Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 36 min 10 sek zpět

Proběhla tři sympozia k teologickým podnětům Tomáše Halíka v USA

1. prosinec 2017 - 9:45
Sympozia, která během letošního podzimního semestru hostila University of Notre Dame (Indiana, USA), se vztahovala jak k myšlenkám knihy Tomáše Halíka Chci, abys byl (kterou pod názvem I Want You To Be publikoval Notre Dame University Press a která získala letos v Chicagu zlatou medaili a titul americké Knihy roku v oblasti filozofie a v kanadském Québecu první cenu v oblasti teologie od asociace katolických médií USA a Kanady), tak k projektu Teologická hermeneutika současné kultury a společnosti, na němž Tomáš Halík v USA v podzimním semestru 2015 a 2017 pracoval. V říjnu vystoupil prof. Halík v rámci sympozií Kde hledat znamení doby a Jak interpretovat znamení doby. Poslední – listopadové – sympozium, nazvané Jak odpovědět na znamení doby, mělo podobu čtyř panelových diskusí, na nichž vystoupili teologové, sociologové a filozofové z několika univerzit v USA, Jižní Americe a Africe. Témata jednotlivých panelů: Teologie  pro  postsekulární věk: Trendy v současné teologii v Severní a Jižní Americe Spiritualita pro postsekulární věk Spiritualita a teologie při interpretaci „znamení času“ Křesťanská identita v multikulturním světě

Proměny Ovidia ve slovech i obrazech

30. listopad 2017 - 13:59
U příležitosti letošního dvoutisícího výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších básníků starověku Publia Ovidia Nasona a v souvislosti s pořádáním šestého ročníku Dne latiny připravily Ústav řeckých a latinských studií a Ústav pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU panelovou výstavu Proměny Ovidia ve slovech i obrazech. Ve vybraných úryvcích bylo představeno nejen Ovidiovo nejznámější dílo Proměny, ale průřez bezmála celou básníkovou tvorbou. Výstava se nesoustředila jen na historii překladů těchto děl do češtiny a jejich srovnání, ale připomněla rovněž antické zdroje Ovidiovy vizuální inspirace a také pozdější reflexi jeho děl v českém renesančním a barokním výtvarném umění. Zachytila tedy pouhý, a přesto velmi bohatý zlomek fenoménu jménem Ovidius, který tak zásadním způsobem ovlivnil evropskou kulturu. Vernisáž výstavy se uskutečnila 30. 11. od 17.30 v barokním podstřeší Sweerts-Sporckova paláce v souvislosti s mezinárodní konferencí Roma aurea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace, pořádané ve dnech 30. 11. – 2.12. 2017. foto: archiv FF UK  

Centrum pro studium člověka a společnosti FF UK zve na první přednášku volného přednáškového cyklu

29. listopad 2017 - 11:06
Osvojování si hlásek a porozumění řeči: za vším hledej distribuce Kateřina Chládková řešitelka projektu PRIMUS FF UK Znalost zvukové stránky jazyka člověk získává v průběhu celého života. V dětském věku zjistí, jaké rozdíly mezi hláskami jsou v jeho jazyce kontrastní, a pro tyto hlásky si vytvoří abstraktní mentální reprezentace, kategorie. Osvojením si kategorií hlásek ovšem proces učení nekončí. I v dospělosti se člověk neustále učí, tedy adaptuje již osvojené reprezentace hlásek tak, aby byl schopen úspěšně komunikovat s novými nebo nějak netypickými mluvčími. Výzkumy s dětmi i dospělými naznačují, že osvojování si hláskových kategorií i jejich kontinuální adaptace se dějí prostřednictvím distribučního učení. Distribuční učení umožňuje sledovat statistické rozložení akustických vlastností hlásek a podle něj seskupovat vnímané řečové zvuky do kategorií. Na základě předchozích zjištění, podle kterých distribuční učení hlásek plně závisí na přísunu informací zdola nahoru (tzv. “bottom-up” směr), jsme formulovali hypotézu, že rychlost a úspěšnost tohoto mechanismu záleží nejen na statistickém rozložení akustických informací, ale i na míře percepční dostupnosti jednotlivých akustických vlastností hlásek jedinci během jazykového vývoje. V první části přednášky zhodnotíme předchozí studie, které zkoumaly distribuční učení v různých podoblastech osvojování si jazyka a porozumění řeči. V druhé části představíme budoucí projekt, ve kterém máme za cíl zmapovat průběh osvojování si samohláskové délky a samohláskové kvality českými nemluvňaty, a to prozkoumáním jak percepčního zpracování akustické informace kojenci, tak i samotného řečového signálu, který je dětem přístupný jako input. plakát 4. prosince od 17:30 Hybernská 3, Praha 1 (Šporkův palác), m. č. 303  

