Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndicate content
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Updated: 49 weeks 15 hours ago

Návrhy kandidátů se podávají do 31. 3. 2020

19. March 2020 - 16:51
Návrhy se podávají písemně prostřednictvím podatelny (standardní poštou, osobním doručením nebo, vzhledem k aktuální situaci, elektronicky) . Volby se uskuteční elektronicky ve dnech 21.–23. dubna 2020, a to od 11:00 dne 21. 4. 2020 do 16:00 dne 23. 4. 2020.

Průběžně aktualizované informace o situaci s koronavirovou infekcí

19. March 2020 - 15:00
In English: Continually Updated Information on the Current Situation of Coronavirus (COVID-19) Aktuální informace Informace státních orgánů Informace vedení UK Informace vedení FF UK (aktualizováno 16. 3. 2020) Dne 15. 3. 2020 byla zjištěna nákaza novým typem koronaviru u studentky Filozofické fakulty UK. Jedná se o první potvrzený případ na FF UK. V návaznosti na rozhodnutí a pokyny státních orgánů a vedení Univerzity Karlovy rozhodlo vedení Filozofické fakulty UK o následujících opatřeních. Všechna tato opatření jsou průběžně aktualizována a platí do odvolání. Jejich cílem je ochrana veřejného zdraví v souvislosti se šířením koronavirové infekce. Ruší se veškerá prezenční výuka. Průběžně aktualizované informace o organizaci studia jsou k dispozici zde. Ruší se prezenční výuka v programech Univerzity třetího věku a kurzech celoživotního vzdělávání. Tam, kde je to možné, se přechází na distanční výuku; v ostatních případech bude o náhradě výuky rozhodnuto později. Ruší se všechny akce pro veřejnost, které pořádá Filozofická fakulta UK nebo které se měly konat v jejích prostorách. Ruší se veškerý provoz Kampusu Hybernská a do komplexu je zakázán vstup všem osobám kromě zaměstnanců fakulty a pracovníků dodavatelských firem. Všechny knihovny FF UK jsou uzavřeny. Do budov Filozofické fakulty UK je zakázán vstup všem osobám kromě zaměstnanců fakulty a pracovníků dodavatelských firem. Ruší se úřední hodiny všech oddělení děkanátu a sekretariátů základních součástí. Bližší informace najdete zde. Provoz podatelny i přístup do ní jsou zajištěny. Aktuální informace najdete zde. Všichni zaměstnanci v souladu s rozhodnutím svých vedoucích maximálně omezí svou přítomnost na pracovišti a zároveň v nejvyšší možné míře zajistí plnění svých pracovních úkolů. Ruší se všechny zahraniční cesty všech studentů a zaměstnanců. Tuzemské služební cesty doporučujeme omezit nebo odložit. Všechny zaměstnance a studenty fakulty žádáme, aby informace na této webové stránce pravidelně sledovali a aby denně kontrolovali své e-mailové schránky. vedení Filozofické fakulty UK Kontakty Univerzita Karlova emergency@cuni.cz +420 224 491 850 (provoz univerzitní infolinky pondělí–čtvrtek 8–17 hod, pátek 8–16 hod) Filozofická fakulta UK koronavirus@ff.cuni.cz Informace k organizaci studia na FF UK [ff.cuni.cz, od 11. 3. 2020, průběžně aktualizováno] Informační web o koronaviru Karanténa Karanténa po návratu z rizikových oblastí Rady a doporučení pro domácí karanténu Cesty do zahraničí Dle rozhodnutí vedení Filozofické fakulty UK ze dne 12. 3. 2020 se všechny zahraniční cesty všech studentů a zaměstnanců až do odvolání ruší. Pořádání konferencí a obdobných akcí na FF UK Doporučujeme odložit pořádání veškerých akcí na pozdější dobu (konkrétnější doporučení ohledně termínu zatím nelze specifikovat). Archiv rozhodnutí vedení FF UK Rozhodnutí vedení Filozofické fakulty UK ze dne 12. 3. 2020 V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení Filozofické fakulty UK o následujících opatřeních. Všechna opatření platí od 13. března 2020 do odvolání. Jejich cílem je ochrana veřejného zdraví v souvislosti se šířením koronavirové infekce. Ruší se všechny zahraniční cesty všech studentů a zaměstnanců. Tuzemské služební cesty doporučujeme omezit nebo odložit. Do budov Filozofické fakulty UK je zakázán vstup všem osobám kromě zaměstnanců fakulty a pracovníků dodavatelských firem. Ruší se úřední hodiny všech oddělení děkanátu a sekretariátů základních součástí. Bližší informace najdete zde. Provoz podatelny i přístup do ní jsou zajištěny. Aktuální informace najdete zde. Ruší se všechny akce pro veřejnost, které pořádá Filozofická fakulta UK nebo které se měly konat v jejích prostorách. Všichni zaměstnanci v souladu s rozhodnutím svých vedoucích maximálně omezí svou přítomnost na pracovišti a zároveň v nejvyšší možné míře zajistí plnění svých pracovních úkolů. Výjimky z těchto opatření povoluje v odůvodněných případech děkan fakulty. Veškeré související záležitosti jsou v řešení. Průběžně aktualizované informace o organizaci studia najdete zde. Další aktuální pokyny a informace zveřejňujeme zde; všechny zaměstnance a studenty fakulty žádáme, aby tyto informace pravidelně sledovali a aby denně kontrolovali své e-mailové schránky. za vedení Filozofické fakulty UK doc. Ladislav Stančo v z. Rozhodnutí vedení Filozofické fakulty UK ze dne 10. 3. 2020 V návaznosti na dnešní [10. 3. 2020] rozhodnutí státních orgánů (Ministerstvo zdravotnictví ČR [1], Bezpečnostní rada státu [2]) a vedení Univerzity Karlovy informuje vedení Filozofické fakulty UK o následujících opatřeních. Jejich cílem je ochrana veřejného zdraví v souvislosti se šířením koronavirové infekce. Od 11. 3. 2020 se ruší veškerá výuka a zakazuje se osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách a kurzech všech typů, včetně programů Univerzity třetího věku a kurzů celoživotního vzdělávání. Ruší se Společný reprezentační ples Filozofické a Pedagogické fakulty UK (12. 3. 2020) i všechny další akce s předpokládanou účastí více než 100 osob, které pořádá Filozofická fakulta UK nebo které se měly konat v jejích prostorách. Ruší se také veškerá slavnostní shromáždění (promoce apod.) na Univerzitě Karlově. Akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty budou do zaměstnání docházet podle pokynů svých vedoucích. Ostatní zaměstnanci v souladu s pokyny svých vedoucích zajistí chod fakulty po celou dobu mimořádného opatření. Od 11. 3. 2020 budou uzavřeny všechny knihovny FF UK. Na zaměstnance knihoven se vztahuje bod 3). Nadále platí již dříve zveřejněné pokyny a doporučení. Všechna opatření platí do odvolání. Veškeré související záležitosti jsou v řešení. Průběžně aktualizované informace zveřejňujeme na webové stránce a sociálních sítích fakulty; všechny zaměstnance a studenty fakulty žádáme, aby tyto informace pravidelně sledovali a aby denně kontrolovali své e-mailové schránky. za vedení Filozofické fakulty UK doc. Michal Pullmann, děkan  

