Filozofická Fakulta

Další přednáška z cyklu The Transcultural Turn

Srdečně zveme na přednášku z cyklu The Transcultural Turn sledující aktuální společenská témata s historickou perspektivou. Cílem přednášek je přestavit transkulturalitu v různých historických obdobích jako problém umělecko-historické metodologie a ukázat možné přístupy k němu. Cyklus přednášek tak může být i přispěním do debaty o současných společenských otázkách. Dějiny je možné nahlížet, ale současnosti nelze jen přihlížet.

Přednáška bude v angličtině bez tlumočníka.

5. dubna 2018 v 18.00, učebna 415

Armin Bergmeier (Leipzig Universität): The Chapel of St. Virgil in Vienna and the Problem of Shared Visual Culture of Forms in the Global Middle Ages

This talk will address the question of the migration of ornaments in the global Middle Ages. The chapel of St. Virgil, erected around the mid-thirteenth century and rediscovered in the 1970s, preserves large cross roundels painted in red pigment. Although they have no direct iconographic parallels in the West, they are executed in the typically Western tradition of Fugenmalerei (faux brick painting). The talk will pursue various alleys of inquiry seeking comparable patterns in Syria, Iran, Cappadocia, Cologne, and Venice in a wide range of media between late antiquity and the High Middle Ages. Although no direct parallels to the ornament in the Virgil chapel can be found, all of the extant patterns together provide a "sample book" for the execution of the Vienna roundels. Therefore, the talk will argue that these enigmatic cross ornaments in Vienna attest to the international nature of medieval Eurasia, a world that was shaped by constant exchanges between its regions, making it difficult to trace specific influences and directions of transcultural exchange.

Virgilkapelle ve Vídni a problém sdílené vizuální kultury forem ve středověku

Přednáška se zaměří na otázku migrace ornamentů ve středověku. Virgilkapelle byla postavená okolo poloviny 13. století a objevená v sedmdesátých letech 20. století, v kapli se zachovaly velké kříže v kruzích malované červeným pigmentem. Ačkoli nemají žádnou přímou ikonografickou paralelu na západě, jsou spojeny s typicky západní tradicí Fugenmalerei (iluzivní kresba cihel). Přednáška bude sledovat různé cesty srovnatelných ornamentů v Sýrii, Íránu, Kappadokii, Kolíně a Benátkách, a to v různém materiálovém provedení od pozdní antiky do vrcholného středověku. Ačkoli nelze najít přímou paralelu k ornamentu ve Virgilkapelle, všechny existující vzory společně poskytují „vzorník“ pro provedení vídeňských kruhů. Přednáška proto představí tezi, že tyto enigmatické křížové ornamenty ve Vídni svědčí o mezinárodní povaze středověké Euroasie, světu, který byl utvářen konstantní výměnou mezi svými regiony, což znesnadňuje stopování specifických vlivů a směrů transkulturní výměny.

plakátek zde

Datum platnosti: 
7. duben 2018

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021