Filozofická Fakulta

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Aktuální přednášky

Vyučované předměty                                       

Konzultační hodiny 2018 - 2019

pondělí 9.00-10.00 (rektorát UK, 3. p.místnost č. 309)

pátek jen po dohodě

Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia

 • Narozen 20. 4. 1955 v Roudnici nad Labem.
 • 1970-1974 - studium na Střední zemědělské technické škole v Roudnici nad Labem
 • 1974 - 1979 studium na Vysoké škole zemědělské v Praze
 • 1979 – 1984 – studium dějin umění na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1984 – 1990 – redaktor literatury o výtvarném umění v nakladatelství Odeon v Praze
 • od 1990 – odborný asistent a tajemník Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze a externí pedagog na AVU
 • 1994 – obdržel cenu Josefa Krásy, udělované Uměleckohistorickou společností v českých zemích
 • 1997 – jmenován docentem pro obor dějiny umění
 • 1998 – pětitýdenní studijní pobyt v USA
 • 2000 – zástupce ředitele a tajemník Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze
 • 2004 – jmenován profesorem pro obor dějiny umění
 • 2005 - člen oborové rady Ústavu pro dějiny umění
 • 2006 – člen vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze člen vědecké rady FFUK v Praze
 • 2006 – 2014 - ředitel Ústavu pro dějiny umění
 • 2014 - Prorektor pro tvůrčí a ediční činnost UK

Recentní publikační činnost (2006-2010)