Continually Updated Information on the Current Situation of Coronavirus (COVID-19)

19. March 2020 - 11:00
Latest information Information from public authorities Management of Charles University information CUFA Management information (updated on 16 March 2020) On 15 March 2020, an infection of a Faculty of Arts’ student by the new type of coronavirus infection was identified. It is the first confirmed case at CUFA.Following the declaration and instructions issued by the government authorities and the Management of Charles University, the Management of the Faculty of Arts, Charles University, has decided on the following measures. All the following measures are continuously updated and are valid until further notice. Their objective is the protection of public health regarding the spread of the coronavirus disease. All classroom-based learning is cancelled. The continuously updated information about the organization of study is available here. The classroom-based learning of the university of the third-age programmes and lifelong education courses is cancelled. If possible, they switch to distance learning; if not, their substitutions will be determined later. All public events organized by the Faculty of Arts, Charles University, or those that should have taken place at its premises are cancelled. All operations at Campus Hybernská are shut down and the entrance is prohibited to all except for the employees of CUFA and supply workers. All libraries of the Faculty of Arts, Charles University, are closed. The entrance to the buildings of the Faculty of Arts, Charles University, is prohibited to all except for the employees and supply workers. The office hours of all departments of the Dean’s Office and secretariats of other departments and institutions are called off. You may find more information here. The operation and access to the Filing Office are secured. You may find the current information here. All staff in agreement with the decision of their supervisors are to restrict their presence at their workplaces to the maximum and simultaneously have to secure the fulfilment of their duties to the greatest possible extent. All travels abroad of all students and staff are cancelled. We advise to limit or postpone domestic business travels. We ask all staff and students of the Faculty to follow the information at this webpage regularly and to daily check their e-mail addresses. The Management of the Faculty of Arts, Charles University Contacts Charles University emergency@cuni.cz +420 224 491 850 (Monday–Thursday 8 am – 5 pm, Friday 8 am – 4 pm) CU FA koronavirus@ff.cuni.cz Information about the Organization of Study during the Emergency Measures [ff.cuni.cz, from 11 March 2020, continually updated] Quarantine Extraordinary and protective measures and recommendations Travel abroad According to the decision of management of the Faculty of Arts, Charles University, of 12 March 2020, all travels abroad of all students and stuff are cancelled until further notice. Holding of conferences and similar events at CUFA We recommend postponing organization of all events to a later period (particular recommendation concerning the date cannot be specified at the moment). Archive of the CUFA Management decisions The Decision of the Management of the Faculty of Arts, Charles University, 12 March 2020 As a follow-up to today’s declaration of the state of emergency by the Government of the Czech Republic, the Management of the Faculty of Arts, Charles University, has decided on the following measures. All measures are valid from 13 March 2020 until further notice. Their objective is the protection of public health regarding the spread of the coronavirus disease. All travels abroad of all students and staff are cancelled. We advise to limit or postpone domestic business travels. The entrance to the buildings of the Faculty of Arts, Charles University, is prohibited to all people, except for the employees and supply workers. All operations at Campus Hybernská are shut down and the whole complex is closed. The office hours of all departments of the Dean’s Office and secretariats of other departments are called off. You may find more information here. The operation of and access to the Filing Office are secured. You may find the current information here. All events for the general public organized by the Faculty of Arts, Charles University, or those that should have taken place at its premises are cancelled. All staff in agreement with the decision of their supervisors are to restrict their presence at their workplaces to the maximum, and simultaneously to secure the fulfilment of their duties to the greatest possible extent. An exemption from these measures is provided by the Dean of the Faculty in duly justified cases. All other related matters are currently dealt with. Further current information and instructions are released here; we ask all staff and students of the Faculty to follow the information regularly and to daily check their e-mail addresses. On behalf of the Management of the Faculty of Arts, Charles University, pp doc. Ladislav Stančo Important Measures Regarding the Coronavirus Disease, 10 March 2020 Following today’s decision of the state authorities (The Ministry of Health of CR and The National Security Council), the management of the Faculty of Arts, Charles University, provides information about the following measures, with the objective of protecting the public health regarding the spread of the coronavirus disease. From 11 March 2020, all classes are cancelled and the presence of students and attendees at lectures, courses of all kinds, including the university of the third age and lifelong education courses, is forbidden. The joint Ball of the Faculty of Arts and Faculty of Education (scheduled for 12.3.2020) and all other events, organised by or taking place on the premises of the Faculty of Arts, Charles University, where the anticipated attendance is more than 100 people, are cancelled. All ceremonial assemblies (graduations etc.) at Charles University are cancelled as well. Academics and researchers of the Faculty are to attend their workplaces according to the instructions of their supervisors. Other employees are to ensure the functioning of the Faculty following the instructions of their supervisors. From 11.3.2020, all CUFA libraries are closed. The paragraph 3) applies to the staff of the libraries. The previously published instructions and recommendations are still valid. All measures are valid until further notice. All related issues are currently being dealt with. The continually updated information is published on our web page and social networks of the Faculty; we ask all staff and students of the Faculty to follow this information on a regular basis and to check their e-mail accounts daily.

