Filozofická Fakulta

Představy o řízení Ústavu pro dějiny umění

Koncepce rozvoje ÚDU FF UK na léta 2014-2017
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.


Úvod
Ústav pro dějiny umění je pedagogickým a vědeckým pracovištěm, které se věnuje studiu dějin evropského umění od raného středověku až po současné různorodé umělecké tendence. Dlouholetou snahou ústavu je adekvátně odborně zajistit co nejširší oblast zkoumaných uměleckohistorických okruhů, a to jak tématicky prostřednictvím jednotlivých kurzů a vědeckých projektů, tak personálně s ohledem na co největší odbornost a pluralitu vědeckých přístupů. Jednou z tradičních priorit ústavu je důraz na vědeckou práci založenou na grantových vědeckých projektech, spojený s intenzivní mezinárodní výměnou zkušeností v rámci vědeckých konferencí a realizovaných výstavních projektů. Důležitým faktorem činnosti ústavu je jeho personální stabilita i dlouhodobě dobré kolegiální vztahy. Koncepce vedení pro léta 2014-2017 musí ze všech těchto faktorů vycházet. Zároveň je třeba podrobně se zaměřit i na oblasti, ve kterých lze činnost ústavu dále zlepšovat a rozvíjet tak, aby byl i nadále jednou z klíčových vědeckých i pedagogických uměnovědných institucí v České republice.I. Oblast personálního rozvoje

Rekapitulace současného stavu:
Ústav pro dějiny umění má současné době 12 interních zaměstnanců, z tohoto 4  profesory, 3  docenty a 5 odborných asistentů. Věková struktura členů je rovnoměrně rozložena mezi zkušené pedagogy (prof. PhDr. Roman Prahl, CSc., prof. PhDr. Lubomír Konečný, prof. PhDr. Ing. Jan Royt, prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc., Ph.D., PhDr. Hana J. Hlaváčková, Ing. Petr Macek, Ph.D., doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.) a pedagogy mladší generace (doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D., PhDr. Richard Biegel, Ph.D., Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D., PhDr. Josef Záruba-Pfeffermann, Ph.D.). Důležitou roli v pravidelné výuce ústavu hrají externí učitelé, kteří vyučují povinně volitelné i výběrové předměty. I jejich věková struktura odráží zapojení všech generací odborníků od mimořádných osobností starší  generace (prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., prof. PhDr. Jiří Kuthan, CSc.), přes odborníky střední generace (prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., PhDr. Jan Mergl, Mgr. Tomáš Sekyrka, PhDr. Vladislav Razím, PhDr. Alexandr Matoušek, Ph.D., PhDR. Martin Mádl, Ph.D.) až k pedagogům generace nejmladší (Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D.). Díky různorodé skladbě pedagogického sboru lze plnohodnotně pokrýt témata dějin umění od raného středověku (prof. Royt) a byzantského umění (PhDr. Hlaváčková) přes umění středověku (prof. Royt, PhDr. Hlaváčková, prof. Kuthan, doc. Ottová), novověku (prof. Konečný, doc. Zlatohlávek, Ing. Macek, PhDr. Biegel, Mgr. Adamcová, PhDr. Mádl), 19. (prof. Prahl) a 20. století (prof. Wittlich, prof. Lahoda, doc. Klimešová, doc. Rakušanová) až k tendencím umění současného (Mgr. Štefková). Vedle samotných dějin umění je velká pozornost věnována i navazujícím oborům jako je metodologie a teorie umění (prof. Konečný, doc. Rakušanová), ikonografie (prof. Royt), muzeologie (PhDr. Douša), památková péče, restaurování a stavebně-historický průzkum (Ing. Macek, PhDr. Biegel, doc. Ottová, PhDr. Adamcová), umělecké řemeslo (PhDr. Mergl) či studium písemných pramenů (Mgr. Sekyrka). Zásadní roli hraje i výuka dějin umění v anglickém jazyce, určená studentům zahraničních výměnných programů (PhDr. Záruba-Pfeffermann).

