuzování abstraktů (za pomoci vědecké komise), programu atd. V druhém sledu se na organizaci bude podílet tým studentů, kteří se zapojí do příprav až těsně před konferencí. Ti budou zodpovědní za kompletaci konferenčních balíčků, registraci přijíždějících hostů atd. Tento tým se skládá z dalších cca 8 lidí. Velmi nám také pomohla finanční podpora programu Progres Q11 s názvem „Komplexita a resilience. Staroegyptská civilizace v multidisciplinární a multikulturní perspektivě“. Na co se mohou posluchači těšit? Konference bude probíhat ve třech paralelních sekcích, takže se domníváme, že si každý posluchač najde příspěvek, který jej bude zajímat. Vzhledem k tomu, že účelem konference je naučit se působit v mezinárodním odborném prostředí a seznámit se s tím, jak se věda „dělá“ jinde, a vidět se s lidmi stejného věku ze stejného oboru, s nimiž se, jak doufáme, budeme po zbytek své vědecké kariéry potkávat, je tematické zaměření konference velmi široké. Přijímány tak byly všechny příspěvky týkající se starého Egypta a Súdánu až do sedmého století n. l. Na své si přijdou badatelé zajímající se o nejstarší dějiny Egypta stejně jako jejich kolegové bádající o byzantském Egyptě. V programu máme několik bloků zabývajících se ptolemaiovským Egyptem, jelikož se jedná o část egyptologie, která je v poslední době na vzestupu, a příspěvky z tohoto odvětví vždy přináší nové poznatky. Jistě také nelze opomenout příspěvky od kolegů z pražského pracoviště, kteří se věnují zejména Staré říši. Zastoupeno bude i Národní muzeum – Náprstkovo muzeum se svým výzkumem v Súdánu. Kdo na konferenci vystoupí? Jako pořádající instituce se samozřejmě snažíme také účastníkům ukázat, co může odbornému světu nabídnout Český egyptologický ústav FF UK. K představení našeho pracoviště jsme zvolili takzvané keynote lectures, kde chceme představit široký záběr ústavu, který ve světě téměř nemá obdoby, a především jeho výrazné osobnosti. Celou konferenci pak uvede přednáška ředitele ČEgÚ, profesora Bárty: Gilf Kebir – The Origins. V rámci keynote lectures budou dále představeny například výzkumy ústavu v přednáškách pojednávajících o naší koncesi v Abúsíru, např. v přednášce docentky Vymazalové: The Abusir Papyrus Archives as a source of evidence on the Royal Funerary Cults či profesora Bareše: Abusir Necropolis During the First Millennium B.C.E. Neméně zajímavé nejen po metodologické stránce budou přednášky docentky Mynářové: On Churchill’s Platypus and Splendours of Textiles. Egypt and the Near East in the Late Bronze Age a doktora Coppense: Beyond Rosetta. Glimpses of Ptolemaic Egypt. Velmi potěšeni jsme také tím, že jednu z keynote lectures přednese i profesor z Vídeňské univerzity Peter Janosi: „House of Intef“ to Itjtawi – Some Thoughts on Early Middle Kingdom Art and Architecture. Může si přednášky přijít poslechnout každý zájemce o novinky v egyptologii? Účast na konferenci je placená. Výjimkou mohou být keynote lectures, které se budou konat ve Velké aule v hlavní budově FF UK, kam můžeme pozvat případné zájemce, avšak po dohodě s organizačním týmem. zpracovala Stanislava Kučová