Rektor Univerzity Karlovy vyhlašuje 5. kolo interní soutěže GAMA UK

29. listopad 2017 - 9:24
Cílem projektu je podpořit na UK proces praktického využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi a nalézt pro ně i komerční využití. Podpora je určena pro projekty na ověření výsledků výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění na trhu a na přípravu jejich následného komerčního využití, doporučený objem podpory: 200–830 tis. Kč / dílčí projekt. Harmonogram soutěže 20. 11. 2017 vyhlášení 5. kola interního výběrového řízení do 12. 12. 2017 kontaktovat CPPT a konzultovat projektový záměr (podmínka účasti v soutěži) 23. 1. 2018 (23:59) termín pro podání projektů do 5. kola interního výběrového řízení (podmínkou je předchozí konzultace s CPPT) únor 2018 osobní prezentace dílčích projektů v rámci 5. kola interního výběrového řízení březen 2018 výsledky 5. kola interního výběrového řízení od dubna/května 2018 realizace podpořených dílčích projektů 5. kola interního výběrového řízení V případě zájmu o účast je postup následující: do 12. 12. 2017 potvrzení zájmu o účast na CPPT (Ivana Sýkorová), konzultace projektového záměru – povinné pro všechny žadatele projednání na vaší fakultě příprava žádosti zaslání kompletní žádosti elektronicky do 23. 1. 2018 na adresu gama@ruk.cuni.cz Žádost sestává z: krycí list dílčího projektu v Excelu životopisy členů týmu ve formátu TAČR anotace projektu – v angličtině, max. 2000 znaků Součástí hodnocení je i Osobní prezentace, která proběhne v únoru 2018 (viz harmonogram). Způsobilé náklady: Osobní náklady, Náklady na subdodávky, Ostatní náklady (např. ochrana duševního vlastnictví, materiál, cestovné, služby), Nepřímé náklady (režie) Kontakt: Centrum pro přenos poznatků a technologií UK Ivana Sýkorová, Ivana.Sykorova@ruk.cuni.cz, 224 491 209, 776 007 130 Podrobnosti na: http://www.cuni.cz/UK-6692.html

Citová rétorika: Jak budit, chápat a pojmenovávat emoce. Proběhne první mezinárodní konference organizovaná Kreativní laboratoří VOICE

