Filozofická Fakulta

prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.

zástupce ředitele ústavu

e-mail: roman.prahl@ff.cuni.cz

konzultační hodiny 2020/2021: úterý 14.00 - 15.00

Vyučované předměty

Přehled dějin českého umění
Přehled dějin evropského umění
Umění 19. století
Evropské umění 19. století
Seminář umění 19. století

Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia

 • 1977-1994 – Národní galerie v Praze-kurátor sbírky malířství 19. století, vědecký tajemník
 • od 1994 - Univerzita Karlova, fakulta filozofická, Ústav pro dějiny umění, odborný asistent
 • 1988 – CSc – kandidát věd o umění
 • 2001 – jmenován docentem pro obor dějin umění
 • 2005- člen oborové rady Ústavu pro dějiny umění
 • 2006 – jmenován profesorem pro obor dějin umění

Recentní publikační činnost (2006-2014)

 • PRAHL, R.: The ‘Pre-history’ of Czech Art Modernism in Munich, In: Umění 54, 2006, s. 57-68. ISSN 0049-5123.
 • PRAHL, R.: München und die Anfänge des Modernismus in der tschechischen Kunst, In: „Nationale Identitäten – Internationale Avantgarden. München als europäisches Zentrum der Künstlerausbildung“, http://www.zeitenblicke.de/.
 • PRAHL, R.: Česká apologie slovanské krásy: Ludvík Rittersberg roku 1848, In: Slavme slavně slávu Slavóv slavných. Slovanství a česká kultura 19. století. Praha 2006, s. 194-206. ISBN 80-86791-31-9.
 • PRAHL, R.: Umění, naturalismus a zbožnost, In: FILIP, Aleš – MUSIL, Roman, Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914. Arbor vitae (Řevnice) 2006. ISSN 80-86300-58-7.
 • PRAHL, R.: K sochařským náhrobkům severovýchodních Čech na počátku 19. století, In: Umění 54, 2006, s. 108-111. ISSN 0049-5123.
 • PRAHL, R.: Alte Grabsteine und Möglichkeiten ihrer Erhaltung, In: Anna Knechtel (ed.) Das Gedächtnis der Orte, Stifter Jahrbuch, 2006.
 • PRAHL, R.: Staré náhrobky a dnešní možnosti jejich záchrany, In: Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích XVIII, 1/2006, s. 11-14. ISSN 0862-8912.
 • PRAHL, R.: Mezioborové sympozium „Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století: úředník a podnikatel“, In: Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích XVIII, 1/2006, s. 6-8. ISSN 0862-8912.
 • HOJDA, Zdeněk – OTTLOVÁ, Marta – PRAHL, Roman (eds.). Slavme slavně slávu Slavóv slavných. Slovanství a česká kultura 19. století. Praha 2006. ISBN 80-86791-31-9.
 • PRAHL, R. (editor a hlavní autor): Josef Bergler a grafika v Praze 1800-1830 / Joseph Bergler and Graphic Arts in Prague 1800-1830. Olomouc-Praha 2007. ISBN 978-80-852227-98-7 (ISBN 978-80-902768-0-4).
 • KONEČNÝ, L., PRAHL, R.: Pomník maršála Radeckého a ikonografie hrdiny na štítě, Umění 55, 2007, s. 45-68. ISSN 0049-5123.
 • PRAHL, R.: Masové publikum, hromadná podívaná a skrytý trh umění, in: Proměny dějin umění. Akta druhého sjezdu historiků umění (Roman Prahl, Tomáš Winter eds.): Praha 2007, s. 97-106. ISBN 978-80-86197-89-0.
 • PRAHL, R.: Umění, památka a trh. Úvod. In: Proměny dějin umění. Akta druhého sjezdu historiků umění (Roman Prahl, Tomáš Winter eds.): Praha 2007, s. 81-82. ISBN 978-80-86197-89-0.
 • PRAHL, R.: Künstlerische Verbindungen zwischen München und Prag um die Mitte des 19. Jahrhunderts, in: Bayern und Böhmen: Kontakt, Konflikt, Kultur (Robert Luft, Ludwig Eiber eds.): München 2007, s. 205-220. ISBN 978-3-486-58372-4.