Studenti anglistiky zvou na premiéru divadelní hry Prague to New Orleans via UFO

Fakulta - 19. červen 2018 - 14:21
Studenti anglistiky srdečně zvou na světovou premiéru divadelní hry Prague to New Orleans via UFO – zábavnou komedii od amerického básníka Vincenta Farnswortha. Hra odehrávající se v Praze krátce po povodních v r. 2002 a částečně v New Orleans vtipně ukazuje, co všechno se může stát, když se český archeolog Jan rozhodne prozkoumat sarkofág  objevený v tajuplných bažinách za velkoměstem New Orleans. Plně zvyklá na život v Praze, Janova americká manželka Penelope je silně proti takovému vědeckému výletu, a to nejen proto, že její vlastní otec před lety v těchto bažinách sám za velmi zvláštních okolností zmizel. Celkovou situaci nevylepšuje ani náhlý příjezd její matky Francine. Frustrovaná celkovou situací, Penelope propadá hysterii, kterou nedokáže vyléčit ani návštěva oblíbeného obchodu s potravinami. Nucen odcestovat bez ní, Jan se nakonec vydává do tajemných bažin jen po boku Francine, kterou nepřestává pronásledovat osud jejího zmizelého manžela. V tajemném nebezpečném prostředí ale na něj čeká i jiné překvapení než starobylý sarkofág, a to zjištění, že na světě existuje i jeden velmi netradiční způsob, jakým se do New Orleans dá dostat. V této krátké komedii vystupují studenti anglistiky po boku profesionálních amerických herců. Jedná se tak o jedinečnou spolupráci, jejímž výsledkem jsou představení založená na skvělých hereckých výkonech. Představení se odehrají 23., 24. a 27. června od 19:30 ve Studiu Kámen. facebookový profil divadelního uskupení D-Theatre

Noviny jsou naší školou. Karel Havlíček a publicistika okolo roku 1848

Fakulta - 18. červen 2018 - 14:19
V pondělí 25. června se na FF UK uskuteční celodenní kolokvium, v jehož rámci vystoupí členové grantového týmu projektu GA ČR č. 17-13671S Publicistika a korespondence Karla Havlíčka, řešeného na FF UK, i odborníci z jiných pracovišť.

Noviny jsou naší školou. Karel Havlíček a publicistika okolo roku 1848

Fakulta - 18. červen 2018 - 14:16
V pondělí 25. června se na FF UK uskuteční celodenní kolokvium Noviny jsou naší školou. Karel Havlíček a publicistika okolo roku 1848. Vystoupí na něm členové grantového týmu projektu GA ČR č. 17-13671S Publicistika a korespondence Karla Havlíčka, řešeného na FF UK, i odborníci z jiných pracovišť. Tématy příspěvků budou především ztvárnění aktuálních událostí v Havlíčkových novinách, analýza zaměření různých periodik vydávaných v polovině 19. století a reflexe Havlíčkovy novinářské činnosti v zahraničí. Úvodní příspěvek přednese prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc., dr. h. c. kontakty: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. | robert.adam@ff.cuni.cz Mgr. František Martínek. Ph.D. | frantisek.martinek@ff.cuni.cz

Proběhne konference Básně o věcech

Fakulta - 18. červen 2018 - 10:18
Ústav české literatury a komparatistiky FF UK srdečně zve na mezinárodní konferenci Básně o věcech. Konference se uskuteční ve dnech 30. 1. – 2. 2. 2019 na půdě FF UK, jednacími jazyky jsou angličtina a čeština (bude zajištěno tlumočení do angličtiny). Konference Básně o věcech je věnována širšímu rámci přítomnosti věci a předmětného zobrazení v poezii od antiky do současnosti. Předměty se objevují v básních od nejstarších dob (např. Achillův štít u Homéra), v moderní poezii se dostávají do popředí na začátku 20. století u postsymbolistických, modernistických a avantgardních básníků. Tuto tendenci v roce 1926 pojmenoval německý kritik Kurt Oppert termínem Dinggedicht (anglicky objectpoem, thing-poem), jímž označil některé básně Eduarda Mörika, Conrada Ferdinanda Meyera a Rainera Marii Rilka a vymezil proti převládající subjektivně laděné prožitkové lyrice jako „protikladný typ, který je založen na neosobním, epicko-objektivním popisu určitého jsoucna“. Termín se ujal a postupně byl vztažen na básně řady dalších básníků například ve francouzské (Francis Ponge, Jean Follain) nebo americké poezii (W. C. Williams). Konference Básně o věcech by měla v základních obrysech zmapovat otázku věci a věcnosti/předmětnosti v poezii od antiky do současné doby s přihlédnutím k filozofickým koncepcím a přesahům do jiných druhů umění. Předběžně navrhujeme následující okruhy: otázka předmětnosti v básni, zrození moderní předmětné básně na pozadí symbolismu (věcnost jako univerzální tendence v poezii 20. století); historie předmětnosti v poezii: básně o věcech od antiky do současnosti; tradice antické ekfrasis a její moderní podoby; funkce a významy předmětu v básni (symbol, alegorie, metafora, věc jako funkční předmět, věc sama pro sebe); jak prezentovat a reprezentovat věc/objekt: deskripce, apostrofa, prosopopeia; strategie využívající věcnost; věcnost v poezii, vizualita a výtvarné umění. Přihlášky a jejich uzávěrka: Zájemce o účast na konferenci prosíme o zaslání abstraktu navrhovaného příspěvku (v rozsahu 300–500 slov) do 31. července 2018 na adresu dinggedicht@ff.cuni.cz. O přijetí či nepřijetí příspěvků budou autoři vyrozuměni do 15. srpna 2018. Účastnický poplatek: 1000 Kč webové stránky Konference se koná za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Z hlediska smyslu… Émile Benveniste a zrod strukturalismu

