Filozofická Fakulta

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

e-mail: jan.royt@ff.cuni.cz

konzultační hodiny 2020/2021: pondělí 9.00-10.00 (rektorát UK, 3. p., místnost č. 309), pátek jen po dohodě

Aktuální přednášky

Vyučované předměty         

Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia

 • Narozen 20. 4. 1955 v Roudnici nad Labem.
 • 1970-1974 - studium na Střední zemědělské technické škole v Roudnici nad Labem
 • 1974 - 1979 studium na Vysoké škole zemědělské v Praze
 • 1979 – 1984 – studium dějin umění na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1984 – 1990 – redaktor literatury o výtvarném umění v nakladatelství Odeon v Praze
 • od 1990 – odborný asistent a tajemník Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze a externí pedagog na AVU
 • 1994 – obdržel cenu Josefa Krásy, udělované Uměleckohistorickou společností v českých zemích
 • 1997 – jmenován docentem pro obor dějiny umění
 • 1998 – pětitýdenní studijní pobyt v USA
 • 2000 – zástupce ředitele a tajemník Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze
 • 2004 – jmenován profesorem pro obor dějiny umění
 • 2005 - člen oborové rady Ústavu pro dějiny umění
 • 2006 – člen vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze člen vědecké rady FFUK v Praze
 • 2006 – 2014 - ředitel Ústavu pro dějiny umění
 • 2014 - Prorektor pro tvůrčí a ediční činnost UK

Recentní publikační činnost (2006-2010)

