Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 52 min zpět

Vyšla aktualizace Knihovního řádu Univerzity Karlovy

16. listopad 2018 - 15:31
Vážené uživatelky, vážení uživatelé. Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 51/2018 s účinností od 15. listopadu 2018 vychází aktualizovaná verze Knihovního řádu Univerzity Karlovy. V aktuální verzi řádu došlo k zapracování potřebných náležitostí ve vztahu k GDPR a došlo ke změnám v kategoriích čtenářů z řad veřejnosti. Odkaz na aktuální Knihovní řád UK i Výpůjční řád Filozofické fakulty UK najdete vždy na webu Knihovny FF UK. Přejít.    

Uctění památky 17. listopadu na Albertově

16. listopad 2018 - 12:06
UK: Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva si letos připomeneme na několika místech v Praze. Největší připomínková setkání, která organizují studenti, se odehrají na Albertově a na Národní třídě. V průběhu celého dne budou probíhat diskuze, koncerty, divadelní představení a vzdělávací program pro širokou veřejnost. Státní svátek 17. listopadu jako již tradičně nabídne po celé republice mnoho možností, jak uctít památku listopadových událostí roků 1939 a 1989. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentů si připomeneme také na Albertově. Po pietních aktech u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici, kde budou pokládat věnec také členové Studentské rady FF UK, začne kolem 11:30 program na Albertově projevy akademiků a studentů.  V budově děkanátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se mohou návštěvníci zúčastnit panelové diskuse s českými europoslanci na téma Co dál s Evropskou unií a dále také diskuse #dělnícievropskéintegrace s Radkem Špicarem. Další diskuse připravily studentské spolky. Politologický klub FSV UK představí diskusi Umělci a jejich role v roce 1989. Iniciativa Mladí občané připraví diskusi Sociální bubliny, aneb proč tady dnes spolu všichni souhlasíme. Účastníci budou moci na Albertově strávit celý den. Občerstvení i posezení bude zajištěno. Ve venkovních prostorách budou vysílány dobové rozhlasové reportáže, které propůjčila Radiotéka Českého rozhlasu. V ulici Albertov budou také k vidění stánky studentských spolků a občanských iniciativ. Celá událost je součástí Festivalu svobody. Program Kontakt: Michal Zima +420 724 27 13 19 michal.zima@ruk.cuni.cz

Zemřela prof. Zdeňka Hledíková, významná historička a archivářka

16. listopad 2018 - 11:25
Přední odbornice na církevní dějiny středověku a emeritní profesorka z Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK zemřela 13. listopadu ve věku 80 let. Prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc., se narodila 23. října 1938 v Praze. V letech 1955–1960 vystudovala archivnictví na FF UK. Po absolutoriu nastoupila jako odborná pracovnice ve Státním archivu v Plzni, později působila v Archivu Ústředního ředitelství Československého filmu v Praze. Poté se vrátila na FF UK, kde v roce 1967 získal titul PhDr., o dva roky později ji byl udělen titul kandidát věd. Habilitovala se v roce 1991, v roce 1997 získala profesuru. Trvale pak zůstala odborně spjata s Filozofickou fakultou UK, ačkoli od roku 1994 mnoho let dojížděla také do Říma, kde vedla Český historický ústav. Od roku 2002 působila i na Katolické teologické fakultě UK. V roce 2010 teprve jako druhá česká žena obdržela prestižní Řád sv. Řehoře Velikého, který patří mezi pět vyznamenání, jež uděluje sám papež. O dva roky později převzala z rukou ministra MŠMT Cenu Milady Paulové udělovanou významných českým badatelkám za celoživotní přínos vědě. Poslední rozloučení s profesorkou Hledíkovou proběhne 24. listopadu od 11.00 v kostele sv. Petra a Pavla v Praze Radotíně.

