Filozofická Fakulta

CALL FOR PAPERS: Obsah – forma. Doktorská konference KTF

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy si dovoluje zveřejnit call for papers na mezinárodní konferenci studentů doktorských studijních programů

Obsah – Forma

"...obsah sám si vytváří a požaduje formu, vnitřek si tvoří svůj vnějšek, umělecká myšlenka si dává přímo své vtělení."

 

Místo a datum konání: 23. 3. 2017 v budově Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia dějin umění, teologie, literatury, hudby i dalších kulturně historických oborů. Konference si klade za cíl umožnit představení výsledků dosavadního bádání studentů, přinést aktuální a nové poznatky vzniklé na základě přípravy jejich disertačních prací, vzájemně konfrontovat metodické přístupy a tím podpořit jejich vědecké aktivity. Téma konference "Obsah − Forma", s podtitulem citujícím jednoho z nejvýznamnějších filosofů 20. století, bylo záměrně zvoleno tak, aby zaujalo co nejširší okruh doktorandů z humanitních studijních programů a poskytlo dostatek prostoru pro volbu tématu a jeho zpracování. Jednotlivé konferenční příspěvky mohou pojednávat o tvorbě v oblasti výtvarného umění, teologie, kulturní historie, literatury, hudby apod. S odkazem na slova Jana Patočky by měl příspěvek reflektovat vztah obsahu a formy. Vše má svůj obsah a formu, které se vzájemně ovlivňují a podmiňují, ať už se to týká děl výtvarných, literárních, hudebních nebo teologických idejí. Příspěvky by se měly zaměřit na otázku, jak obsah určuje výslednou formu a zároveň jak forma díla ovlivňuje obsah, zda ho může posouvat jiným směrem, ozřejmit, podtrhnout, či naopak ho může potlačit. Příspěvky se mohou také zabývat otázkou, zda je v moci autora určit pro konkrétní obsah vnější formu nebo zda si každý obsah svou formu vybírá sám, v návaznosti na citovaný Patočkův výrok ze souboru statí "Umění a čas". Téma umožňuje reflektovat přístup autora při samotném vzniku díla, stejně tak i pohled pozdějších badatelů na již vzniklé dílo. Během konference, stejně jako minulý rok, přivítáme na naší fakultě významného zahraničního hosta, který v závěru konference přednese přednášku na zvolené téma. Na tuto přednášku jste srdečně zváni. Přednáška proběhne v multimediální posluchárně KTF UK a bude simultánně překládána.

Další informace: Jednotlivé konferenční výstupy budou rozděleny podle svého zaměření do několika sekcí. Délka příspěvků je stanovena na 20 minut, dostatečný prostor bude věnován diskuzi k dané problematice. Počet aktivních účastníků konference je omezen rozsahem jednotlivých sekcí. Organizační výbor si vyhrazuje právo výběru příspěvků pro publikování v recenzovaném sborníku v rámci odborných posudků vypracovaných nezávislými odborníky na danou problematiku.

Přihlášení: Zájemci o aktivní účast na konferenci zašlou vyplněný formulář přihlášky, který je přílohou Call for papers, na adresu content.form@ktf.cuni.cz nejpozději do 30. listopadu 2016. Následně budou do 20. prosince 2016 organizátory vyrozuměni o přijetí či nepřijetí na konferenci.

 

Timeline:

30. listopadu 2016: přihlášení se na konferenci

20. prosince 2016: vyrozumění o přijetí na konferenci

13. března 2017: odevzdání příspěvků (odevzdání je podmínkou pro aktivní účast na konferenci)

23. března 2017: konference

 

Jednací jazyky: čeština, angličtina (budou zajištěny překladatelské služby)

Konferenční poplatek: 350 Kč

Konferenční sborník: Organizátor se zavazuje vydat na vlastní náklady v co nejkratší době po skončení konference sborník. Jazyky pro publikování v konferenčním sborníku jsou čeština, slovenština, angličtina, italština, němčina.

Kontakt a místo konání: Organizuje Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00, Česká republika

content.form@ktf.cuni.cz, www.ktf.cuni.cz, www.facebook.com/Ph.D.KTF

Ostatní: Organizátoři nemohou hradit aktivním účastníkům konference dopravu ani ubytování. Obzvláště zahraničním účastníkům však poskytnou pomoc při zajištění ubytování.

Organizátoři konference:

Doc. PhDr. Martin Zlatohlávek,

Ph.D.Mgr. Magdalena Nová,

DiS.PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D.www.ktf.cuni.cz


Přihláška ke stažení zde.

Datum platnosti: 
3. prosinec 2016

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021