 • PRAHL, R.: Egyptianising motifs of tombs in Czech lands around 1800: Periphery of Egyptomania, in: Egypt and Austria III. The Danube Monarchy and the Orient. Proceedings of Prague Symposium 2006 / Ägypten und Österreich III. Die Donaumonarchie und der Orient. Akten zum Prager Symposion 2006 (Johanna Holoubek, Wolf Oerter, Hana Navrátilová eds.): Praha 2007, s. 191-206. ISBN 978-80-86277-57-8.
 • PRAHL, R.: Umělectví a bída u Jaroslava Němce. In: Božena Němcová – jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu (Robert Adam ed.): Praha 2007, s. 41-49. ISBN 978-80-7308-200-0.
 • PRAHL, R.: „Náš“ malíř Knüpfer. Moře jako umění anebo kýč? Dějiny a současnost 29, 2007, č. 3, s. 40-43. ISSN 0418-5129.
 • PRAHL, R.: Had, číše a okřídlená hůlka. Patroni, emblémy a pomníky lékařů v 19. století. Dějiny a současnost 29, 2007, č. 9, s. 17-20. ISSN 0418-5129.
 • HORÁK, V., PRAHL, R.: Poznámky k novodobému umění náhrobku v severovýchodních Čechách, Zprávy památkové péče 67, 2007 č. 6, s. 495-496. ISSN 1210-5538.
 • PRAHL, R.: Osvojování „exotismů“ v příležitostné architektuře dlouhého 19. století. In: Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. (Kateřina Bláhová – Václav Petrbok eds). Praha 2008, s. 423-434. ISBN 978-80-200-1584-6.
 • PRAHL, R.: Obrazy, jejich dobová produkce a recepce. In: Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814 –1848 (Radim Vondráček ed.). Praha 2008, s. 169-175. ISBN 978-80-7101-073-9.
 • PRAHL, R.: Lannova vila: Vzácný okraj Prahy 19. století, Národní 3. Revue Akademie věd ČR pro vědu a umění, 4/2008, s. 71-77. ISSN 1802-9884.
 • GAUDEKOVÁ, H. – PRAHL, R.: Japonské scenerie v Čechách, Disk. Časopis pro studium dramatického umění 23, březen 2008, s. 152-154. ISSN 978-80-86970-58-5.
 • PRAHL, R.: Artwork through the Market. The Past and the Present. Ars 41, 2008, s. 153-155 (recenze) 2009
 • PRAHL, R.: Malíř Carl Spitzweg a jeho pražská agenda. In: Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. Jiří Kroupa – Michaela Šeferisová Loudová – Lubomír Konečný eds. (Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas Philosophica / Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, č. 382). Brno 2009, s. 333-338. ISBN 978-80-210-4972-7.
 • PRAHL, R.: Věk u umělce: případ Mikoláše Alše. In: Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti? (R. Prahl - Z. Hojda - M. Ottlová eds.). Praha 2009, s. 21-38. ISBN 978-80-200-1691-1.
 • PRAHL, R.: „Zahraniční politika“ spolku českých umělců-modernistů kolem roku 1900. In: Kultura jako nositel a oponent politických záměrů: Česko–německé a slovensko–německé kulturní kontakty od poloviny 19. století do současnosti. D. Kováč – M. Marek – J. Pešek – R. Prahl eds. Ústí n. L. 2009, s. 71-84. ISBN 978-80-86971-90-2.
 • PRAHL, R.: (edd. - spolu s D. Kováč - M. Marek – J. Pešek): Kultura jako nástroj a oponent politiky: Česko– německé a slovensko–německé kulturní kontakty od poloviny 19. století do současnosti. Ústí n. L. 2009. ISBN 978-80-86971-90-2.
 • PRAHL, R.: (edd. - spolu s Z. Hojda a M. Ottlová): Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti? Praha 2009. ISBN 978-80-200-1691-1.
 • PRAHL, R. – ROYT, J.: umění a architektury v česko-polských vztazích. In: Česká polonistika a polská bohemistika na přelomu století / Czeska polonistyka i polska bohemistyka na przełomie stuleci. Mečislav Borák – Ryszard Gładkiewicz eds. Praha 2009, s. 193-200. ISBN 978-80-7308-298-7.