Studenti a absolventi z FF UK připravili rozhlasový cyklus pořadů věnovaných básním o věcech

15. listopad 2018 - 12:34
Od 19. do 23. listopadu odvysílá ČRo Vltava první část pořadů, které vznikly v rámci semináře komparatistiky. Pořady je možné vyslechnout denně od 17:30 v cyklu Kontexty a poté v audioarchivu ČRo. Ústav české literatury a komparatistiky FF UK spolupracuje s Českým rozhlasem již několikátým rokem. Autorský kolektiv, koordinovaný dr. Josefem Hrdličkou a složený ze studentů komparatistiky, filozofie a příbuzných oborů na Filozofické fakultě UK, se již v minulosti podílel na velkých cyklech, které obsahují desítky pořadů věnovaných místům, hrdinům, středověkým ctnostem a americké poezii. Nový desetidílný cyklus o věcech na ně navazuje. Otázku věcí v básních otevřel ve 20. letech minulého století germanista Kurt Oppert, který také vytvořil dodnes užívaný termín Dinggedicht. Toto označení zpětně reflektuje některé důležité tendence moderní poezie na přelomu 19. a 20. století a vztahuje poezii k podobným proudům v umění, které obracely pozornost k předmětům jako takovým. V poezii je možné obrat k věcem vnímat jako reakci na symbolismus a zamýšlení se nad věcmi přítomnými kolem nás, které neslouží jen jako alegorická rekvizita nebo symbol. Nejde ovšem o novinku 20. století. Moderní básníci v lecčem navazují na tradiční deskriptivní básně, které jako specifický žánr vznikaly již od antiky. Cyklus deseti pořadů se snaží alespoň výběrově představit různé podoby básní o věcech a také otevřít otázku, kde jsou hranice předmětů, jak je vnímají básníci. K tématu básní o věcech navíc Ústav české literatury a komparatistiky FF UK na přelomu ledna a února 2019 pořádá mezinárodní konferenci.   Program vysílaných pořadů nového cyklu na ČRo Vltava: Monika Sechovcová: Francis Ponge: Ze strany věcí (vysíláno 19. 11. 2018) Matouš Jaluška: Hostie (vysíláno 20. 11. 2018) Josef Hrdlička: Věci na ostrově (vysíláno 21. 11. 2018) Eliška Dana Härtelová a Adéla Rozbořilová: Majáky (vysíláno 22. 11. 2018) Michael Alexa: Slova jako okurky, mezery jako sladkokyselý lák. Báseň Za sklem Stanisława Barańczaka (vysíláno 23. 11. 2018) Alžběta Ambrožová, Jakub Hankiewicz: Čert z Herbertovy krabičky fantazie Martin Pšenička: Ostatky Kateřina Segešová: Nebo bys byl radši ryba? Eva Hadravová, Josef Hrdlička: Hvězdy na dosah. Shel Silverstein a předměty v dětské poezii Jakub Vaněk: Paul Celan. Chvála jménem věcí  

Mezinárodní slovenistické sympózium „Z Lublaně přes Vídeň do Prahy. Ivan Cankar a jeho současníci“ připomene jednoho z největších slovinských spisovatelů

15. listopad 2018 - 10:20
Akce, kterou pořádají Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK a Slovanská knihovna, se uskuteční ve dnech 22.–23. listopadu v hlavním zasedacím sále Národní knihovny ČR. Sympózium se koná u příležitosti stého výročí úmrtí významného slovinského spisovatele a dramatika Ivana Cankara (1876–1918). Program sympozia bude věnován životu a dílu čelného představitele slovinské moderny. Přednášející se zaměří především na způsob, jak byla autorova tvorba ukotvena v multinárodnostním habsburském soustátí a jak byla vnímána jednotlivými národy. Soustředit se budou také na komparaci Cankarovy tvorby s obdobně středoevropsky orientovanými autory. V literárně komparativních studiích se bude rozebírat problematika moderny ve středoevropském prostoru a fenomén města v dobové literatuře. Prioritou bude recepce a reflexe Cankarova díla ve středoevropském prostoru, zejména v českém prostředí, kde byla téměř paralelně překládána s jejich originálním vydáním a kde se na jevištích inscenovaly Cankarovy hry již během jeho života. Mezinárodní slovenistické a slavistické sympozium organizují slovenisté z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od roku 2000 již po sedmé. Na letošní sympózium se přihlásilo 24 účastníku z Česka, Slovinska a Rakouska. Za FF UK vystoupí dr. Milada K. Nedvědová, doc. Alenka Jensterle-Doležal, Dajana Vasiljevič a Aljaž Koprivnikar. Akce, které se mohou zúčastnit zájemci z akademické obce i z řad veřejnosti, se koná pod záštitou Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze a s podporou Literárněvědné společnosti v Praze. Příspěvky sympozia budou přednášeny v češtině a slovinštině. Registrovat se je možné až na místě před začátkem programu. Program sympózia  