 • Slovník biblické ikonografie.Praha 2006, 342 str.,ISBN 80-246-0963-0
 • Kirchenreform und Hussiten, in: Karl IV.. Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst und Repräsentation des Hauses Luxemburger 1310-1437 (hrsg. Jiří Fajt). München-Berlin 2006, s. 555-561; Hesla: s. 305, 320, 517, 518, 564-566, ISBN 3-42-206598-9
 • Církevní reformy a husité, in: Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků v Čechách. Praha 2006, s. 555-561, hesla:s. 271-272, s. 516-518, 564-565, ISBN 80-2001399-7
 • Ikonografie Ludmily, in: Nomine Ludmilam. Sborník prací ku poctě sv. Ludmily. Mělník 2006, s. 54-63, ISBN 80-2397593-5
 • K ikonografii vinné révy na portálech sakrálních staveb ve13.století, in: Lapide viventes, zaginiony Krakow wieków šrednich.Wydawnictvo Uniwersytetu Jagiellonskiego Krakow 2006, s.389-395,ISBN 83-233-2052-7
 • Zum Charakter der Wallfahrtskirchen in Böhmen. Pilgrimage European Culture, in: Daniel Doležal-Harmut Kühne (Hrsg.), Wallfahrten in der europäischen Kultur.Europäische Wallfahrtsstudien, Band 1.Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2006, s. 623-633, ISBN 3-631-54996-2
 • Syn Meluzíny (K ikonografii panovnické ideologie Lucemburků), Průzkumy památek XIII-2006, Příloha Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna, s. 91-95, ISSN 1212-1487
 • Poustevník Vintíř.Legenda a život, in: Vintíř patron Šumavy.Sborník příspěvků z mezinárodní konference k 960. výročí úmrtí sv. Vintíře. Hartmanice 2006, s. 14-21, ISBN 80-87018-00-2,
 • Poutní místa na střední Šumavě a v Pošumaví, in: Ondřej František Jakub de Waldt (1683-1752) a jeho doba, Dobrš 2006, s. 59-65.
 • Wallfahrtsstätten in den Ländern der böhmischen Krone im 17. und 18. Jahrhundert Zwischen Sonne und Halbmond. Das Erbe des Türkenlouis: Bauen und Bewahren. Stuttgart 2006, s. 87-93, ISBN 3-929981-61-0
 • Hussitische Bildpropaganda, in: Kirchliche Reformimpulse des 14./15. Jahrhunderts, Winfried Eberhard und Franz Machilek (Hrsg.), Köln, Böhlau Verlag 2006, s. 341-354, ISBN 3-412-26105-X
 • Poznámky k ikonografii a kultu českých zemských patronů v 17. a 18. století v Čechách, in:Světci a jejich kult ve středověku. Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity karlovy Dějiny umění – historie IV. , uspořádali: Petr Kubín- Hana Pátková – Tomáš Petráček. Praha 2006, s. 229-260, ISBN 80-903600-6-8
 • La chapelle de la Sainte-Croix á Karlštejn, in: Inspirations francaises. Recuil d´ interventions portant sur l´histoire de l´art. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol. 1. Praha 2006, s. 65-89, ISBN 80-903600-8-4
 • Nástin vývoje zobrazení madony v českém malířství 14. a první poloviny 15. století (The Iconography of Virgin Mary at Bohemian Painting in 14th and first half 15th), in: Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiata rocznice urodzin, Tom1, Kraków 2007, s.119-140, ISBN 978-83-601-8345-8
 • Chapter in the book deals about the Iconography of Virgin Mary in Middle Ages in Bohemia
 • Magister Theodoricus, Meister von Wittingau, Madonna von Veitsdom .., in: Geschichte der Bildenden Kunst in Deutschland, Gotik, (hrsg. Bruno Klein), Prestel 2007, ISBN 3-7913-3121-3, s.216-225
 • Jan Nepomucký, in: Karlův most. Praha 2007, s. 171-182, ISBN 978-80-7360-651-0
 • Barokní slezské nebe v Čechách a české nebe ve Slezsku, in: Slezsko perla v české koruně. Historie-kultura-umění, edd. Mateusz Kapustka-Jan Klípa-Andrzej Kozirl-Piotr Oszczanowski-Vít Vlnas. Praha 2007, s. 313-326, ISBN 978-80-7035-337-0
 • Magister Theodoricus, Hl. Elisabeth von Thüringen, in: Elisabeth von Thüringen. Eine europäische Heilige, Dieter Blume und Matthias Werner (hrsg.), Petersburg 2007, s. 327, ISBN 978-3-86568-265-9
 • Religiöse Beziehungen zwischen Böhmen und Bayern im 17. und 18. Jahrhundert, in: Bayern und Böhmen. Kontakt, Konflikt, Kultur, Robert Luft und Ludwig Eiber (hrsg.), München 2007, s. 107-122, ISBN 978-3-486-58372-4
 • Nordböhmische Gotik. Neue Erkenntnisse zur künstlerisch-historischen Entwicklung, in: Grenzenraum und Transfer. Perspektiven der Geschichtswissenschaft in Sachsen und Tschechien, Miloš Řezník (hrsg.), Berlin 2007, s. 165-177
 • K otázce fundátorů desky s Nejsvětější Trojicí ze Świerzawy, in: Ślask i Czechy. Wspólne drogi sztuki..Wroclaw 2007. ISBN 978-83-229-2862-2, s.31-34
 • Poznámky k ikonografii Emauzského cyklu, in: Benediktýnský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, Praha 2007, s. 286-305, ISBN 978-80-200-1533
 • Díla středověkého umění v klášteře Zlatá Koruna, in: Klášter Zlatá koruna. Dějiny, památky, lidé. České Budějovice 2007, s. 189-200, ISBN 978-80-85033-09-0
 • Slezsko – perla v České koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů (recenze), Prostor Zlín, roč. XIV., 2/2007, s. 9-14
