Filozofická Fakulta

Koronavirus na evropském území, v Česku... a na FF UK

Informace pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů z 24. 4. 2020

Vzhledem k včerejšímu zasedání vlády a vydání nově koncipovaných usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ve školství upřesňujeme, že s účinností od 27. 4. 2020 je povolena osobní přítomnost studentů na konzultacích a zkoušení do počtu maximálně 5 osob, a to nově bez omezení jen na studenty posledního ročníku. Kromě konzultací a zkoušení je rovněž možné realizovat praxe.

Během příštího týdne budou v návaznosti na metodické pokyny RUK upřesněny další informace k organizaci studia do konce semestru.

Informace pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů z  21. 4. 2020

Aktualizovaný harmonogram stávajícího akademického roku naleznete zde.

Hlavní změny jsou následující:

- výuka v LS je prodloužena o jeden týden do 22. 5. 2020,

- pro konání SZZK bylo přidáno období 29. 6. – 10. 7. 2020,

- zkouškové období je posunuto a prodlouženo do termínu 25. 5. – 31. 7. 2020,

- zkouškové období v září je prodlouženo do 18. 9. 2020.

Informace od vedení FF UK pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů ze 16. 4. 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování mimořádných opatření upřesňujeme podmínky jejich realizace na FF UK. Od 20. 4. 2020 je možné realizovat přímý kontakt se studenty ve skupině max. 5 osob. Tato možnost se týká pouze studentů závěrečných ročníků a nejedná se o obnovení pravidelné prezenční výuky! Doporučujeme využít tuto formu pro osobní konzultace závěrečných prací, příp. jiné konzultace vedoucí k úspěšnému ukončení studia.

Rozhodnutí vlády nám také umožní za určitých organizačních a hygienických opatření zrealizovat závěrečné zkoušky obvyklou prezenční formou.

 

Informace vedení FF UK pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů z 15. 4. 2020

Návrh zákona, který v tomto týdnu projedná Senát Parlamentu ČR, a návazná Zvláštní pravidla studia na UK počítají v souvislosti s aktuální situací s možností úprav a změn v atestacích jednotlivých předmětů v tomto semestru. Protože bohužel zatím zákon nevstoupil v platnost, nemůžeme návrh považovat za definitivní, a proto ani fakulta nemůže vydat závazné informace ke konání atestací.
Nicméně pokud nedojde k zásadní změně, doporučujeme vyučujícím i studentům připravit se na následující úpravy:

1) děkan rozhodne o možnosti konat atestace z jednotlivých předmětů v tomto semestru distanční formou,

2) garant předmětu může rozhodnout o změně formy atestace, např. z ústního zkoušení na písemnou práci, o této změně by měli být studenti informováni, jakmile budou předpisy schváleny - obtížnost atestace by měla zůstat stejná a odpovídat počtu kreditů,

3) distanční i prezenční termíny by měly být vypsány podle stávajících pravidel, tzn. nejméně tři termíny v průběhu zkouškového období, nejméně jeden v zářijové části zkouškového období,

4) distanční i prezenční formy je pro různé termíny možné kombinovat (např. dva distanční v červnu a červenci + jeden prezenční v září),

5) neúspěšné pokusy v obou formách se počítají a platí pro prezenční i distanční formy dohromady.

Vedení fakulty prozatím nepočítá s distančním konáním bakalářských a státních závěrečných zkoušek, jestliže nedojde k zásadnímu prodloužení nouzového stavu a s ním spojených omezení.

Výše uvedené informace mohou být upraveny na základě schválení vyšších předpisů. Závazná pravidla budou uveřejněna, jakmile dojde k jejich schválení.

 

aktuální informace z Rektorátu UK pro studenty ze 7. 4. 2020


Předpokládáme prodloužení období výuky o 1 až 4 týdny podle fakulty a typu studijního programu. Na všech fakultách bude zkouškové období upraveno tak, aby trvalo také po celý měsíc červenec a v září pak minimálně do 18. 9.


Rektorský den 6. 5. se ruší.


Vzhledem k probíhající distanční výuce v současné době neuvažujeme o změně pravidel týkajících se počtu kreditů, které je třeba získat pro postup do dalšího úseku studia.


V současnosti neumožňujeme konat státní závěrečné zkoušky distanční formou (např. přes videohovor). Předpokládáme, že proběhnou standardním způsobem po skončení mimořádných opatření. Pokud bude nutné státní závěrečné zkoušky odložit, budou nové termíny vyhlášeny alespoň 1 měsíc před jejich konáním. V případě, že budou opatření trvat déle než 30 dní, zvážíme možnost konání státních závěrečných zkoušek distanční formou.


