Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 10 min zpět

BLOG: Jak jsme pořádali dobročinnou sbírku

4. říjen 2017 - 16:21
V pondělí 2. října 2017 byla vyhlášena veřejná finanční sbírka na podporu zničené Centrální knihovny Univerzity v Mosulu. Sbírku organizuje Knihovna FF UK a organizace Člověk v tísni. Jak to všechno vzniklo?  V polovině června se knihovníci z Knihovny FF UK již tradičně (rozuměj: po druhé) loučili se školním rokem. Sice by se měli loučit spíš s akademickým, ale to by už nebylo teplo, a také by to nebylo ono, loučit se po prázdninách. Neformální setkání se neobešlo bez neformálních rozhovorů, ze kterých čas od času vznikne něco velmi formálního. Jeden z našich kolegů přišel s nápadem podpořit zmiňovanou knihovnu. V těch dnech se totiž začaly objevovat výzvy ke knižní sbírce pro mosulskou univerzitní knihovnu. Nejprve jsme se i my zamysleli nad sbírkou knih nebo odesláním našich vyřazených, ale rychle nám došlo, že to není ta správná cesta: nechtěli jsme darovat knihy, které knihovna nevyužije. Jedna z našich kolegyň při té příležitosti zavzpomínala na knižní dary, které začaly české knihovny dostávat začátkem 90. let. Přes všechnu úctu a vděčnost k dárcům, takové dary s sebou nesou i riziko, že dar bude nechtěný. Aby měl smysl, museli bychom do Mosulu poslat seznamy, ze kterých by si knihovna vybrala, nebo naopak shánět knihy, které by knihovna poptávala. Přeci jen to je (byla) vysokoškolská knihovna s tomu odpovídajícím fondem. Takže jsme přemýšleli dál a logickou úvahou došli k finanční sbírce. Museli  jsme si ovšem projít všemi kroky od myšlenky zavařovacích sklenic na výpůjčních pultech po uspořádání sbírky přímo Knihovnou FF UK, potom Filozofickou fakultou, pak celou univerzitou a nakonec kvůli administrativním složitostem až ke sbírce na fyzickou osobu (kterou, jak jsme posléze zjistili, zákon vůbec neumožňuje). Výsledkem byl nápad oslovit Člověka v tísni, organizaci mající skvělé jméno a především zkušenost s pořádáním dobročinných sbírek a kontakty na místě (jen v Iráku působí od roku 2003).   A tak jsme se na Člověka v tísni obrátili, přednesli jeho pracovníkům svůj nápad, který jsme podložili jednoduchou matematikou: když dáme každý na fakultě 10 Kč, už to má smysl. Když přibereme i ostatní vysokoškolské knihovny, má to smysl ještě větší. A místo nákupu knih si knihovna bude moci opravit alespoň kousek knihovny nebo si ji (nebo provizorní prostory) vybavit regály, kam si uloží nové knihy, nebo si koupí nábytek pro zaměstnance a čtenáře nebo si předplatí databázi – ale nejdřív si budou muset koupit počítač… “Skorokonec” příběhu už znáte: sbírka byla ve spolupráci Knihovny FF UK a Člověka v tísni vyhlášena. Otevřeli jsme bankovní účet, spustili web sbírky, facebookovou stránku, navrhli a natiskli letáky, nechali vyrobit rollupy a rozhodili jsme informaci o sbírce všemi směry.   Aby toho nebylo málo, začali jsme vymýšlet doprovodný program: studentský spolek Madžlis bude promítat tematické filmy a 2. listopadu v Kampusu Hybernská proběhne Den pro Mosul. Od 15:00 bude možné shlédnout výstavu Ohrožená architektura města Mosulu AV ČR a Orientálního ústavu AVČR, která mapuje pozůstatky zničených staveb v Mosulu. Od 16:30 se můžete těšit na odbornou část programu: přednášky Dr. Beránka z Orientálního ústavu AV ČR a Naďi Aliové z Člověka v tísni, následované panelovou diskuzí se zajímavými hosty. Celý den bude probíhat videoprojekce materiálů natočených přímo v Mosulu. Knihovníci a studenti akci navíc podpoří dobročinným pečením a pletením. Celodenní program bude zakončen hudebním koncertem, který uvede pan rektor, paní děkanka FF a za Člověka v tísni Naďa Aliová. Cílem akce je propagace sbírky a samotná sbírka: na místě budou kasičky.   A to už by mohl být znovu skoro konec. Ale nebude, to totiž bude teprve začátek. Sbírka končí posledním dnem roku 2017; spočítají se peníze, Člověk v tísni je na místě předá zástupcům knihovny, a tím to všechno začne. Jak velké to bude pak, to záleží jen na nás, jak se nám podařilo sbírku zviditelnit, a na vás, jak jste sbírku podpořili. Fungující univerzitní knihovna je místem, které vytváří vhodné podmínky ke studiu, výuce a vědeckému bádání a prostřednictvím knih a dalších dokumentů je zázemím, které umožňuje lidem získávat vzdělání. Právě kvalitní vzdělání je jedním z důležitých předpokladů pro zajištění stability a rozvoje v regionu, který v posledních letech bohužel není příliš bezpečným místem pro život. Bude-li země bezpečná k životu, budou v ní lidé chtít zůstávat a nebudou nuceni ze svých domovů nikam odcházet.  My tohle všechno máme. A teď máme příležitost pomoct jiným.  *** za tým sbírky Pomozme knihovně! Klára Rösslerová ředitelka Knihovny Filozofické fakulty UK Navštivte web sbírky www.pomozmeknihovne.cz a sledujte nás na Facebooku. Takhle jsme se vyfotili my knihovníci a Člověk v tísni, (na fotce ale bohužel nejsou všichni, kdo nám se sbírkou pomohli a pomáhají :-))

Na každém překladu, a na čínském zvlášť, je nejtěžší jej odevzdat, říká profesor Král, laureát čínské státní knižní ceny za mimořádné překladatelské zásluhy