Užitečné odkazy v době uzavírky knihoven

19. March 2020 - 11:00
[poslední aktualizace seznamu 19. 3. 2020]   Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v této průběžně rozšiřované aktualitě budeme pro vás po dobu uzavírky knihoven shromažďovat užitečné odkazy na informace o elektronickém přístupu k informacím, elektronickém vzdělávání a alternativních způsobech výuky využitelné v době nynější výjimečné uzavírky knihoven. Elektronické informační zdroje – základní nástroje a informace Elektronické informační zdroje | základní informace o e-zdrojích na webu Knihovny FF UK Vyhledávač UKAŽ | celouniverzitní vyhledávač, prohledává ve většině e-zdrojů dostupných na UK Portál elektronických zdrojů UK | strukturovaný seznam všech dostupných e-zdrojů na UK s odkazy na vzdálený přístup ke zdrojům [update 19. 3. 2020] Seznam volně dostupných zdrojů (Portál e. zdrojů UK) | dílčí seznam veřejnosti volně přístupných zdrojů Portál elektronických knih UK | vyhledávač e-knih dostupných na UK Portál elektronických časopisů UK | vyhledávač e-časopisů dostupných na UK   Výjimečně zpřístupněné kolekce Kramerius NK ČR | 206 000 digitalizovaných titulů z fondů NK ČR dočasně zpřístupněných VŠ studentům a pedagogům Cambridge Textbooks | Přes 700 dočasně zpřístupněných titulů z produkce Cambridge University Press Bookport | Elektronická kolekce titul z produkce nakladatelství Grada, Jota, Portál, Galén a dalších dočasné zpřístupněná všem studentům a pedagogům UK Pablikado studijní kolekce | Studijní kolekce 44 knih a 59 časopisů, kterou uživatelům z UK dočasně zpřístupňuje společnost Citace.com. [update 19. 3. 2020] Booko | Dočasný bezplatný přístup do kolekce knih pro děti od 2 do 10 let.   Distanční vzdělávání a e-learning Facebooková skupina FFUK – elearning | Prostor pro výměnu informací a zkušeností se zaváděním elektronické výuky. Do skupiny se může připojit kdokoliv. speciální web E-learning FF UK | Informace o možnostech elektronického a distančního vzdělávání na FF UK na jednom místě. Webová stránka Podpora e-learningu | Základní informace a návody pro e-learningové nástroje dostupné na FF UK Metodická stránka MŠMT | Užitečné odkazy a informace k organizaci distanční výuky   Ostatní odkazy [update 19. 3. 2020] Tiskové služby | Některé firmy, kupříkladu Copy General, nabízí i v době nouzových opatření tiskové služby. Objednávka a odeslání dokumentů probíhá elektronicky, dodání pak formou nouzového osobního vyzvednutí na pobočce či doprava kurýrem. Více informací např. ZDE. Digitální knihovna Městské knihovny v Praze | Stovky titulů klasických i moderních děl české i světové beletrie zdarma ke stažení Tech against Coronavirus | Průběžně budovaný strukturovaný seznam nástrojů pro elektronickou komunikaci, videokonference, kolaborativní platformy atd. 450 on-line vzdělávacích kurzů z produkce Ivy League univerzit zdarma   _________ Seznam odkazů sestavuje Knihovna FF UK kontakt: Tomáš Vejvoda (tomas.vejvoda@ff.cuni.cz)

