Filozofická Fakulta

prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.

zástupce ředitele ústavu

E-mail: roman.prahl(at)ff.cuni.cz

Aktuální přednášky

Vyučované předměty

Přehled dějin českého umění
Přehled dějin evropského umění
Umění 19. století
Evropské umění 19. století
Seminář umění 19. století

Konzultační hodiny 2017/2018

úterý 14.00 - 15.00

Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia

 • 1977-1994 – Národní galerie v Praze-kurátor sbírky malířství 19. století, vědecký tajemník
 • od 1994 - Univerzita Karlova, fakulta filozofická, Ústav pro dějiny umění, odborný asistent
 • 1988 – CSc – kandidát věd o umění
 • 2001 – jmenován docentem pro obor dějin umění
 • 2005- člen oborové rady Ústavu pro dějiny umění
 • 2006 – jmenován profesorem pro obor dějin umění

Recentní publikační činnost (2006-2014)

 • PRAHL, R.: The ‘Pre-history’ of Czech Art Modernism in Munich, In: Umění 54, 2006, s. 57-68. ISSN 0049-5123.
 • PRAHL, R.: München und die Anfänge des Modernismus in der tschechischen Kunst, In: „Nationale Identitäten – Internationale Avantgarden. München als europäisches Zentrum der Künstlerausbildung“, http://www.zeitenblicke.de/.
 • PRAHL, R.: Česká apologie slovanské krásy: Ludvík Rittersberg roku 1848, In: Slavme slavně slávu Slavóv slavných. Slovanství a česká kultura 19. století. Praha 2006, s. 194-206. ISBN 80-86791-31-9.
 • PRAHL, R.: Umění, naturalismus a zbožnost, In: FILIP, Aleš – MUSIL, Roman, Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914. Arbor vitae (Řevnice) 2006. ISSN 80-86300-58-7.
 • PRAHL, R.: K sochařským náhrobkům severovýchodních Čech na počátku 19. století, In: Umění 54, 2006, s. 108-111. ISSN 0049-5123.
 • PRAHL, R.: Alte Grabsteine und Möglichkeiten ihrer Erhaltung, In: Anna Knechtel (ed.) Das Gedächtnis der Orte, Stifter Jahrbuch, 2006.
 • PRAHL, R.: Staré náhrobky a dnešní možnosti jejich záchrany, In: Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích XVIII, 1/2006, s. 11-14. ISSN 0862-8912.
 • PRAHL, R.: Mezioborové sympozium „Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století: úředník a podnikatel“, In: Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích XVIII, 1/2006, s. 6-8. ISSN 0862-8912.
 • HOJDA, Zdeněk – OTTLOVÁ, Marta – PRAHL, Roman (eds.). Slavme slavně slávu Slavóv slavných. Slovanství a česká kultura 19. století. Praha 2006. ISBN 80-86791-31-9.
 • PRAHL, R. (editor a hlavní autor): Josef Bergler a grafika v Praze 1800-1830 / Joseph Bergler and Graphic Arts in Prague 1800-1830. Olomouc-Praha 2007. ISBN 978-80-852227-98-7 (ISBN 978-80-902768-0-4).
 • KONEČNÝ, L., PRAHL, R.: Pomník maršála Radeckého a ikonografie hrdiny na štítě, Umění 55, 2007, s. 45-68. ISSN 0049-5123.
 • PRAHL, R.: Masové publikum, hromadná podívaná a skrytý trh umění, in: Proměny dějin umění. Akta druhého sjezdu historiků umění (Roman Prahl, Tomáš Winter eds.): Praha 2007, s. 97-106. ISBN 978-80-86197-89-0.
 • PRAHL, R.: Umění, památka a trh. Úvod. In: Proměny dějin umění. Akta druhého sjezdu historiků umění (Roman Prahl, Tomáš Winter eds.): Praha 2007, s. 81-82. ISBN 978-80-86197-89-0.
 • PRAHL, R.: Künstlerische Verbindungen zwischen München und Prag um die Mitte des 19. Jahrhunderts, in: Bayern und Böhmen: Kontakt, Konflikt, Kultur (Robert Luft, Ludwig Eiber eds.): München 2007, s. 205-220. ISBN 978-3-486-58372-4.
 • PRAHL, R.: Egyptianising motifs of tombs in Czech lands around 1800: Periphery of Egyptomania, in: Egypt and Austria III. The Danube Monarchy and the Orient. Proceedings of Prague Symposium 2006 / Ägypten und Österreich III. Die Donaumonarchie und der Orient. Akten zum Prager Symposion 2006 (Johanna Holoubek, Wolf Oerter, Hana Navrátilová eds.): Praha 2007, s. 191-206. ISBN 978-80-86277-57-8.
 • PRAHL, R.: Umělectví a bída u Jaroslava Němce. In: Božena Němcová – jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu (Robert Adam ed.): Praha 2007, s. 41-49. ISBN 978-80-7308-200-0.
 • PRAHL, R.: „Náš“ malíř Knüpfer. Moře jako umění anebo kýč? Dějiny a současnost 29, 2007, č. 3, s. 40-43. ISSN 0418-5129.
 • PRAHL, R.: Had, číše a okřídlená hůlka. Patroni, emblémy a pomníky lékařů v 19. století. Dějiny a současnost 29, 2007, č. 9, s. 17-20. ISSN 0418-5129.
 • HORÁK, V., PRAHL, R.: Poznámky k novodobému umění náhrobku v severovýchodních Čechách, Zprávy památkové péče 67, 2007 č. 6, s. 495-496. ISSN 1210-5538.
 • PRAHL, R.: Osvojování „exotismů“ v příležitostné architektuře dlouhého 19. století. In: Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. (Kateřina Bláhová – Václav Petrbok eds). Praha 2008, s. 423-434. ISBN 978-80-200-1584-6.