 • Slovník biblické ikonografie.Praha 2006, 342 str.,ISBN 80-246-0963-0
 • Kirchenreform und Hussiten, in: Karl IV.. Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst und Repräsentation des Hauses Luxemburger 1310-1437 (hrsg. Jiří Fajt). München-Berlin 2006, s. 555-561; Hesla: s. 305, 320, 517, 518, 564-566, ISBN 3-42-206598-9
 • Církevní reformy a husité, in: Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků v Čechách. Praha 2006, s. 555-561, hesla:s. 271-272, s. 516-518, 564-565, ISBN 80-2001399-7
 • Ikonografie Ludmily, in: Nomine Ludmilam. Sborník prací ku poctě sv. Ludmily. Mělník 2006, s. 54-63, ISBN 80-2397593-5
 • K ikonografii vinné révy na portálech sakrálních staveb ve13.století, in: Lapide viventes, zaginiony Krakow wieków šrednich.Wydawnictvo Uniwersytetu Jagiellonskiego Krakow 2006, s.389-395,ISBN 83-233-2052-7
 • Zum Charakter der Wallfahrtskirchen in Böhmen. Pilgrimage European Culture, in: Daniel Doležal-Harmut Kühne (Hrsg.), Wallfahrten in der europäischen Kultur.Europäische Wallfahrtsstudien, Band 1.Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2006, s. 623-633, ISBN 3-631-54996-2
 • Syn Meluzíny (K ikonografii panovnické ideologie Lucemburků), Průzkumy památek XIII-2006, Příloha Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna, s. 91-95, ISSN 1212-1487
 • Poustevník Vintíř.Legenda a život, in: Vintíř patron Šumavy.Sborník příspěvků z mezinárodní konference k 960. výročí úmrtí sv. Vintíře. Hartmanice 2006, s. 14-21, ISBN 80-87018-00-2,
 • Poutní místa na střední Šumavě a v Pošumaví, in: Ondřej František Jakub de Waldt (1683-1752) a jeho doba, Dobrš 2006, s. 59-65.
 • Wallfahrtsstätten in den Ländern der böhmischen Krone im 17. und 18. Jahrhundert Zwischen Sonne und Halbmond. Das Erbe des Türkenlouis: Bauen und Bewahren. Stuttgart 2006, s. 87-93, ISBN 3-929981-61-0
 • Hussitische Bildpropaganda, in: Kirchliche Reformimpulse des 14./15. Jahrhunderts, Winfried Eberhard und Franz Machilek (Hrsg.), Köln, Böhlau Verlag 2006, s. 341-354, ISBN 3-412-26105-X
 • Poznámky k ikonografii a kultu českých zemských patronů v 17. a 18. století v Čechách, in:Světci a jejich kult ve středověku. Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity karlovy Dějiny umění – historie IV. , uspořádali: Petr Kubín- Hana Pátková – Tomáš Petráček. Praha 2006, s. 229-260, ISBN 80-903600-6-8
 • La chapelle de la Sainte-Croix á Karlštejn, in: Inspirations francaises. Recuil d´ interventions portant sur l´histoire de l´art. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol. 1. Praha 2006, s. 65-89, ISBN 80-903600-8-4
 • Nástin vývoje zobrazení madony v českém malířství 14. a první poloviny 15. století (The Iconography of Virgin Mary at Bohemian Painting in 14th and first half 15th), in: Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiata rocznice urodzin, Tom1, Kraków 2007, s.119-140, ISBN 978-83-601-8345-8
 • Chapter in the book deals about the Iconography of Virgin Mary in Middle Ages in Bohemia
 • Magister Theodoricus, Meister von Wittingau, Madonna von Veitsdom .., in: Geschichte der Bildenden Kunst in Deutschland, Gotik, (hrsg. Bruno Klein), Prestel 2007, ISBN 3-7913-3121-3, s.216-225
 • Jan Nepomucký, in: Karlův most. Praha 2007, s. 171-182, ISBN 978-80-7360-651-0
 • Barokní slezské nebe v Čechách a české nebe ve Slezsku, in: Slezsko perla v české koruně. Historie-kultura-umění, edd. Mateusz Kapustka-Jan Klípa-Andrzej Kozirl-Piotr Oszczanowski-Vít Vlnas. Praha 2007, s. 313-326, ISBN 978-80-7035-337-0
 • Magister Theodoricus, Hl. Elisabeth von Thüringen, in: Elisabeth von Thüringen. Eine europäische Heilige, Dieter Blume und Matthias Werner (hrsg.), Petersburg 2007, s. 327, ISBN 978-3-86568-265-9
 • Religiöse Beziehungen zwischen Böhmen und Bayern im 17. und 18. Jahrhundert, in: Bayern und Böhmen. Kontakt, Konflikt, Kultur, Robert Luft und Ludwig Eiber (hrsg.), München 2007, s. 107-122, ISBN 978-3-486-58372-4
 • Nordböhmische Gotik. Neue Erkenntnisse zur künstlerisch-historischen Entwicklung, in: Grenzenraum und Transfer. Perspektiven der Geschichtswissenschaft in Sachsen und Tschechien, Miloš Řezník (hrsg.), Berlin 2007, s. 165-177
 • K otázce fundátorů desky s Nejsvětější Trojicí ze Świerzawy, in: Ślask i Czechy. Wspólne drogi sztuki..Wroclaw 2007. ISBN 978-83-229-2862-2, s.31-34
 • Poznámky k ikonografii Emauzského cyklu, in: Benediktýnský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, Praha 2007, s. 286-305, ISBN 978-80-200-1533
 • Díla středověkého umění v klášteře Zlatá Koruna, in: Klášter Zlatá koruna. Dějiny, památky, lidé. České Budějovice 2007, s. 189-200, ISBN 978-80-85033-09-0
 • Slezsko – perla v České koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů (recenze), Prostor Zlín, roč. XIV., 2/2007, s. 9-14
 • Dominikáni a výtvarné umění středověku, in: In Spiritu veritas, Martin Bedřich, Benedikt Mohelnic OP, Tomáš Petráček, Norbert Schmidt (eds.), Praha 2008, s. 355-370, ISBN 978-80-87183-02-1