Opatření děkana č. 16/2018 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2017/2018

14. listopad 2018 - 13:08
Opatření děkana č. 16/2018 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2017/2018

Velkommen til Danmark! – 1. část

13. listopad 2018 - 16:06
Letos na jaře (ano, přesně v tom jednom týdnu, který letos odděloval zimu od léta) jsme se v počtu čtyř knihovníků opět vydali v rámci projektu Erasmus čerpat inspiraci do zahraničních knihoven, tentokrát do toho nejvíc hygge místa, Dánska. 

Mezinárodní konferencí „Seen from Oxyartes´ Rock: Central Asia under and after Alexander“ vrcholí dvouletý projekt Ústavu pro klasickou archeologii FF UK

13. listopad 2018 - 15:43
Tým vedený doc. Ladislavem Stančem zkoumal postup Alexandra Velikého Střední Asií a identifikoval jím dobyté pevnosti. Významné objevy učinili archeologové zejména v Uzbekistánu. Konference za účasti odborníků z 13 zemí proběhne 14.–16. listopadu 2018 na FF UK. Cílem konference je přispět k pochopení procesů, které následovaly po završení vojenského tažení Alexandra Velikého do Střední a jižní Asie. Šlo o interakce příchozích Řeků s domorodým íránskojazyčným obyvatelstvem, akulturaci, chápanou obousměrně, adaptaci „okupantů“ na místní podmínky i místních na novou správu.  „Už v samotném názvu konference je zakotven náš zájem o pohled zevnitř, ze Střední Asie směrem k příchozím, v kontrastu k převládajícímu diskursu orientovanému opačně; primárně na výklad relevantních řeckých a římských písemných pramenů,“ vysvětluje doc. Ladislav Stančo. V konkrétní rovině si konference klade otázky spojené s lokalizací míst, jimiž Alexandrovo vojsko prošlo, vzorcem osídlení pozdně achajmenovské a helénistické doby – tedy jak mnoho sídlišť a v jakých polohách existovalo před a po Alexandrově vpádu, strukturálními změnami v místní společnosti, analýzami materiální kultury, posouzení jejího původu ve smyslu místní / importovaná (ideově či fakticky) a aktuálními terénními výzkumy ve studované oblasti. Účastníci konference – archeologové, historici a numismatici – se budou snažit zodpovědět nejen tyto okruhy otázek, ale zároveň v nich hledat klíč k pochopení analogických procesů, probíhajících v jiných oblastech a obdobích. Konference se koná nedlouho po ukončení druhé letošní expedice FF UK do jižního Uzbekistánu – viz příloha. Petr Kukal, mluvčí FF UK Nové objevy české archeologické expedice v Uzbekistánu Program

Opatření děkana č. 15/2018 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2018/2019

13. listopad 2018 - 15:15
Opatření děkana č. 15/2018 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2018/2019

Call for Papers: Performativity and Creativity in Modern Cultures – Interdisciplinary Conference

12. listopad 2018 - 15:31
22–24 November 2019, Faculty of Arts, Charles University, Prague

Call for Papers: Performativity and Creativity in Modern Cultures – An Interdisciplinary Conference