4. říjen 2017 - 13:40
Prof. Oldřich Král je jednou z nejvýznamnějších postav české sinologie. Kromě působení na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, kde se zabývá především starou čínskou literaturou, filozofií a uměním, se věnuje také překladatelství. Za svou práci získal v roce 2010 Státní cenu za překladatelské dílo; letos mu byla 22. srpna v rámci slavnostního zahájení mezinárodního knižního veletrhu v Pekingu udělena čínská státní knižní cena za mimořádné překladatelské zásluhy. Mezi jeho nejdůležitější knižní překlady patří např. Sen v červeném domě, Literáti a mandaríni či Sunovo O válečném umění, Kniha proměn, Mistr Zhuang – Spisy. Kdy jste se rozhodl věnovat se staré čínské literatuře a proč? K sinologii jsem přišel na doporučení anglisty-amerikanisty Zdeňka Vančury a po domluvě s prof. Jaroslavem Průškem. Celé to bylo motivované tím, že jsem přišel na fakultu s představou obecné a srovnávací literatury (Václav Černý), tento obor byl v té době (v podstatě z politických a snad i ideologických důvodů) zastaven a nadlouho zrušen. Amerikanista Vančura měl s čínskou literaturou zřejmě mimořádně silnou zkušenost přes svůj překlad amerického převodu klasického čínského románu Příběhy jezerního břehu (česky jako Všichni lidé jsou bratři). Inspiroval mne představou založit mé srovnávání na srovnání radikálně jiných zkušeností a jiných praktikách literárnosti, na velké, historicky ukončené, a přece nesmírně živé čínské klasické literárnosti. Úplně rozhodující však bylo až Průškovo čtení té literatury a jeho překlady, to byla strhující zkušenost. Postupná orientace na „starou“ literaturu tím vším byla daná. Mým prvním velkým tématem a posléze překladem byli Literáti a mandaríni, velký satirický, či spíš ironický román z poloviny 18. století, z vrcholného období čínského „pravidelného románu“ (zhanghui xiaoshuo). O nějakém opravdovém vztahu české literatury k čínské se dá v podstatě mluvit až s koncem 19. a počátkem 20. století. A paradoxně nejsilnější a nejhlouběji inspirující vztah spočíval v „objevu“ právě té staré čínské literatury a umění; ty dvě věci se dají v čínském případě od sebe těžko odloučit. Objev této tak jiné literatury a tak jiného umění, to byl celozápadní fenomén, přičemž každá ze západních národních a regionálních kultur to prožívala tak trochu po svém a jinými cestami, z jiných pramenů. Společný byl šokující zážitek z čistého čínského lyrismu s jeho ústřední lyrickou formulí v krátké pravidelné básni, stejně jako zážitek z čisté tušové malby a tušové kaligrafie. Ale za tím prožitkem jiného estetického vidění světa se začal rozvíjet a prohlubovat evropský (západní) metatext čínského myšlení–filosofie, které stálo za těmi literárními a uměleckými fenomény a živilo je. Multižánrovost svých překladů odůvodňujete tím, že jste chtěl „ukázat českému čtenáři, z čeho pramení vyprávěcí síla čínských romanopisců“. Můžete tuto sílu nějak představit? Už moje disertace měla na tu dobu zvláštní titul, Umělecké postupy klasického čínského románu: Rulin waishi (Literáti a mandaríni). Kdo znal Šklovského a další formalisty, hned věděl, která bije. Průšek ho dobře znal. A tak mi taky za oponenta vybral Mukařovského. Všechno to bylo o způsobu vyprávění a té zvláštní formuli narativity, kterou středověká čínská novela a čínský novověký román představují. Já se bytostně vzpíral té původní Průškově tezi o převážném a vytrvalém vlivu populárních (lidových) vypravěčů (z tržišť a bazarů) jako výsostných tvůrcích této narativity a o literátech, redaktorech a vydavatelích románů jako až o těch druhých, kteří přišli po nich, aby osvědčili svou jinou alternativní kreativitu; ovšem vynikající kreativitu, která si postupně vytvářela svůj vlastní subjektivní svět toho pozdějšího románu, který s těmi lidovými vypravěči měl pramálo společného. Celá čínská literatura je v podstatě nemyslitelná bez téhle vrstvy, bez téhle třídy literátů. A samozřejmě bez toho zakládajícího a nikdy nekončícího, všechno prostupujícího lyrismu. Poznat myšlení těchto lidí mi připadlo jako zcela nezbytná podmínka hlubšího čtení těch dalších románů, které jsem měl v plánu. A tak jsem se obrátil k sebereflexi té jejich literárnosti, četl jsem a studoval knihu, která byla už na přelomu 5. a 6. století vlastně takovou obrovskou bilancí té literárnosti (Duch básnictví řezaný do draků), žádné dějiny, ale bilance žánrů a stylů, cosi jako obrovské nadechnutí se před Velkou Generací Tangů a tím vším, co ještě mělo přijít. Četl, studoval a posléze překládal. Protože nejlepší čtení je čtení překladem! Takhle vznikla i Kniha mlčení, soustředěný pokus ukázat českému čtenáři zdroje té poezie a všeho dalšího, co je za tím, ukázat mu tu krajinu za krajinou, to slovo za slovem. Umění číst a umění psát jedno jsou. Autor pozoruhodného Umění číst, velkého komentáře ke Slivoni ve zlaté váze, to vyjádřil lapidárně: těch sto kapitol je jedna kapitola, kdo to čte jinak, čte špatně, v každé epizodě, v každém detailu je vše. Ale základ toho myšlení je už v Knize proměn, ne příčina a následek, ale náhoda a situace. Má čínská kultura nějaký přínos pro naši českou (popř. jaký)? Takhle byste se snad ani neměla ptát. V české moderní kultuře potkáte tu čínskou stopu na každém kroku, ohlasy čínské filosofie tu byly a jsou živé, možná ještě živější než v jiných západních zemích. Největší čeští básníci byli fascinováni a inspirováni čínským lyrismem, někteří zblízka, překladem, parafrází. Holan, Hrubín, Hiršal, Vladislav. Jiní její obdivovatelé se k jejímu překladu prostě neodhodlali, třeba Jan Skácel, který má jinak čínský vliv v sobě zapuštěný až ke kořenům; Jiří Kolář, zázrak. A vezměte výtvarné umění, malíře Kubu, Fillu, Sklenáře, Boštíka, Grygara, Malicha, Mertu, sběratele Chytila, jehož zásluhou patří pražská (dříve zbraslavská) sbírka Národní galerie v mnoha ohledech v Evropě k tomu nejlepšímu, co tu máme. Co je na překladu čínské literatury (popř. překladu obecně) nejobtížnější? Na každém překladu, a na čínském zvlášť, je nejtěžší jej odevzdat. O překladu obecně, o překladu ze staré čínštiny pak zvláště, platí, že je to mezní a nikdy nekončící způsob čtení. A ještě něco. Překládám svůj poslední čínský román Slivoň ve zlaté váze, a co bylo nejtěžší? Najít ten jazyk, tu řeč, to řečové gesto, které ten román dělá tím, čím je. Ten překlad je na naše poměry obrovský, stokapitolový, takže úhrnem tisíce stran, a já ten román překládám na pokračování (teď jsem v tom sedmém desetikapitolovém svazku). Ta zrada je v tom, že jak to na začátku vrhnete, tak už to musíte držet, to se nedá měnit za pochodu. A tak mi dalo dost práce a rozvažování, kam to posadit. A jestli to bude fungovat. Dokonce jsem si i proto dal jeden malý bytostně spřízněný erotický románek na zkoušku (Meditační rohožky z masa, jen dvacet kapitol), abych si to na tom ověřil a měl to zažité. Nabral jsem zdržení, ale stálo to za to. Ve svém proslovu jste řekl, že pro Číňany byla jejich literatura způsobem nejhlubšího sebepoznání. Můžete tuto myšlenku rozvést? Ona i ta úžasná věčná lyrika těch největších básníků je cosi jako nekonečný deník těch lidí, jejich svědectví, jejich nahlédnutí do věčnosti, ale do věčnosti tady a teď, protože i ta věčnost je jedinečná. Tak jako každá stopa tuše! Ale já, když jsem to říkal, jsem měl samozřejmě na mysli hlavně ten román Slivoň ve zlaté váze. Rusové mají pěkný termín „razoblačitělnyj roman“, to sedí, ale kam se hrabou na Číňany. Ti takový krásný termín sice nevymysleli, ale mají Slivoň ve zlaté váze. Zlom, román totálního sebeodhalení, odkrytí sebe samých, sebezpyt se vším všudy. Na konci 16. století vzniklo geniální dílo, s kterým mají Číňané dodnes potíže je vydat: nejdřív úžas, pak index, a ještě lépe ohnivou hranici, dneska nejčastěji taková ta umravňující cenzura. A přes to všechno neznám národ, který dokázal sám na sebe takhle nahlédnout – a říct to! rozhovor vedla Šárka Kadavá úvodní foto: foto: Jan Bartoš související: Zpráva na stránkách ministerstva kultury Videoreportáž České televize Děkovný projev prof. Oldřicha Krále Olga Lomová: Podvratná čínská poezie a hranice české solidarity – Deník Referendum