 • PRAHL, R.: Production of images and their reception / Painting and Drawing. In: Biedermeier. Art and Culture in the Bohemian Lands 1814-1848. Radim Vondráček ed. Prague 2010, s. 166-171 / s. 174-187. ISBN 978-80-7101-074-6.
 • PRAHL, R.: České kresby z 19. století, soukromé sběratelství a současná česká kultura. In: Kouzlo tradice. Česká kresba 19. století (ed. Michal Šimek), Praha 2010, s. 3-5 (vlastním nákladem – bez ISBN).
 • PRAHL, R.: Gabriel von Max und Tschechien. In: Gabriel von Max. Malerstar Darwinist Spiritist, Karin Althaus – Helmut Friedel eds. Kat. výstavy Städtisches Museum – Lenbachhaus, Hirmer verlag München 2010, s. 136-139. ISBN 978-3-7774-3031-7.
 • PRAHL, R.: Die 'auswärtige Politik' eines Vereins tschechischer moderner Künstler um 1900, in Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten. Kulturkontakte zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre, Michaela Marek – Dušan Kováč - Jiří Pešek – Roman Prahl eds. Klartext Essen 2010, s. 463-480. ISBN 978-3-8375-0480-4
 • PRAHL, R.: Josef Bergler – Josef Führich – Franz Nadorp – Clemens Zimmermann – Friedrich Menzel – Auguste Renoir – Antonín Chittussi. In: 101 mistrovských děl ze sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze II. Zuzana Novotná ed. Prague 2010, s. 16, 34, 36, 38, 68, 74, 78. ISBN 978-80-7035-449-0
 • PRAHL, R.: Josef Bergler – Josef Führich – Franz Nadorp – Clemens Zimmermann – Friedrich Menzel – Auguste Renoir – Antonín Chittussi. In: 101 Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague II. Zuzana Novotná ed. Prague 2010, s. 16, 34, 36, 38, 68, 74, 78. ISBN 978-80-7035-449-0
 • PRAHL, R.: Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten. Kulturkontakte zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre, Michaela Marek – Dušan Kováč - Jiří Pešek – Roman Prahl eds. Klartext Essen 2010, ISBN 978-3-8375-0480-4
 • PRAHL, R. – Iva Jonáková: Ach! Italia, cara mia! Umělci z Čech 19. století a Itálie, kat. výst., Západočeská galerie v Plzni: Plzeň 2011, 55 stran (autorství RP mimo s. 39-49). ISBN 978-80-86415-74-1
 • PRAHL, R.: Pražské odezvy na tvorbu Gabriela von Maxe, in: Gabriel von Max, 1840-1915 (Aleš Filip – Roman Musil eds.), Západočeská galerie v Plzni: Plzeň / Arbor vitae: Řevnice 2011, s. 295-311. ISBN 978-80-86415-76-5
 • PRAHL, R.: „Vražda v domě“ jako prohřešek. Jakub Schikaneder, kritika umění a širší i kupující publikum, in: Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků mezioborového sympozia k problematice 19. století, Plzeň 25.-27. února 2010 (Lucie Peisertová, Václav Petrbok a Jan Randák eds.), Academia: Praha 2011, s. 333-348. ISBN 978-80-200-1900-4
 • PRAHL, R.: Antonín Chittussi 1847 1891. Region a svět, kat. výst. Východočeská galerie v Pardubicích: Pardubice 2012, 66 stran. ISBN 978-80-85112-68-9
 • Taťána Petrasová – Roman Prahl (eds.): Mnichov – Praha. Výtvarné umění mezi tradicí a modernou / München – Prag. Kunst zwischen Tradition und Moderne, Academia: Praha 2012, 389 stran (včetně několika kapitol RP). ISBN 978-80-200-1889-2
 • PRAHL, R.: Bohemians in Prague in the Latter Half of the Nineteenth Century, ARS 45, 2012, č. 2, s. 144–154. ISSN 0044-9008
