Filozofická Fakulta

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.

e-mail:jiri.kuthan@ktf.cuni.cz

Vyučované předměty

Přehled dějin českého umění
Přehled dějin evropského umění
Umění středověku
Středověká architektura
Seminář umění středověku I

Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia

 • 1968-1969 – Alšova jihočeská galerie, Hluboká n. Vlt (jako historik umění)
 • 1969-1972 –  Nakladatelství Artia PZO, Praha (jako historik umění – redaktor)
 • 1972-1977 –  Útvar hl. architekta hl.m. Prahy (jako historik umění)
 • 1977 – Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (jako historik umění)
 • 1977-1983 – Středočeské muzeum Roztoky u Prahy (jako historik umění)
 • od 1984 – Ústav dějin umění AV ČT (jako odborný, od r. 1989 jako vědecký pracovník)
 • od 1990 – vedlejší prac. poměr: Katolická teologická fakulta UK
 • 1994-1995 – hostující profesor na Technické universitě v Berlíně, obor dějiny umění
 • 1996 – jmenován docentem
 • 1997 – získání titulu DrSc
 • 2002 – jmenován profesorem
 • 2003 - hlavní pracovní poměr na Teologické fakultě UK
 • 2006 – proděkan pro vědu na FFUK

Recentní publikační činnost (2006-2010)

 • KUTHAN, J.: Die Architektur der Zisterzienserklöster und ihre regionalen Varianten. In: Stephan Gasser, Christian Freigang, Bruno Boerner (ed.): Architektur und Monumentalskulptur des 12.-14. Jahrhunderts. Produktion und Rezeption. Festschrift für Peter Kurmann zum 65. Geburtstag. Architecture et sculpture monumentale du 12e au 14e siècle. Production et réception. Mélanges offerts à Peter Kurmann à ľ occasion de son soixante-cinquième anniversaire. Bern – Berlin – Bruxelles – Frankfurt am Main – New York – Oxford – Wien 2006 (ISBN 3-03910-679-1), s. 281-304. v rámci Výzkumného záměru, identifikační kód: MSM 0021620827.
 • KUTHAN, J.: Architektura jako prostředek reprezentace slezských knížat a měst. K vazbám mezi českými zeměmi a Slezskem v době jagellonské. Luděk Březina, Jana Konvičná, Jan Zdichynec (ed.): In: Ve znamení Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc. Praha 2006 (ISBN 80-903756-1-8), s. 384-399.
 • KUTHAN, J.: Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Kunstwerke als Herrschaftszeichen und Symbole der Staatsidentität (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. VI, Aleš Mudra /ed./). Praha 2007 (ISBN 978-80-87082-06-5), 624 s.;
 • KUTHAN, J.: Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. VII, Aleš Mudra /ed./). Praha 2008 (ISBN 978-80-87082-07-2), 592 s.
 • UTHAN, J.: Michael Parler – 1359. Nürnberg und Goldenkron. In: Jiří FAJT / Andrea LANGER: Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext. Berlin / München 2009 (ISBN 978-3-422-06837-7), s. 234-245.
 • KUTHAN, J.: Prof. Josef Cibulka (1886-1968) a studium dějin umění na Karlově univerzitě. In: Markéta JAROŠOVÁ (ed.): Professori Josef Cibulka ad honorem. Sborník příspěvků přednesených na symposiu „Život a dílo profesora Josefa Cibulky“ dne 14. 12. 2007. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (= Opera Facultatis theologiae katholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. IX). Praha 2009 (ISBN 978-80-87258-11-8), s. 9-16.
 • KUTHAN, J.: Královna Eliška Rejčka († 1335). In: Jiří ŠTĚPÁN (ed.): Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308-2008. Historická tradice v dějinách města. Od chrámu ke katedrále. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference ve dnech 15. a 16. října 2008 v Hradci Králové. Hradec Králové 2009 (ISBN 978-80-7405-060-2), s. 113-128.
 • KUTHAN, J.: Der böhmische und polnische König Wenzel II. (1271-1305) als Gründer, Bauherr und Auftraggeber von Kunstwerken. In: Radka LOMIČKOVÁ (ed.): Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Mezinárodní sympozium, Kutná Hora 18.-20. září 2008. Sedletz. Geschichte, Architektur und Kunstschaffen im Sedletzer Kloster im mitteleuropäischen Kontext um die Jahre 1300 und 1700. 18.-20. September 2008 (= Opera Facultatis theologiae katholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. X). Praha 2009 (ISBN 978-80-97258-22-4), s. 39-69.
 • KUTHAN, J.: Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl I. Král a šlechta. Praha (vydala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou ve vydavatelství Togga) 2010 (ISBN 978-80-7308-313-7; ISBN 978-80-87258-12-5), 616 s.
 • KUTHAN, J.: K šíření kultu sv. Václava za hranice Čech a Moravy v době Přemyslovců a Lucemburků. In: Petr KUBÍN (ed.): Svatý Václav. Na památku 1100 výročí narození knížete Václava Svatého (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium XI). Praha 2010 (ISBN 978-80-87258-23-1), s. 221-238.

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021