12. listopad 2018 - 15:05
22–24 November 2019, Faculty of Arts, Charles University, Prague Performativity and creativity have often been used vaguely in a number of discourses in cultural studies, economics, political ideologies or advertising. The purpose of this conference is to explore the force of these concepts in pragmatic approaches to cultures and closely related industrial production (“creative industries”), in technological developments connected with performing arts and cultural communication, as well as in commercial entertainment. In recent approaches, the understanding of performativity has transcended its original linguistic dimensions (Austin, Searle) and their deconstructionist critique (Derrida, Hillis Miller). In our view, it can be better described by studying notions like “fiction”, “play” (Iser), “gender” (Butler), “technology” (Foucault) or “social roles” (Goffman, Ross and Nisbett). Similarly, creativity is no longer linked with the evolution of closed autopoietic systems (Niklas Luhmann). The conference offers to re-assess the existing notions of autopoiesis in view of the concepts of the virtual/actual (Deleuze, Buci-Glucksman), interface/interfaciality (Latour), media technologies and mediation (in broadest terms, including conflict resolution). It also invites interdisciplinary approaches inspired by the psychology of creativity (Csikszentmihályi), the philosophy, history, as well as the psychological and anthropological aspects of play (Huizinga, Sutton-Smith, Caillois and others). Performativity and creativity will not be discussed separately, but as two interdependent faculties and agencies. The conference will explore them in diverse theoretical contexts, as well as historically – in the main phases of modernity, including the Early Modern period, Romanticism and its aftermaths, Modernism and avant-garde movements and the present time. Apart from developing and interconnecting the theories of fiction, play, media, political and aesthetic ideologies, as well as the notions of avant-garde and the post-modern, the conference aims to contribute to the exploration of recent socio-economic phenomena, such as the “creative industries”, and trace their historical dimensions. The conference is closely linked to the research in the European Regional Development Fund Project “Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World” (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734). 300 word abstracts of individual papers (including keywords and a bio-note of 100 words) or panel proposals (including 300 word description of the panel, keywords, bio-note(s) of the convenors, paper topics and university affiliations of all speakers) addressing one or more above issues should  be submitted by 1 March 2019 to the following e-mail address: martina.pranic@ff.cuni.cz. The notices of paper or panel acceptance will be e-mailed and further information about the venue, registration, accommodation and logistics will be publicized by 1 June 2019.     Professor Martin Procházka                                                                                     Charles University, Prague                                                                                     Professor Pavel Drábek                                                                                     University of Hull Co-convenors Proposed Paper or Panel Topics

Výběrová řízení FF UK | listopad 2018

11. listopad 2018 - 11:03
FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu pro klasickou archeologii Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu Českého národního korpusu. Podávání přihlášek je možné do 10. 12. 2018. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu Českého národního korpusu Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu Českého národního korpusu. Podávání přihlášek je možné do 10. 12. 2018. Výběrové řízení ze dne 7. 11. 2018 – Ústav translatologie/ Job offer from 7 November 2018 – The Institute of Translation Studies FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: tlumočnictví. Přihlášky je nutno podat do 9. 12. 2018. Výběrové řízení ze dne 31. 10. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 31 October 2018 – Faculty of Arts The Dean of the Faculty of Arts, Charles University announces an open competition for the Visiting Researcher. Field and specialization: philosophy, religious studies, literature, art. Applications by 5. 12. 2018. Výběrové řízení na pozici Technik přípravy a realizace investic FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Technik přípravy a realizace investic. Výběrové řízení ze dne 25. 10. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 25 October 2018 – Faculty of Arts FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici vědecký pracovník. Obor a zaměření: na výzkum v oblasti historie studené války a dějin mezinárodních vztahů s důrazem na aktivity zemí východního bloku ve třetím světě. Přihlášky je nutno podat do 30. 11. 2018. / Field and specialization: interdisciplinary area studies and new methodologies on the threshold of humanities and social sciences. Applications by November 30, 2018. Výběrové řízení ze dne 24. 10. 2018 – Ústav východoevropských studií/ Job offer from 24 October 2018 – Department of East European Studies FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: Kavkazologie. Přihlášky je nutno podat do 25. 11. 2018. / Field and specialization: Caucasology. Applications by 25. 11. 2018. Výběrové řízení ze dne 24. 10. 2018 – Katedra logiky/ Job offer from 24 October 2018 – Department of Logic FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: logika, základy matematiky. Přihlášky je nutno podat do 26. 11. 2018. / Field and specialization: logic, foundations of mathematics. Applications by 26. 11. 2018. Výběrové řízení ze dne 12. 10. 2018 – Katedra sociologie/ Job offer from 12 October 2018 – Department of Sociology FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: sociologie. Přihlášky je nutno podat do 19. 11. 2018. / Field and specialization: Sociology. Applications by 19. 11. 2018. Výběrové řízení na pozici vývojář softwarových nástrojů / webových rozhraní FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Vývojář softwarových nástrojů / webových rozhraní. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu translatologie Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu translatologie. Podávání přihlášek je možné do 8. 11. 2018. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu srovnávací jazykovědy Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu srovnávací jazykovědy. Podávání přihlášek je možné do 8. 11. 2018. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu hospodářských a sociálních dějin Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu hospodářských a sociálních dějin. Podávání přihlášek je možné do 8. 11. 2018.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu pro klasickou archeologii