29. listopad 2017 - 7:01
21 odborníků z oblasti filozofie, teorie a dějin literatury, dějin umění a dalších oborů představí své příspěvky na téma „emoce“, jejich vyvolávání, vyjadřování, předávání a pojmenovávání. Časově konference pokrývá období od renesance po současnost a tematicky propojuje frankofonní literatury i filozofie napříč kontinenty. Konference se uskuteční 30. listopadu – 2. prosince 2017 u příležitosti vstupu Univerzity Karlovy do Agence universitaire de la Francophonie. Akce je zaštítěna Jeho Excelencí Rolandem Galharaguem, velvyslancem Francie v České republice. Jazykem konference je francouzština. Emoce jsou zároveň tělesné vzruchy i duševní úsudky, iracionální projevy, které přesto potřebujeme pro svá rozhodování a činy, jsou vrozené a zároveň získávané v rodinném a společenském prostředí, všeobecně sdílené i odkazující k jednotlivým kulturám, pasivně zakoušené i úmyslně orientované, skryté v hlubinách našeho já i zjevně čitelné na naší tváři. Svou dvojznačnou povahou tak emoce zpochybňují tradiční dualismy a dichotomie západního myšlení. Naše konference vybízí k analýze a lepšímu pochopení jejich hluboce ambivalentního charakteru. Kognitivní význam emocí: zatemnění mysli versus racionální emoce Emoce byly po dlouhou dobu odmítané jakožto opak racionality, nicméně v posledních třiceti letech dochází k přehodnocení pohledu na ně jakožto na nedílnou součást kognitivního fungování člověka. Kognitivní vědci a neurobiologové (R. Sousa, A. Damasio) tvrdí, že racionální volby nevycházejí výlučně ani převážně z chladného záměru, nýbrž z toho, že konkrétní volbě přisuzujeme určitou citovou valenci. Tím se emoce přímo podílejí na tom, co bychom mohli nazvat praktickou racionalitou. Přesto však emoce, zejména v podobě prudkých vášní, mohou zatemnit rozum a přivádět nás k činům, jejichž následků posléze litujeme. Literatura nám prostřednictvím strategií a technik, které prozkoumáme, osvětluje fungování emocí, propojování tělesného a duševního v našich afektech i citové motivace jednání či naopak zábrany, které se mu stavějí do cesty. Etické a politické aspekty emocí: jejich povznášející i destruktivní povaha Emoce hrají dvojznačnou roli rovněž v oblasti etické a politické. Na jedné straně svědčí o naší schopnosti empatie a podmiňují naše morální jednání vůči druhému, na straně druhé mohou být prostředkem manipulace s cílem budit etnické či národnostní vášně. Z toho vyplývá potřeba promýšlet citovou výchovu, která by odpovídala rozvíjení skutečně demokratické společnosti. Podle Marthy Nussbaum nás právě emoce vzbuzované literaturou činí pozornějšími a citlivějšími vůči životům, které jsou velmi odlišné od těch našich, jakož i vůči křehkosti a zranitelnosti druhých. Literatura představuje důležitou laboratoř umožňující studovat obě stránky emocí, jejich výchovný i destruktivní potenciál. Narativní rozměr citového života: Jsou emoce universální, či kulturně podmíněné?  Emoce jsou stejně jako jiné způsoby adaptace na prostředí vepsány do naší biologické výbavy, a jsou tak universálním dědictvím odpovídajícím společnému vývoji lidstva. Tuto universalitu emocí však zároveň zpochybňují rozličné strategie, kterými ta či ona kultura institucionalizuje, schvaluje či potírá jednotlivé citové projevy. Z toho vyplývají nejen velmi heterogenní klasifikace a názvosloví v jednotlivých kulturách, ale i radikálně odlišné způsoby vyjadřování a literárního ztvárňování emocí, které prožíváme. Jinak řečeno, naše emoce jsou sociokulturně utvářené do té míry, do jaké každý jazyk strukturuje nás citový život svým vlastním způsobem a v níž je každý emoční projev zároveň formován morálními hodnotami a společenskými normami. Můžeme proto studovat třídění a literární zpracovávání emocí tím, že citovému životu položíme otázky ohledně jeho dějin a zeměpisného ukotvení, abychom lépe pochopili podmínky, v nichž se utvářel. program konference místo konání: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 104 datum: 30. listopad – 2. prosinec 2017 Oficiální partneři: CEFRES (Centre Français de Recherche en Sciences Sociales) University of Cambridge Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne École Normale Supérieure de Lyon Université Paris IV-La Sorbonne Université Paris X-Nanterre Université de Reims Champagne-Ardenne Université Clermont-Auvergne Université de Limoges Université de Picardie JulesVerne Masarykova univerzita v Brně

Výběrové řízení na pozici Personalista/ka

28. listopad 2017 - 16:04
Personalista/ka Hlavní odpovědnosti personální agenda: pracovní poměry, DPP, DPČ, nástupy, výstupy, výběrová řízení, organizace školení, zákonná hlášení státním institucím spolupráce s kolegy z kateder, ústavů v personálních věcech administrace v systémech Univerzity Karlovy – WhoIs, EGJE rozvojové úkoly v rámci osobního oddělení Naše očekávání praxe v personalistice alespoň 3 roky zkušenosti se zaměstnáváním cizinců běžné dovednosti v práci s PC – MS Office alespoň SŠ vzdělání zásadní výhodou je zkušenost z práce v akademickém prostředí výhodou je znalost a praxe v personalistických informačních systémech (EGJE/Elanor, SAP apod.) výhodou schopnost základní komunikace v AJ Nabízíme zázemí velké a solidní vzdělávací instituce podporu osobního rozvoje a vzdělávání v oblasti HR a v cizích jazycích pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupnost 5 týdnů dovolené, stravenky, interní jazyková škola zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Leden 2018 Plný úvazek – 40 hodin týdně První smlouva na FF se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Pracoviště: Praha, hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplňte ve formuláři níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Personalista/ka. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu pavel.kolouch@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 27. 12. 2017, dříve=lépe, pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty. Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. Více informací: Pavel Kolouch, tel.: +420 221 619 852 If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Founding Conference of the Institute for the Study of Strategic Regions