Proč a jak učit filosofii na středních školách? – Filozofická fakulta UK nabízí učitelům zdarma e-knihu didaktických textů

4. říjen 2017 - 10:51
Antologie Proč a jak učit filosofii na středních školách?, která do českého prostředí uvádí texty ze současné německé didaktiky filosofie, je určena především středoškolským učitelům, zejména gymnaziálním vyučujícím filosofie či celého společenskovědního základu, oborovým didaktikům a studentům učitelství a filosofie. Cílem vydání e-knihy je poskytnout didaktickou a metodickou oporu při středoškolské výuce filosofie tak, aby byly naplněny intence Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, a zaplnit tak mezeru v odborné a metodické literatuře k tématu. Témata, která kniha rozpracovává, jsou např.: rozvíjení samostatného myšlení studentů filosofické kompetence metodické texty myšlenkové experimenty filosofické divadlo metody pro práci s textem, diskusi a psaní hodnocení filosofického myšlení Editorka v první části úvodní studie uvádí argumenty pro takové pojetí středoškolské výuky filosofie, jež se soustředí na rozvíjení samostatného myšlení studentů, a rozpracovává pro tento účel filosofické kompetence. Ve druhé části představuje základní koncepce německé didaktiky filosofie a zdůrazňuje převládající principy výuky vhodné i pro naše podmínky. Texty v samotné antologii jsou pak rozčleněny do tří částí: 1. teoretické texty představující hlavní koncepce výuky filosofie (E. Martens, A. Röschová, M. Tiedemann aj.), 2. metodické texty, soustředící se na vybrané metody, jež rozvíjejí filosofické myšlení (např. myšlenkové experimenty, filosofické divadlo, metody pro práci s textem, diskusi a psaní), a 3. rozsáhlý text k hodnocení filosofického myšlení, včetně návrhů hodnotících kritérií pro vybrané typy úloh (D. Schmidt, P. von Ruthendorf). E-knihu (PDF) vydavatel poskytuje zdarma učitelům a didaktikům na základě registrace na webu jakucitfilosofii.ff.cuni.cz. O editorce: Mgr. Petra Šebešová, Ph.D., vystudovala filosofii a estetiku na FF UK, doktorát zaměřený na didaktiku filosofie obhájila na Katedře pedagogiky FF UK. Od roku 2013 vyučuje s kolegou Matějem Králem oborovou didaktiku v rámci Ústavu filosofie a religionistiky a pořádá tamtéž kurzy dalšího vzdělávání pro středoškolské učitele filosofie a společenských věd, včetně kurzů vedených německými didaktiky filosofie Michaelem Wittschierem a Markusem Tiedemannem. V současné době učí výchovu k občanství a občanský a společenskovědní základní na Gymnáziu Jírovcova v Českých Budějovicích. Absolvovala základní i lektorský kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a některé letní školy. Dříve působila ve Sdružení TEREZA jako lektor a metodik environmentální výchovy (pracovní listy pro program Ekoškola, Les ve škole – škola v lese). Editorsky a autorsky se podílela na knize Tři kroky k aktivnímu vyučování. Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ (Portál, 2013). Odkazy: Web a registrace Ukázka z e-knihy Vydavatelství FF UK Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Sýkora ondrej.sykora@ff.cuni.cz +420 731 439 761

Týden pro vzdělanost na UK

4. říjen 2017 - 9:00
V rámci Týdne pro vzdělanost proběhne i na Univerzitě Karlově řada akcí, které mají upozornit na současný stav financování českého školství a vědy.

Místo města | přednášky z oblasti filozofie, přírodovědy a teorie architektury

4. říjen 2017 - 2:38
Setkání, které proběhne v pátek 13. října, se zaměří na vztah města a ekologie. V průběhu jednoho odpoledne a večera se můžete těšit na přednášky, projekci s odborným úvodem i hudební vystoupení, to vše v donedávna opuštěných prostorách provozní budovy Nové scény Národního divadla.

V Jazykovém centru se nově otevírají kurzy CŽV pro začátečníky

4. říjen 2017 - 1:46
Jazykové centrum FF UK nabízí od října 2017 semestrální nebo blokové kurzy pro začátečníky, pořádané v rámci programu celoživotního vzdělávání. Kurzy jsou určeny všem, kteří si potřebují zopakovat gramatické základy nebo s vybraným cizím jazykem teprve začínají.

