Filozofická Fakulta

Charakteristika knihovny a knihovní fondy

Charakteristika knihovny


Knihovna Ústavu pro dějiny umění FF UK byla od svých počátků úzce spjata se založením ústavu roku 1850 a procházela spolu s ním složitým historickým vývojem. Utvářela se postupným sjednocováním tematických souborů starých seminárních knihoven české a německé univerzity, z vlastních nákupů a získáváním knižních darů. Významným zdrojem akvizice byly též odkazy mnohdy velkých literárních celků a pozůstalostí významných osobností oboru. Tyto dnes reprezentují ve fondech knihovny ÚDU například vzácné fragmenty tzv. „Knihovny Lehnerovy“ (část pozůstalosti Msgre. Ferdinanda Josefa Lehnera), nebo „Knihovny Cibulkovy“ (pozůstalost prof. ThDr. PhDr. Josefa Cibulky), které tvoří základ historických sbírek knihovny.

I novější přírůstky jsou tvořeny pozůstalostmi a dary známých historiků umění jako byli prof. PhDr. Mojmír Horyna, prof. ing. arch. Dalibor Veselý, nebo prof. Bernhard Schütz. Nelze opomenout ani četné drobnější dary kulturních institucí i jednotlivců (autorů a dalších).  Nejdůležitějším pravidelným akvizičním zdrojem však zůstávají systematické a koncepčně vyvážené nákupy tuzemské a zahraniční literatury.

Knihovní fond


Současný fond knihovny čítá přes 61.000 svazků, především knih a časopisů. Řadí se tím k největším oborovým knihovnám na FF UK. Zahrnuje publikace ze všech oblastí dějin výtvarného umění, architektury, památkové péče, kastelologie, ale i příbuzných oborů jako jsou archeologie, historie, filozofie, religionistika a mnoho dalších. Dle typu, původu, či historických období, lze knihy rozdělit do devíti samostatných celků (fondů):

 

Staré tisky

Knihy tištěné v rozmezí let 1500-1860,  tvoří soubor cca 855 kusů vzácných publikací z oblasti dějin umění a architektury. Představují díla slavných historiků umění, teoretiků oboru, samotných umělců a architektů. Texty psané především německy, latinsky, italsky, některé též francouzsky, reprezentují unikátní a historicky nejcennější část fondu. Padesát dva vybraných nejvzácnějších starých tisků je pro svou výjimečnost dlouhodobě deponováno v trezorové místnosti Archivu FF UK. Studium je přísně prezenční s dozorem, a lze jej uskutečnit pouze se souhlasem a doporučením ředitele ústavu.

 

Byzantologická knihovna

Rozsáhlá tematická sbírka psaná převážně v němčině, francouzštině a ruštině, je tvořena z největší části publikacemi z konce 19. a počátku 20. století. Ve dvacátých letech minulého století budování této knihovny silně ovlivnilo působení bývalého profesora oděské a petrohradské univerzity N. P. Kondakova na zdejším ústavu a pozdější vznik oddělení pro byzantské a východoslovanské dějiny pod vedením prof. N. L. Okuněva. Tento pozoruhodný historický fond je uložen v depozitáři paláce Krystal. Lhůta na objednání knih je 14 dní. Studium této literatury je pouze prezenční.

 

Lehnerova knihovna

Část pozůstalosti Msgre. Ferdinanda Josefa Lehnera, kněze a významného historika umění je samostatnou enklávou základní literatury převážně středověkého umění vysoké vědecké a historické hodnoty. Tvoří jeden z nejvzácnějších fondů knihovny DU, zahrnuje i 7 ks starých tisků z druhé poloviny 18. století. Texty jsou německé a francouzské, některé i české, převážně v dataci z konce 19. a počátku 20. století. Tato jedinečná sbírka je určena pouze k prezenčnímu studiu.

