Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 7 min zpět

Ústav archeologické památkové péče středních Čech a Ústav pro archeologii FF UK zvou na výstavu ke stoletému výročí republiky

25. květen 2018 - 16:29
Ústav archeologické památkové péče středních Čech a Ústav pro archeologii FF UK srdečně zvou na výstavu Prvorepubliková archeologie, která se koná od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018 v Informačním centru Keltské kultury na zámku Nižbor. Badatelé v období první republiky položili základy archeologického oboru tak, jak jej známe dnes. První velké systematické výzkumy, zakládání stěžejních výzkumných institucí, objevy celosvětově proslulých lokalit, jako například keltské oppidum Stradonice nebo slavné Dolní Věstonice. Ty nejvýznamnější prvorepublikové výzkumy byly navíc financovány přímo z Národního fondu Masarykova, přičemž pan prezident mnohé z nich osobně navštívil. Ve výstavě proto chceme nejen připomenout toto významné období české archeologie, ale také znovu oživit některé její zásadní momenty. Nechme se v rámci oslav letošního výročí naší republiky touto uhlazenou dobou inspirovat a zkusme do společnosti navrátit některé z jejích užitečných zvyklostí. Můžete se těšit nejen na dobové nálezy a předměty ze sbírek Ústavu pro archeologii FF UK, ale také na archeologické nálezy ze stradonického oppida ze sbírek Národního muzea, které v roce 1929 při svém tehdy velmi sledovaném výzkumu objevil archeolog Albín Stocký. Badatelskou atmosféru první republiky doladí originální dobový nábytek z Ústavu pro archeologii FF UK, který používali již prvorepublikoví archeologové, nebo také obrazy pravěkých zátiší malíře počátku 20. století Aloise Vraného, zapůjčené Městským muzeem Čáslav. Nebude chybět ani promítání jedinečných záběrů výzkumu v Dolních Věstonicích z roku 1928 a také rozsáhlá kolekce skutečně úchvatných fotografií z prvorepublikových výzkumů, poskytnutých archivem Archeologického ústavu AV ČR v Praze, v.v.i., Archivem Pražského hradu, Pavilonem Anthropos Moravského zemského muzea a Muzeem T. G. M. Rakovník.   Vernisáž výstavy se koná 1. června 2018 od 17 hodin a doprovodí ji vystoupení swingové kapely Swing Mustard. Od 2. června do konce srpna je možné výstavu navštívit denně od 10 do 18 hodin, od září do konce října pak o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin. Podrobné informace jsou k dispozici na webu Cesty archeologie.

Vyšla monografie Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář

23. květen 2018 - 17:35
V květnu tohoto roku vyšla v nakladatelství Karolinum monografie Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář, edičně připravená Evou Kalivodovou a Petrem Eliášem. Mezi autorkami a autory kapitol jsou mnozí vyučující Ústavu translatologie FF UK i jeho studenti a studentky. V knize se podařilo dobře skloubit domácí i zahraniční bohemistické sondy do Zábranova díla s translatologickými, zapojit do ní vzpomínky Zábranových blízkých i těch, kteří s ním redakčně spolupracovali, a také autentické dokumenty. Monografie je fundovaným i čtivým pokračováním pracovního soustředění na Zábranovu mnohotvárnou tvorbu, které probudila stejnojmenná konference na půdě Ústavu translatologie v roce 2015. pracovníci Ústavu translatologie FF UK

Výběrová řízení FF UK | květen 2018

23. květen 2018 - 16:57
FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických pracovníků, ředitele Ústavu informačních studií a knihovnictví, obsahového správce webu a sociálních sítí a personalisty. Jazykové centrum název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor/ka L1 obor a zaměření: španělský jazyk úvazek: 0,625 (25 hodin týdně) na dobu určitou, zástup za rodičovskou dovolenou plat: pro daný úvazek 14.000–16.000 Kč předpokládaný nástup: 1. září 2018 termín přihlášky: 18. června 2017 Language Centre job title: lecturer expected salary/job rank: L1 (CZK 22,100 – 25,000) field and specialization: English language full-time position (40 hours per week) for a period of three years expected starting date: October 1, 2018 application deadline: June 18, 2017 Interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 21. 5. 2018 interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 21. 6. 2018. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Výběrové řízení ze dne 18. 5. 2018 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 18 May 2018 – Institute of Information Studies and Librarianship název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent/docent hlavní odborné zaměření: informační věda předpokládaná mzdová třída: AP2 úvazek: 0,5 (20 hod./týdně) předpokládaný nástup: 1. září 2018 nebo 1. října 2018 termín přihlášky: 18. června 2018 Výběrové řízení ze dne 14. 5. 2018 – Ústav Blízkého východu a Afriky / Job offer from 14 May 2018 – Institute of Near Eastern and African Studies název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor obor a zaměření: Arabský jazyk předpokládaná mzdová třída: L1 úvazek: 0,5 předpokládaný nástup: 1. srpen 2018 termín přihlášky: 20. 6. 2018 Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: obsahový správce webu a sociálních sítí hlavní odpovědnosti: správa hlavní stránky fakultního webu ff.cuni.cz a vybraných sekcí: tvorba obsahu (rozhovory, články, editace dodaných textů), vyhledávání témat; zodpovědnost za jazykovou správnost a stylovou přiměřenost správa kalendáře akcí propagace akcí v rámci fakulty a částečně mimo ni, metodická podpora ústavů a kateder při propagaci správa fakultního facebookového profilua spřízněných menších profilů: vyhledávání témat, tvorba obsahu, odpovídání na zprávy a komentáře tvorba pravidelného fakultního newsletteru termín přihlášky: nejpozději do 8. 6. 2018 Personalista/ka Osobního oddělení náplň práce: kompletní zpracování a vedení personální agendy přidělené části fakulty dle platné legislativy nástupy/výstupy/změny pracovně právních vztahů (pracovní smlouvy, dohody konané mimo pracovní poměr) agenda zaměstnávání cizinců práce s personálním a mzdovým systémem Elanor, WhoIs – zadávání a aktualizace dat evidence lékařských prohlídek termín přihlášky: nejpozději do 20. 5. 2018