Information about the Organization of Study during the Emergency Measures

19. March 2020 - 10:59
Information for Students of BA, MA, and PhD Study Programmes Information for International Exchange Students Information for the directors of departments Information for lecturers Information for Students of BA, MA, and PhD Study Programmes 12 March 2020 Considering the uncertain length of the emergency measures, we will discuss the matter of the minimum number of credits to pass to the next year according to the development of the situation. Currently, the limit stated in Rules of Study at CUFA. Nevertheless, we are aware of the gravity of the situation for many students and are preparing various solutions that would be necessary to coordinate with the whole university By 23 March 2020, we will have known the number of elective courses that will be cancelled for this semester, we will get an overview of the number of affected students and will proceed accordingly. 11 March 2020 From 11 March 2020, all classes are cancelled and the personal presence of students and attendees at lectures and courses of all kinds. The measures apply also to the realization of practices and excursions. At the moment, the measures do not influence the obligation to acquire the minimum number of credits to pass to the next year Office hours of the Registrar’s Office and Research Office will be the same as are regular for the summer operation, so on Tuesday from 9 am to 12 am and on Thursday from 2 pm to 4 pm. Consider carefully whether your visit at the Registrar’s Office or Research Office is necessary. If possible, please, contact the staff of the Registrar’s Office and Research Office via telephone or e-mail. Requests and applications should be sent via post, alternatively use the electronic application if they are accessible through it. In case you need a Confirmation of Study, please, generate it by yourselves in SIS HERE. We remind you that the electronic version must be validated at Czech Point. We ask all students of the Faculty to follow the current information and daily check their e-mail addresses. Follow and abide the instructions of the staff of the individual courses who will tell you information related to the fulfilment of a particular course during the emergency measures. All measures are valid until further notice. Information for International Exchange Students 18 March 2020 Access to Faculty of Arts facilities is currently prohibited to all students. How to reach International Relations Office (IRO) All of your requests should be sent to your Faculty coordinators. IRO will be answering emails daily (Mo–Fri) between 9 AM and 4.30 PM. In urgent cases, send your e-mail to international@ff.cuni.cz or you can call +420 601 380 712. Students who wish to stay in Prague Please contact your home university to inform them and follow up on any information provided by your embassy in Prague. You will be allowed to continue living at the Charles University dorm. Please note, that if you were planning on returning home temporarily, it may be difficult to return to Prague because of increased travel restrictions of the Czech Republic (especially if your home country is currently heavily affected). Distance learning Currently, all academic departments are working on shifting their courses to distance learning. Your should be contacted by your professors; if not, contact them yourself. If you decide to terminate your study stay immediately Please first contact your sending coordinators, to check what returning would mean from a financial and academic perspective. After having made your decision, send an email to your Faculty coordinator at Charles University with the following information: what date you are terminating your study what date are you moving out of the Charles University dorm what paperwork will your home coordinators require for you to terminate your stay if you would like to follow your Charles University courses after your return Information for the directors of departments and institutes 17 March 2020 Please, start to devise alternative forms of attestations as a closing part of the courses taught this semester. If the conventional forms of attestations still will not be possible, we have to be prepared to carry out attestations using different methods allowing the students to finish their enrolled courses, acquire required credits and pass to the next year. The courses of the BA’s third year and follow-up MA’s second year take priority over others allowing the students to complete their studies and pass the final exams in the earliest possible term. Slowing down the advancement of a higher number of students may cause several personal problems (e.g. tuition obligation, to thwart their start of a follow-up MA programme after being accepted, etc.) and organizational complications for the faculty (e.g. organization of the following dates of final exams, organization of entrance examinations, etc.). 12 March 2020 The realization or cancellation of elective courses for the summer semester of 2019/2020 remains fully on the consideration of directors of departments and institutes. The Faculty does not appeal on their cancellation, but to consider staff capacity of the individual departments and institutes, and the capacity of alternative possibilities of teaching. We are ready to solve the potential problems of individual students regarding the minimum number of credits to pass to the next year because of the cancelled courses. We are examining several possible solutions. 11 March 2020 Regarding the uncertain length of the extraordinary measures, it is necessary to prepare for the realization of classes via an alternative form in case of a longer duration. The required and elective courses‘ have priority in their arranging. Reconsider the cancellation of elective courses for this semester. Discuss the possible realization of alternative teaching with individual lecturers or the courses‘ cancellation, and until 23 March 2020 fill for your department into the shared spreadsheet information on all the courses offered this semester. The link to the spreadsheet will be delivered to all directors of departments on Monday 16 March 2020 at the latest via mail. Information for lecturers E-learning You may find more information on e-learning in ENGLISH at: https://elearning.ff.cuni.cz/en/home-page/ 17 March 2020 Please, start to devise alternative forms of attestations as a closing part of the courses taught this semester. If the conventional forms of attestations still will not be possible, we have to be prepared to carry out attestations using different methods allowing the students to finish their enrolled courses, acquire required credits and pass to the next year. The courses of the BA’s third year and follow-up MA’s second year take priority over others allowing the students to complete their studies and pass the final exams in the earliest possible term. Slowing down the advancement of a higher number of students may cause several personal problems (e.g. tuition obligation, to thwart their start of a follow-up MA programme after being accepted, etc.) and organizational complications for the faculty (e.g. organization of the following dates of final exams, organization of entrance examinations, etc.). 12 March 2020 In relation to the today’s declaration of the emergency state by the Government of the Czech Republic, the office hours of the Registrar’s Office and Research Office are cancelled until further notice. If needed, contact the authorized staff by e-mail 11 March 2020 The alternative form of course realization is at the discretion of each lecturer during the emergency measures, always upon consultation with the director of the department. Inform students of your courses about the forms, requirements, and conditions of the courses’ realization as soon as possible, but at the latest on 23 March 2020. Please, use the period between 11 – 23 March 2020 for consideration and preparation of alternative possibilities of teaching your courses. We expect the commencement of the alternative forms of courses at the latest from 23 March 2020, if the emergency measures should remain valid even after this date. Lecturers, whose courses are attended by foreign students, will receive additional information on the courses‘ organization.