 • Kovové dveře s vyobrazením milostných soch a obrazů z kostela sv. Prokopa z Hodkovic nad Mohelkou, in. Všecno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Ambrustera. Opera Facultatis Theologie Catholicae UniversitatisCarolinae Pragensia. Theologova et Philosophica 11, Vojtěch Novotný (ed.), Praha 2008, s. 574-579, ISBN 978-80-2461505-9
 • Devoční zobrazení ve středověku , in: Locus pietatis et vitae, Ivana Čornejová – Hedvika Kuchařová – Kateřina Valentová (edd.), Praha 2008, s. 447-456, ISBN 978-80-86197-39-5
 • Svatý Václav v úctě a v umění, in: Svatý Václav ochránce České země, Dana Stehlíková (ed.), Praha 2008, s. 9-27, s. 70-131, ISBN 978-80-7106-446-6
 • Recenze: Ivana Kyzourová (ed): Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle Jagellonské doby, in: Umění LVI, 2008, s. 151-154, ISSN 00495123
 • Der Kanon und die Ikonographie der böhmischen Landespatrone, in: Die Landespatrone der böhmischen Länder. Geschichte – Verehrung – Gegenwart, Stefan Samerski (Hrsg.), Paderborn – München – Sien – Zürich 2009, s. 21-32, ISBN 978-3-506-76679-3
 • Maria, in: Die Landespatrone der böhmischen Länder. Geschichte – Verehrung – Gegenwart, Stefan Samerski (Hrsg.), Paderborn – München – Sien – Zürich 2009, s. 177-197, ISBN 978-3-506-76679-3
 • Středověké deskové a nástěnné malířství v Chebu, in: Umění gotiky na Chebsku, Cheb 2009, s. 67-87, ISBN 978-80-85016-92-5
 • Středověké umělecké řemeslo v Chebu, in: Umění gotiky na Chebsku, Cheb 2009, s. 101-109, ISBN 978-80-85016-92-5.
 • Sv. Jan Nepomucký – život, legenda, kult a ikonographie, in: Svatý na mostě, katalog, Praha 2009, s. 13-28.
 • Votivní obraz měšťanů Roudnice nad Labem za odvrácení moru, in: Prostor Zlín, Zlín 2009, s. 35-37, ISSN 1212-1388
 • Quelle und Ausgangsbasis der böhmischen Tafelmalerei in den Jahren 1340-1380, in: Prag die Grossen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburgem (1310-1347). Prague and Great Cultural Centres of Europe in the Luxembourgeois Era (1310-1437), Opera Facultatis Theologie catholicae Universitatis Carolinae Pragensia.. Historia et historia atrium, vol. VIII (edd.) Markéta Jarošová/Jiří Kuthan/Stefan Scholz, Prag 2008, s. 95-105, ISBN 978-80-87258-10-1
 • Bischof Johann IV. von Draschitz als Kunstmäzen, in: Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.- 16. Jahrhundert), (Hg.) Eva Schlotheuber, Hubertus Seibert, R. Oldenbourg Verlag München 2009, s. 265-282, ISBN 978-3- 486-59147-7
 • Medieval Panel and Wall – Paintings in the Cheb Region, in: Gothic Art in the Cheb Region. Cheb 2009, s. 67-87, ISBN 978-80-85016-93-2
 • Medieval Crafts in Cheb, in: Gothic Art in the Cheb Region. Cheb 2009, s. 101-109, ISBN 978-80-85016-93-2
 • Mater domus cisterciáckých klášterů v Čechách, in: Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera. Sedletz, Architektur und Kunstschaffen im sedletzer Kloster, Opera Facultatis Theologie catholicae Universitatis Carolinae Pragensia.. Historia et historia atrium, (ed.) Radka Lomničková,vol. X , Praha 2009, s. 525-543, ISBN 978-80-87258-22-4
 • Josef Cibulka a křesťanská archeologie, in: Professori Josef Cibulka ad honorem. Sborník příspěvků přednesených na sympoziu „Život a dílo profesora Josefa Cibulky“ dne 14.12. 2007, Opera Facultatis Theologie catholicae Universitatis Carolinae Pragensia. Historia et historia atrium, vol. IX, , (ed.) Markéta Jarošová, Praha 2009, s. 39-43.
 • Sv. Jan Nepomucký, in: Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Telč 2009, s. 35-49, ISBN 978-80-904240-0-5
 • Wenzel Králík von Burenice als Mäzen, in: Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext, (Hg.) Jiří Fajt/Andrea Langer, Deutscher Kunstverlag Berlin – München 2009, s. 388-395, ISBN 978-3-422-06837-7
 • Rituál a umělecká výzdoba radničních budov, in: Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, Colloquia mediaevalia pragensia 12, (edd.) Martin Nodl a František Šmahel, Praha 2009, s. 247-255, ISBN 978-80-7007-298-1
 • Kristus v křesťanské ikonografii. České Budějovice 2010, 160 str., ISBN 978-80-87101-22-3 Bemerkungen zur Ikonographie und zum Kult der böhmische Landespatrone im 17. und 18. Jahrhundertund zum Kult, Die heiligen und Ihr Kult im Mittelalter, Colloquia mediaevalia pragensia 12, (edd.) Martin Nodl a František Šmahel, Praha 2009, s. 235-255, ISBN 978-80-7007-292-9
 • Ikonografie sv. Václava ve středověku, in: Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava, (ed.) Petr Kubín, Praha 2010, s. 301-327, ISBN 978-8087258-23-1

Aktuality

Pí dr. Anna Pravdová s omluvami ruší svou přednášku z cyklu Autor versus kurátor v úterý 26....

21. březen 2019

Vážené dámy, vážení pánové, omlouvám se, ale zřejmě jsem přispěla dříve uveřejněnou aktualitou o...

20. březen 2019

Doc. Marie Rakušanová se omlouvá, ale musí tento týden (čtvrtek 21. března) zrušit bez náhrady...

18. březen 2019

Pan dr. Macek připomíná, že úterní proseminář bude mít teď podvakráte p. prof. Royt (19. a 26. 3...

15. březen 2019

Přehled dějin evropského umění bude ve čtvrtek 14. března pokračovat přednáškou...

12. březen 2019

Pan doktor Macek oznamuje všem svou předpokládanou nepřítomnost a nedostupnost v průběhu dvou...

12. březen 2019