Koncepce rozvoje na léta 2014-2017:
Je třeba systematicky podporovat odborný akademický růst u pedagogů mladší a střední generace, kteří by se měli v dohledné době 2-3 (PhDr. Biegel, Ing. Macek), respektive 3-5 let (Mgr. Adamcová) řádně habilitovat. Vzhledem k aktuálním oborovým tendencím i věkovému rozvrstvení pedagogického sboru je třeba zvažovat perspektivy rozšíření kmenového pracoviště o další odborné asistenty s reálným výhledem jejich habilitace, což se týká zejména oblasti umění 19. století a mimořádně aktuální oblasti studií soudobých uměleckých i teoretických tendencí. Zároveň je třeba udržet širokou škálu externích pedagogů, díky kterým je možno zapojit do výuky i témata, kterými se aktuálně zabývají odborníci z partnerských vědeckých institucí (ÚDU AV ČR, NG, NM a další)II. Rozvoj pedagogické činnosti

Rekapitulace současného stavu:
V současné době má Ústav pro dějiny umění akreditované jednooborové studijní programy bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského cyklu. Akreditace jsou platné do konce roku 2016 (Bc.) a 2019 (Mgr., Ph.D.). U všech akreditací se počítá s jejich včasným prodloužením.
Ve školním roce 2013/2014 studuje na ústavu 121 studentů bakalářského, 72 magisterského a 144 doktorského studia. Počty přijímaných jsou v posledních letech stabilizovány na cca 35 studentech bakalářského, 25 magisterského a 10-15 doktorského stupně.
Doktorské studium je realizováno na základě smlouvy s Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., díky které jsou vedle pedagogů ÚDU FF UK školiteli i vědečtí pracovníci z partnerského ústavu Akademie věd. Studenti všech stupňů studia vyjíždějí pravidelně na zahraniční studijní stáže, realizované v rámci výměnných programů (ERASMUS, CEEPUS, AKTION ad.). V rámci výměnných  programů hostují na ÚDU FF UK zahraniční profesoři, jejichž přednášky jsou důležitým obohacením magisterského a doktorského studia.