Peklo (nejen) na talíři aneb Jak nepřilákat hosta

4. říjen 2017 - 0:10
Měly by všechny české hospody stát raději na mýtince? Hostem dalšího pokračování přednáškové série tentokrát bude Roman Vaněk, popularizátor oboru gastronomie a nemilosrdný kritik českého restauratérství.

Další z absolventských koncertů v Hybernské proběhne již tento pátek

3. říjen 2017 - 17:39
Tentokráte se můžete těšit na koncert kapely Ufajr v čele se zpěvákem Vítem Kazmarem, absolventem hispanistiky FF UK, ve zcela netradičním pojetí. V květnu tohoto roku se uskutečnilo na mezinárodním festivalu animovaných filmů Anifilm v Třeboni promítání experimentálních filmů Petra Skaly, které kapela živě doprovázela. Tento jedinečný formát kapela zopakuje v pátek 6. října od 19.30 hodin v Hybernské 4. Post-rocková kapela Ufajr funguje na české scéně již od roku 2008, letos vydali svou třetí desku Musí tu být ještě někdo. Před několika lety složili hudbu a několikrát na živo zahráli k německému filmu Bílé peklo. Frontman kapely Vít Kazmar stíhá současně nadále pokračovat ve studiu na FF v doktorském programu Románské literatury, kde se v rámci své disertace věnuje podobám romantické ironie u Borgese a Cortázara. Kromě toho je též překladatelem a redaktorem mnoha nakladatelství, např. Argo, Dauphin, Rubato, Odeon, Albatros, Paseka. Tvorba Petra Skaly se vymyká čemukoli, co se odehrávalo v oblasti československé kinematografie šedesátých až osmdesátých let. V rámci svého experimentování s filmovým médiem se dostal zcela mimo hlavní proud, do sféry výtvarně orientovaného, abstraktního filmu. Při realizaci snímků užíval metodu přímých manuálních zásahů do filmového materiálu a v mnoha případech se obešel i bez filmové kamery. Každé jednotlivé okénko filmu pojímal jako svébytné výtvarné dílo. Během dvacetiletého tvůrčího období vzniklo více než osmdesát snímků a nespočet jejich variací. V nich se pokoušel odkrýt základní rozměry lidské existence, klást si otázky vzniku a zániku, zabývat se vztahem člověka k okolnímu světu i jeho postavením v kosmu. Filmovou tvorbu propojil s principy prastaré alchymie, která je pro většinu z nás kapitolou patřící minulosti. Pro někoho však může představovat způsob stále živého duchovního putování, neměnného napříč stoletími.

Stáž v Labels přináší náhled na to, jak se teorie a zajímavosti v psychologii vytvářejí naživo

3. říjen 2017 - 17:07
Laboratoř behaviorálních studií Labels funguje od roku 2012 jako společný projekt Psychologického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UK. Slouží k realizaci experimentálních a observačních studií v psychologii, jazykovědě a dalších vědách o chování. Studenti souvisejících oborů mohou využít laboratoř k vlastním výzkumným projektům či zde absolvovat střednědobé nebo dlouhodobé stáže, které laboratoř každý semestr vypisuje. Dva ze studentů, kteří se stáže zúčastnili, Marek Pour (obor psychologie) a Tomáš Formánek (obor sociologie), se podělili o své zážitky. Proč jste se o stáž ucházeli? MP: O stáž v Labels jsem se ucházel zejména proto, že i když jsem měl zkušenosti s výzkumem a sběrem dat, nikdy jsem neměl možnost být u celého procesu – hlubšího seznámení se se záměrem, přípravy výzkumu a pak u samotného sběru dat pomocí eyetrackeru [zařízení na sledování očí]. Aktivity se tak různí a zkušenost s prací jde mnohem více do hloubky než u obvyklých stáží. To vše je podpořeno finančním oceněním, které přinejmenším člověka zaměří na to, aby se věnoval výzkumu a nemusel do toho dělat ještě něco jiného. TF: Už delší dobu jsem měl zájem osobně vyzkoušet experimentální metodologii, resp. analýzu dat z experimentů, protože v sociologii, kterou primárně studuji, s tímto typem výzkumných designů a dat zpravidla nepracujeme. Co tvořilo náplň vaší práce? MP: Jednalo se o vizuální experiment, v rámci něhož byly účastníkům prezentovány různé scény, proto bylo jako první krok nutné podle zadání vybrat fotografie a upravit je pro další využití. Upravené scény pak byly prezentovány účastníkům – dalším krokem tedy byla administrace experimentu. Ta byla ale právě i kvůli využití eyetrackeru o něco zajímavější než obvykle, naučil jsem se totiž s eyetrackerem pracovat, a díky tomu teď také mnohem lépe rozumím, jak funguje. Kromě administrace a s tím spojených úkonů jsem v rámci širšího výzkumného záměru databázi fotografií kontroloval a upravoval pro další využití. Nakonec v rámci tohoto širšího záměru došlo na práci s mapami a vybírání míst a scén, které by splňovaly požadavky pro další fázi experimentu. TF: V první fázi to byly primárně úkony související s přípravou a realizací experimentů, což zahrnovalo práci s korpusem (selekce slov podle kritérií výzkumu apod.), vytváření stimulů z vybraných slov a následně samotnou administraci experimentů. V dalším období šlo především o analýzu sesbíraných dat a sběr doplňujících (neexperimentálních) dat. Splnila stáž vaše očekávání? MP: Stáž splnila moje očekávání a z velké části také to, co bylo už dopředu avizováno. Nadto je kolektiv v Labels velmi přátelský a milý. Práce je flexibilní. TF: Obeznámil jsem se s metodami a technikami, se kterými jsem chtěl. Za „normálních“ okolností bych s nimi – aspoň v podobném rozsahu – neměl možnost přijít do kontaktu. Stáž tedy rozhodně splnila moje očekávání. V čem vidíte největší přínos stáží v Labels? MP: Největší přínos vidím v tom, že stážista se podílí na experimentu v rámci celého procesu – proto získá profesionální vhled do toho, jak práce na experimentu vypadá, co obnáší. Formalizace v podobě finanční odměny pak přináší pocit toho, že se nejedná o další nutnou stáž pro splnění si požadavků v rámci předmětů na škole. TF: Pro mě osobně mělo největší přínos osvojení si určitých druhů analýz dat, které jsou v oblasti experimentální psychologie relativně frekventovaně používané, avšak v sociologii ve velké míře neznámé. Po osvojení si těchto analýz však vidím velký potenciál jejich použití právě v oblasti sociologie. Komu byste tuto zkušenost doporučili, popř. proč? MP: Doporučil bych stáž jak těm, které výzkum a kognitivní psychologie zajímá, tak těm, kteří se v rámci svého studia hledají a přemýšlejí, jakými směry se dá ubírat – stáž v Labels jim přinese náhled na to, jak se všechny ty teorie a zajímavosti v psychologii vytvářejí naživo. TF: Myslím, že stáž v Labels může být nejatraktivnější pro lidi, kteří se buď specificky zajímají o zkoumaná témata tohoto ústava, nebo pro lidi jako já, kteří se rádi učí nová paradigmata, metody a techniky. Stáž v Labels bych naopak nedoporučoval lidem, kteří nemají o oblast vědy a výzkumu skutečný zájem. rozhovor vedla Šárka Kadavá Laboratoř LABELS hledá stážisty! Dvě místa pro placené stáže v laboratoři Labels. Práce na obou místech odpovídají úvazku 10 hodin týdně a bude vyžadována pravidelná přítomnost v laboratoři dvakrát až třikrát týdně od října do konce zkouškového období. Jedno místo bude zaměřeno na práci na psycholingvistických experimentech, druhé na experimentech s vizuální pamětí. Předpokladem pro obě místa je:   1) být studentem FF UK,   2) mít zájem o empirickou práci v behaviorálních vědách (není nutné být studentem konkrétního oboru). Pro zapojení do psycholingvistických experimentů hledáme zejména někoho, kdo   1) má zkušenost s editací a úpravou obrázků a jednoduchých videí v počítači, zejména v Adobe Premiere,   2) má zkušenosti s počítačem a různými způsoby práce s daty v počítači,   3) bude připravovat a testovat skripty experimentů v počítačích (zejm. v PsychoPy, znalost systému není nutná, ale zkušenosti s počítači jsou výhodou). Zkušenost s jazykovými korpusy je výhodou, ale není nutná. Pro práci na vizuálně-paměťových experimentech potřebujeme někoho, kdo by:   1) vytvářel podnětové fotografie v Praze a okolí,   2) připravoval podněty = editoval fotografie (základní úpravy např. v Gimp),   3) hledal literaturu,   4) připravoval a administroval experimenty (PsychoPy, možná eyetracking). Přihlášky zasílejte administrátorovi laboratoře Labels na e-mail labels@ff.cuni.cz do 5. 10. 2017. Součástí přihlášky by měl být životopis a motivační dopis, vysvětlující zájem o problematiku a zkušenosti v souvisejících oborech.  