Fakulta - 16. červen 2018 - 11:49
Kniha Z hlediska smyslu… Émile Benveniste a zrod strukturalismu je monografickou studií životní dráhy Émila Benvenista (1902-1977) skrze pojem smyslu (sens). Za použití metodologických postojů vyvinutých K. Koernerem se věnuje teoretickým východiskům Benvenistova myšlení v pařížské škole (A. Meillet a M. Bréal), pražské škole (R. Jakobson a V. Skalička) a kodaňské škole (texty z roku 1939). Následně se věnuje Benvenistovu konceptu lingvistiky promluvy (discours) a souvisejícím pojmům „sémiotika a sémantika“, resp. „sémiotické a sémantické“ (le/la sémiotique, sémantique), „vypovídání“ (énonciation), „přivlastnění“ (appropriation) a „hierarchie systémů“ jako místa, kde se smysl rodí. Jsou rozlišeny dva významy pojmu smyslu a upozorňuje se na problémy vzniklé z jejich konfuze. Na základě zkoumání rukopisných a archivních zdrojů je dále zkoumán vliv L. Hjelmsleva, R. Jakobsona, J. L. Austina, Ch. S. Peirce a V. Skaličky na Émila Benvenista. Reflexe identity v čase ve francouzském myšlení je použita jako východisko pro studii podobností mezi myšlením É. Benvenista a J. Derridy, zejména vzhledem k pojmu écriture. Krátká studie Benvenistova významu pro „strukturální analýzu vyprávění“ (R. Barthes, T. Todorov) ukazuje jeho význam v dějinách francouzského strukturalismu. Koupit v e-shopu

Výběrové řízení ze dne 13. 6. 2018 – Ústav germánských studií/ Job offer from 13 June 2018 – Department of Germanic Studies

Fakulta - 15. červen 2018 - 12:02
English see below Ústav germánských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent Předpokládaná mzdová třída: AP1/AP2 Obor a zaměření: novější německá literatura a literární teorie Úvazek: 0,6 (24 hodin týdně) na dobu určitou Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace a kontrola studia vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových vědecká publikační činnost podíl na administrativní činnosti Požadavky: ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru, případně pokročilý disertační projekt před ukončením doktorského studia zkušenost s pedagogickou a vědeckou činností odborná činnost v oblasti vztahů německy psané a české literatury, dějin rakouské a/nebo švýcarské německé literatury a kultury, současné německé literatury a německé literatury v českých zemích vítáme zkušenosti s ediční činností a prací s veřejností organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. října 2018 Termín přihlášky: 14. července 2018 Náležitosti přihlášky: přihláška do VŘ přehled pedagogické činnosti, přehled publikační činnosti, přehled vědecko-výzkumné činnosti, kopie dokladů o vzdělání, představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of Germanic Studies Job title: Assistant or Assistant Professor Expected salary/job rank: AP1 or AP2 level Field and specialization: newer German literature and literary theory Position: 0,6 (24 hours per week) Job description: teaching within the applicant’s specialization, exam participation supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. and M.A. level publishing scholarly publications sharing administrative duties Job requirements: doctoral degree (Ph.D. or equivalent) in the given area, or advanced dissertation project near the completion of the doctoral studies experience with teaching and research experience in the areas of relationships between German and Czech literature, history of Austrian and/or Swiss German literature and culture, contemporary German literature, and German literature in the Czech lands experience with editorial work and activities for the general public is welcome organizational and administrative skills Expected starting date: October 1, 2018 Application deadline: July 14, 2018 Complete applications will include the following: curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications list documenting research experience copies of documents that show academic degrees awarded a short description of intended activities at the position (max. 1 page) Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz By post or in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 PrahaOriginal documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.