Koncepce rozvoje na léta 2014-2017:
Stávající systém výuky lze označit za stabilizovaný a vyvážený. Přesto je možno nalézt oblasti, kde je žádoucí dosáhnout zlepšení, které vychází jak z dosavadní pedagogické praxe, tak z reflexe dané pravidelnými evaluacemi studia. Výuka v bakalářském stupni je soustředěna jednak do úvodních a přehledových přednášek, jednak do specializovaných seminářů a cvičení. Tento systém je vhodné zachovat s tím, že bude nadále kladen důraz na individuální přístup k jednotlivým studentům, který umožní rozvíjet jejich talent a schopnosti již v rané fázi studia.
Magisterské studium je postaveno na systému výběrových přednášek a seminářů, které studentům umožňují potřebnou specializaci a zároveň zachování širších souvislostí sledovaného období. Neméně důležitou součástí studia jsou i teoretické předměty a souborné zkoušky, které zajišťují průběžné zachování určité společné odborné úrovně znalosti dějin umění pro všechny absolventy studia. Klíčovou roli hrají jednotlivé semináře a zejména společný magisterský seminář, který pro studenty představuje unikátní vzájemnou kritickou platformu, a je tak důležitou přípravou na jejich skutečnou vědeckou práci. Takto nastavený charakter studia je nutno dále posilovat s tím, že bude kladen důraz na jeho teoretický a pro nejtalentovanější studenty i potenciálně vědecký charakter.
Doktorské studium je realizováno v presenční i kombinované formě. Důraz je kladen na systematickou vědeckou práci doktorandů a na dialog s jejich školitelem, případně dalšími odborníky, klíčovými pro zpracovávané téma. Práce, zpracované v uplynulých letech na ÚDU FF UK, lze označit za stabilně velmi kvalitní. Určité rezervy lze nicméně spatřovat v někdy přílišném počtu doktorandů na jednoho školitele, v nadstandardní délce studia i intenzivnějším zapojení doktorandů do aktivit ústavu. Jedním z hlavních cílů pro příští období proto bude zintenzivnění vědeckého i pedagogického zapojení doktorandů do činnosti ústavu, a to adekvátně dle jejich specializace i typu studia.
Je třeba systematicky podporovat výměnné studijní pobyty studentů v rámci co nejširší škály dostupných programů. Velmi žádoucí je i rozvoj mezinárodní pedagogické spolupráce formou organizace přednášek a výměnných přednáškových pobytů hostujících profesorů. V tomto směru je třeba využít jak nabídku FF UK, tak stávající i nově uzavírané smlouvy v rámci výměnných programů (Erasmus+ ad.). Zásadní, a do značné míry novou oblastí, kterou je žádoucí ve výuce garantované ÚDU otevřít, je zpřístupnění studia dějin umění pro zahraniční zájemce akreditací
navazujícího magisterského programu v anglickém jazyce. Vzhledem k charakteru studia i lákavé možnosti odborné spolupráce s dalšími katedrami a ústavy se v tomto směru jeví jako nejlepší cesta akreditovat obor, jehož výuku by vedle ÚDU zajišťovaly další ZS (Ustav českých dějin, Ústav hospodářských a sociálních dějin) a který by tak umožnil předestřít problematiku uměleckého a historického vývoje v adekvátní šíři. Zpracování akreditace je plánováno na rok 2014/15, zahájení výuky, podmíněné pochopitelně i zajištěním financování nového oboru, ideálně ve školním roce 2015/2016. Před zahájením systematické výuky je vhodné realizovat cyklus úvodních přednášek, které pomohou vyprofilovat témata i vzájemné provázání jednotlivých oblastí.III. Rozvoj vědecké činnosti

Rekapitulace současného stavu:
Vědecká činnost patří mezi hlavní aktivity ústavu, a to jak z hlediska individuálních výzkumných grantů (poskytovaných zejména GA ČR), tak v podobě týmové spolupráce jak v rámci ústavu (projekty GA ČR, NAKI), tak v širší vědecké kooperaci v rámci Filosofické fakulty (UNCE, PRVOUK). Mezi hlavní grantové projekty řešené v současné době ústavem patří projekt NAKI „Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“ (hlavní řešitel Ing. Petr Macek, Ph.D), projekt GA ČR „Ars Montana: Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru českosaského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620)“ (řešitel Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.) nebo projekt GA ČR „Barokní architektura v Čechách (pův. řešitel prof. PhDr, Mojmír Horyna, v současné době projekt dokončují Ing. Petr Macek Ph.D. a PhDr. Richard Biegel, Ph.D.). Ústav pro dějiny umění je dále pravidelným spolupořadatelem výstav a vědeckých konferencí (např. výstavy Karel IV. – Císař z boží milosti, Karel Škréta nebo současná rozsáhlá výstava Obrazy krásy a spásy, mapující gotiku v jihozápadních Čechách.)

Koncepce rozvoje na léta 2014-2017:
Je třeba důsledně pokračovat v nastaveném trendu systematické vědecké práce na základě domácích i mezinárodních grantových projektů s co největším zapojením jednotlivých členů ústavu. Je rovněž žádoucí zapojovat do této činnosti studenty doktorského a v některých výjimečných případech i magisterského studia tak, aby pro ně byly vytvořeny co nejlepší podmínky samostatného vědeckého rozvoje a základ mezinárodní spolupráce, který se stane východiskem pro jejich další práci. Z hlediska zaměření jednotlivých výzkumných projektů je třeba podporovat spolupráci mezi jednotlivými univerzitními a vědeckými institucemi ČR i v zahraničí, a to zejména v oblastech, které umožní vznik trvalejší vědecké spolupráce nejen pro pedagogy, ale rovněž pro nejnadanější doktorandy nebo čerstvé absolventy Ph.D. studia.
Systematicky je třeba rozvíjet vztahy s univerzitami, jejichž vědecké zaměření se přirozeně setkává s klíčovými tématy dějin umění v českých zemích, a to jak v oblasti střední Evropy (Vídeň, Berlín, Mnichov, Bratislava, Varšava ad.), tak v kontextu velkých evropských uměleckých center (Paříž, Řím, Londýn ad.). Jedním z projektů, které tuto formu mezinárodní spolupráce naplňují, je připravovaná spolupráce mezi uměnovědnými institucemi v Praze (ÚDU FF UK, ÚDU AV ČR), Paříži (EPHE) a Mnichově (LMU), týkající se výzkumu novověké architektury s důrazem na dobovou výměnu idejí a uměleckých vlivů.IV. Výhled dalších oblastí rozvoje základní součásti