Během nouzového stavu nebudou žádné poplatky za delší studium vyměřovány. Univerzita Karlova je názoru, že období nouzového stavu by se pro účely poplatků za delší studium nemělo započítávat do odstudované doby. V současné době intenzivně jednáme s MŠMT a ostatními veřejnými vysokými školami s cílem najít celorepublikové řešení. Pokud však nebude na takovém řešení panovat shoda, je univerzita připravena poplatky odpouštět.


V případě, že studentovi měla uplynout maximální doba studia v období od vyhlášení stavu nouze do konce kalendářního roku 2020, se tato maximální doba prodlužuje o 12 měsíců od data, kdy mělo k uplynutí maximální doby studia dojít.

 

aktuální informace pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů od vedení FF UK ze 2. dubna 2020

V mimořádných případech bude vzhledem k okolnostem otevřena možnost dodatečného zápisu do předmětů do 15. 4. 2020.

Možnost platí pouze pro studenty splňující následující podmínky:

student chce ukončit studium v červnovém nebo zářijovém termínu závěrečných zkoušek,

studentovi byl z důvodu mimořádných okolností zrušen volitelný nebo povinně-volitelný předmět,

bez zrušeného předmětu student nezíská minimální počet kreditů k uzavření studia.

Postup pro dodatečný zápis:

1) Student splňující výše uvedené podmínky si vybere jiný předmět.

2) E-mailem požádá vyučujícího o souhlas se zápisem (tento mimořádný zápis do předmětu je možný pouze se souhlasem vyučujícího, který posoudí, jestli je pro studenta reálné zvládnout požadavky předmětu ve zkráceném čase, případně nebrání-li tomu jiné okolnosti).

3) S emailovým souhlasem vyučujícího student pošle žádost o zápis do předmětu e-mailem svojí studijní referentce, která zajistí provedení zápisu (není třeba písemné podání žádosti, jako je tomu za běžné situace).

Toto opatření má umožnit studentům těsně před koncem studia jeho dokončení i za těchto mimořádných okolností. Ostatní studenti budou mít možnost zápisu předmětů opět v příštím semestru.

aktuální informace pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů od vedení FF UK z 27. 3. 2020

  • Včera bylo zveřejněno Opatření rektora č. 11/2020 upravující harmonogram tohoto akademického roku v souvislosti se současnou mimořádnou situací. V návaznosti na něj připravujeme úpravu harmonogramu FF UK. Opatření děkana k harmonogramu bude podle dalšího vývoje situace vydáno nejpozději po Velikonocích.

V návaznosti na opatření přijatá RKR UK sděluje vedení FF UK následující:

  • Vzhledem k charakteru výuky na FF UK budeme směřovat k minimálnímu, příp. žádnému prodloužení období výuky v tomto semestru. Tento postoj je podpořen skvělým přístupem, s jakým se naprostá většina vyučujících postavila k nalézání alternativních forem výuky. Rozhodnutí vedení fakulty o délce semestru padne v návaznosti na další rozhodnutí vlády o trvání mimořádných opatření po 1. 4. 2020.
  • Všechna ostatní přijatá opatření začneme obratem realizovat na úrovni fakulty.

nejnovější oficiální informace z rektorátu UK z 20. března 2020

1) Předpokládá se prodloužení období výuky o 1 až 4 týdny podle fakulty a typu studijního programu.

2) Na všech fakultách bude zkouškové období upraveno tak, aby trvalo také po celý měsíc červenec a v září pak minimálně do 18. 9.

3) Termín odevzdávání závěrečných prací, si bude moci upravit (změnit či odložit) každá fakulta samostatně.

informace pro stávající studenty zde

informace pro případné budoucí studenty, tedy uchazeče, tady

nejnovější infomace FF UK z 12. 3. 2020

V návaznosti na dnešní  vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení Filozofické fakulty UK o následujících opatřeních. Všechna opatření platí od 13. března 2020 do odvolání. Jejich cílem je ochrana veřejného zdraví v souvislosti se šířením koronavirové infekce.