The National Library of the CR Makes Digital Library Temporarily Available to All Students

19. March 2020 - 10:29
The deputies of the National Library of the CR and the copyright collecting society DILIA have agreed today to make the Digital Library of the NL temporarily (during the emergency state) available to university students and lecturers. 206,000 digitalized books, magazines, and newspapers in total, approximately 59 million pages, can now read using the Kramerius on-line platform from anywhere. To access the digitalized collection, click on the following link: http://kramerius-vs.nkp.cz. (For English, press the button in the right upper corner).

Handy Links during the Closure of Libraries

19. March 2020 - 10:29
Dear readers, in this continuously expanded news, we will gather for you handy links to electronic access to information, e-learning, and alternative teaching possibilities during the present exceptional closure of libraries. Electronic Information Sources – Basic Tools and Information Search Engine UKAŽ | university-wide search engine which searches most of the available e-resources for Charles University eResources Portal of CU | structured list of all available e-resources for Charles University with links to remote accesses to resources eBooks Portal of CU | search engine of e-books available for Charles University eJournal Portal of CU | search engine of e-journals available for Charles University Collections Exceptionally Made Available Kramerius NL CR | 206,000 digitalized books, magazines, and newspapers made temporarily available from the fonds of NL CR to university students and lecturers. For English, press the button in the right upper corner. Cambridge Textbooks | Over 700 temporarily accessible publications by the Cambridge University Press Distance Education and e-Learning Specialized CUFA webpage about E-learning | All information about possibilities of electronic and distance education at Faculty of Arts, Charles University, at one point Other Links Tech against Coronavirus | Continuously updated structured list of tools for electronic communication, videoconferences, and collaborative platforms, etc. 450 on-line educational courses by Ivy League universities production for free _________ The list of links is compiled by the Library of Faculty of Arts, Charles University contact: Tomáš Vejvoda (tomas.vejvoda@ff.cuni.cz)

