Filozofická Fakulta

Krásný sloh a sochařství kolem roku 1400 - přednáškový cyklus "Proměny těla"

přednášející: doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Kurz "Proměn těla" se bude v letošním akademickém roce věnovat tématu volného i aplikovaného (architektonického) sochařství vznikajícího v době vlády Václava a Zikmunda Lucemburského, tedy zhruba časovému období mezi léty 1378-1437. Královské sílo Praha se kolem roku 1380 stává jedním z klíčových center internacionální gotiky, konkrétně její středoevropské varianty - krásného slohu. V Praze jsou formulovány dvě základní obrazové formy - Krásná Madona a Krásná Pieta, jejichž vznik a složité formální i významové proměny souvisejí se komplikovanou společenskou a duchovní situací před počátkem husitských válek.

Problematika sochařství krásného slohu bude sledována na vybraných tématech v chronologickém sledu v širokém rejstříku aktuálních badatelských přístupů, které se věnují objednavatelským strategiím panovníka i dvora, kontextuálním otázkám funkce a recepce uměleckých děl soudobou společností, stejně jako tradičním metodám stylu a ikonografie, nevyjímaje ani proměny vizuálního kánonu a tělesnosti.

   

Madona plzeňská, 80. léta 14. století, Madona krumlovská, kolem 1390

 

Vybrané přednáškové okruhy:

Dosavadní metodické přístupy a možnosti výzkumu krásnoslohého sochařství  (W. Pinder, A. Kutal, J. Homolka, I. Hlobil, G. Schmidt, R. Suckale, J. Fajt, M. Bartlová)

Petr Parléř a huť při katedrále sv. Víta v Praze

Václav IV., Jan z Jenštejna a krásný sloh

Funkce a recepce uměleckých děl v období krásného slohu

Krumlovská a Toruňská Madona - koncepty mistrů, dílen a okruhů

Pieta krásného slohu

"Proměny těla" ve 14. století

Zikmund Lucemburský a umění na jeho dvoře

Mistr Týnské kalvárie  a jeho datování

"Vyřešení" krásného slohu a první projevy pozdní gotiky

Internacionální gotika ve Francii

Krásný sloh ve Vídni

Internacionální gotika v severní Itálii

Krásný sloh v Salcburku

 

Literatura k tématu - chronologicky řazený výběr:

A. Stix, Die monumentale Plastikder Prager Dombauhütte um die Wende des XIV und XV. Jahrhunderts, Kunstgeschichtliches Jahrbuch d. k. k. Zentral-Komission...1908

W. Pinder: Zum Prombleme der „Schönen Madonnen“ um 1400, Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen 44, 1923

W. Pinder, Die deutsche Plastik vom ausgehenden Mittelalter bis zum Ende der Renaissance I, Wildpark-Postdam 1924, II 1929

A. Kutal, O mistru krumlovské Madony, Umění V, 1957

A. Kutal, České sochařství kolem roku 1400 a alpské země, Umění 1957

A. Kutal, Madona ze Šternberka a její mistr, Umění VI, 1958

A. Feulner – T. Müller, Geschichte der deutschen Plastik, 1953

A. Kutal, České sochařství kolem roku 1400 a alpské země, Umění 1957

A. Kutal, České gotické sochařství 1350 - 1450, Praha 1962

T. Müller, in: Europäische Kunst um 1400 (kat. výstavy), Wien 1962

J. Homolka, K problematice české plastiky 1350 – 1450, Na okraj knihy A. Kutala „České gotické sochařství 1350 – 1450“, Umění XI, 1963, s. 414-448

Jaromír Homolka: Einige Bemerkungen zur Entstehung des Schönen Stils in Böhmen. In: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity. F, 8.1964, p. 43-59

Schöne Madonnen (kat. výs.), Salzburg 1965

Jaromír Homolka: On the development of Czech gothic sculpture about 1400. In: Sborník k sedmdesátinám Jana Květa. – Praha : Universita Karlova, 1965 [erschienen] 1966. – (Acta Universitatis Carolinae : Philosophica et historica ; 1), p. 113-122

T. Müller, Sculpture in the Netherlands, Germany, France, Spain (1400 – 1500), London 1966

A. Kutal, K problému krásných madon, Umění 1966

Grossmann, Dieter (ed.), Stabat Mater, Maria unter dem Kreuz  in der Kunst um 1400, Salzburg 1970.

A. Kutal,  České gotické umění, Praha 1972

K. H. Clasen, Der Meister der schönen Madonnen, Berlin – New York 1974

Jaromír Homolka: Studie k počátkům umění krásného slohu v Čechách: k problematice společenské funkce výtvarného umění v předhusitských Čechách . Praha : Univ. Karlova, 1976. – 121 S. : 10 ungez. Taf.

G. Schmidt: Vesperbilder um 1400 und der „Meister der Schönen Madonnen“, Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege XXXI, 1977, č. 3/4, s. 95-114.