Výstava Pražská portugalistika a její světy: výstava k 60. výročí založení volných kurzů a 90. výročí portugalistiky na FF UK

2. říjen 2017 - 17:31
Vernisáž výstavy Pražská portugalistika a její světy se uskuteční v úterý 3. 10. od 17:00 ve 2. patře hlavní budovy (nám. Jana Palacha 2).

Připojte se k našim studentům v kampusu v Hybernské

2. říjen 2017 - 13:55
Kurzy  Indoevropeistika pro filology a Jak se učit jazyky probíhají během celého semestru a jsou otevřené veřejnosti. V rámci programu představení Malých oborů FF UK Vás zveme na přednášky cyklu Indoevropeistika pro filology. Kurz je určen všem zájemcům o etymologii, historii a jazyky a probíhat bude po celý semestr nepravidelně vždy v pondělí od 16 hodin pod vedením Mgr. Jana Bičovského, Ph.D. Více info a termíny konání kurzu naleznete na facebookové události zde. Chcete zlepšit své výsledky při učení cizích jazyků? Pak je právě pro vás určen kurz Jak se učit jazyky, jehož úvodní přednáška proběhne v úterý 3. října od 17 pod vedením lektorky Mgr. Lucie Gramelové, Ph.D. Bližší info o kurzu zde. Veškeré kurzy jsou zdarma a probíhají v otevřeném kampusu v Hybernské 4.  

Výběrové řízení na pozici Referent/ka grantového oddělení

2. říjen 2017 - 11:29
Referent/ka grantového oddělení Grantové oddělení zajišťuje servis pracovníkům a studentům fakulty při plánování i realizaci vědeckých a rozvojových projektů, tuzemských i mezinárodních (přibližně 250 ročně). Spolu s tím toto oddělení aktivně vyhledává grantové zdroje vhodné k financování fakultních záměrů, organizuje školení pro zaměstnance a studenty určené k získávání grantových prostředků a během realizace projektů pomáhá řešitelům dosáhnout hladkého administračního průběhu. V neposlední řadě grantové oddělení připravuje koncepce a strategie projektového financování. Hlavní odpovědnosti administrativa spojená s granty asistence při přípravě projektových žádostí kontrola průběžných a závěrečných zpráv, komunikace s poskytovatelem podpory aktivní vyhledávání nových grantových příležitostí příprava seminářů i prezentací pro studenty a akademické pracovníky Požadujeme VŠ vzdělání (min. Bc.) humanitní, právnické, veřejnosprávní nebo ekonomické zaměření schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce schopnost týmové spolupráce pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet) předchozí praxe na pozici s podobným zaměřením znalost anglického jazyka (schopnost porozumět zadávací dokumentaci a vést základní korespondenci v AJ) bezúhonnost Výhodou znalost univerzitního prostředí Nabízíme zajímavou práci v inspirujícím akademickém prostředí stabilní zázemí největší české humanitní fakulty příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže) zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Dle dohody, nejpozději však do 1.12.2017. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Úvazek 1,0 Způsoby přihlášení Elektronicky: Vyplňte ve formuláři níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně/osobně: Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis (cca 1/2 normostrany) můžete poslat i poštou nebo doručit osobně na adresu Jana Bryksíová, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Referent/ka grantového oddělení. E-mailem: Přihlášku v českém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu jana.bryksiova@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 16.10.2017. Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Vyhlášení soutěže GA UK pro rok 2018

2. říjen 2017 - 10:14
Bylo vyhlášeno 15. kolo Grantové agentury UK pro rok 2017. Vzhledem k tomu, že prostředky SVV, které byly dosud využívány pro Vnitřní granty, budou od tohoto roku rozdělovány formou publikačních stipendií, představuje soutěž GA UK primární zdroj prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy. Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů. Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 9. 10. 2017. Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně. Uzávěrka podání projektu prostřednictvím aplikace je 6. 11. 2017. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty UK. Podrobnější informace k soutěži naleznete na webu UK. Všechny zájemce bychom rádi pozvali na informační seminář, který se bude konat 10. 10. 2017 od 17:30 v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2) v místnosti č. 300. Registrace na seminář není nutná, předpokládaná délka semináře včetně prostoru na dotazy je max. 2 hodiny. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se prosím obracejte na Kornélii Smieškovou a Romanu Hudouskovou.