Informace k organizaci studia po dobu mimořádných opatření

19. March 2020 - 9:34
In English: Information for students of BA, MA, and PhD programmes Informace pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů Informace pro vedoucí základních součástí Informace pro vyučující Informace pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů 12. 3. 2020 V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky jsou do odvolání zrušeny úřední hodiny studijního oddělení i oddělení vědy. V případě potřeby kontaktujte příslušné pracovníky e-mailem. Vzhledem k nejasné délce mimořádných opatření budeme podle aktuálního vývoje řešit otázku minimálního počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku. V tuto chvíli platí hranice stanovené Pravidly pro organizaci studia na FF UK. Nicméně jsme si vědomi vážnosti situace pro řadu studentů a připravujeme se na různé možnosti řešení, které bude nutné koordinovat na úrovni celé univerzity. Po 23. 3. 2020 budeme mít informaci o počtu volitelných předmětů, které budou pro tento semestr zrušeny, získáme přehled o počtu dotčených studentů a podle toho budeme dále postupovat. 11. 3. 2020 Od 11. 3. 2020 se ruší veškerá výuka a zakazuje se osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách a kurzech všech typů. Opatření se vztahují i na realizaci praxí a exkurzí. V tuto chvíli nemají přijatá opatření vliv na povinnost dosažení minimálního počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku studia. Úřední hodiny studijního oddělení a oddělení vědy budou probíhat v rozsahu, který je běžný pro letní provoz, tedy v úterý od 9 do 12 hodin a ve čtvrtek od 14 do 16. Pečlivě zvažujte, jestli je osobní návštěva studijního oddělení nebo oddělení vědy nezbytná. Pokud je to možné, komunikujte prosím s pracovníky studijního oddělení a oddělení vědy telefonicky či prostřednictvím e-mailu. Žádosti posílejte poštou, případně využijte elektronické aplikace, jestliže to typ vaší žádosti dovoluje. Pokud byste potřebovali potvrzení o studiu, vygenerujte si ho prosím sami ze SIS dle návodu: https://bit.ly/2TEKOLH . Připomínáme, že elektronickou verzi je třeba ověřit na Czech Pointu. Všechny studenty fakulty žádáme, aby pravidelně sledovali aktuální informace a aby denně kontrolovali své e-mailové schránky. Sledujte a dodržujte pokyny vyučujících jednotlivých předmětů, kteří se na vás postupně budou obracet s informacemi týkajícími se konkrétního plnění předmětů po dobu mimořádných opatření. Všechna opatření platí do odvolání. Informace pro vedoucí základních součástí 17. 3. 2020 Začněte prosím promýšlet alternativní formy atestací na závěr předmětů vyučovaných v tomto semestru. Pokud stále nebude možné využívat tradiční formy atestací, měli bychom být připraveni realizovat atestace jinými formami, které studentům umožní uzavřít zapsané předměty, získat potřebné kredity a postoupit do dalšího ročníku. Prioritu má realizace předmětů třetího ročníku bakalářského a druhého ročníku navazujícího magisterského studia, která umožní studentům dokončit studium a absolvovat závěrečné zkoušky v nejbližším možném termínu. Zpomalení postupu většího počtu studentů studiem by způsobilo řadu osobních těžkostí pro studenty (např. vznik poplatkové povinnosti, znemožnění nastoupit po přijetí do navazujícího magisterského studia apod.) a organizačních komplikací pro fakultu (např. při organizaci následujících termínů závěrečných zkoušek, organizaci přijímacího řízení atd.). 12. 3. 2020 V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky jsou do odvolání zrušeny úřední hodiny studijního oddělení i oddělení vědy. V případě potřeby kontaktujte příslušné pracovníky e-mailem. Realizace nebo zrušení volitelných předmětů pro LS 2019/2020 je plně na zvážení vedoucích základních součástí. Fakulta nevyzývá k jejich plošnému rušení, spíše ke zvážení personálních kapacit jednotlivých ZS a také kapacit zajistit alternativní možnosti výuky. Případné problémy jednotlivých studentů se získáním minimálního počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku kvůli zrušeným předmětům jsme připraveni řešit. Prověřujeme několik možných řešení. 11. 3. 2020 Vzhledem k nejasné délce mimořádných opatření je potřeba se připravit na realizaci výuky alternativní formou pro případ jejich delšího trvání. Prioritu má zajištění povinných a povinně volitelných kurzů. Zvažte zrušení volitelných kurzů pro tento semestr. Projednejte s jednotlivými vyučujícími alternativní možnosti realizace, resp. zrušení předmětu, a do 23. 3. 2020 vyplňte za svoji základní součást do sdílené tabulky informaci o všech kurzech vypsaných pro tento semestr. Odkaz na tabulku dostanou mailem vedoucí základních součástí nejpozději v pondělí 16. 3. 2020. Informace pro vyučující 17. 3. 2020 Začněte prosím promýšlet alternativní formy atestací na závěr předmětů vyučovaných v tomto semestru. Pokud stále nebude možné využívat tradiční formy atestací, měli bychom být připraveni realizovat atestace jinými formami, které studentům umožní uzavřít zapsané předměty, získat potřebné kredity a postoupit do dalšího ročníku. Prioritu má realizace předmětů třetího ročníku bakalářského a druhého ročníku navazujícího magisterského studia, která umožní studentům dokončit studium a absolvovat závěrečné zkoušky v nejbližším možném termínu. Zpomalení postupu většího počtu studentů studiem by způsobilo řadu osobních těžkostí pro studenty (např. vznik poplatkové povinnosti, znemožnění nastoupit po přijetí do navazujícího magisterského studia apod.) a organizačních komplikací pro fakultu (např. při organizaci následujících termínů závěrečných zkoušek, organizaci přijímacího řízení atd.). 12. 3. 2020 V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky jsou do odvolání zrušeny úřední hodiny studijního oddělení i oddělení vědy. V případě potřeby kontaktujte příslušné pracovníky e-mailem. 11. 3. 2020 Alternativní formy realizace výuky po dobu mimořádných opatření jsou na uvážení každého vyučujícího, vždy po domluvě s vedoucím základní součásti. Informujte studenty svých předmětů o formách, požadavcích a podmínkách realizace předmětu co nejdříve, nejpozději však do 23. 3. 2020. Období od 11. 3. do 23. 3. 2020 využijte prosím pro promyšlení a přípravu alternativních možností výuky svých předmětů. Více o možnostech elektronické podpory výuky najdete od čtvrtka 12. 3. 2020 na http://elearning.ff.cuni.cz/. Se zahájením výuky alternativními formami počítáme nejpozději od 23. 3. 2020, pokud mimořádná opatření zůstanou v platnosti i po tomto datu. Vyučující, jejichž kurzy navštěvují zahraniční studenti, obdrží k organizaci studia doplňující informace.

Volby do AS FF UK na funkční období 2020–2022

19. March 2020 - 1:44
Návrhy kandidátů se podávají do 31. 3. 2020 písemně prostřednictvím podatelny (standardní poštou, osobním doručením nebo, vzhledem k aktuální situaci, elektronicky) . Volby se uskuteční elektronicky ve dnech 21.–23. dubna 2020.

Jak se znakuje COVID-19? Tlumočníci FF UK pomáhají neslyšícím

19. March 2020 - 1:42
ČR se vinou šíření koronavirové infekce ocitla v nouzovém stavu a plnohodnotný přístup k informacím potřebují všichni občané včetně neslyšících. „Nejvýraznější je nyní samozřejmě – po značném nátlaku neslyšících – poptávka po tlumočení v médiích či ve vládních organizacích,“ říká Naďa Hynková Dingová, interní tlumočnice Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK.