28. listopad 2017 - 13:04
The aim of this founding conference is to gather and confront different approaches to research on broadly understood concept of a “region” and demonstrate its potential for our understanding of contemporary world in its historical, cultural and geopolitical terms.

Dodatečně vypsaný obor: Romistika (Bc.)

28. listopad 2017 - 12:28
V akademickém roce 2018/2019 byl dodatečně vypsán bakalářský obor Romistika. Přihlášku na tento obor je možné podávat až do 31. 3. 2018. Pro všechny další bakalářské obory platí termín uvedený v Obecných podmínkách přijímacího řízení, tedy 28. 2. 2018. Na obor Romistika se vztahují Obecné podmínky přijímacího řízení. Přihlášku a další informace naleznete v Informačním systému. Důležité upozornění: Pokud chcete studovat obor Romistika v kombinaci s dalším oborem, je nutné podat si na tento druhý obor přihlášku do 28. 2. 2018, pozdější podání přihlášky již nebude možné.

The Largest Grant in the History of the Faculty of Arts – Half a Billion Crowns for the Project KREAS

28. listopad 2017 - 11:55
Among the first 15 projects that have been announced by the Czech Ministry of Education, the project KREAS (Creativity and Adaptability as Conditions for the Success of Europe in an Interrelated World) from the Faculty of Arts ranks in the eighth place. In the final step of the evaluation process, these 15 grant proposals had been reviewed by the evaluation panel of the Ministry of Education and their financing has been confirmed. Over the next five years, the project will bring the Faculty of Arts 500 million crowns in support of establishing three mutually connected research programs representing a unique approach to interdisciplinary research in the humanities. “I’m proud of my team, whose members put in three years of intensive work and a tremendous effort for the benefit of the whole institution and at the expense of their own research projects and personal comfort. The result commits us now to fulfilling the project’s aims, thereby also confirming our ambition to be the leader in forward-looking research in the humanities. It affords us the opportunity to foster internal unity and cooperation within the faculty and to introduce substantial conceptual changes in the process,” says Mirjam Fried, the principal investigator.

Na vernisáži výstavy se v Knihovně Jana Palacha představí dva fotografové

28. listopad 2017 - 10:52
Prostory Knihovny Jana Palacha zdobí v tomto akademickém roce fotografie Karolíny Durdové a Martina Hundáka. Vernisáž obou výstav se uskuteční ve středu 13. prosince v 15:30 v Knihovně Jana Palacha za účasti děkanky FF UK a proděkana FF UK pro informační zdroje.