Knihovna Filozofické fakulty UK vyhlašuje sbírku na obnovu zničené Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku

2. říjen 2017 - 8:51
Knihovna Filozofické fakulty UK ve spolupráci s Člověkem v tísni vyhlásila v termínu od 2. října 2017 do 31. prosince 2017 veřejnou peněžní sbírku na obnovu Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku, která byla v letech 2014–2016 téměř zcela zničena během bojů mezi koaličními silami a takzvaným Islámským státem.

Knihovna Filozofické fakulty UK vyhlašuje sbírku na obnovu zničené Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku

2. říjen 2017 - 8:47
Knihovna Filozofické fakulty UK ve spolupráci s Člověkem v tísni vyhlásila v termínu od 2. října 2017 do 31. prosince 2017 veřejnou peněžní sbírku na obnovu Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku, která byla v letech 2014–2016 téměř zcela zničena během bojů mezi koaličními silami a takzvaným Islámským státem. Ústřední knihovna Mosulské univerzity byla s více než milionem dokumentů (včetně vzácných rukopisů a starých tisků) jednou z nejvýznamnějších knihoven v oblasti. V letech 2014 až 2016, kdy se Mosul ocitl pod nadvládou tzv. Islámského státu, byla téměř úplně zničena. V červenci 2017 se podařilo město definitivně osvobodit a ihned začaly snahy o jeho obrodu.  Toto úsilí je zaměřeno i na Mosulskou univerzitu a její knihovnu, která studentům a pedagogům poskytovala vynikající informační zázemí potřebné ke studiu a výuce. Cílem sbírky je tedy pomoci Ústřední knihovně Mosulské univerzity znovu fungovat tak, jak fungovala od svého založení v roce 1974 až do roku 2014. S nápadem na vyhlášení sbírky přišli na jaře 2017 pracovníci Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Iniciativa je vyjádřením jejich profesní i lidské solidarity s těžkou situací kolegů v Mosulu. Přes prvotní nápad sbírky knih a jejich poslání do Mosulu se postupně propracovali k myšlence uspořádat mezi knihovníky sbírku finanční, která by mosulským knihovníkům umožnila nákup základního vybavení. Postupně se však k akci začali přidávat další lidé a instituce a myšlenka sbírky se začala rozrůstat. Velmi aktivně se do organizace zapojili studenti FF UK, konkrétně pak Spolek studentů Ústavu Blízkého východu a Afriky Madžlis. S počtem pomáhajících lidí se začaly objevovat i nápady, jak sbírku podpořit, které nakonec vyústily v doprovodný program sbírky. Původní myšlenka pomoci knihovníků knihovníkům se tak rozrostla o pomoc studentů studentům, učitelů učitelům, nebo zkrátka lidí lidem. Protože však s pořádáním dobročinných sbírek knihovníci neměli žádné zkušenosti, obrátili se na organizaci Člověk v tísni. Člověk v tísni se k iniciativě připojil a díky mnohaletým zkušenostem s organizováním charitativní činnosti sbírku umožnil zrealizovat. Je zároveň provozovatelem bankovního účtu sbírky a garantem její důvěryhodnosti. Tato organizace působí v Iráku již od roku 2003, přímo v Mosulu má své spolupracovníky a také cenné kontakty mezi místními lidmi. Peníze, které se prostřednictvím sbírky podaří vybrat, budou předány přímo oficiálnímu zastoupení Ústřední knihovny Mosulské univerzity. Předání vybraných peněz do správných rukou zajistí přímo organizace Člověk v tísni. Konkrétní využití vybraných prostředků bude v režii vedení knihovny, které samo nejlépe ví, jak peníze smysluplně použít. Vzhledem k současnému stavu knihovny lze předpokládat, že většina financí bude investována buď do zprovoznění budovy, ve které knihovna sídlí, nebo vzhledem k rozsahu škod lze předpokládat přestěhování knihovny do budovy nové. Primárním cílem tedy v tuto chvíli není doplnění samotných knih, ale především zajištění prostoru, kam je bude možné umístit. Kromě nejnutnějších rekonstrukčních prací lze peníze ze sbírky využít i na nákup a opravy vybavení a nábytku knihovny a v neposlední řadě i na opravy zachráněných knih a na nákup knih nových. Další informace: web sbírky Facebook sbírky tisková zpráva  Seznam pokladniček a jejich umístění: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Knihovna Jana Palacha, nám. Jana Palacha 2 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Knihovna Celetná, Celetná 20 Univerzita Karlova, Knihovna společenských věd T. G. Masaryka, U Kříže 661/8