Národní knihovna ČR dočasně zpřístupňuje digitalizované fondy

18. March 2020 - 16:07
Na základě dohody mezi zástupci Národní knihovny ČR a kolektivním správcem autorských práv spolkem DILIA byly dnes vysokoškolským studentům a pedagogům dočasně (po dobu nouzového stavu) zpřístupněny digitalizované fondy NK ČR. Celkem 206 000 digitalizovaných knih, časopisů a novin o rozsahu přibližně 59 milionů stran je nyní možné číst prostřednictvím platformy Kramerius on-line odkudkoliv. Do digitalizované sbírky se vstupuje z adresy http://kramerius-vs.nkp.cz. 

Výběrové řízení ze dne 18. 3. 2020 – Ústav českého jazyka a teorie komunikace / Job offer from 18 March 2020 – Department of Information studies and librarianship

18. March 2020 - 14:01
English see below   Ústav českého jazyka a teorie komunikace Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: Osvojování jazyka a empirická metodologie Platová třída: AP2 Úvazek: 0,2 (8 hodin týdně) Popis pracovní činnosti: Výuka v požadované specializaci uchazeče, očekává se výuka na úrovni bakalářského i navazujícího magisterského studia Vedení studentských prací a projektů Výzkum v požadované specializaci uchazeče, publikování v mezinárodních vědeckých časopisech Zapojení do projektů realizovaných ÚČJTK Požadavky: Titul Ph.D. získaný v lingvistickém, filologickém či didaktickém oboru Publikační činnost v oblasti osvojování jazyka (impaktované časopisy) Zkušenost s empirickou a experimentální metodologií, schopnost statistického zpracování dat Jazykové znalosti – ČJ, AJ, znalost dalších jazyků výhodou Pedagogická praxe na VŠ Zkušenost ze zahraničního akademického prostředí Organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020 Termín přihlášky: 30. 4. 2020 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis, přehled dosavadní odborné praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem). Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.   Institute of Information studies and librarianship Job title: Assistant Professor Field and specialization: Language acquisition and empirical methodology Expected salary/job rank: AP2 level Part-time position: 8 hours per week Job description: Teaching in the required specialization – both BA and MA degree Supervision of students’ theses and projects Research in the field, publishing in international scientific journals Participation in the projects in the Institute of Czech Language and Theory of Communication Job requirements: PhD title in linguistic, philological or educational field Publications in the field of language acquisition (impact journals) Experience with empirical and experimental methodology; statistical data analysis skills Language skills – Czech, English obligatory, knowledge of other languages is an advantage University teaching experience Experience from foreign academic sphere Organizational and administrative abilities Expected starting date: September 1, 2020 Application deadline: April 30, 2020 Complete applications will include the following: application form summary of work experience in the field summary of teaching, research, and publication activities copies of completed education certificates. Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic or Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.  

Opatření děkana č. 3/2020 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2020

16. March 2020 - 14:50
Opatření děkana č. 3/2020 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2020

Historička Luďa Klusáková byla zvolena zahraniční členkou Finské akademie věd

12. March 2020 - 12:43
Jmenováním vyjádřila akademie profesorce Klusákové z Ústavu světových dějin FF UK uznání za výjimečné vědecké zásluhy. Rozhodnutí o přijetí proběhlo v dubnu 2019, certifikát převzala paní profesorka minulý týden. Největší vědecká a akademická společnost ve Finsku má přes 500 členů a nové kandidáty vybírají pouze sami stávající členové. Na FF UK působí prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc., řadu let. Od roku 2000 je vedoucí Semináře obecných a komparativních dějin. Odborně se zabývá především vývojem evropských měst v období modernizace, cestopisným obrazem měst, společnosti a regionu nebo využíváním kulturního dědictví a historie ve strategiích místního a regionálního rozvoje. Je autorkou řady publikací, v poslední době se například podílela na přípravě kolektivní monografie Small towns in Europe in the 20th and 21st centuries: Heritage and Development Srategies (Karolinum, 2017). Česky jí mimo jiné vyšla monografie Cestou do Cařihradu. Osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima (ISV, 2003). Petr Kukal, mluvčí FF UK

Dr. Lucie Dušková z Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK vyhrála cenu odborného časopisu European Review of History

12. March 2020 - 12:21
Ocenění pro mladé vědce získala za odborný článek s názvem „Ideál ctnostné společnosti a lidé na okraji v lidově demokratickém Československu 1945–1960“. Porota ocenila aktuální a inovativní téma článku, práci s prameny, pestrost použitého materiálu a čtivost textu. Článek vznikl na základě výzkumu k dizertační práci „Noc v Československu 1945–1960: reprezentace a sociální praxe“, kterou dr. Dušková na ústavu obhájila v září 2019. Pojednává o reprezentaci lidí na okraji společnosti, přístupu institucí k nim a sociálním kontextu jejich života v období nástupu a stabilizace diktatury komunistické strany v Československu. Díky finanční odměně bude vítězný článek přeložen do anglického nebo francouzského jazyka a publikován v prvním čísle mezinárodního periodika v roce 2021. Petr Kukal, mluvčí FF UK

První licence k ochranné známce Prověřeno v poušti

12. March 2020 - 10:02
Právo používat označení, které dokládá, že výrobek obstál v náročných podmínkách českého archeologického výzkumu v Abúsíru a expedic v Núbii, získává obuv české společnosti Prabos plus a.s. Její kvality prověřovali v prostředí egyptské pouště výzkumníci z Českého egyptologického ústavu FF UK.