Na vernisáži výstavy se v Knihovně Jana Palacha představí dva fotografové

27. listopad 2017 - 17:24
Vernisáž Srdečně vás zveme na dvě fotografické výstavy, které jsou po celou dobu akademického roku 2017/2018 k vidění v prostorách Knihovny Jana Palacha v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, suterén). Vernisáž obou výstav se uskuteční ve středu 13. prosince v 15:30 v Knihovně Jana Palacha za účasti děkanky FF UK doc. Mirjam Friedové a proděkana FF UK pro informační zdroje dr. Ondřeje Tichého. O výstavách Prostory Knihovny Jana Palacha zdobí v tomto akademickém roce fotografie Karolíny Durdové a Martina Hundáka. Cestovatelská část snímků Karolíny Durdové v zelené studovně je věnovaná fotografiím z Číny, Nepálu, Arménie a z Katalánska. Fotografie z Arménie nenuceně doplňují a rozvíjí fond arménských knih, které jsou umístěny v jejich těsné blízkosti. Unikátní fotografie z Katalánska v předprostoru modré studovny u schodiště dokumentují tradiční folklórní soutěžení ve stavění lidských věží, jedno z nehmotných kulturních dědictví na seznamu UNESCO. Reportážní fotografie vystavené na galerii modré studovny seznamují diváka s hendikepovanými lidmi pracujícími v tzv. sociálních podnicích, fotografie ze sociálních podniků jsou příspěvkem k tomu, aby se o těchto organizacích více vědělo a aby si divák sám našel oblíbenou kavárnu, která kromě šálku kávy nabízí i něco „extra“. Je na divákovi, aby si sám našel, co to „extra“ vlastně znamená. Úchvatné krajinářské fotografie fakultního fotografa Martina Hundáka, které najdete v hale výpůjček, v počítačové studovně a v modré studovně, přináší záběry z historického centra Prahy a záběry především hor z Martinova putování po slovenských Tatrách, francouzských a švýcarských Alpách nebo italských Dolomitech. Všechny Martinovy fotografie spojuje jejich precizní řemeslná kvalita a fascinující pojetí atmosférických jevů, jako jsou mlhy, inverze a východy či západy slunce. O autorech výstavy MARTIN HUNDÁK *1987 Fotograf žijící v Praze. Od roku 2011 pracuje mj. jako fakultní fotograf na Filozofické fakultě UK. Fotografii se začal ve větší míře věnovat s nástupem digitální fotografie. Ve své volné tvorbě se nejvíce zaměřuje na fotografie krajiny, převážně hor (Česko, Slovensko, Francie, Švýcarsko, Itálie). Za fotografiemi krajin je rovněž ukryto mnoho nachozených kilometrů a nastoupaných metrů v nejrůznějších podmínkách. Mezi jeho další fotografické žánry patří portrétní, reportážní, glamour a svatební fotografie. Ve fotografii rád zachycuje krásu, emoce nebo dramatickou atmosféru. Od roku 2011 fotografuje pouze v digitální formě na techniku značky Canon.   KAROLÍNA DURDOVÁ *1993 Na Filozofické fakultě UK absolvovala bakalářské studium tlumočnictví a překladatelství angličtiny a španělštiny. Dalším (a možná i hlavním) pojítkem s FF UK je její snaha dívat se na svět z různých úhlů pohledu a přemýšlet nad tím, co se okolo nás děje. Hlavním cílem její (ať už hudební, literární či fotografické) tvorby je vyprávění příběhů. Příběhů lidí, zvířat, míst, věcí. Příběhů, které jí utkvěly v hlavě nebo byly zachyceny na jejích fotkách.  

Veletrh Absolvent 2017

27. listopad 2017 - 16:55
Setkání studentů a absolventů Univerzity Karlovy se zaměstnavateli z nejrůznějších oblastí. Přijďte si poslechnout, co vám zaměstnavatelé mohou nabídnout a co naopak očekávají od vás. Vítáni jsou všichni, kteří pomalu končí nebo již ukončili vysokoškolské studium a chystají se na své budoucí zaměstnání.

Vánoční jazykový jarmark v Kampusu Hybernská

27. listopad 2017 - 9:58
Na Vánočním jazykovém jarmarku se představí téměř dvacet prodejců a vydavatelů jazykové literatury (cizojazyčná beletrie, učebnice, odborná překladatelská literatura). Studenti mají možnost přinést a nabídnout k prodeji knihy z druhé ruky (také učebnice nebo cizojazyčnou beletrii).

Prostor na UK: Kampus Hybernská

25. listopad 2017 - 11:31
iForum: Dům číslo čtyři v Hybernské ulici zel prázdnotou celých deset let. V dubnu letošního roku jej však získala do správy Filozofická fakulta UK. Její posluchači opuštěný objekt okamžitě oživili a vytvořili zde první studentský dům v České republice.

Největší projekt v historii FF UK — půl miliardy Kč na projekt KREAS v rámci výzvy OP VVV „Excelentní výzkum“

24. listopad 2017 - 15:48
Mezi prvními 15 zveřejněnými projekty je na osmém místě projekt FF UK KREAS. Projektové žádosti byly projednány výběrovou komisí řídícího orgánu a jejich financování je garantováno. Filozofické fakultě UK tak přinese během následujících pěti let půl miliardy korun na vytvoření tří vzájemně provázaných výzkumných programů. Jde o unikátní pojetí interdisciplinárního výzkumu v humanitních vědách. „Jsem hrdá na tým, který se mnou na tomto projektu tři roky intenzivně pracoval a vynaložil obrovské úsilí ve prospěch fakulty na úkor vlastní vědecké práce a osobního pohodlí. Tento výsledek je zároveň závazkem naplnění cílů projektu i naší ambice být lídrem v humanitním výzkumu. Je to příležitost fakultu spojit a provést důležité koncepční změny,“ říká hlavní řešitelka doc. Mirjam Friedová. Přehled projektů „Excelentní výzkum“