  1. Ruší se všechny zahraniční cesty všech studentů a zaměstnanců včetně exkurzí. Tuzemské služební cesty doporučujeme omezit nebo odložit.
  2. Do budov Filozofické fakulty UK je zakázán vstup všem osobám kromě zaměstnanců fakulty a pracovníků dodavatelských firem. Ruší se veškerý provoz Kampusu Hybernská a celý komplex se zavírá.
  3. Ruší se úřední hodiny všech oddělení děkanátu a sekretariátů základních součástí. Bližší informace najdete zde. Provoz podatelny i přístup do ní jsou zajištěny. Aktuální informace najdete zde.
  4. Ruší se všechny akce pro veřejnost, které pořádá Filozofická fakulta UK nebo které se měly konat v jejích prostorách.
  5. Všichni zaměstnanci v souladu s rozhodnutím svých vedoucích maximálně omezí svou přítomnost na pracovišti a zároveň v nejvyšší možné míře zajistí plnění svých pracovních úkolů.
  6. Výjimky z těchto opatření povoluje v odůvodněných případech děkan fakulty.

Veškeré související záležitosti jsou v řešení. Průběžně aktualizované informace o organizaci studia najdete zde. Další aktuální pokyny a informace zveřejňujeme zde; všechny zaměstnance a studenty fakulty žádáme, aby tyto informace pravidelně sledovali a aby denně kontrolovali své e-mailové schránky.

Informace z 10. 3. 2020

V návaznosti na dnešní rozhodnutí státních orgánů (Ministerstvo zdravotnictví ČR, Bezpečnostní rada státu) a vedení Univerzity Karlovy informuje vedení Filozofické fakulty UK o následujících opatřeních:

1) od 11. 3. 2020 se ruší veškerá výuka, a to bez ohledu na formu studia, a zakazuje se vstup všech studentů do všech prostor fakulty,

2) s okamžitou platností se ruší výuka ve všech programech Univerzity třetího věku,

3) ruší se Společný reprezentační ples Filozofické a Pedagogické fakulty UK (12. 3. 2020), všechny další akce s předpokládanou účastí více než 100 lidí, i veškerá slavnostní shromáždění a promoce, které pořádá Filozofická fakulta UK nebo které se měly konat v jejích prostorách s účinností od 10. 3. od 18.00 hodin,

4) akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty budou do zaměstnání docházet podle pokynů svých vedoucích, ostatní zaměstnanci v souladu s pokyny svých vedoucích zajistí chod fakulty po celou dobu mimořádného opatření,

5) od 11. 3. 2020 budou uzavřeny všechny knihovny FF UK.

Nadále platí již dříve zveřejněné pokyny, doporučení a opatření až do odvolání. Veškeré související záležitosti jsou v řešení. Průběžně aktualizované informace zveřejňujeme na webové stránce a sociálních sítích fakulty; všechny zaměstnance a studenty fakulty žádáme, aby tyto informace pravidelně sledovali a aby denně kontrolovali své e-mailové schránky.

Nejnovější a aktuální infce ve věci koronaviru najdete zde:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Hygienická stanice hl. města Prahy

nonstop help linky Státního zdravotního ústavu:

+420 724 810 106
+420 725 191 367

 

Nejnovější informace ze 6. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie


Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie. Podle našich informací je v Itálii t. č. 16,5 tisíce Čechů.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.
Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.
Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou. V případě dobrého zdravotního stavu zaměstnanců a jejich zájmu o práci na dálku, vyzýváme zaměstnavatele, aby v této mimořádné situaci vycházeli vstříc a domluvili se se zaměstnanci na možnosti pracovat z domova. V důsledku přijatého mimořádného opatření a též v důsledku dalších dopadů způsobených onemocněním COVID-19 je stát připraven prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky obratem připravit programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů.​

Zakladní informace vydané Univerzitou zde

Všem studentům a zaměstnancům, kteří v nejbližší době budou cestovat do zahraničí, doporučujeme zaregistrovat se do aplikace DROZD , která umožňuje Ministerstvu zahraničních věcí ČR se v případě potřeby s českými občany v zahraničí spojit a zasílat jim aktuální informace přes SMS. Zároveň doporučujeme kontaktovat přímo instituce, na které výjezd plánujete a které nejlépe mohou informovat o momentální situaci. Při nákupech letenek a rezervacích ubytování dbejte na pojištění pro případ storna a věnujte velkou pozornost podmínkám tohoto pojištění.

Aktuální informace a užitečné kontakty můžete najít také na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR  a Ministerstva zdravotnictví ČR .

Datum platnosti: 
30. duben 2020

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021