Uzavírka knihoven FF UK v souvislosti s preventivním opatřením proti šíření koronavirové infekce

10. March 2020 - 16:58
Vážené čtenářky, vážení čtenáři: Od 11. 3. 2020 až do odvolání budou všechny knihovny FF UK uzavřeny z důvodu preventivního opatření v souvislosti se šířením koronavirové infekce. Všechny výpůjčky končící v období 11. – 27. 3. budou automaticky prodlouženy do 7. 4. a v období uzavírky nebude nabíhat zpozdné za včas nevrácené výpůjčky. Pokud bude rozhodnuto o prodloužení uzavírky knihoven, budou výpůjčky opět prodlouženy. Uzavírka se vztahuje na taktéž na všechny události v týmové studovně Knihovny Jana Palacha. Pro informace o aktuálním vývoji preventivních opatření sledujte webovou stránku FF UK na adrese www.ff.cuni.cz. Pro dotazy související s provozem knihoven se můžete obrátit na e-mail knihovna@ff.cuni.cz.

Important Measures Regarding the Coronavirus Disease

10. March 2020 - 15:58
Following today’s decision of the state authorities (The Ministry of Health of CR and The National Security Council), the management of the Faculty of Arts, Charles University, provides information about the following measures, with the objective of protecting the public health regarding the spread of the coronavirus disease. From 11 March 2020, all classes are cancelled and the presence of students and attendees at lectures, courses of all kinds, including the university of the third age and lifelong education courses, is forbidden. The joint Ball of the Faculty of Arts and Faculty of Education (scheduled for 12.3.2020) and all other events, organised by or taking place on the premises of the Faculty of Arts, Charles University, where the anticipated attendance is more than 100 people, are cancelled. All ceremonial assemblies (graduations etc.) at Charles University are cancelled as well. Academics and researchers of the Faculty are to attend their workplaces according to the instructions of their supervisors. Other employees are to ensure the functioning of the Faculty following the instructions of their supervisors. From 11.3.2020, all CUFA libraries are closed. The paragraph 3) applies to the staff of the libraries. The previously published instructions and recommendations are still valid. All measures are valid until further notice. All related issues are currently being dealt with. The continually updated information is published on our web page and social networks of the Faculty; we ask all staff and students of the Faculty to follow this information on a regular basis and to check their e-mail accounts daily.   On behalf of the management of the Faculty of Arts, Charles University, doc. Michal Pullmann, Dean

Vyhlášení výsledků 17. kola soutěže GA UK

10. March 2020 - 15:29
V úterý 10. 3. 2020 byly vyhlášeny výsledky 17. kola soutěže GA UK. FF UK podala v říjnu 2019 v rámci této soutěže 69 nových projektových žádostí, z toho 34 bylo úspěšně přijato k financování. FF UK tedy zaznamenala téměř 50% úspěšnost v přijatých projektech k financování ze strany GA UK; většina podaných projektů byla nicméně velmi kvalitní. V lednu 2020 bylo podáno a tento týden schváleno všech 28 pokračujících projektů. Celkem bylo podpořeno 62 projektů. více informací k celkovým výsledkům GA UK

Důležitá opatření související s koronavirovou infekcí

10. March 2020 - 13:10
V návaznosti na dnešní rozhodnutí státních orgánů (Ministerstvo zdravotnictví ČR [1] [2], Bezpečnostní rada státu [3]) a vedení Univerzity Karlovy informuje vedení Filozofické fakulty UK o následujících opatřeních. Jejich cílem je ochrana veřejného zdraví v souvislosti se šířením koronavirové infekce. Od 11. 3. 2020 se ruší veškerá výuka a zakazuje se osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách a kurzech všech typů, včetně programů Univerzity třetího věku a kurzů celoživotního vzdělávání. Ruší se Společný reprezentační ples Filozofické a Pedagogické fakulty UK (12. 3. 2020) i všechny další akce s předpokládanou účastí více než 100 osob, které pořádá Filozofická fakulta UK nebo které se měly konat v jejích prostorách. Ruší se také veškerá slavnostní shromáždění (promoce apod.) na Univerzitě Karlově. Akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty budou do zaměstnání docházet podle pokynů svých vedoucích. Ostatní zaměstnanci v souladu s pokyny svých vedoucích zajistí chod fakulty po celou dobu mimořádného opatření. Od 11. 3. 2020 budou uzavřeny všechny knihovny FF UK. Na zaměstnance knihoven se vztahuje bod 3). Nadále platí již dříve zveřejněné pokyny a doporučení. Všechna opatření platí do odvolání. Veškeré související záležitosti jsou v řešení. Průběžně aktualizované informace zveřejňujeme na webové stránce a sociálních sítích fakulty; všechny zaměstnance a studenty fakulty žádáme, aby tyto informace pravidelně sledovali a aby denně kontrolovali své e-mailové schránky. za vedení Filozofické fakulty UK doc. Michal Pullmann, děkan

News

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. February 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. February 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. February 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. February 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. February 2021