9. listopad 2018 - 13:48
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 9. listopadu 2018 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu pro klasickou archeologii dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 10. prosince 2018. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu Českého národního korpusu

9. listopad 2018 - 13:45
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 9. listopadu 2018 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu Českého národního korpusu dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 10. prosince 2018. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.  

Na výročí Sametové revoluce se v Praze uskuteční kolokvium Rage Against the Algorithm

9. listopad 2018 - 11:40
Galerie Display bude mezi 16. a 18. listopadem hostit mezinárodní setkání umělců, aktivistů a teoretiků různých oborů a zaměření, které spoluorganizují doktorandi z Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK. Diskutovat se bude o digitálním prostoru, síle informace a problematice nadvlády algoritmů. Zváni jsou studenti, akademici i zájemci z široké veřejnosti. O tématech jako xenofeminismus, sinofuturismus, accelerationismus, alienismus, antropocén či možnost „technologické singularity“ budou debatovat představitelé z akademického prostředí společně se studenty a dalšími účastníky kolokvia. V centru zájmu bude především digitální prostor, který mění dnešní skutečnost. Nejenom že lidem umožnil rychle komunikovat, ale také jim umožnil okamžitou reteritorializaci. Poskytovatelé služeb se pídí po Velkých datech a prodávají je za nejvyšší nabídku, čímž internetovou polis mění v trh s komoditami. To dělá z informačního monopolu nový druh hrozby, který je třeba projednat. V informaci se ukrývá potenciál neomezené nadvlády nad novou kyberskutečností, a tudíž i potenciál pro korupci. Slovy McKenzieho Warka: „Informace chtějí být volné, ale všude se nacházejí v okovech.“ Pokud se různě pojatý a zacílený hacking dnes stal zcela všudypřítomným gestem odporu, jak se tedy hackersky vypořádat s algoritmickou nadvládou nad každodenním životem? Nad tím se zamyslí přednášející a performeři na třídenní akci, kterou doprovodí řada výstav mezinárodních i místních umělců ze skupiny alt’ai (Qiao Lin, Paul Heinicker, Daria Stupina, Lukáš Likavčan). Za Filozofickou fakultu UK na kolokviu vystoupí doktor Loius Armand a David Vichnar z Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK a absolventi ústavu. Akce proběhne v anglickém jazyce, registrace není nutná.

Visiting Professor in Social Sciences and/or Area Studies

8. listopad 2018 - 15:20
The Faculty of Arts, Charles University (Prague) invites applications for the position of a Visiting Professor in Social Sciences and/or Area Studies. The position is open in any area of social sciences and area studies at the relevant Departments of the Faculty. The applicant must be an internationally recognized scholar in his research area, and is expected to teach two 90-minute courses per week at advanced undergraduate (M.A.) level. The curriculum of the courses is proposed by the applicant and is part of the application. At least one of the courses should introduce topics related to recent research. All teaching will be in English, knowledge of the Czech language is not required. A teaching assistant for both courses will be provided by the Faculty. The position is funded by the Czech Operational Programme Research, Development and Education, project no. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362. The funding is available for one semester (5 months), starting on September 1st, 2019. The gross monthly salary is 84.000 CZK (approx. 3230 EUR). The Faculty will provide assistance with locating housing and schooling for dependents (English language pre-school, elementary and secondary schools are available in Prague). Electronic applications accompanied by curriculum vitae, list of publications, research and teaching statements, copy of the PhD diploma, and curricula of the proposed courses, should be sent to the Faculty of Arts, Charles University University (Marketa Krizova, Vice-Dean for International Relations, marketa.krizova@ff.cuni.cz). The aplication deadline is January 31, 2019. The review of candidates will begin immediately, and the successful candidate will be contacted by February 15, 2019.