Jaromír Homolka: Ikonografie katedrály sv. Víta v Praze. In: Umění, N.S. 26.1978, p. 564-575

Die Parler und der Schöne Stil, 1350 - 1400, (kat. výst.) I - III, Köln a. Rhein, 1978, 1980

A. Kutal, J. Homolka, in: Dějiny českého výtvarného umění, I/1, 2, Praha 1984

L. Schultes, Der Meister von Grosslobming und die Wiener Plastik des schönen Stils, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 1986

Kesner st., Ladislav (ed.), Gotik. Prag um 1400. Der Schöne Stil. Böhmische Malerei  und Plastik in der Gotik, Wien 1990.

Vídeňská gotika (kat. výstavy), Praha 1991

Michael Viktor Schwarz: Höfische Skulptur im 14. Jahrhundert : Entwicklungsphasen und Vermittlungswege im Vorfeld des weichen Stils. Worms : Werner, 1986

Michael Viktor Schwarz: Peter Parler im Veitsdom: neue Überlegungen zum Prager Büstenzyklus. In: Der Künstler über sich in seinem Werk : internationales Symposium der Bibliotheca Hertziana, Rom 1989 / hrsg. von Matthias Winner. Mit Beiträgen von O. Bätschmann .... – Weinheim : VCH, Acta Humaniora, 1992. – ISBN 3-527-17763-9, p. 55-84

Jaromír Homolka: Prag und die mitteleuropäische Kunst um 1400: einige Bemerkungen /  In: Internationale Gotik in Mitteleuropa / (Institut für Kunstgeschichte der Karl-Franzens-Universität Graz). Hrsg. von Götz Pochat und Brigitte Wagner. – Graz : Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1991.

Gotik: Prag um 1400. Sonderausstellung des Historischen Museums der Stadt Wien in Zusammenarbeit mit der Nationalgalerie Prag, 19. April bis 1. Juli 1990 / Katalogred.: Reinhard Pohanka, Wien, 1990

G. Schmidt, Gotische Bildwerke und ihre Meister, Wien – Köln – Weimar 1992

Thomas W. Gaehtgens: Künstlerischer Austausch. Akten des XXVIII. Internationalen Kongresse für Kunstgeschichte, Berlin, 15-20. Juli 1992, Band II, Berlin 1993

Der Meister von Grosslobming (kat. výst.), Wien 1994

Světice s knihou (kat. výst.) Praha 1996

Helena Dáňová -Ivo Hlobil, Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře, Praha 2002

D. Buran (ed.), Gotika, Dejiny slovenského výtvarného umenia, Bratislava 2003

Lothar  Schultes, in: Geschichte der bildenden Kunst in Österreich II, III, München – London - New – York 2000, 2003

Marc Carel Schurr: Die Baukunst Peter Parlers. Der Prager Veitsdom, sas Heiligkreuzmünster in Schwäbisch Gmünd und die Bartholomäuskirche zu Kolin im Spannungsfeld von Kuns und Geschichte. Ostfildern 2003.

Parlerbauten. Architetkur, Skulptur, Restaurierung. Internationales Parler-Symposium. Schwäbisch Gmünd 2001, Stuttgart 2004

Les Arts sous Charles VI, Paris 1400 (kat. výst.), Paris 2004

L´Art á la cour de Bourgogne, Le mécénat de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur (1364  - 1419) (kat. výst.), Dijon 2004

Imre Takács (ed): Sigismundus Rex et Imperator, Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg, 1387-1437, Budapest 2006

Jiří Fajt – Andrea Langer (edd.), Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige Römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext, München 2009 

Zoe Opačić ed.,Prague and Bohemia. Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe, Leeds 2009

 

otázky současných teoretických přístupů:

Michael Viktor Schwarz: Das Problem der Form und ihrer Geschichtlichkeit : Hildebrand, Riegl, Gombrich, Baxandall . In: Wiener Schule : Erinnerung und Perspektiven / Red. dieses Bandes: Maria Theisen. – Wien [u.a.] : Böhlau, 2005. – (Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte ; 53.2004

Michael Viktor Schwarz: Visuelle Medien im christlichen Kult. Fallstudien aus dem 13.-16. Jahrhundet. Wien-Köln-Weimar 2002

Michaea Viktor Schwarz: Die Teschener Madonna und wertvolle Statuen von Peter Parler: Ausstellung (hrsg. von Helena Dáňová und Ivo Hlobil, Prag 2002). In: Kunstchronik, 57.2004,3, p. 127-131

Michael Viktor Schwarz: Übermalungen und Remakes: Stil als Medium, in: Bruno Klein/Bruno Boerner (ed.): Stilfrangen zur Kunst des Mittelalters, Berlin 2006.

Milena Bartlová: O společenské funkci a praktickém užití středověkých obrazů a soch, in: Opuscula historiae Artium, F 45, Brno 2001

Milena Bartlová: Skutečná přítomnost, Praha 2012

Milena Bartlová: Pravda zvítězila, Praha 2016

 

 

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020