Knižní novinky Vydavatelství FF UK: květen

21. květen 2018 - 15:59
Přinášíme aktuální přehled nejnovějších a připravovaných titulů z produkce Vydavatelství FF UK. Uvedené knihy lze zakoupit se slevou v Knihovně Jana Palacha nebo v e-shopu, kde také najdete více informací i ukázky z knih. ​ Afekt, výraz, performance. Proměny melodramatického excesu v kinematografii těla  Jiří Anger  Kniha filmového teoretika Jiřího Angera (Katedra filmových studií FF UK) usiluje o dialog mezi současným afektivním obratem v humanitních vědách a zkoumáním filmové formy. Východisko tvoří model dvousměrného pohybu mezi melodramatickým excesem a afektovou teorií. Melodramatický (nad)žánr využívá určitý repertoár excesivních výrazových prostředků k vyjádření krajních emocionálních stavů či situací, zejména utrpení, které plyne z nedosažitelnosti objektu touhy. Tento melodramatický exces se typicky uplatňuje v momentech, kdy děj ustrne v symbolickém uspořádání a vše se soustředí na gesta a pózy ohromených postav. S daným druhem excesu pracují také četné experimentální filmy, které jej však skrze expresivní a performativní operace s prostorem, časem a tělesností proměňují natolik, až se stává afektivním. Rozbor konkrétních filmů Wernera Schroetera, Kennetha Angera či Carmela Beneho v kontextu spřízněné umělecké a experimentální tvorby ukazuje, jak tento dvousměrný model funguje a jaké podněty může přinést jak pro studium afektů, tak pro filmovou teorii.  e-shop: kniha, ukázka    O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě  Mikuláš Pešta  Monografie se zabývá problematikou levicového terorismu v Itálii a v Německé spolkové republice v sedmdesátých letech dvacátého století. Ke zvolenému tématu přistupuje pomocí východisek transnacionálních studií, která byla v souvislosti s tímto fenoménem dosud použita jen výjimečně, navzdory četným paralelám v různých státech. Ohnisko výzkumu spočívá v analýze italsko-německé teroristické sítě jako celku, kontaktů mezi jednotlivými organizacemi a vzájemného vlivu. Kniha také srovnává vybrané aspekty zkoumaných teroristických organizací, jako jsou metody používané při teroristických útocích i v propagandistických kampaních nebo optika, skrze niž kategorizovaly své nepřátele a spojence a s jakou vnímaly mučednictví svých padlých či vězněných soudruhů; předmětem komparace jsou také názvy organizací i jednotlivých buněk a jejich použitá grafická symbolika.  e-shop: kniha, ukázka  Muslimové, a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918  Mihad Mujanović  Kniha se zabývá proměnami muslimské pospolitosti (dnešních Bosňáků) v Bosně a Hercegovině za rakousko-uherské okupace mezi lety 1878 a 1918. V kontextu utváření moderních středoevropských a balkánských národů je blíže rozebrán politický, společenský a demografický vývoj komunity, včetně rozvoje spolkového života a náboženských, kulturních a vzdělávacích institucí. Výklad je rozdělen do více analytických částí, které v hrubých rysech kopírují ustálený model studia národních hnutí v Evropě. Za stmelující teoretické východisko je bráno modernistické paradigma, které národní ideu spojuje se změnou společenských, hospodářských a politických okolností, nástupem modernity, opírající se o koncept jak konstruktivistický, tak instrumentalistický.  e-shop: kniha, ukázka     PŘIPRAVUJEME Z hlediska smyslu… Émile Benveniste a zrod strukturalismu  Eva Krásová  Kniha je monografickou studií životní dráhy Émila Benvenista (1902–1977) skrze pojem smyslu (sens). Věnuje se teoretickým východiskům Benvenistova myšlení v pařížské škole (A. Meillet a M. Bréal), pražské škole (R. Jakobson a V. Skalička) a kodaňské škole (texty z roku 1939). Následně se věnuje Benvenistovu konceptu lingvistiky promluvy (discours) a souvisejícím pojmům „sémiotika a sémantika“, resp. „sémiotické a sémantické“, „vypovídání“, „přivlastnění“ a „hierarchie systémů“ jako místa, kde se smysl rodí. Na základě zkoumání rukopisných a archivních zdrojů je dále zkoumán vliv L. Hjelmsleva, R. Jakobsona, J. L. Austina, Ch. S. Peirce a V. Skaličky na Émila Benvenista. Monografie dále přibližuje podobnosti mezi myšlením É. Benvenista a J. Derridy, zejména vzhledem k pojmu écriture. Krátká studie Benvenistova významu pro „strukturální analýzu vyprávění“ (R. Barthes, T. Todorov) ukazuje jeho význam v dějinách francouzského strukturalismu.   ukázka   

Výběrové řízení ze dne 18. 5. 2018 – Jazykové centrum

21. květen 2018 - 11:37
Jazykové centrum Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor/ka L1 Obor a zaměření: španělský jazyk Úvazek: 0,625 (25 hodin týdně) na dobu určitou, zástup za rodičovskou dovolenou Plat: pro daný úvazek 14.000 – 16.000,- Kč Požadavky: titul Mgr. v oboru hispanistika titul Ph.D. nebo započaté doktorské studium vítány pedagogická praxe v oboru přiměřená odborná a publikační činnost výborná znalost češtiny aktivní znalost angličtiny (včetně schopnosti v ní vyučovat) výhodou organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. září 2018 Termín přihlášky: 18. června 2017 Náležitosti přihlášky: přihláška do VŘ profesní životopis s přehledem praxe a pedagogické, vědecké i publikační činnosti představa o působení na vypisovaném místě (1-2 normostrany) kopie dokladů o vzdělání Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejnému semináři.