Katedra sociologie FF UK představuje datově intenzivní projekt Volební kyvadlo

2. říjen 2017 - 8:43
Díky inovovanému Volebnímu kyvadlu se můžete podívat, jak v uplynulém volebním období vypadaly volební preference různých skupin obyvatelstva a jak se případně měnily. Sociologové z Filozofické fakulty UK připravili datově intenzivní nástroj pro širokou veřejnost s názvem Volební kyvadlo, který umožňuje lépe porozumět volebním preferencím různých skupin voličů podle věku, pohlaví, vzdělání, zaměstnaneckého statusu a kraje. Projekt se nesnaží předvídat výsledky voleb, ale dívá se do minulosti na data za končící volební období. Z Volebního kyvadla se dozvíte například následující: Celkově se mezi lety 2014 a 2016 podpora českých voličů jednotlivým stranám neměnila zvlášť dramaticky. Podpora ČSSD za toto období odpovídala asi 50 až 60 mandátům, podpora ANO 70 až 80 mandátům, komunisté mají dlouhodobě podporu odpovídající asi 25 mandátům a lidovci měli v uplynulém období sílu získat přibližně 10 mandátů. Jedinou výjimkou je TOP 09, která z podpory odpovídající asi 20 mandátům klesla těsně nad 10 mandátů, zatímco ODS vykonala téměř zrcadlově opačnou cestu. Další závěry odkazují k volební tendenci různých skupin během končícího volebního období, nejde o odhad aktuálního rozložení volebních preferencí! Pokud bychom v Česku mezi roky 2014 a 2016 měli dvě poslanecké sněmovny, z nichž do jedné by volili jen muži a do druhé jen ženy, příliš by se od sebe nelišily. V té mužské by asi bylo o trochu více poslanců za KSČM a ODS, v té ženské by asi bylo o pár více poslanců za KDU-ČSL a hnutí ANO. Hypotetické sněmovně, do které by volili jen lidé nad 60 let, by v uplynulých letech dominovaly strany ČSSD, ANO a s odstupem KSČM. Jen asi po deseti mandátech by v letech 2014 až 2016 připadlo také na KDU-ČSL a ODS. Naopak pokud by ve stejném období volili jen lidé mladší 30 let, sněmovna by byla s velkou pravděpodobností o hodně pestřejší a skládala by se z asi osmi, možná i devíti stran. Na počet mandátů by dominovalo hnutí ANO a o druhé místo by se nejspíš přetahovaly strany TOP 09 a ČSSD. Až ke dvaceti mandátům by získali Piráti a ODS a slušnou šanci na přibližně deset mandátů by měli také KSČM, Zelení, KDU-ČSL a Okamurova SPD. Velmi odlišně by mohly vypadat také hypotetické sněmovny jednotlivých krajů. Například zatímco v pražské sněmovně by TOP 09 podobně jako ČSSD získala na základě dat z let 2014 až 2016 asi 40 mandátů (první by opět bylo hnutí ANO), ve Zlínském, Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji by se TOP 09 možná vůbec nedostala přes 5procentní hranici Běžné předvolební průzkumy jsou založeny na relativně malém vzorku asi tisícovky respondentů. Umožňují tak sice poměrně spolehlivě odhadnout celkové rozložení sil v danou chvíli, ale neříkají nám mnoho o tom, jak volí různé sociodemografické skupiny. Volební kyvadlo to umí. Spojuje totiž data z mnoha výzkumů. Konkrétně jde o data z pravidelného průzkumu České televize Trendy Česka (data sbírá TNS Aisa), na kterém se Katedra sociologie podílí v roli konzultanta, a z průzkumu Naše společnost, který provádí Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR. Každý z těchto průzkumů realizuje deset vln šetření ročně. Ve Volebním kyvadle jsou spojena data z obou těchto průzkumů vždy za jeden kalendářní rok. „Po odstranění nerozhodnutých respondentů tak do výpočtu pro každý rok vstupuje stále asi 14 000 respondentů. To je dost na to, abychom je mohli filtrovat podle různých sociodemografických kategorií a stále jsme dostali robustní výsledky. Jen pro rok 2017 máme zatím vzorek menší, protože data, která používáme, budou veřejně přístupná až s odstupem,“ říká Kristýna Chábová, jedna z autorek projektu. „Volební kyvadlo neusiluje o odhadování volebního výsledku. V posledních měsících začala kampaň a průběžně se objevují nové skutečnosti, na jejichž základě se lidé rozhodují. Do tohoto procesu vstupovat nechceme. Chceme veřejnosti ukázat, že průzkumy volebního chování nejsou nutně o předvídání budoucnosti. Místo toho se snažíme vytěžit velké množství dat, která jsou veřejně k dispozici, a nabídnout plastičtější obrázek o politických postojích české společnosti,“ ozřejmuje smysl projektu Jaromír Mazák, další z autorů. V tom se projekt podobá předvolebnímu projektu Mapa voličů (mapavolicu.behavio.cz), na kterém se Katedra sociologie FF UK podílela ve spolupráci se start-upem Behavio, a o kterém informovala mnohá média. Projekt Volební kyvadlo má i svoji edukativní část. Je zde například vysvětleno, jak se od sebe liší volební model a volební potenciál nebo jaké různé chyby se v průzkumech objevují. Volební kyvadlo namísto volebního modelu pracuje s přepočtem na mandáty. Počet získaných hlasů totiž v Česku proporčně neodpovídá konečnému počtu mandátů. Projekt tak upozorňuje i na to, že současný systém přepočtu na mandáty penalizuje malé strany. Použití přepočtu na mandáty ve Volebním kyvadle má však i slabiny. Ve Volebním kyvadle, stejně jako ve skutečnosti, získají mandáty jen ty strany, které mají alespoň 5 % hlasů. Teoreticky tak jeden respondent může znamenat rozdíl mezi nulou a třeba deseti mandáty. S touto skutečností je tedy třeba při používání Volebního kyvadla počítat. Tisková zpráva Volební kyvadlo Kontaktní osoby pro média   Jaromír Mazák Katedra sociologie FF UK volebni.kyvadlo@gmail.com 728 775 982 Ina Píšová Tisková mluvčí Filozofické fakulty UK ina.pisova@ff.cuni.cz 777 739 951

Knihovna Filozofické fakulty UK vyhlašuje sbírku na obnovu zničené Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku

2. říjen 2017 - 8:23
Knihovna Filozofické fakulty UK ve spolupráci s Člověkem v tísni vyhlašuje v termínu od 2. října 2017 do 31. prosince 2017 veřejnou peněžní sbírku na obnovu Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku, která byla v letech 2014–2016 téměř zcela zničena při bojích s tzv. Islámským státem. Veřejnost může přispět libovolnou částkou do jedné z oficiálních pokladniček nebo převodem na bankovní účet. Ústřední knihovna Mosulské univerzity byla s více než milionem dokumentů (včetně vzácných rukopisů a starých tisků) jednou z nejvýznamnějších knihoven v oblasti. V letech 2014 až 2016, kdy se Mosul ocitl pod nadvládou tzv. Islámského státu, byla téměř úplně zničena. V červenci 2017 se podařilo město definitivně osvobodit a ihned začaly snahy o jeho obrodu.  Toto úsilí je zaměřeno i na Mosulskou univerzitu a její knihovnu, která studentům a pedagogům poskytovala vynikající informační zázemí potřebné ke studiu a výuce. „Uspořádání sbírky je iniciativou pracovníků Knihovny FF UK a vyjádřením jejich profesní i lidské solidarity s těžkou situací kolegů v Mosulu. Knihovna Mosulské univerzity byla téměř po tři roky obsazena stoupenci tzv. Islámského státu. Spáleny nebo ztraceny byly takřka veškeré knihovní fondy i vybavení. Pod nadvládou tzv. Islámského státu docházelo k nebývalému systematickému ničení knih, kterému neunikly unikátní a cenné rukopisy či staré tisky (včetně Koránu z 9. století), ale ani současná odborná literatura. V samotném závěru okupace města utrpěla knihovna nejtěžší škody a byla téměř zcela zničena. Tehdy se totiž stala cílem i pro vládní irácké ozbrojené síly, protože byl univerzitní kampus Islámským státem využíván mj. jako základna pro jeho vojenské operace,“ říká o důvodech vyhlášení sbírky ředitelka Knihovny FF UK Klára Rösslerová. Veřejnost může přispět libovolnou částkou v hotovosti do jedné z oficiálních pokladniček sbírky (seznam umístění pokladniček pod článkem), nebo převodem na bankovní účet číslo 51945194/0300. Garantem sbírky je organizace Člověk v tísni, která v Iráku působí od roku 2003. Ta po ukončení sbírky zajistí oficiální předání vybraných prostředků přímo zástupcům Ústřední knihovny Mosulské univerzity. Další informace: web sbírky Facebook sbírky tisková zpráva aktualita na webu Filozofické fakulty UK Seznam pokladniček a jejich umístění: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Knihovna Jana Palacha, nám. Jana Palacha 2 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Knihovna Celetná, Celetná 20 Univerzita Karlova, Knihovna společenských věd T. G. Masaryka, U Kříže 661/8 Kontaktní osoby pro sbírku i média: PhDr. Klára Rösslerová, PhD. ředitelka Knihovny FF UK klara.rosslerova@ff.cuni.cz 733 676 961 Naďa Aliová koordinátorka programů ČvT v Iráku Člověk v tísni, o.p.s. nada.aliova@clovekvtisni.cz 778 486 244

Návštěva maďarského bohemisty Istvána Vöröse v Praze

2. říjen 2017 - 2:17
V úterý 10. října 2017 v čase 9:10–10:40 v m. č. 300 v hlavní budově FF UK István Vörös prosloví přednášku Ladislav Klíma a Thomas Mann (přednášku uvede doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.). Autorské čtení Istvána Vöröse proběhne týž den od 19:30 v Café Fra (Šafaříkova 15, Praha 2). Přednáška se uskuteční v rámci českého turné maďarského bohemisty a překladatele Istvána Vöröse u příležitosti vydání publikace Co je ironická věda (Karolinum, Praha 2017), v níž se István Vörös vydává k různým podobám české literatury ve dvacátém století a s nevšedně kritickým až ironickým – ovšem vždy osvěžujícím – pohledem se dotýká témat českého národního mýtu či sebeklamu. István Vörös (nar. 1964 v Budapešti) se věnuje překladu české poezie a prózy, literární kritice, vědě a historii, esejistice, próze a poezii. Vystudoval maďarštinu a historii na Pedagogické fakultě a maďarštinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Lóránda Eötvöse v Budapešti. Působí jako vedoucí katedry češtiny Katolické univerzity Pétera Pázmánye tamtéž. Do maďarštiny přeložil mj. texty Ivana Blatného, Vladimíra Holana (Mozartiana, 1993), Miroslava Holuba (Interferon čili O divadle, 1997), Petra Hrušky (Darmata, 2016), Jana Skácela, Michala Viewegha a Ivana Wernische. V češtině publikoval básnickou sbírku V okně spící (2008). V roce 2005 získal cenu Premia Bohemica. Žije v Budapešti.  

Diskusní setkání s prof. Bonem a prof. Hilským vzbudilo velký zájem účastníků

2. říjen 2017 - 1:45
Setkání na téma Romantismus, nacionalismus a národnost: Literární perspektivy politiky organizovalo Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK 25. září. Dvě z nejvýznamnějších osobností české a anglické akademické sféry v debatě analyzovaly politický vliv romantismu prostřednictvím jeho projevů v literatuře. Sir Drummond Bone je od roku 2011 ředitelem oxfordské Balliol College. V roce 2016 byl v Trinity College jmenován místopředsedou Oxfordské univerzity. Je uznávaným odborníkem na Byronovu poezii a předsedou Scottish Byron Society. Byl dlouholetým členem řídící skupiny Rady pro vysokoškolskou a univerzitní angličtinu, členem English Association a Královské společnosti umění. V roce 2008 byl zvolen členem Královské společnosti v Edinburghu. Profesor Bone získal vyznamenání za služby pro vysokoškolské vzdělávání a obnovu severozápadu. Od roku 2014 je předsedou Rady pro výzkum umění a humanitních věd. Prof. Martin Hilský vyučuje anglickou literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je jedním z nejvýznamnějších překladatelů Shakespearových her a básní do češtiny. Za převedení Shakespearových Sonetů do češtiny byl v roce 1997 oceněn prestižní Jungmannovou cenou, v roce 2002 získal Cenu Toma Stopparda za eseje o Shakespearovi. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria. V roce 2011 získal dvě prestižní ocenění – Státní cenu za překladatelské dílo a prezidentskou Medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství. Prof. Jiří Přibáň publikoval rozsáhlé práce z oblasti sociální teorie a sociologie práva, právní filozofie, ústavního a evropského srovnávacího práva a teorie lidských práv.

Den české animace

1. říjen 2017 - 10:36
Anifilm srdečně zve ve středu 4. října 2017 do Francouzského institutu (Štěpánská 35). Těšit se můžete na letošní vítězné snímky, animobraní i předpremiéru filmu S láskou Vincent.

Aktuality

Vzhledem k množícím se dotazům sděluji, že pí doc. Klimešová se odvolává na již rozeslaný...

23. listopad 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přednáška "Antické umění" dne 1. 12. odpadá z důvodu...

21. listopad 2017

Přednáška Marie Rakušanové se 20.11. nekoná, místo ní se dne 24...

16. listopad 2017

Tento týden se přednáška K. Adamcové nekoná ve čtvrtek od 17:30 do 19:05 v učebně C415, ale je...

15. listopad 2017

(Moc se omlouvám, musím do živého vysílání rozhlasu.. Středočeská sekce SČA se tak bude moci...

13. listopad 2017

Seminář italské renesance a přednáška z cyklu Vybrané kapitoly z umění mezi manýrismem a barokem...

07. listopad 2017

Dnešní konzultace prof. Romana Prahla odpadají z důvodu jeho jiných povinností. ...

07. listopad 2017

Prof. Royt oznamuje, že z důvodu zahraniční cesty je nucen zrušit úterní přednášku (7. 11., v 10...

31. říjen 2017