 

Cibulkova knihovna

Je pouze částí (zřejmě třetinou) původní knihovny prof. PhDr. Josefa Cibulky, přesto však tvoří ucelený průřez dějinami oboru se vzácnými, dnes již nezastupitelnými díly, z konce 19. a počátku 20. století. Knihy jsou psány převážně v němčině, francouzštině a hojně i v češtině. Studium této literatury je pouze prezenční. Tato samostatná knihovna uzavírá nejstarší – historickou část fondů knihovny ÚDU.

 

Horynova knihovna

Tzv. Horynova knihovna je odkazem prof. PhDr. Mojmíra Horyny, významného historika umění a dlouholetého ředitele Ústavu pro dějiny umění FF UK. Fond signatury HM- zahrnuje literaturu 20. a počátku 21. století, s tématikou dějin umění a architektury, s užším zaměřením na české a německé baroko. Texty jsou převážně v českém a německém jazyce. Pro svou nadčasovou aktuálnost je tento fond využíván i k absenčním výpůjčkám.

 

Knihovna Dalibora Veselého

Dar, pozůstalost prof. ing. arch. Dalibora Veselého, architekta a historika umění, zástupce pookupační (r. 1968) české emigrace v Anglii. Prof. Veselý působil na mnoha prestižních anglických univerzitách (např. Cambridge, Emmanuel College) a během svého života vybudoval obdivuhodně rozsáhlou odbornou knihovnu. Celá knihovna čítá cca 6 000 svazků a její koncepce zahrnuje systematicky budované tematické oddíly. Ty jsou věnovány dějinám a teorii umění, architektuře, urbanizmu, ale také filozofii, teologii, historickým a společenským vědám. V rámci dislokace FF UK byla knihovna rozdělena na dvě části. Větší díl zahrnující filozofii, teologii, historii a další navazující témata, byl umístěn v Knihovně Šporkova paláce, kde je k dispozici k prezenčnímu bádání (knihy signatury VDB-).

Menší část, cca 1.800 svazků prezentuje dějiny umění a architektury od antiky až po 21. století. Knihovna signatury VDA- je stavěna chronologicky dle historických období, je věnována malířství, sochařství a architektuře. Větší samostatné celky Veselého knihovny patří  metodologii dějin umění a urbanizmu. 

V současné době probíhá zkušební provoz krátkodobé výpůjčky (objednávka ze skladu předem přes Centrální katalog UK).


Fond časopisů

Čítá 195 titulů převážně evropské provenience od 19. století do současnosti. Jedná se především o vázané ročníky časopisů českých, rakouských a německých z přelomu minulého století. Dnes knihovna abonentně odebírá pouze 11 titulů z oblasti dějin umění, architektury a památkové péče. Všechny časopisy lze využívat prezenčně.

 

Fond vysokoškolských prací

(soubor prací bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních)

Specifický fond zahrnuje přes 950 titulů, a je určen výhradně k prezenčnímu studiu. Vzhledem k archivnímu charakteru těchto dokumentů podléhá zvláštnímu výpůjčnímu režimu, ale s možností fotoreprodukce textu i obrazových příloh. Bakalářské práce jsou v depositáři uloženy pouze vzorově. Ostatní dle platných právních předpisů.

Nově, dle opatření rektora č. 13/2017, a dokumentu – Evidence a zveřejňování závěrečných prací, vyplývá, že od 1. října 2017 budou VŠ závěrečné práce odevzdávány, mimo některé výjimky, pouze v elektronické podobě.  Tyto práce budou plnotextově zpřístupněny v repositáři vysokoškolských prací FF UK.

 

Běžný knihovní fond

Zahrnuje knihy z oblasti dějin umění a architektury od konce 19. století do současnosti. Tato část fondu je koncipována též v kontextu s jinými vědními obory např. historií, teologií, estetikou, archeologií, filosofií a dalšími. Pro studenty, odbornou i laickou veřejnost je fond určen k absenčnímu využití.

Absenční výpůjčky knih jsou limitovány stářím knihy (rok 1945) a jejím fyzickým stavem. Posouzení aktuálních výpůjček je v kompetenci knihovníka.

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021