Klíčovou oblastí pro každou vědecko-pedagogickou instituci je možnost průběžného publikování jejích vědeckých výstupů. V roce 2012 bylo zahájeno vydávání recenzovaného sborníku prací studentů a pedagogů ÚDU, který představuje možnost systematické publikace dílčích studií a článků. Dobrá zkušenost s vlastní publikační platformou vede k logické úvaze rozšířit publikační možnosti založením vlastní knižní uměnovědné řady, kde by byly v jednotné formě publikovány nejlepší doktorské či magisterské práce našeho ústavu. V přípravné fázi, diskutované
v hrubých obrysech s nakladatelstvím FF UK, se zatím pracovně počítá s výběrem 1-2 titulů ročně tak, aby pokryly co nejširší a z hlediska čtenářů co nejatraktivnější škálu uměnovědných témat a oblastí. Pokračovat by měla i intenzivní spolupráce s univerzitním nakladatelstvím Karolinum, které publikuje monografické studie pedagogů ústavu. (prof. Wittlich, prof. Royt, PhDr. Biegel). Patřičnou pozornost je rovněž třeba věnovat ústavní knihovně, jejíž fond patří mezi největší a nejkvalitnější  na FF UK. Prostorové kapacity knihovny jsou dlouhodobě v neudržitelném stavu, a to jak z  hlediska uložení knih, tak v možnostech služeb čtenářům. Vzhledem k významu i značnému  provozu knihovny je třeba usilovat o rozšíření jejích prostor tak, aby bylo možno zajistit jak vhodné uložení s co největším umístěním do volného výběru, tak dostatek prostoru pro aktivní uživatele knihovny. Stejně tak je třeba patřičně rozšířit prostorové možnosti pro výuku, které jsou v tuto chvíli na hraně provozních možností. Vedle pedagogické a vědecké činnosti hrají v životě ÚDU FF UK zásadní roli i vztahy k oborům a činnostem, jejichž zaměření s dějinami umění úzce souvisí. Vedle vědecké spolupráce s ÚDU AV ČR, která bude pokračovat na bázi grantových projektůi zapojení vědeckých pracovníků do výuky ústavu, patří mezi tyto oblasti zájem o kulturní dědictví a památková péče vůbec, jejíž odborný základ dějiny umění spoluvytvářejí a pro níž tvoří nejpřirozenějšího partnera v teoretických i praktických otázkách tohoto složitého oboru. Tuto úzkou vazbu mezi odbornou památkovou péčí, reprezentovanou Národním památkovým ústavem, a oborem dějin umění, zaštítěným ÚDU FF UK, je nutno posilovat a ukotvit v činnostech, které zájem obou institucí přirozeně propojí. Mezi nástroje, které je možno v dohledném období rozvinout nebo posílit, patří jak možnost systematického vzdělávání pracovníků NPÚ formou přednáškových kursů (plánovaných na školní rok 2014/2015), tak velmi žádoucí vědecké vzdělávání památkových odborníků v rámci magisterského a doktorského studijního programu.

 

        V Praze, dne 26. 2. 2014.

 


                                                                  PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021