Pomozte nám s průzkumem absolventů

23. listopad 2017 - 14:04
Filozofická fakulta UK provádí absolventské šetření a rádi bychom Vás požádali o spolupráci. Zajímá nás, kam směřovaly po ukončení studia na FF UK Vaše kroky a jak fakultu a studium zpětně vnímáte. Smyslem tohoto průzkumu je zjistit: jaké jsou názory absolventů na studium na FF jaké je uplatnění našich absolventů jakým způsobem s absolventy spolupracovat. Dotazník zabere přibližně 15 minut a my díky němu získáme velmi cenné informace a podněty. Fakultu chceme nadále rozvíjet, a to ve spolupráci se studenty a Vámi, našimi absolventy. Aktuální uchazeče o studium na FF zajímá, o jakou práci se mohou na základě studia a titulu získaného u nás ucházet. Současně bychom rádi pomohli při hledání práce i našim čerstvým absolventům. Potřebné informace ale jinak než ve spolupráci s Vámi nezískáme. Veškeré informace, které nám sdělíte, budou zpracovány zcela anonymně. Pro vyplnění dotazníku prosím klikněte na následující odkaz: http://limesurvey.ff.cuni.cz/index.php/811911/lang-cs Máte-li k výzkumu jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na Mgr. Evu Kyselou (Eva.Kysela@ff.cuni.cz) z Katedry sociologie, která Vám veškeré dotazy ráda zodpoví. Dotazník je možné vyplnit do 22. prosince.

Poznala jsem skvělé lidi z jiných oborů, říká studentka oceněná certifikátem za dobrovolnickou činnost

