Filozofická Fakulta

Habsburská monarchie, císař František Josef I. a křesťansko-muslimské vztahy

Dne 23. 11. 2016 se bude na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konat vědecká konference

Habsburská monarchie, císař František Josef I. a křesťansko-muslimské vztahy

 

Program konference:

9.00 – 9.30

Zahájení konference: prof. Vít Vlnas, doc. Jiří Hnilica

 

 

9.30 – 10.00

Luboš Kropáček: Rakouský Islamgesetz, mezník na cestě k mezináboženskému dialogu.

10.00 – 10.30

Ladislav Hladký: Formování národní identity bosenských muslimů (Bosňáků) a význam rakousko-uherské etapy v tomto procesu.

10.30 – 11.00

Eduard Gombár: Císař František Josef I. a Východní otázka.

11.00 – 11.30

Miloslav Martínek: Císařská rodina na cestách Orientem. 

11.30 – 12.00

Jan Županič: Muslimská šlechta v habsburské monarchii.

 

 

12.00 – 13.30 přestávka na oběd

 

 

13.30 – 14.00

Ondřej Kolář: „Hanáci v Bosně“. Vojenská služba v Bosně a Hercegovině pohledem vojáků pěšího pluku 54.

14.00 – 14.30

Petr Novák: Vojenská spolupráce Rakousko-Uherska a Osmanské říše v letech 1914 – 1918.

14.30 – 15.00

Pavla Vošahlíková: Islámský svět očima českého úředníka na Balkáně počátkem 20. století. 

15.00 – 15.30

Jiří Kuděla: titul bude upřesněn.

15.30 – 16.00

Martina Veselá: Alois Musil (1868-1944) a počátky rakousko-uherské archeologie na Blízkém Východě (pracovní název).

16.00 – 16.30

Petr Charvát: Od Dunaje k Eufratu a Nilu: Rakousko-uherské archeologické výzkumy na Blízkém Východě (1848-1916).

16.30 – 17.00

Zakončení konference

 

místo konání: 

Pedagogická fakulta UK Praha, M. D. Rettigové 4, Praha 1, učebna S210


Otázky soužití etnických skupin různých náboženství, kultur, duchovností a hodnotových žebříčků uvnitř jednotných civilizací představují nesporně badatelský problém první velikosti. Právě jejich naléhavost v době přítomné vyvolává potřebu ohlédnout se zpět do historie a otázat se, zda jsme již dříve dokázali metropolitní civilizaci, která by poskytla útulek všem vírám, vytvořit, a zda se taková civilizace ukázala být životaschopnou.

S cílem osvětlit tyto otázky příkladem z naší nepříliš vzdálené historie – a v neposlední řadě připomenout stoleté výročí odchodu Jeho apoštolského veličenstva císaře Františka Josefa I. z tohoto světa – se pracovníci Katedry blízkovýchodních studií Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze rozhodli uspořádat mezinárodní vědeckou konferenci pod názvem:

Habsburská monarchie, císař František Josef I. a křesťansko-muslimské vztahy

Chceme se zaměřit na vztahy rakouské a rakousko-uherské politiky k Balkánu, zejména z pohledu anexe Bosny a Hercegoviny v roce 1878 a následného vyhlášení islámu jednou z oficiálních konfesí rakousko-uherské říše Františkem Josefem I., s přihlédnutím k řešení postavení muslimů v tehdejších národních státech Balkánu. Rovněž si přejeme zaostřit na povahu severozápadního cípu muslimské ummy pod svrchovaností osmanského sultanátu, svérázných rysů jejího postavení a rozličných podob křesťansko-muslimských vztahů daných specifickou historickou situací rakousko-uherského mocnářství a pozdní osmanské vlády. Rádi bychom se též věnovali počátkům kvalifikovanějšího poznávání islámu v rakousko-uherském impériu v této době, od prosté přítomnosti islámských artefaktů za hranicí ummy přes specifickou tvářnost českého orientalismu až po reflexi islámu v dílech soudobého umění slovesného i výtvarného, a počátkům jeho poznávání vědeckého.

Jednacími jazyky konference budou čeština, angličtina, francouzština a němčina. Tlumočnická služba nebude k dispozici. Pořadatelé hodlají vydat kolektivní monografii z konference v roce 2017. Pořadatelé dále s omluvou oznamují, že nedisponují žádnými fondy umožňujícími hrazení cestovnicích a pobytových nákladů na konferenci.

Konference se bude konat

 

 

 

K návštěvě konference srdečně zvou a nashledanou se těší

Petr Charvát

Daniel Křížek

Jiří Rak

Vít Vlnas.

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020