Filozofická Fakulta

Úvod do současného umění

Vyučující: Mgr. Zuzana Štefková Ph.D.

Tel: 731 512 512; e-mail: z.stefkova@gmail.com       

Konzultační hodiny: po dohodě e-mailem úterý 16.00 - 17.00

Výuka: Út 14:10-15:45 

Alena Kotzmannová: Pokus o znovunalezení skutečnosti I, 2011

 

Popis kurzu:

Přednáškový cyklus je věnován současnému umění, jeho teoretickým východiskům a kulturně-historickým kontextům. Předmět ukazuje proměnu pojetí uměleckého díla od modernistického artefaktu ke koncepci díla coby sítě vztahů. Součástí kurzu je nástin kategorií a klíčových filozofických konceptů určujících myšlenkový rámec, v němž současné umění vzniká. Metodologické ukotvení předmětu odráží vliv post-kolonialismu, feminismu, psychoanalýzy a vizuálních studií s důrazem na proměnu vztahu mezi „vysokou“ a „nízkou“ kulturou a prolínání tradičních oborů výtvarného umění s oblastmi fotografie, filmu, masmédií a nových technologií. Pozornost bude věnována také souvislostem, v nichž je umění vnímáno a prezentováno (diváctví, muzeum), evaluováno (umělecká kritika) a zhodnocováno (trh s uměním).

Kurz kombinuje formu přednášky a semináře. V rámci semináře studenti diskutují a kriticky hodnotí přečtené texty a prezentují vlastní vizuální materiály, vztahující se k probíraným tematickým okruhům.  

Požadavky a hodnocení: 

Hodnocení kurzu se zakládá na reflexi a analýze četby a aktivní účasti na diskuzi (50%), prezentaci tématu písemné práce (10%) a písemné práci na vybrané téma a rozpravě nad tímto tématem (40%).

Písemná práce:

Povinný rozsah práce je minimálně 15 normostran textu plus obrazová příloha. Téma práce si volí student samostatně po konzultaci s vyučující. Písemná práce by měla odrážet pochopení teoretických konceptů a jejich uplatnění na vybraném materiálu. Termín pro volbu tématu práce je 9.3. Závazný termín odevzdání práce je 17.5. 2017. Práce odevzdané po tomto termínu nebudou hodnoceny. Práce mohou studenti zasílat mailem.

Povinná četba a reflexe:

Součástí kurzu je reflexe povinné četby. Texty budou postupně zpřístupněny na stránce kurzu: http://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3730

Ke každé druhé hodině bude přiřazeno vždy několik textů. Úkolem studentů je přečíst alespoň jeden z nich a reflektovat jej prostřednictvím následujících aktivit:

1)    Shrnout v bodech o čem vybraný text pojednává

2)    Identifikovat hlavní myšlenky textu

3)    Kriticky text zhodnotit

4)    Na základě četby zvolit vizuální odpověď na přečtený text (vizuální odpovědí se rozumí jakýkoli materiál vizuální povahy, který se vztahuje k vybranému textu). Vizuální odpověď studenti nahrají na stránky kurzu k příslušné hodině nejpozději den předem ve formátu jpg, pdf nebo png a označí jej popiskem (název respektive jméno autora, jméno autora textu, ke kterému se odpověď vztahuje).

 

Doporučená četba:

ARADA, J., KUAN WOOD, J., VIDOKLE, A. (ed.) What is Contemporary Art? Berlin 2010.

BELTING, H., Konec dějin umění, Praha 2000.

BERGER, J., O pohledu. Praha 2012.

DUMBADZE, A., HUDSON, S., Contemporary Art: 1989 to the Present, Chichester 2013.

DANTO, A. C., Konec umění. Estetika, Vol. 35, No. 1, 1998, s. 1–18.

DEBORD, G., Společnost spektáklu. Intu 2007.

FELSHIN, N. ed., But is this Art? The Spirit of Art as Activism, Seattle 1995.

FILIPOVÁ, M., RAMPLEY, M. (eds.), Možnosti vizuálních studií. Brno 2007.

FOSTER, H., Anti-Aesthetic, New York 1998.

FOSTER, H., KRAUSS, R., BOIS, Y.-A., BUCHLOH, B. H. D., Umění po roce 1900, Modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha 2007.

GABLIK, S., Selhala moderna? Olomouc 1995.

JONES, A. Seeing Differently, A History and Theory of Identification and the Visual Arts, Routledge 2012.

KESNER, L. (ed.). Vizuální teorie. Praha 1997.

KOCUR, Z., LEUNG, S., Theory in Contemporary Art Since 1985, Malden: Blackwell 2005.

MIRZOEFF, N., Úvod do vizuální kultury. Praha 2012.

NELSON, R., SHIFF, R. (eds.), Kritické pojmy dejin umenia, Bratislava 2004.

PACHMANOVÁ, M. (ed.), Neviditelná žena. Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě, 2002.

PIOTROWSKI, P. In the Shadow of Yalta, London 2009.

POSPISZYL, T. Před obrazem. Antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Praha 1998.

STILES, K., SELZ, P. H., Theories and Documents of Contemporary Art: A Sourcebook of Artists' Writings, Berkley, Los Angeles, London 1996. 

SMITH, T. What Is Contemporary Art?, Chicago 2009.

 

Program přednášek: 

Zimní semestr

 

Týden 1:

Úvod – Nástin struktury kurzu – Co je současné umění – Témata a souvislosti

____________________________________________________________________ 

 

Týden 2:

Postmodernismus

____________________________________________________________________ 

 

Týden 3: 

Neo-avantgarda – Postmodernismus – Altermoderna – Druhá moderna

____________________________________________________________________ 

 

Týden 4: 

Identita: Feminismus

____________________________________________________________________ 

 

Týden 5:

Identita: Feminismus

____________________________________________________________________ 

 

Týden 6: 

Globalizace a Post-kolonialismus

____________________________________________________________________ 

 

Týden 7: 

Globalizace a Post-kolonialismus

____________________________________________________________________ 

 

Týden 8: 

Východ – Západ

____________________________________________________________________ 

 

Týden 9: 

Východ – Západ

____________________________________________________________________ 

 

Týden 10: 

Aktivismus

____________________________________________________________________


Týden 11: 

Aktivismus

____________________________________________________________________

 

Týden 12: 

Sociální obrat – Participace 

____________________________________________________________________

 

Týden 13: 

Sociální obrat – Participace

 

 

Letní semestr

 

Týden 1:

Médium – Forma – Koncept  

____________________________________________________________________

 

Týden 2:

Médium – Forma – Koncept  

____________________________________________________________________

 

Týden 3:

Umění a technologie

____________________________________________________________________

 

Týden 4: 

Umění a technologie

____________________________________________________________________

 

Týden 5:

Vizualita: Pohled

____________________________________________________________________

 

Týden 6: 

Vizualita: Pohled

____________________________________________________________________ 

 

Týden 7: 

Vizualita: Spektákl

____________________________________________________________________

 

Týden 8: 

Vizualita: Spektákl

____________________________________________________________________

 

Týden 9: 

Kontexty prezentace: Institucionální kritika

____________________________________________________________________

 

Týden 10: 

Kontexty prezentace: Institucionální kritika

____________________________________________________________________

 

Týden 11: 

Prezentace témat písemných prací

____________________________________________________________________

 

Týden 12: 

Prezentace témat písemných prací

____________________________________________________________________

 

Týden 13: 

Prezentace témat písemných prací

 

 

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020