Filozofická Fakulta

Evropa ve 40. a 50. letech III: vybrané kapitoly

 

Přednášející: Prof. PhDr. Marie Klimešová Ph.D.

Umění západního světa 1945–1960: vybrané kapitoly.

V akademickém roce 2017-2018 byla přednáška věnována kontextuálnímu sledování českého umění jako součásti evropského umění v prostoru Střední Evropy, kde na sebe po 2. světové válce narážely dva politické bloky, a kde docházelo v oblasti výtvarného umění stejně jako v jiných oblastech kultury ke komplikované koexistenci oficiálního a neoficiálního proudu. V akademickém roce 2018–2019 byla tato problematika sledována v prostoru „svobodného“ západního světa, neboť i zde vedle sebe existovaly různé roviny výtvarného vyjadřování. Na jedné straně se završovala tvorba vůdčích příslušníků meziválečné avantgardy a v prostředí mladé generace docházelo k jejich revizi a hledání nového jazyka reagujícího na zkušenost 2.světové války, a na druhé straně právě tato válečná zkušenost, složitá politická situace a nové napětí v Evropě generovaly vznik sociálně angažované tvorby vztahující se k realistickému základu a stávající se součástí ideologického boje.
V následném akademickém roce 2019–2020 bude záběr rozšířen o výtvarné projevy další geografické oblasti Evropy, které budou zkoumány opět z podobného úhlu pohledu. I tentokrát je cílem přednášky otevřít evropskou poválečnou kulturu našemu poznání, formulovat základní problémy, pojmenovat hlavní témata a jejich vzájemné vazby, resp. kontrastní koexistenci kulturních polarit.
Předmětem zájmu budou jak další státy svobodného „západního“ světa, tak některé opomíjené kulturní oblasti východního bloku. Zkoumána bude vnitřní struktura umění těchto oblastí a obecnější charakteristiky výtvarných fenoménů. Na tomto základě bude možno dále postoupit v hledání odpovědi na otázky, do jaké míry lze českou kulturu tohoto období zasadit do kontextu bipolární poválečné Evropy z hlediska současných uměnovědných strategií.

Aktuality

Z důvodu rekonstrukce hlavního vstupu a přilehlých chodeb v přízemí a prvním patře v Celetné č....

14. leden 2021

Milí čtenáři, v tomto náročném zkouškovém období Vám můžeme s radostí oznámit, že bude od 13.1....

12. leden 2021

Dle posledních zpráv z děkanátu FF UK je zatím stále možné veškeré nadcházející zkoušky provádět...

04. leden 2021