Týden humanitních věd 2018 také na FF UK

8. listopad 2018 - 11:01
Filozofická fakulta UK se zapojuje do Týdne humanitních věd 2018. Program FF UK proběhne v Kampusu Hybernská. Ve veřejné debatě děkanů filozofických fakult o smyslu humanitního vzdělávání vystoupí 14. 11. v Brně také děkan FF UK doc. Michal Pullmann.

Knihovna FF UK hledá knihovníka pro Knihovnu Ústavu hudební vědy

7. listopad 2018 - 18:25
Knihovna FF UK hledá knihovníka pro Knihovnu Ústavu hudební vědy. Nástup 3. prosince nebo dle dohody, úvazek 1,0 (nebo dle domluvy). Pozice na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou). Očekáváme knihovnické vzdělání nebo praxe (vhodné i pro absolventy) muzikologické vzdělání nebo praxe znalost pravidel RDA a MARC 21 výhodou znalost knihovního systému Aleph výhodou vstřícnost a ochotný přístup Nabízíme stravenky 5 týdnů dovolené plat dle vnitřních mzdových tabulek FF UK možnost zapojení do odborných projektů pracoviště benefity – více zde Náplň práce správa oborové knihovny, zajištění jejího chodu poskytování knihovních služeb uživatelům knihovny spolupráce na přípravě podkladů pro výuku   Životopisy a motivační dopisy zasílejte, prosím, do 18. listopadu 2018 Janě Hezinové (jana.hezinova@ff.cuni.cz). Vybraní uchazeči budou pozváni do výběrového řízení, které proběhne 21. listopadu.

Prodlužuje se termín pro přihlášení do výběrového řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu srovnávací jazykovědy

7. listopad 2018 - 13:37
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 8. října 2018 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu srovnávací jazykovědy dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 15. listopadu 2018. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Výběrové řízení ze dne 7. 11. 2018 – Ústav translatologie/ Job offer from 7 November 2018 – The Institute of Translation Studies

7. listopad 2018 - 8:00
English see below Ústav translatologie Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor/asistent Obor a zaměření: překladatelství a tlumočnictví Předpokládaná mzdová třída: L1/AP1 Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně) Požadavky: Bc./Mgr. v lingvisticky zaměřeném oboru rodilý mluvčí anglického jazyka s vynikající teoretickou i praktickou znalostí anglické gramatiky a stylistiky umožňující vedení seminářů zaměřených na zdokonalování mluvené i písemné angličtiny nerodilých mluvčích samostatná praxe v oblasti překladu mezi angličtinou a češtinou umožňující vést semináře zaměřené na překlad textů převážně odborného a publicistického charakteru z češtiny do angličtiny vyjadřovací, komunikační a prezentační dovednosti v angličtině zkušenost s editováním a redakcí anglojazyčných textů nerodilých mluvčích Předpokládaný nástup: 1. ledna 2018 Termín přihlášky: 9. prosince 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.). Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.   The Institute of  Translation Studies Name of the position: Lecturer/Assistant Field and specialization: Translation and Interpreting Expected pay group: L1/AP1 Workload: 0,5 Requirements: a BA or MA degree in a language and/or linguistics subject an excellent theoretical and practical knowledge of English grammar and stylistics enabling her/him to conduct seminars aimed at perfecting the spoken and written English of non-native speakers professional experience in Czech-English translation enabling her/him to conduct seminars in Czech-English translation, working primarily with texts of a technical or journalistic nature excellent English communication and presentation skills experience in editing and correcting English-language texts written by non-native speakers Expected beginning: 1 January 2019 Dead-line for applications: 9 December 2018 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications list documenting research experience copies of documents that show academic degrees awarded what do you expect from this position, and what  would you hope to bring to it (1 page maximum) Forms of applying: Personally by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Or by e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.  

Aktuality

P. prof. Bažant oznamuje, že příští pátek 16. 11. 2018 musí zrušit svou přednášku z cyklu...

09. listopad 2018

Dle rozhodnutí p. dr. Biegla a se souhlasem ostatních pedagogů se termín odevzdání bakalářských...

26. říjen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

omlouvám se, ale z osobních důvodů ruším svou příští...

24. říjen 2018

Pí doc. Marie Rakušanová znovu upozorňuje všechny zájemce o výše uvedený kurz (středa 10...

10. říjen 2018