21. listopad 2017 - 11:45
Studenti, kteří strávili více než 40 hodin pomocí s organizací fakultních akcí a zasloužili se tak o dění na FF UK, se v létě setkali s děkankou doc. Mirjam Friedovou, s níž hovořili o svých aktivitách, zkušenostech s dobrovolnictvím a plánech do budoucna. Jako potvrzení dobrovolnických aktivit obdrželi certifikát. Dosud certifikát získalo 13 dobrovolníků a mnozí z nich jej využili např. v rámci pracovního pohovoru. Markéta Gossová, která certifikát v létě z rukou paní děkanky převzala, říká: „Dobrovolnictví mi umožnilo nahlédnout do zákulisí fungování fakulty, poznat skvělé lidi z jiných oborů a podívat se do zajímavých míst, kde se konaly mezinárodní konference, nebo do částí a budov naší fakulty, kam bych jinak nezavítala. Rozhodně to pro mě byla velmi přínosná zkušenost – i z hlediska organizačních, koordinačních a komunikačních dovedností, což se mi později hodilo v dalších projektech i v práci. A v neposlední řadě mi dobrovolnictví umožnilo vytvořit si bližší vztah s fakultou jako celkem a vnímat ji více jako “svou” fakultu. Dobrovolnictví na FF jsem zmínila i ve svém životopisu a myslím, že i to přispělo k tomu, že jsem vyhrála výběrové řízení v české rodinné firmě, kde působím jako projektová manažerka.“ Kristýna Kočandrlová, která certifikát obdržela v akademickém roce 2016/2017, dodává: „Myslím, že v momentě, kdy chceš na fakultě zažít něco nevšedního, podívat se na ni z jiného úhlu pohledu a zároveň patřit do komunity podobně smýšlejících lidí, je dobrovolnictví ta správná cesta.“ I v letošním akademickém roce mají studenti filozofické fakulty možnost zapojit se do programu Dobrovolnictví na FF UK. Co to je Dobrovolnictví na FF UK? Dobrovolnictví na FF UK se začalo rozvíjet v roce 2014 z iniciativy studentů, kteří se chtěli podílet na fakultním dění. Během tří let od vzniku projektu se do spolupráce v rámci dobrovolnických aktivit zapojilo více na 90 zájemců. Cílem projektu je systematické zapojování studentů do organizace fakultních a oborových akcí. Co Dobrovolnictví na FF UK obnáší? Díky dobrovolnictví získají studenti přístup do zákulisí akcí, které v průběhu akademického roku pořádá, spolupořádá nebo zaštiťuje FF UK. Dobrovolníci jsou nedílnou a potřebnou součástí Dne otevřených dveří FF UK, kde jsou v kontaktu s uchazeči o studium, podílejí se nejen na samotné přípravě a organizaci, ale také odpovídají návštěvníkům na dotazy a pomáhají vytvářet příjemnou atmosféru. Dále se zapojují např. do organizace Společného reprezentačního plesu FF UK a PedF UK, festivalu Open Square a Týdne diverzity, debaty a besedy s významnými hosty, konference, akce pořádané fakultními spolky, prezentace fakulty na veletrzích a středních školách atd. Samotná spolupráce pak obnáší např. dohled na bezproblémový průběh v přednáškových místnostech, prodej prezentačních předmětů či pomoc s propagací akcí, vše dle časových možností a preferencí studentů. Jak se stát fakultním dobrovolníkem? souhrn informací je k dispozici na webu Dobrovolnictví na FF UK pro zájemce je připraven informační dotazník veškeré dotazy zodpoví koordinátorka fakultních dobrovolníků Šárka Machová zájemci se o aktuálních nabídkách dozvídají prostřednictvím e-mailů a v rámci facebookové skupiny Dobrovolnictví na FF UK Certifikát obdrželi také Kristýna Kočandrlová, studentka navazujícího magisterského oboru psychologie, a Vojtěch Halama, student oboru historie – evropská studia, nyní doktorand na Ústavu světových dějin FF UK. Související: Dobrovolnictví na FF UK: ideální způsob, jak se o fakultě dozvědět více a zapojit se do dění [ff.cuni.cz, 17. 4. 2015] Proběhlo slavnostní předání prvních certifikátů pro dobrovolníky a dobrovolnice FF UK [ff.cuni.cz, 28. 5. 2015] Proběhlo další předávání certifikátů pro dobrovolníky a dobrovolnice FF UK [ff.cuni.cz, 25. 1. 2016]

Máte zájem o dění na FF UK?

20. listopad 2017 - 13:48
Přihlaste se k odběru newsletteru: jednou měsíčně vám zašleme výběr pozvánek na fakultní akce, ohlasy z médií a tipy na knižní novinky.

Omezení úředních hodin podatelny: 21. 11. do 14:00

20. listopad 2017 - 11:48
Upozorňujeme, že podatelna FF UK bude v úterý 21. listopadu z technických důvodů otevřena pouze do 14:00. Děkujeme za pochopení.

Společný boj za skutečnou svobodu všech za to stojí!