Job offer from 18 May 2018 – Language Centre

21. květen 2018 - 11:33
Language Centre Job title: lecturer Expected salary/job rank: L1 (CZK 22,100 – 25,000) Field and specialization: English language Full-time position (40 hours per week) for a period of three years Requirements: MA or Bc degree (preferably in English) PhD degree or commenced doctoral study is an advantage adequate experience in teaching English excellent organizational and communication skills Responsibilites: teaching English as the second language (levels B2, C1) designing study and testing materials participating in exams Expected starting date: October 1, 2018 Application deadline: June 18, 2017 Complete applications will include the following: professional CV with the overview of teaching experience, scientific work and list of publications a description of the planned activities for the current position (1-2 standard pages) copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.  

Zemřel prof. Antonín Líman

21. květen 2018 - 10:16
Ústav Dálného východu FF UK s hlubokým zármutkem oznamuje, že 2. května 2018 v kanadském Vancouveru zemřel profesor Antonín Líman, japanolog, literární historik a historik filmu, znalec a vyznavač japonské kultury. Profesor Líman strávil dětství a jinošská léta ve Staré Boleslavi, na kterou s láskou vzpomíná ve své knize Věčný polštář z trávy. Cestu za vzděláním mu dlouho komplikoval „špatný třídní původ“, a proto nakonec na FF UK mohl studovat japanologii až v 60. letech. Promoval roku 1965, tedy ve věku, kdy obvykle budoucí vysokoškolští profesoři již zastávají asistentská místa. O rok později získal postgraduální výzkumný grant na Waseda University v Tokiu; v roce 1967 pak odjel do Kanady, kde nastoupil na místo odborného asistenta v oddělení východoasijských studií Torontské university. Na Torontské univerzitě se Antonín Líman posléze stal řádným profesorem japanologie a jako emeritní profesor zde působil i po odchodu do důchodu. Kromě toho byl častým hostujícím profesorem na několika japonských univerzitách. Během působení v Kanadě Antonín Líman publikoval desítky odborných studií o moderní japonské literatuře a japonském filmu a překlady japonské literatury. Spolupracoval také s Josefem Škvoreckým a pro jeho přednášky z dějin filmu koncipoval část věnovanou japonské kinematografii. Po sametové revoluci se profesor Líman, poprvé od srpna 1968, začal vracet do Prahy. V Ústavu Dálného východu FF UK pravidelně přednášel o japonské literatuře a japonském filmu a po létech normalizace zásadním způsobem přispěl k obnově oboru na FF UK. V Praze také začal vydávat česky knihy o japonské kultuře a překlady japonské literatury. Vedle svých milovaných klasiků japonského modernismu se obrátil také k dílům starého Japonska a vydal několik sbírek překladů japonských haiku, stylizovaný cestovní deník básníka Bašóa Úzká stezka do vnitrozemí a souborné vydaní klasické antologie Manjóšú. Za překlad Manjóšú v roce 2008 udělila Obec překladatelů Antonínu Límanovi naše nejprestižnější překladatelské ocenění, cenu Josefa Jungmanna. Širokou oblibu čtenářů si získaly i jeho knihy esejů o japonské kultuře, v nichž spojuje širokou erudici s osobně hluboce prožívaným obdivem k tomu, čím stará japonská kultura obohacuje naši zdejší současnost. Posmrtně se v Praze chystá bibliofilské vydání jeho knihy Měsíc v úplňku.

Interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví

21. květen 2018 - 9:33
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 21. 5. 2018 interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 21. 6. 2018. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: aktuální profesní životopis, bibliografie odborných prací, koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující další dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Proběhne vernisáž výstavy a slavnostní představení doprovodného katalogu Zdeněk Nejedlý známý – neznámý?

18. květen 2018 - 15:24
Zajímá vás, jaký byl životní styl českého vědce v meziválečném období? A jak se proměňoval za druhé světové války a za změněných politických poměrů po roce 1948? Pokusíme se na tyto otázky odpovědět obrazem. Z bohatě zachovaného souboru fotografií, uložených ve fondu Zdeněk Nejedlý v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, byly vybrány snímky, které odrážejí veřejnou činnost i soukromý svět Z. Nejedlého (1878–1962) v nejrůznějších podobách. Jejich prostřednictvím charakterizujeme životní osudy jeho nejbližších a věnujeme se tomu, jak prožíval všední dny a slavnostní okamžiky svého života. Vernisáž se uskuteční v pondělí 28. května 2018 od 17.30 hod v přízemí hlavní budovy FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1. Výstava bude probíhat ve dnech 29. 5. – 27. 6. 2018.   Realizace výstavy: Hana Kábová, Petra Tomsová (texty a výběr fotografií), Milan Sypěna (grafika) Pořádající instituce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy plakát (PDF)

Konference Screen Industries in East-Central Europe se zaměří na aktuální trendy z oblasti online distribuce audiovizuálního obsahu

18. květen 2018 - 15:07
Sedmý ročník konference Screen Industries in East-Central Europe (SIECE) zaměří pozornost na aktuální trendy z oblasti online distribuce audiovizuálního obsahu. Mezi hlavní témata bude patřit také fenomén internetových televizí nebo strategie Evropské komise pro jednotný digitální trh. Zatímco většina současných diskuzí se zaměřuje na Spojené státy, Asii nebo největší nadnárodní korporace, konference SIECE 7 nabízí perspektivu malých a periferních (z hlediska populace, jazyků, infrastruktur, kapitálu) mediálních trhů. Otevírá tak prostor novým pohledům a přístupům k průmyslovým trendům a kulturně-politickým otázkám. Konferenci pořádají Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou společností pro filmová studia a Národním filmovým archivem. Konference se uskuteční za podpory projektu ”Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě” (reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734) financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vstup na konferenci je volný, konferenčním jazykem je angličtina. kdy: 22.–23. května 2018 kde: Národní filmový archiv, kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1 událost na Facebooku plakát s programem (PDF)

Výběrové řízení ze dne 18. 5. 2018 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 18 May 2018 – Institute of Information Studies and Librarianship