Jmenování ředitelem Ústav teoretické a komputační lingvistiky

Fakulta - 14. červen 2018 - 17:47
Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice ředitele Ústavu teoretické a komputační lingvistiky FF UK byl doc. Mgr. Tomáš Jelínek jmenován ředitelem Ústavu teoretické a komputační lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. července 2018 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje ústavu naleznete pod tímto odkazem Koncepce

CUFA Libraries – Summer Closure (2 July – 31 August 2018)

Fakulta - 14. červen 2018 - 17:40
Because of the ongoing reconstruction of the CUFA main bulding and related organisational issues, all CUFA libraries will be closed for the whole summer, i. e. from 2 July 2018 until 31 August 2018. All loans and extensions made in June will be automatically extended to 17 September. We recommend that our users get all the books and other materials they need for their exams and research by the end of June. During the closure, fines for overdue documents will be frozen. The machines for uploading money to the student cards will be placed on the 1st floor of the main building.  Biblioboxes in the main building, in Celetná and in Hybernská (Sporck Palace) will be available during the whole summer closure. Should you have any more questions, kindly get in touch with the staff of the respective library.

Jmenování vedoucím Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Fakulta - 14. červen 2018 - 17:21
Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího Katedry psychologie FF UK byl doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. jmenován vedoucím Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 22. června 2018 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje katedry naleznete pod tímto odkazem.Koncepce – doc Bahbouh

Výběrové řízení ze dne 12. 6. 2018 – Středisko ibero-amerických studií/ Job offer from 12 June 2018 – Centre of Ibero-American Studies

Fakulta - 14. červen 2018 - 15:30
English see below Středisko ibero-amerických studií Název pracovní pozice: pedagogický pracovník VaV/akademický pracovník Předpokládaná mzdová třída: AP2 Obor a zaměření: iberoamerikanistika – raně novověké dějiny Úvazek: 0,25 (10 hod. týdně) Délka trvání úvazku: do 31. 12. 2022 Popis pracovní činnosti: Pedagogická činnost, vedení závěrečných prací, zapojení dlouhodobé badatelské činnosti Střediska ibero-amerických studií, zapojení do organizační činnosti v rámci Střediska ibero-amerických studií Požadavky: titul PhD. v oboru iberoamerikanistika nebo příbuzných oborech znalost angličtiny a španělštiny umožňující vést kurzy v těchto jazycích publikace dokládající dobrou úroveň znalostí v oboru raně novověkých dějin Latinské Ameriky a atlantického prostoru organizační a komunikační schopnosti Předpokládaný nástup: 1. srpna 2018 Termín přihlášky: 12. července 2018 Náležitosti přihlášky: profesní životopis průvodní dopis soupis publikační činnosti Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Centre of Ibero-American Studies Name of the position: researcher/lecturer Expected pay level: AP2 Field and specialization: Ibero-American Studies – Early Modern Period Workload: 0.5 (10 hours a week) Period of hire: until Decemebr 31, 2022 Work description: Teaching, supervising of theses, participating in the long-term research program of the Center of Ibero-American Studies, participating in organizational work within the Centre of Ibero-American Studies Requirements: Ph.D. title in the field of Ibero-American studies or related fields knowledge of English and Spanish languages enabling to conduct courses publications proving good orientation in the field of Early Modern history of Latin America and the Atlatic area organizational and communicational abilities Expected starting date: August 1, 2018 Application deadline: July 12, 2018 Application documents: structured CV cover letter complete bibliography Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz By post or in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.

