Filozofická Fakulta

Románské umění v českých zemích a v Evropě

 

Přednášející: PhDr. Jan Klípa, Ph.D.

Přednáškový cyklus se zaměří na kulturu a umění v přemyslovských Čechách přibližně mezi léty 1000 a 1300. Představen bude historické pozadí s důrazem nejen na politické dějiny, ale také na prostředí a sítě aktérů, kteří vznik uměleckých děl ovlivňovali a objednávali (biskupství, kláštery, města). Architektura bude do výkladu zahrnuta okrajově, jako přirozený kontext, v němž byly obrazy prezentovány a vnímány – půjde tedy spíše o seznámení s liturgickým prostorem, než s dějinami architektonických forem. Detailně se budeme zabývat románským malířstvím nástěnným i knižním a soudobým kamenosochařstvím s přesahem k počátkům řezby na konci sledovaného období. Pozornost bude věnována též artefaktům řazeným do pomocné kategorie uměleckého řemesla, které nicméně zpravidla nejtěsněji souvisely s tehdejším liturgickým provozem a tedy s nimi dobový recipient přicházel do kontaktu minimálně stejně často jako s nástěnnou malbou či architektonickou skulpturou. Opomenuty nebudou i dobově významné obrazy na mincích, pečetích či na keramických kachlích. Výklad bude v zásadě sledovat chronologickou linii, ovšem s častějšími tematickými průřezovými odbočkami, soustředěnými na větší kulturní a uměleckohistorické celky, objednavatelské osobnosti či jednotlivé významné památky, kterým bude věnován detailní zájem. V rámci těchto případových studií se budeme zabývat rovněž otázkami historiografickými a představeny budou starší i aktuální metodologické proudy ve studiu umění raného (v naší oblasti) středověku. Pozornost pak bude samozřejmě věnována i užšímu geografickému kontextu střední Evropy v jejímž rámci se tuzemská umělecká produkce rozvíjela (Podunají, Bavorsko, Sasko, piastovské Polsko a arpádovské Uhry) a v daných  případech rovněž i existujícím kulturním a uměleckým vztahům v širší perspektivě (severní Itálie, Pomází, Porýní, Byzanc…)

V letním semestru budou zařazeny i krátké exkurze po Praze (Pražský Hrad, Klášter sv. Jiří, Strahov, Břevnov,…)

 

Základní literatura:

Dějepis výtvarného umění v Čechách I. Praha, 1931

Jiří Mašín, Románská nástěnná malba v Čechách a na Moravě, Praha, 1954

Jiří Kuthan (ed.), Umění doby posledních Přemyslovců, Roztoky u Prahy, 1982

Anežka Merhautová – Dušan Třeštík, Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha, 1983

Rudolf Chadraba (red.), Dějiny českého výtvarného umění I/1, Praha, 1984

Emanuel Poche (ed.), Praha středověká, Praha, 1984

Jan Royt, Středověké malířství v Čechách, Praha 2002

Rolf Toman – Achim Bednorz (eds.), Románské umění: Architektura, sochařství, malířství, Praha, 2006

Petr Sommer – Dušan Třeštík – Josef Žemlička (eds.), Přemyslovci: Budování českého státu, Praha 2009

 

Další literatura:

Jan Květ – Václav Mencl – Václav Chaloupecký, Praha románská: Osmero knih o Praze II., Praha, 1948

Jan Květ – Hans Swarzenski, Czechoslovakia: Romanesque and Gothic Illuminated Manuscripts, Paris, 1959

Anežka Merhautová, Raně středověká architektura v Čechách, Praha, 1971

Karl Schwarzenberg – Erich Bachmann – Jiří Mašín – Hermann Fillitz, Romanik in Böhmen, München, 1977

Anežka Merhautová – Dušan Třeštík, Ideové proudy v českém umění 12. století, Praha, 1985

Anežka Merhautová – Pavel Spunar, Kodex vyšehradský, Praha, 2006

Dušan Foltýn – Jan Klípa et al. (eds.), Otevři zahradu rajskou: Benediktini v srdci Evropy 800–1300, Praha, 20152

 

Atestace:

Formou ústní zkoušky (termíny budou vypsány až po LS). Ta se bude skládat z části, v níž si student sám vybere a představí jedno téma a z jedné otázky zkoušejícího z jiné oblasti. 

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021