 • Dominikáni a výtvarné umění středověku, in: In Spiritu veritas, Martin Bedřich, Benedikt Mohelnic OP, Tomáš Petráček, Norbert Schmidt (eds.), Praha 2008, s. 355-370, ISBN 978-80-87183-02-1
 • Kovové dveře s vyobrazením milostných soch a obrazů z kostela sv. Prokopa z Hodkovic nad Mohelkou, in. Všecno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Ambrustera. Opera Facultatis Theologie Catholicae UniversitatisCarolinae Pragensia. Theologova et Philosophica 11, Vojtěch Novotný (ed.), Praha 2008, s. 574-579, ISBN 978-80-2461505-9
 • Devoční zobrazení ve středověku , in: Locus pietatis et vitae, Ivana Čornejová – Hedvika Kuchařová – Kateřina Valentová (edd.), Praha 2008, s. 447-456, ISBN 978-80-86197-39-5
 • Svatý Václav v úctě a v umění, in: Svatý Václav ochránce České země, Dana Stehlíková (ed.), Praha 2008, s. 9-27, s. 70-131, ISBN 978-80-7106-446-6
 • Recenze: Ivana Kyzourová (ed): Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle Jagellonské doby, in: Umění LVI, 2008, s. 151-154, ISSN 00495123
 • Der Kanon und die Ikonographie der böhmischen Landespatrone, in: Die Landespatrone der böhmischen Länder. Geschichte – Verehrung – Gegenwart, Stefan Samerski (Hrsg.), Paderborn – München – Sien – Zürich 2009, s. 21-32, ISBN 978-3-506-76679-3
 • Maria, in: Die Landespatrone der böhmischen Länder. Geschichte – Verehrung – Gegenwart, Stefan Samerski (Hrsg.), Paderborn – München – Sien – Zürich 2009, s. 177-197, ISBN 978-3-506-76679-3
 • Středověké deskové a nástěnné malířství v Chebu, in: Umění gotiky na Chebsku, Cheb 2009, s. 67-87, ISBN 978-80-85016-92-5
 • Středověké umělecké řemeslo v Chebu, in: Umění gotiky na Chebsku, Cheb 2009, s. 101-109, ISBN 978-80-85016-92-5.
 • Sv. Jan Nepomucký – život, legenda, kult a ikonographie, in: Svatý na mostě, katalog, Praha 2009, s. 13-28.
 • Votivní obraz měšťanů Roudnice nad Labem za odvrácení moru, in: Prostor Zlín, Zlín 2009, s. 35-37, ISSN 1212-1388
 • Quelle und Ausgangsbasis der böhmischen Tafelmalerei in den Jahren 1340-1380, in: Prag die Grossen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburgem (1310-1347). Prague and Great Cultural Centres of Europe in the Luxembourgeois Era (1310-1437), Opera Facultatis Theologie catholicae Universitatis Carolinae Pragensia.. Historia et historia atrium, vol. VIII (edd.) Markéta Jarošová/Jiří Kuthan/Stefan Scholz, Prag 2008, s. 95-105, ISBN 978-80-87258-10-1
 • Bischof Johann IV. von Draschitz als Kunstmäzen, in: Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.- 16. Jahrhundert), (Hg.) Eva Schlotheuber, Hubertus Seibert, R. Oldenbourg Verlag München 2009, s. 265-282, ISBN 978-3- 486-59147-7
 • Medieval Panel and Wall – Paintings in the Cheb Region, in: Gothic Art in the Cheb Region. Cheb 2009, s. 67-87, ISBN 978-80-85016-93-2
 • Medieval Crafts in Cheb, in: Gothic Art in the Cheb Region. Cheb 2009, s. 101-109, ISBN 978-80-85016-93-2
 • Mater domus cisterciáckých klášterů v Čechách, in: Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera. Sedletz, Architektur und Kunstschaffen im sedletzer Kloster, Opera Facultatis Theologie catholicae Universitatis Carolinae Pragensia.. Historia et historia atrium, (ed.) Radka Lomničková,vol. X , Praha 2009, s. 525-543, ISBN 978-80-87258-22-4
 • Josef Cibulka a křesťanská archeologie, in: Professori Josef Cibulka ad honorem. Sborník příspěvků přednesených na sympoziu „Život a dílo profesora Josefa Cibulky“ dne 14.12. 2007, Opera Facultatis Theologie catholicae Universitatis Carolinae Pragensia. Historia et historia atrium, vol. IX, , (ed.) Markéta Jarošová, Praha 2009, s. 39-43.
 • Sv. Jan Nepomucký, in: Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Telč 2009, s. 35-49, ISBN 978-80-904240-0-5
 • Wenzel Králík von Burenice als Mäzen, in: Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext, (Hg.) Jiří Fajt/Andrea Langer, Deutscher Kunstverlag Berlin – München 2009, s. 388-395, ISBN 978-3-422-06837-7
 • Rituál a umělecká výzdoba radničních budov, in: Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, Colloquia mediaevalia pragensia 12, (edd.) Martin Nodl a František Šmahel, Praha 2009, s. 247-255, ISBN 978-80-7007-298-1
 • Kristus v křesťanské ikonografii. České Budějovice 2010, 160 str., ISBN 978-80-87101-22-3 Bemerkungen zur Ikonographie und zum Kult der böhmische Landespatrone im 17. und 18. Jahrhundertund zum Kult, Die heiligen und Ihr Kult im Mittelalter, Colloquia mediaevalia pragensia 12, (edd.) Martin Nodl a František Šmahel, Praha 2009, s. 235-255, ISBN 978-80-7007-292-9
 • Ikonografie sv. Václava ve středověku, in: Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava, (ed.) Petr Kubín, Praha 2010, s. 301-327, ISBN 978-8087258-23-1

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021