18. květen 2018 - 7:47
English see below   Ústav informačních studií a knihovnictví Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent/docent Hlavní odborné zaměření: informační věda Předpokládaná mzdová třída: AP2 Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně) Požadavky: absolvent doktorského studia oboru informační věda, mediální a komunikační studia, sociologie kultury nebo obdobné zaměření; odborné zaměření na informační vědu, její teoretické aspekty, informační společnost, informační chování, mediální a komunikační studia; znalost angličtiny minimálně na úrovni zkoušky B2+, vedení přednášky v anglickém jazyce (doložit v životopisu příkladem přednáškové činnosti); učitelská nebo lektorská praxe vítána; vedení výuky v českém (případně slovenském) jazyce zahraniční studijní či výuková zkušenost vítána; výzkum (doložit vlastními publikačními výstupy, přehledem projektů/grantů) Předpokládaný nástup: 1. září 2018 nebo 1. října 2018 Termín přihlášky: 18. června 2018 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem. Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Ústav informačních studií a knihovnictví Institute of Information Studies and Librarianship Name of the position: academic position – assistant professor/associate professor Expected pay group: AP2 Field and specialization: information science Workload: 0.5 (20 hours a week) Requirements: graduate of the doctoral study program in information science, media and communication studies, sociology of culture or similar discipline; specialization in information science, its theoretical aspects, information society, information behaviour, media and communication studies; excellent competence in English and Czech; teaching practice in both languages; international study or teaching experience; adequate professional and publication activity in the field, with a prospect of further development (list of publication activity) working experience on scientific projects is an advantage (list of research activity) Expected start: September/October 1, 2018 Application deadline: June 18, 2018 Required documentation: list of publication activity list of research activity professional CV copies of documents on education, including documents on the language competence Originals of documents will be required for the selection procedure. Application submission: by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha or by e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. The Committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture. Institute of Information Studies and Librarianship

Výběrové řízení ze dne 14. 5. 2018 – Ústav Blízkého východu a Afriky / Job offer from 14 May 2018 – Institute of Near Eastern and African Studies

18. květen 2018 - 7:39
English see below Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor Obor a zaměření: Arabský jazyk Předpokládaná mzdová třída: L1 Úvazek: 0,5 Požadavky: titul Bc. v oboru arabistika perspektiva dosažení titulu Mgr. v tomtéž oboru v horizontu 1 roku vynikající schopnost práce se spisovným arabským jazykem slovem i písmem předpoklady k výuce jazyka na vysokoškolské úrovni schopnost výuky v českém nebo slovenském jazyce Předpokládaný nástup: 1. srpen 2018 Termín přihlášky: 20. 6. 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška do VŘ profesní životopis včetně přehledu praxe kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem; Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubová@ff.cuni.cz  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.   Institute of Near Eastern and African Studies Name of the position: Lecturer Field and specialization: Arabic Language Expected pay group: L1 Workload: 0,5 Requirements: B.A. degree in Arabic Studies prospective M.A. in Arabic Studies within 1 year excellent command of Arabic in written and spoken form readiness to teach at the university level ability to teach in Czech or Slovak (for the B.A. level students) Expected beginning: 1 August 2018 Dead-line for applications: 20 June 2018 Complete applications will include the following: curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications list documenting research experience copies of documents that show academic degrees awarded The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. the idea of acting on this posittion (up to 1 page) Forms of applying: Personally by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Or by e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.

Novinky ve fondech fakultních knihoven za duben 2018

17. květen 2018 - 14:41
Dnes byl na stránkách Knihovny FF UK zveřejněn seznam nových titulů ve fondech fakultních knihoven za duben 2018. Seznam všech 300 nově nakoupených či zpracovaných titulů tříděných dle tematických skupin najdete v nabídce Knihovna > Knihovní fondy > Novinky ve fondech knihoven. Podívejte se, co pro vás máme nového!   ________ Pošlete nám tipy na nákup publikací! Pokud vám v našich knihovnách chybí nějaký titul, neváhejte se obrátit na svého knihovníka, anebo využijte kontaktní formulář na stránkách Knihovny Jana Palacha. 

Titul doctor honoris causa obdrželi mikrobiolog a autor analyzátoru řeči

17. květen 2018 - 11:14
UK: Dvojice světově uznávaných odborníků obdržela z rukou rektora Tomáše Zimy titul doctor honoris causa. Za svůj mimořádný přínos biomedicíně si ocenění odnesl Newyorčan slovenského původu Ján Vilček a francouzský lingvista Philippe Martin.

Anonymní hodnocení kurzů zimního semestru 2017/2018

17. květen 2018 - 10:22
Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci. Kurzy letního semestru je možné hodnotit do 16. června.

St. Wenceslas Rotunda in Prague Won the 2018 EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards

16. květen 2018 - 15:33
The winners of the 2018 EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards, Europe’s top honour in the field, were announced on 15 May by the European Commission and Europa Nostra, the leading European heritage network. The 29 laureates from 17 countries have been recognised for their impressive accomplishments in conservation, research, dedicated service, and education, training and awareness-raising. As a contribution to the European Year of Cultural Heritage, this year’s Awards put special emphasis on the European added value of the selected heritage achievements. The winners will be honoured at a high-profile Award ceremony on 22 June in Berlin, during the first ever European Cultural Heritage Summit. St. Wenceslas Rotunda in Prague won the award in the category „CONSERVATION“. This ambitious project restored and conserved the surviving nave of a Romanesque rotunda, which dates back to the late 11th-century and reveals the origins of the city of Prague. The remains were discovered in a newly uncovered space inside a building of Charles University (within a UNESCO World Heritage Area). The restoration work was based on the premise of minimizing any visible interventions. The project, led by a team at Charles University in Prague, was supported by EEA/Norway grants and private donors. The jury appreciated “the display of the archaeological layers and the efforts in presenting and interpreting these remains. The project is an example of good in situ preservation”. The first written record of the rotunda appears at the beginning of the 13th century and shows a close connection to the Czech patron saint, St. Wenceslas. The chapel disappeared as new buildings were constructed and was considered lost. During construction works in 2004, the remains of the building were rediscovered. The type of hexagonal embossed tiles present has not been discovered anywhere else in Europe. The discovery of a sacral structure from the mid-10th century is of immense importance for the history of Christianity and its architecture in Central Europe. The structure demonstrates the inter-ethnic links of the site and provides material for comparative evaluation. A unique new exhibition space was created to optimally exhibit the tiles dating back to the 11th-century, the fragments of the foundation and above-ground masonry. The finds are now accessible via a footbridge complete with lighting and steps, and a replica of the original floor was laid on one side of the nave. A new multimedia exhibition was installed for visitors. Archaeological and structural- historical research yielded rich documentation of the archaeological remains. The implementation of the project demonstrated strong interdisciplinary cooperation in practice. Geodesists, geologists, chemists, mathematicians, physicists and artists worked together with restorers and archaeologists to meet the demands of this complex project. The jury appreciated “the efforts of the university to integrate these heritage remains for the instruction of students and the public”. Thanks to this project, unique insights were acquired into the design and the construction technologies used in medieval rotundas which are generally applicable to the whole of European civilization of this period. Citizens from around Europe and the rest of the world can now vote online for the Public Choice Award and mobilise support for the winning achievement(s) from their own or another European country.

Expedice Ústavu pro klasickou archeologii FF UK posunula hranice dávné Baktrie

16. květen 2018 - 14:04
Česko-uzbecká archeologická expedice v těchto dnech přepsala dějiny pomezních oblastí dnešního Afghánistánu a Uzbekistánu! Po 40 letech dohadů stanovila hranici baktrijského království a dokázala, že jako první ji osídlili a před nájezdníky ze severu chránili už Řekové. Vpád Alexandra Makedonského stál ve skutečnosti na počátku vrcholného rozvoje Baktrie! Dokládá to pět nových sídlišť helénistického období objevených česko-uzbeckou expedicí v podhůří Bajsún Tau. Doposud se předpokládalo, že se řecko-makedonské osídlení při severní hranici tohoto nejvýchodnějšího z helénistických království omezovalo na jednu dvě pevnosti. Nejnovější nedestruktivní výzkum česko-uzbecké expedice ale ukazuje, že kromě pevností vznikla i zde síť venkovských sídlišť, zakládaných na výhodných polohách v úrodných údolích menších řek. Expedice upřesnila také datace některých již známých helénistických pevností a sídlišť. Jde především o hlavní 1,5 km dlouhou hradbu, uzavírající kdysi průchod horami ze Sogdu do Baktrie. Archeologové doposud předpokládali, že sice měla základy z doby řecko-baktrijské, hlavní období fungování ale stanovovali do mladší doby. Rozsáhlé sběry nyní tuto představu korigují: téměř všechen archeologický materiál je helénistický, byli to právě Řekové, kdo tuto hranici neprodyšně uzavřeli a střežili před vpády kočovníků ze severu. „Díky novým objevům se obraz vývoje tohoto regionu po vpádu Alexandra Makedonského zásadně mění,“ vysvětluje vedoucí expedice Ladislav Stančo z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK. „Ukazuje se, že právě v helénistickém období byly nově systematicky osídleny dříve téměř liduprázdné podhorské oblasti a severní hranice řecko-baktrijského království byla neprodyšně uzavřena před pronikáním kočovníků ze severu. V neposlední řadě definitivně končí 40 let trvající odborná diskuse o hranici baktrijského království: Neležela na řece Amudarji, jak je často uváděno, ale na horských hřebenech Bajsúntau a Kugitang.“ Výzkum probíhá v rámci projektu Neuron Impuls „Na hoře Oxyartově: detekce pevností a refugií z doby Alexandra Velikého ve Střední Asii“. V září bude projekt pokračovat vykopávkami jednoho z těchto sídlišť; všechny výsledky bude tým dr. Stanča prezentovat na mezinárodní konferenci věnované této problematice, která proběhne v listopadu. kontaktní osoba pro média: Petr Kukal petr.kukal@ff.cuni.cz | + 420 770 152 810 foto: FF UK tisková zpráva (.doc)

Pražská rotunda sv. Václava získala Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra 2018