20. listopad 2017 - 10:38
Sára Vidímová, studentka politologie a studentská senátorka Akademického senátu UK, se v projevu u příležitosti 17. listopadu v Karolinu zamýšlí, zda jsou opravdu všichni obyvatelé České republiky svobodní. Vaše Magnificence pane rektore, Spectabilis paní děkanky a páni děkani, Vaše Excelence, Vážené členky a členové akademické obce Univerzity Karlovy, Vážené hostky, vážení hosté. V první řadě bych ráda poděkovala za příležitost, že mohu právě já dnes před Vámi promluvit na půdě naší Almae Matris. Sedmnáctý listopad je dnem, kdy si připomínáme dvě významné události v našich dějinách. Společnými jmenovateli těchto událostí byli studenti a jejich boj za svobodu. A svoboda je právě to, o čem dnes večer chci mluvit. A budu o ní mluvit z perspektivy někoho, kdo se narodil v devadesátých letech, někoho, kdo nezažil předchozí režim ani jeho pád. Ráda bych využila tuto ojedinělou možnost a zde – ve Velké aule Karolina – vám předestřela, jaké myšlenky nás – současné studenty a studentky – napadají, když přemýšlíme o svobodě a demokracii. Ptáte se, jak generace tzv. nezkažená minulostí svobodu vnímá? Jaké mají děti sametové revoluce v současném světě šance? Nebudu mluvit za všechny, budu mluvit za sebe. Od nepaměti v souvislosti se sedmnáctým listopadem slýchávám, že žiji v nejlepší možné době, mohu svobodně studovat, svobodně cestovat, svobodně říkat, co si myslím. Ano, jistě všichni žijeme, mimo jiné díky mezinárodním společenstvím, v míru, což se mnohým z našich předků bohužel nepoštěstilo. V tomto ohledu svobodní jsme. Ovšem chápeme-li sedmnáctý listopad jako svátek pro všechny, a tím myslím skutečně pro všechny, je na místě se ptát, zda jsme opravdu všichni svobodní. Odkaz sedmnáctého listopadu tak pro mne znamená chtít skutečnou svobodu. A to není výraz naivity, ale výraz odhodlání. Chtít skutečnou svobodu je důkaz, že jsme se nevzdali. A v letošním roce to cítím silněji než kdy dříve. Možná vám to celé přijde zvláštní. Ještě mi není ani třicet a u příležitosti tohoto významného svátku vám zde podávám nepříliš radostnou zprávu o tom, jak se v české společnosti cítím. Dovolím si vám to krátce vysvětlit. Lidé ve věku mých rodičů mi často říkají, že na mé generaci leží velká odpovědnost. Že právě my jsme ta budoucnost státu a na nás je, abychom si poradili se všemi jeho problémy. Že generace narozená ve svobodných poměrech je jiná než ty předchozí a se současným světem si lépe poradí. Že my jsme ti, kdo nebudeme zatíženi nebo dokonce pokřiveni zkušeností života v nedemokratickém režimu. V mnohém mají pravdu, a skutečně je na nás, abychom navazovali na statečnost a odhodlání studentů a studentek z let 1939 a 1989. Ale někdy se mi zdá, že to říkají právě proto, aby sami zakryli svou bezradnost. Aby zakryli strach z toho, že jsme si dobře vědomi, že nežijeme všichni ve stejně svobodných poměrech. Aby možná zakryli vlastní selhání. Proto tady chci dnes všechny ujistit, že i já tenhle pocit a strach sdílím. Nerada bych ovšem toto své vystoupení rámovala bezradností. Naopak, nyní máme my všichni, kdo zde sedíme, příležitost se společně snažit o skutečnou svobodu všech. Pokud totiž platí, že skutečná svoboda není pro všechny, a já se domnívám, že tomu tak bohužel je, dostáváme se do situace, kdy se společnosti rozdělují na ty, kdo mohou využívat veškeré benefity, které 21. století nabízí, ale také na ty, kdo jsou těmi samými benefity biti. Mohou pak propadat nostalgii po nedemokratickém uspořádání. A těmto tendencím se musíme umět postavit.  Myslím si tudíž, že jedině, když se budeme snažit o skutečnou svobodu všech, podaří se nám udržet Českou republiku v srdci Evropy. A to bez přílišného přehazování odpovědnosti z generace na generaci, zkrátka společnou prací ve prospěch instituce, na jejíž půdě se nyní nacházíme, ale samozřejmě také České republiky a Evropy. Domnívám se totiž, že skutečná svoboda znamená společnou starost o to, jak v naší zemi žijeme, společnou ochranu veřejného prostoru, v němž jsme vyrůstali a který chceme dále rozvíjet, znamená to také společný boj proti nenávisti, xenofobii, sobectví, cynismu i těm, kdo prosazují vlastní zájmy i za cenu prolomení základních pravidel slušnosti a solidarity. Tohle všechno pro mě znamená sedmnáctý listopad. Věřím, že skutečná svoboda za náš společný boj stojí. Děkuji za pozornost!

Aktuality

The first meeting of the seminar will take place on Friday 23, at 10:50, in classroom no....

22. únor 2018

Pan prof. Konečný bude mít svou první přednášku z cyklu Historiografie a metodologie dějin umění...

20. únor 2018

Prosím, věnujte pozornost tomu, že u některých pedagogů došlo - a u některých možná ještě dojde...

16. únor 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letním semestru se konzultační hodiny K. Adamcové...

15. únor 2018

Dnešní konzultační hodiny pí dr. Adamcové a p. dr. Biegela se ruší!

12. únor 2018

Vážení a milí studenti,

stále ještě nejsem fit. Přednášku z "Úvodu do dějin umění" v...

16. prosinec 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017