 • PRAHL, R.: Obrazy, jejich dobová produkce a recepce. In: Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814 –1848 (Radim Vondráček ed.). Praha 2008, s. 169-175. ISBN 978-80-7101-073-9.
 • PRAHL, R.: Lannova vila: Vzácný okraj Prahy 19. století, Národní 3. Revue Akademie věd ČR pro vědu a umění, 4/2008, s. 71-77. ISSN 1802-9884.
 • GAUDEKOVÁ, H. – PRAHL, R.: Japonské scenerie v Čechách, Disk. Časopis pro studium dramatického umění 23, březen 2008, s. 152-154. ISSN 978-80-86970-58-5.
 • PRAHL, R.: Artwork through the Market. The Past and the Present. Ars 41, 2008, s. 153-155 (recenze) 2009
 • PRAHL, R.: Malíř Carl Spitzweg a jeho pražská agenda. In: Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. Jiří Kroupa – Michaela Šeferisová Loudová – Lubomír Konečný eds. (Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas Philosophica / Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, č. 382). Brno 2009, s. 333-338. ISBN 978-80-210-4972-7.
 • PRAHL, R.: Věk u umělce: případ Mikoláše Alše. In: Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti? (R. Prahl - Z. Hojda - M. Ottlová eds.). Praha 2009, s. 21-38. ISBN 978-80-200-1691-1.
 • PRAHL, R.: „Zahraniční politika“ spolku českých umělců-modernistů kolem roku 1900. In: Kultura jako nositel a oponent politických záměrů: Česko–německé a slovensko–německé kulturní kontakty od poloviny 19. století do současnosti. D. Kováč – M. Marek – J. Pešek – R. Prahl eds. Ústí n. L. 2009, s. 71-84. ISBN 978-80-86971-90-2.
 • PRAHL, R.: (edd. - spolu s D. Kováč - M. Marek – J. Pešek): Kultura jako nástroj a oponent politiky: Česko– německé a slovensko–německé kulturní kontakty od poloviny 19. století do současnosti. Ústí n. L. 2009. ISBN 978-80-86971-90-2.
 • PRAHL, R.: (edd. - spolu s Z. Hojda a M. Ottlová): Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti? Praha 2009. ISBN 978-80-200-1691-1.
 • PRAHL, R.: Production of images and their reception / Painting and Drawing. In: Biedermeier. Art and Culture in the Bohemian Lands 1814-1848. Radim Vondráček ed. Prague 2010, s. 166-171 / s. 174-187. ISBN 978-80-7101-074-6 (v tisku).
 • PRAHL, R.: České kresby z 19. století, soukromé sběratelství a současná česká kultura. In: Kouzlo tradice. Česká kresba 19. století (ed. Michal Šimek), Praha 2010, s. 3-5 (vlastním nákladem – bez ISBN).
 • PRAHL, R. – ROYT, J.: umění a architektury v česko-polských vztazích. In: Česká polonistika a polská bohemistika na přelomu století / Czeska polonistyka i polska bohemistyka na przełomie stuleci. Mečislav Borák – Ryszard Gładkiewicz eds. Praha 2009, s. 193-200. ISBN 978-80-7308-298-7
 • PRAHL, R.: Gabriel von Max und Tschechien. In: Gabriel von Max. Malerstar Darwinist Spiritist, Karin Althaus – Helmut Friedel eds. Kat. výstavy Städtisches Museum – Lenbachhaus, Hirmer verlag München 2010, s. 136-139. ISBN 978-3-7774-3031-7
 • PRAHL, R.: Die 'auswärtige Politik' eines Vereins tschechischer moderner Künstler um 1900, in Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten. Kulturkontakte zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre, Michaela Marek – Dušan Kováč - Jiří Pešek – Roman Prahl eds. Klartext Essen 2010, s. 463-480. ISBN 978-3-8375-0480-4
 • PRAHL, R.: Josef Bergler – Josef Führich – Franz Nadorp – Clemens Zimmermann – Friedrich Menzel – Auguste Renoir – Antonín Chittussi. In: 101 mistrovských děl ze sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze II. Zuzana Novotná ed. Prague 2010, s. 16, 34, 36, 38, 68, 74, 78. ISBN 978-80-7035-449-0
 • PRAHL, R.: Josef Bergler – Josef Führich – Franz Nadorp – Clemens Zimmermann – Friedrich Menzel – Auguste Renoir – Antonín Chittussi. In: 101 Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague II. Zuzana Novotná ed. Prague 2010, s. 16, 34, 36, 38, 68, 74, 78. ISBN 978-80-7035-449-0
 • PRAHL, R.: Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten. Kulturkontakte zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre, Michaela Marek – Dušan Kováč - Jiří Pešek – Roman Prahl eds. Klartext Essen 2010, ISBN 978-3-8375-0480-4

 

Aktuality

The first meeting of the seminar will take place on Friday 23, at 10:50, in classroom no....

22. únor 2018

Pan prof. Konečný bude mít svou první přednášku z cyklu Historiografie a metodologie dějin umění...

20. únor 2018

Prosím, věnujte pozornost tomu, že u některých pedagogů došlo - a u některých možná ještě dojde...

16. únor 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letním semestru se konzultační hodiny K. Adamcové...

15. únor 2018

Dnešní konzultační hodiny pí dr. Adamcové a p. dr. Biegela se ruší!

12. únor 2018

Vážení a milí studenti,

stále ještě nejsem fit. Přednášku z "Úvodu do dějin umění" v...

16. prosinec 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017