15. květen 2018 - 10:59
Brusel / Haag, 15. května 2018 – Vítěze Cen Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra za rok 2018 dnes oznámily Evropská komise a nejvýznamnější zastřešující evropská organizace v oblasti kulturního dědictví Europa Nostra. Jde o nejvyšší oborová ocenění v rámci kontinentu. Vybráno bylo 29 laureátů ze 17 zemí za mimořádné výsledky v oblasti restaurování, výzkumu, specializovaných služeb a vzdělání, výchovy či popularizace problematiky památek. Mezi vítěze se zařadil také projekt záchrany pražské rotundy sv. Václava. S ohledem na probíhající Evropský rok kulturního dědictví letošní ceny kladly zvláštní důraz na celoevropský přesah vítězných projektů. Vítězové převezmou ocenění na slavnostním ceremoniálu 22. června, který bude součástí historicky prvního Evropského summitu kulturního dědictví konaného v Berlíně. Občané všech evropských států a dalších zemí světa mohou hlasovat na internetu v kategorii cena veřejnosti, ať už pro své domácí kandidáty nebo projekty dalších zemí. Mezi mimořádné úspěchy celoevropské péče o památky a kulturní dědictví se v roce 2018 mimo jiné zařadily: obnova řeckého byzantského kostela včetně unikátní série fresek z 8.–9. století, provedená díky plodné spolupráci mezi řeckými a švýcarskými organizacemi; nová metoda konzervace evropských historických staveb, která je výsledkem společného podniku pěti institucí z Francie, Itálie a Polska; přes 30 let neúnavné činnosti mezinárodní sítě NGO usilující o záchranu Benátek; nebo založení finského veřejného vzdělávacího programu, jenž zapojuje děti a mladé lidi do péče o národní kulturní bohatství a může sloužit jako inspirace podobným iniciativám napříč Evropou. „Vřele gratuluji letošním ,památkovým šampiónům‘, kteří zvítězili a stali se držiteli Cen Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra. Hluboce na nás zapůsobily mimořádné dovednosti, kreativita, oddanost a velkorysost tolika profesionálních památkářů, dobrovolníků a podporovatelů z celé Evropy. Každý z nich si zaslouží ocenění a další podporu. Naši vítězové jsou živoucím dokladem toho, že naše kulturní dědictví je mnohem více než jen vzpomínka na minulost; je klíčem k pochopení naší současnosti a vkladem do budoucna. Z tohoto důvodu musíme v rámci Evropského roku kulturního dědictví především poukázat na význam našeho sdíleného kulturního dědictví pro budoucnost Evropy,“ konstatoval Plácido Domingo, uznávaný operní pěvec a president organizace Europa Nostra. „V kulturním dědictví všech rozmanitých forem spočívá jedna z nejcennějších předností Evropy. Staví mosty mezi lidmi a komunitami, stejně jako mezi minulostí a přítomností. Je zásadní pro naši evropskou identitu a představuje aktivní prvek podněcující další společenský a ekonomický rozvoj. Gratuluji vítězům Cen Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra za rok 2018 i jejich týmům za mimořádnou a inovativní práci. Díky jejich talentu a nasazení bylo zachráněno a obnoveno mnoho evropských kulturních pokladů. A co je ještě důležitější, jejich práce umožňuje všem lidem bez rozdílu objevovat, zkoumat a být součástí našeho bohatého kulturního dědictví, zcela v duchu Evropského roku kulturního dědictví, který si letos připomínáme,“ řekl Tibor Navracsics, eurokomisař pro vzdělání, kulturu, mládež a sport. Nezávislé poroty expertů zhodnotily 160 soutěžních přihlášek, podaných organizacemi a jednotlivci z 31 evropských zemí, a vybraly vítěze. Ocenění budou předána 22. června 2018 v berlínském Kongresovém centru na slavnostním udělování cen za evropské kulturní dědictví, které společně hostí komisař EU Tibor Navracsics a maestro Plácido Domingo. Během slavnostního předání bude vyhlášeno sedm držitelů hlavní ceny (každý z nich obdrží 10 000 eur) a vítěz Ceny veřejnosti. Akci svou účastí poctí jakožto patron Evropského roku kulturního dědictví v Německu Dr. Frank-Walter Steinmeier, prezident Spolkové republiky Německo. Vítězové představí své úspěchy v oblasti kulturního dědictví na veletrhu excelence konaném v budově Allianz Forum dne 21. června. Zúčastní se i dalších akcí v rámci evropského summitu pro kulturní dědictví s názvem „Sdílení dědictví, sdílení hodnot“, který se uskuteční 18.–24. června v Berlíně. Tento summit společně pořádají organizace Europa Nostra, německý Výbor pro kulturní dědictví (DNK) a Pruská nadace pro kulturní dědictví (SPK). Jeho cílem je podpořit ambiciózní evropský program a akční plán pro kulturní dědictví jako trvalý odkaz Evropského roku kulturního dědictví.   kontakty   Europa Nostra Joana Pinheiro, jp@europanostra.org T +31 70 302 40 55; M +31 6 34 36 59 85 Evropská komise Nathalie Vandystadt nathalie.vandystadt@ec.europa.eu; +32 2 2967083 Rotunda sv. Václava v Praze doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. martin.vlach@mff.cuni.cz, M +420 608 770 918 RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová, karolina.solcova@mff.cuni.cz; T +420 951 552 613; M +420 607 559 129 Mgr. Luboš Veverka lubos.veverka@mff.cuni.cz; T +420 951 551 660   více o oceněných projektech Informace a prohlášení poroty fotografie ve vysokém rozlišení a videa Audio(visual) Statements Stránky Kreativní Evropa www.nase-rotunda.cz   vítězové roku 2018 Kategorie Památková péče Rotunda sv. Václava, Praha, ČESKÁ REPUBLIKA Misijní dům Poula Egedeho, Ilimanaq, Grónsko, DÁNSKO Sanatorium dr. Barnera, Braunlage, NĚMECKO Winzerberg: terasovité vinice, Postupim, NĚMECKO Byzantský kostel sv. Dominiky (Agia Kiriaki), Naxos, ŘECKO Collaborative Conservation of the Apse Mosaic of the Transfiguration in the Basilica at St. Catherine’s Monastery, Sinai, EGYPT/GREECE/ITALY Botanická zahrada Národního paláce Queluz, Sintra, PORTUGALSKO Pavilonu prince Miloše v lázních Bukovička, Aranđelovac, SRBSKO Pevnost Bač, Bač, SRBSKO Fasáda koleje sv. Ildefonsa, Alcalá de Henares, ŠPANĚLSKO Sorollovy skici Španělska, Valencie, ŠPANĚLSKO   Kategorie Výzkum EPICO: Evropský protokol preventivní ochrany koordinovaný z Versailles, FRANCIE Gruzínské textilie, Tbilisi, GRUZIE CultLab3D: automatizovaná technologie skenování pro 3D digitalizaci, Darmstadt, NĚMECKO Výzkum a katalogizace státní sbírky umění, Bělehrad, SRBSKO   Kategorie Mimořádný přínos The Wonders of Bulgaria Campaigners, BULHARSKO Stéphane Bern, FRANCIE Sdružení mezinárodních soukromých výborů na ochranu Benátek, ITÁLIE Sdružení