Informační povinnost správce osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů – Klub absolventů

Fakulta - 13. červen 2018 - 12:42
Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů  Tímto krokem udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů dále uvedenému správci osobních údajů za níže uvedených podmínek.  Správce osobních údajů Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208, kontaktní adresa Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1 (dále jen „správce“). K poskytnutým osobním údajům má přístup správce, jeho pracovníci a případně smluvně zavázaný zpracovatel osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů Pověřence pro ochranu osobních údajů Univerzity Karlovy je možné kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz. Rozsah zpracovávaných osobních údajů Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat ve Vámi poskytnutém rozsahu v souvislosti s registrací do Klubu absolventů a přátel Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Konkrétně bude správce vždy zpracovávat: jméno, příjmení, e-mail a vystudovaný studijní obor/program. V případě, že tyto údaje uvedete, bude správce dále zpracovávat: příjmení během studia, tituly před a za jménem, další vystudované studijní obory/programy, rok ukončení studia, současná pracovní pozice. Vámi uvedené osobní údaje můžete kdykoli upravit po přihlášení na této adrese: absolvent@ff.cuni.cz Účel a právní základ zpracování osobních údajů Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat za účelem: udržování a rozvíjení kontaktů s absolventy za účelem vzájemné spolupráce a budování dobrého jména správce,, zasílání e-mailových sdělení o událostech týkajících se správce a za účelem přímého marketingu, tedy nabízení produktů a služeb správce, včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, plánování, příprava, organizování a zajišťování výhod určených pro absolventy, včetně možnosti bezplatného odebírání zboží nebo služeb, zajištění možnosti účastnit se průzkumů a šetření zejména formou vyplňování dotazníků nebo hlasování v anketách. Právním základem pro zpracování poskytnutých osobních údajů je tento Váš souhlas. Tento právní základ je založen na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“). Poskytnutí osobních údajů není z Vaší strany nikterak povinné. Pokud však osobní údaje neposkytnete, nebude možné Vám zasílat informace, k jejichž odběru se přihlašujete. Je zcela Vaším rozhodnutím, zda se chcete k odběru informací přihlásit. Doba zpracovávání osobních údajů a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat do doby, kdy udělený souhlas odvoláte. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu absolvent@ff.cuni.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného e-mailového sdělení prostřednictvím zde uvedeného odkazu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas. Práva související s ochranou osobních údajů Máte zejména právo: požádat o přístup k Vašim osobním údajům a o informaci, jaké osobní údaje a jakým způsobem jsou o Vás zpracovávány a komu jsou případně zpřístupněny, požádat o vymazání osobních údajů, pokud se domníváte, že není důvod pro jejich zpracování, požádat o opravu či doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné, vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů, požádat, aby nebyly Vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost Vašich námitek či stížností proti zpracovávání osobních údajů, požádat o umožnění přenesení Vašich osobních údajů jinému správci, podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz). Svá práva vůči správci můžete uplatnit: e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem na adresu gdpr@cuni.cz; elektronicky prostřednictvím datové správy do datové schránky ID piyj9b4; v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Podrobnosti k uplatnění Vašich práv a Vaše další práva jsou uvedeny v GDPR.   Text tohoto souhlasu byl vypracován ke dni 25. 5. 2018.

Aktuality

Upozorňujeme tímto všechny studenty, kteří se chystají na státnice v září, že je třeba včas...

06. červen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v případě, že jste přihlášeni k přijímacím zkouškám do...

04. červen 2018

Vážení studenti bakalářského studia,

opětovně dochází k situaci, že se v naprosto v...

28. květen 2018

Vážení a milí,

v letním zkouškovém období se začátek mých úterních konzultačních hodin...

21. květen 2018

Připomínáme všem studentům, kteří plánují ukončit studium státnicemi v září, že datum, do...

18. květen 2018

Pí doc. Rakušanová oznamuje, že ve zkouškovém období (21. 5. - 30. 6. 2018) bude poskytovat...

18. květen 2018

Pí doc. Marie Klimešová oznamuje, že bude až do odvolání poskytovat konzultační hodiny pouze po...

26. duben 2018

PhDr. Richard Biegel bude od dnešního dne (tj. 26. února) až do konce letního semestru...

26. únor 2018