 • PRAHL, R. – Petr Šámal: Umění jako symbol a dekorace. Výzdoba reprezentačních staveb Prahy v éře historismu, secese a moderny, Gallery: Praha 2012, 255 stran. ISBN 978-80-86990-91-0
 • PRAHL, R.: Ancient Legacy in Service of Money. A Comment on Sculptural Decorations of the Mortgage Bank of the Bohemian Kingdom in Prague, Eirene 48, 2012, s. 116–121. ISSN 0046–1628
 • PRAHL, R.: Poznámka k sochařské dekoraci moderní Prahy. Alegorie hrozby a ochrany od Ladislava Šalouna, in: Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha. (Marie Rakušanová ed.), Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum: Praha 2012, s. 42–53. ISBN 978-80-246-2114-2
 • PRAHL, R.: Cestování v optice kroužku umělců kavárny Lorenzovy, in: Mezi kulturou a uměním. Věnováno Zdeňku Hojdovi k životnímu jubileu (Ivana Ebelová, Jiří Pešek, Tomáš Sekyrka, Vít Vlnas eds.), NLN: Praha 2013, s. 174–185. ISBN 978-807422-269-6
 • PRAHL, R. – Pavla Machalíková: Od restaurování k padělání, od padělání k inspirované tvorbě. František Horčička, in: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Mezioborové sympozium k 19. století (Martin Hrdina a Kateřina Piorecká eds.) Academia: Praha 2014, s. 79-92. ISBN 978-80-200-2344-5
 • PRAHL, R.: Malovaný slavín zvěčnělých a žijících, Dějiny a současnost 1/2014, s. 14-18. ISSN 0418-5129
 • PRAHL, R.: Na okraji davu. Umění a sociální otázka v 19. století, kat. výst. Západočeská galerie v Plzni: Plzeň 2014, 86 stran. ISBN 978-80-86415-91-8
 • PRAHL, R., Radim Vondráček a Martin Sekera: Karikatura a její příbuzní. Obrazový humor v českém prostředí 19. století, Arbor vitae: Řevnice / Západočeská galerie v Plzni: Plzeň 2014, 255 stran. ISBN 978-80-7467-068-8 / 978-80-86415-98-7
 • PRAHL, R.: Motiv „nerovného páru“ a jeho uplatnění v českých karikaturách z 19. století, in: Útisk – charita – vyloučení. Sociální 19. století. Sborník příspěvků z 34. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století (Zdeněk Hojda, Marta Ottlová a Roman Prahl eds.), Academia: Praha 2015, s. 302-318. ISBN: 978-80-200-2460-2
 • PRAHL, R.: Podívaná na zkázu a zkáza podívané. Císaři Maximiánovi se ve snu zjevují jeho oběti, in: Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě (Martin Hrdina, Eva Bendová a Kateřina Piorecká eds.), s. 308-316, Academia: Praha 2016. ISBN 978-80-200-2652-1
 • PRAHL, R. – Alena Beránková: Z dálky i z blízka. Krajinomalba 19. století – Severní Čechy, kat. výst. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích: Litoměřice 2017. 116 stran. ISBN 978-80-877084-28-0
 • PRAHL, R.: Světla, šero a temnoty. Umění českého 19. století, kat. výst. Západočeská galerie v Plzni: Plzeň 2017. 71 stran. ISBN 978-80-88027-18-8
 • PRAHL, R. – Richard Biegel – Lubomír Konečný: Úvodem, in: Ikonografie: Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta (Richard Biegel – Lubomír Konečný – Michaela Ottová – Roman Prahl eds.), Univerzita Karlova / Nakladatelství Karolinum: Praha 2017, s. 9-18. ISBN 978-80-24625-13-3
 • PRAHL, R.: Poznámky ke Svaté Ludmile od Gabriela Maxe a k jejímu statusu, in: Ikonografie: Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta (Richard Biegel – Lubomír Konečný – Michaela Ottová – Roman Prahl eds.), Univerzita Karlova / Nakladatelství Karolinum: Praha 2017, s. 235-249. ISBN 978-80-24625-13-3

 

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021