Hendricka de Keysera, NIZOZEMSKO Tone Sinding Steinsviková, NORSKO Vlastníci soukromých vod v Argualu a Tazacorte, Kanárské ostrovy, ŠPANĚLSKO   Kategorie Vzdělávání, odborná příprava a osvěta Ief Postino: Belgie a Itálie propojené prostřednictvím dopisů, BELGIE Culture Leap: vzdělávací program, FINSKO Národní institut pro kulturní dědictví: vzdělávací a školicí program pro konzervátory, FRANCIE Muzeum sinjské alky, CHORVATSKO Kampaň „povstat z trosek“ koordinovaná z Říma, ITÁLIE Otevřené památky, ITÁLIE GeoCraftNL: projekt hornického dědictví, GeoFort, NIZOZEMSKO Plečnikův dům, SLOVINSKO   Cena Europa Nostra se uděluje také významnému úspěchu v oblasti kulturního dědictví z jedné evropské země, která se neúčastní programu EU Kreativní Evropa. Kategorie Památková péče – Řecká škola Zografyon, Istanbul, TURECKO Rotunda sv. Václava, Praha V rámci ambiciózního projektu proběhla obnova a konzervace torza lodi románské rotundy z pozdního 11. století, které odkazuje až k počátkům osídlení Prahy. Fragmenty stavby byly objeveny v nově odkrytém prostoru uvnitř budovy Univerzity Karlovy (v památkové rezervaci UNESCO). Restaurátorské práce vycházely z filozofie minimálních viditelných zásahů do památky samotné. Projekt, vedený týmem z Univerzity Karlovy, byl finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (EEA/Norskými fondy) a soukromými dárci. Porota ocenila zejména způsob vizuální prezentace archeologických vrstev a úsilí vložené do prezentace a interpretace pozůstatků rotundy. Podle ní je dále projekt příkladem dobře provedeného restaurování „in situ“. První písemné zmínky o rotundě, které datujeme k počátku 13. století, ukazují na úzké spojení místa s českým patronem sv. Václavem. Objekt zanikl v rámci pozdější výstavby nových budov a byl považován za zcela ztracený. Během přestavby stávajících budov v roce 2004 byly objeveny pozůstatky zdiva rotundy. Nalezené šestiboké keramické dlaždice se nevyskytují nikde jinde v Evropě. Objev starších struktur sakrální stavby z poloviny 10. století je významnou součástí historie křesťanství a jeho architektury ve Střední Evropě. Dokládá spojení místa s různými etniky a poskytuje materiál pro srovnávací hodnocení. V rámci projektu vznikl také výstavní prostor, který vhodně prezentuje podlahové dlaždice z 11. století, fragmenty základů a nadzemního zdiva. Samotné nálezy jsou přístupné po pěší lávce doplněné o osvětlení a schůdky. V části rotundy se nachází také replika původní podlahy. Návštěvníkům je dále určena nová multimediální expozice. Archeologický a strukturně historický výzkum vyústil v bohatou dokumentaci nálezů. Realizace projektu je praktickým dokladem významu úzké mezioborové spolupráce. Geodeti, geologové, chemici, matematici, fyzici a umělci pracovali společně s restaurátory a archeology. Jinak by nebylo možné naplnit komplexní cíle projektu. Porota zároveň vyzvedla úsilí univerzity o zapojení této významné památky do vzdělávání studentů a širší veřejnosti. Díky projektu se podařilo také objasnit projekční a technologické principy používané při výstavbě středověkých rotund. Tato unikátní zjištění je možné aplikovat na celou evropskou civilizaci daného období. Souvislosti Cena Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra iniciovala v roce 2002 Evropská komise a od té doby je uděluje nevládní organizace Europa Nostra. Oceněny jsou nejlepší projekty z oblasti restaurování kulturních památek, výzkumu, managementu, dobrovolnických aktivit, vzdělávání a komunikace. Tímto způsobem cena přispívá k upevnění povědomí o kulturním dědictví jako strategickém zdroji evropské ekonomiky a společnosti. Cena se uděluje za podpory programu Evropské unie Kreativní Evropa. Za posledních 16 let podalo přihlášku 2 883 organizací a jednotlivců z 39 zemí. Od roku 2002 vybrala odborná porota 485 vítězných projektů z 34 zemí. Pořadí zemí je v souladu s počtem podaných přihlášek. Na prvním místě je Španělsko s 64 oceněními, následované Velkou Británií (60) a Itálií (41). Nejlepším projektům z výše uvedených bylo rozděleno také celkem 102 grand prix s cenou 10 000 EUR. Cena Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra dále posiluje postavení památkové péče v Evropě tím, že projektům poskytuje velkou publicitu, podporuje mezinárodní výměnu zkušeností a propojuje jednotlivé zúčastněné strany. Také vítězům cena přináší další výhody, jakými jsou větší (mezi)národní publicita, následné získávání finanční podpory či zvýšený zájem návštěvníků. Protože cena vyzdvihuje evropský charakter kulturního dědictví, vzrostlo povědomí i u široké veřejnosti. Cena je tedy klíčovým nástrojem v propagaci evropského dědictví. Europa Nostra Europa Nostra je panevropská federace neziskových organizací, kterou podporuje také široká síť veřejných institucí, soukromých společností a jednotlivců. Organizace zahrnuje více než 40 evropských zemí, a je tak důležitým hlasem občanské společnosti v oblasti ochrany a podpory evropského kulturního a přírodního dědictví. Europa Nostra byla založena v roce 1963 a je dnes považována za nejreprezentativnější síť tohoto zaměření v Evropě. Prezidentem organizace je renomovaný operní pěvec Plácido Domingo. Europa Nostra se účastní kampaní za záchranu nejvíce ohrožených památek, míst a krajinných celků, a to zejména ve svém programu „7 nejohroženějších“. Kromě udělování výše zmíněných cen také vede strukturovaný dialog s evropskými institucemi, čímž se podílí na formulování a implementaci evropské strategie a politik, a koordinuje Evropskou alianci pro dědictví 3.3. Europa Nostra také důsledně podporuje a aktivně se podílí na Evropském roku kulturního dědictví 2018. Kreativní Evropa Kreativní Evropa je program EU, který podporuje kulturní a kreativní odvětví a umožňuje jim intenzivněji přispívat k zaměstnanosti a růstu. Ze svého rozpočtu 1,46 miliardy eur na období 2014–2020 podporuje organizace zabývající se kulturním dědictvím, scénickým uměním, krásným uměním, interdisciplinárními druhy umění, vydavatelskou činností, filmem, televizní tvorbou, hudbou a videoherami, aby mohly působit po celé Evropě, oslovovat nové publikum a rozvíjet své dovednosti nutné pro digitální dobu.   Pražská rotunda sv. Václava získala Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra 2018 [cuni.cz, 15. května 2018] úvodní foto: Svatováclavská rotunda na Malé Straně, M. Frouz

