Filozofická Fakulta

OBRAZY NAPŘÍČ OBORY: Obraz jako smyslový povrch zkušenosti

Ústav pro dějiny umění FF UK zve na přednášku pořádanou v rámci interdisciplinárního cyklu Obrazy napříč obory

Jan Hlávka

(Katedra estetiky FF UK
Praha)

OBRAZ JAKO SMYSLOVÝ POVRCH ZKUŠENOSTI

Čtvrtek 12. května v 19.00 hodin

ÚDU FF UK, Celetná 20, Praha 1, 4. patro, místnost 415c

Obrazy jsou mentální obsahy, které získáváme prostřednictvím smyslového vnímání. Podstata vnímání však není totožná s popi-sem jeho fyzikálního základu, jaký nabízejí optika, akustika či geo-metrie, ani navazujících neurobio-logických procesů, které produkují obrazy v mozku. Každá perceptu-ální zkušenost je charakterizována jedinečnou kvalitou, jež ji vyděluje v rámci paměti a označuje ji jako jediný celek. Právě tato jedineč-ná, hodnotová stránka vnímání je předmětem vědecké estetiky, jejíž úkol, komplementární k úkolu pří-rodních věd, se pokusím přiblížit pomocí pojmů fúze, kvality a smy-slového povrchu zkušenosti.

Datum platnosti: 
13. květen 2016

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021