Tisková zpráva o stavu projektu OP Praha – pól růstu ČR „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací“

14. květen 2018 - 18:44
V listopadu 2017 bylo na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace zahájeno řešení projektu Operačního programu Praha – pól růstu ČR „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací“. Projekt, jehož řešení potrvá do července 2019, je součástí Prioritní osy 4 v rámci OP PPR: vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti a je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů. Náplní projektu je podpora vyučujících pečujících o žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ), obzvláště pedagogů zaměřených na výuku češtiny jako cizího jazyka. V rámci projektu vzniknou metodické materiály, které budou následně testovány v praxi. Zapojeni budou vyučující a studenti ÚČJTK a rovněž absolventi oboru učitelství češtiny jako cizího jazyka působící v praxi. V průběhu prvního monitorovacího období byl v rámci klíčové aktivity 1 (KA1) vytvořen návrh koncepce metodiky, který prošel vnitřní oponenturou a na jejím základě byly rozvrženy práce na jednotlivých kapitolách. Rovněž bylo provedeno dotazníkové šetření sledující potřeby učitelů na všech stupních škol v oblasti práce s žáky s OMJ. Koordinátorka úzce spolupracuje s koordinátory dalších klíčových aktivit tak, aby bylo možné potřeby dalších cílových skupin promítnout do obsahu vznikající metodiky. KA2 bezprostředně vychází z výstupů KA1. Zaměřuje se na přípravu, pilotování, opakovanou realizaci a evaluaci série didaktických kurzů určených pro pedagogy MŠ a ZŠ/SŠ pracující s žáky s OMJ. Pro aktivitu byl opět sestaven řešitelský tým, na základě provedené analýzy potřeb učitelů byla vybrána témata pro jednotlivé části kurzu a tato témata jsou dále rozpracovávána. V rámci KA3 byl pro studenty FF UK připraven seminář „Práce s žáky cizinci ve škole“, který pedagogicky zajišťuje celkem jedenáct odborníků z různých oblastí. Kurz byl zahájen 19. 2. a navštěvuje jej osmnáct studentů. Jeho cílem je připravit studenty na navazující pedagogickou praxi v dalších semestrech. Praxe bude konána na různých stupních spolupracujících škol a studenti si budou moci vyzkoušet jak asistenční práci (individuální podpora), tak lektorování kroužků. V současné době je připravována koncepce kroužků a metodická podpora studentům. V rámci KA 4 byl v únoru 2018 realizován seminář pro zájemce o studium na VŠ z řad studentů 2.–3. ročníků 1. Slovanského gymnázia. Studenti prvních ročníků pražských vysokých škol (FF UK, FSV UK, ČVUT) s nimi sdíleli své zkušenosti a praktické rady. V současné době také ve spolupráci s KA 3 probíhá seminář se zaměřením na přípravu asistentů z řad studentů FF UK. Klíčová aktivita 5 se zaměřuje na přímou spolupráci se školami všech typů vzdělávajícími žáky s odlišným mateřským jazykem a na jejich učitele. Jejím cílem je podporovat sdílení dobré praxe a předávání zkušeností v podpoře žáků s OMJ ve vzdělávacím procesu. V tomto období jsme navštívili pět škol (jednu mateřskou, dvě základní a dvě střední) a zaměřili se na debatu o možnostech přímé podpory v daných institucích a obecně na způsoby sdílení zkušeností mezi jednotlivými školami formou workshopů, seminářů a barcampů naplánovaných pro školní rok 2018/2019. Z diskusí ve školách tak vyplynula konkrétní koncepce jednotlivých workshopů pro učitele z praxe. v Praze dne 10. 5. 2018 tisková zpráva (PDF)   za řešitelský tým projektu prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. hlavní koordinátor projektu karel.sebesta@ff.cuni.cz  

Transfer poznatků výzkumu do praxe včetně souvisejících služeb Centra pro přenos poznatků a technologií UK

14. květen 2018 - 18:20
Seminář k dalšímu kolu soutěže programu ÉTA TA ČR: představení vize transferu poznatků výzkumu do praxe včetně souvisejících služeb CPPT UK. Program: Představení CPPT UK Co nabízíme v humanitním transferu ze zřetelem na program ÉTA Co plánujeme – rozšíření podpory pro humanitní transfer Humanitní transfer v zahraničí (včetně případových studií) Prostor pro diskusi Prosíme o registraci do 20. 5. na e-mail transfer@ff.cuni.cz. plakát

Aktuality

Upozorňujeme tímto všechny studenty, kteří se chystají na státnice v září, že je třeba včas...

06. červen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v případě, že jste přihlášeni k přijímacím zkouškám do...

04. červen 2018

Vážení studenti bakalářského studia,

opětovně dochází k situaci, že se v naprosto v...

28. květen 2018

Vážení a milí,

v letním zkouškovém období se začátek mých úterních konzultačních hodin...

21. květen 2018

Připomínáme všem studentům, kteří plánují ukončit studium státnicemi v září, že datum, do...

18. květen 2018

Pí doc. Rakušanová oznamuje, že ve zkouškovém období (21. 5. - 30. 6. 2018) bude poskytovat...

18. květen 2018

Pí doc. Marie Klimešová oznamuje, že bude až do odvolání poskytovat konzultační hodiny pouze po...

26. duben 2018

PhDr. Richard Biegel bude od dnešního dne (tj. 26. února) až do konce letního semestru...

26. únor 2018