Filozofická Fakulta

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

e-mail: michaela.ottova@ff.cuni.cz

Aktuální přednášky

Vyučované předměty

Úvod do památkové péče
Přehled dějin českého umění
Přehled dějin evropského umění
Umění středověku 
Umění pozdního středověku

Cvičení z památkové péče
Restaurování uměleckých děl
Seminář umění středověku II

Konzultační hodiny 2018 - 2019

 • úterý 16:30 - 17:30

 Profesní životopis

 • 1997 absolvováni oboru dějiny umění na UK FF v Praze
 • 1997-2001 interní doktorské studium na Ústavu pro dějiny umění UK FF v Praze

Praxe

 • 1994-2009 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště
 • 2002-dosud UJEP Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, Katedra teorie a dějin umění
 • 2003-dosud pedagog Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze
 • 2003-2010 pedagog Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze
 • 2010 - jmenována docentkou pro obor dějiny umění

Recentní publikační činnost (2006-2014)

 • OTTOVÁ, M.: K některým otázkám chronologie sochařství 15. století na Slovensku. In: Gotika na Slovensku a jej stredoeurópsky kontext (sborník příspěvků mezinárodního kolokvia), in: Ročenka Slovenskej národnej galérie 2004–2005, Bratislava 2006, pp. 235–243, ISBN 80-8059-111-3.
 • OTTOVÁ, M.: Mistr mariánského oltáře ze Seeberku. Adenda a corrigenda k tzv. Mistru oltáře ze sv. Jošta v Chebu. In: Ars videndi. Ad honorem Jaromír Homolka (=Collectanea Facultatis Theologicae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Series historiae et historiae artium V.), Mudra, A., Ottová, M. (ed.). Praha 2006, pp. 265-285, ISBN 80-903600-9-2.
 • MUDRA, A., OTTOVÁ, M. (ed.): Ars videndi. Ad honorem Jaromír Homolka (=Collectanea Facultatis Theologicae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Series historiae et historiae artium V.), Praha 2006, ISBN 80-903600-9-2.
 • OTTOVÁ, M.: Gotické řezbářství ve 14. a 15. století na Chomutovsku: Rak, P. (ed.): Comotovia 2005. Sborník příspěvků z mezinárodní konference věnované výročí 400 let vykoupení Chomutova z poddanství (1605-2005), Chomutov 2006, s. 5-26, ISBN 80-86971-20-1.
 • OTTOVÁ, M.: Inventura díla Mistra Briccii v Kutné Hoře. In: Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki, Materialy konferencji naukowej dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi. Kapustka, M., Kozieł, A., Oszczanowski, P. (ed.). Wrocław 2007, 126-138, ISBN 978-83-229-2862-2/ISSN 0239-6661, ISSN 0680-4746.
 • OTTOVÁ, M., MUDRA, A.: Způsoby organizace sochařské práce v rámci hutě, cechu a mimo ně v průběhu gotiky. In: PRAHL, P. WINTER, T. (ed.): Proměny dějin umění. Acta druhého sjezdu historiků umění, Praha 2007, s. 129-140, ISBN 978-80-86197-89-0.
 • OTTOVÁ, M.: Výtvarné umění pravěku a starověku, Výtvarné umění raného středověku, Výtvarné umění doby gotické. In: Tušl, J. a kol.: Nástin dějin evropského umění I., Fortuna: Praha 2007, s. 12-30, 48-65, 76-114. ISBN: 978-80-7168-996-6.
 • OTTOVÁ, M.: Madona Plzeňská. Poznámky ke vzniku zázračné sochy a k opakování jejího typu v první polovině 15. století, in: Vojtěch Novotný (ed.), Všechno je milost, Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Ambrustera, Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Theologica et philosophica 11, Praha 2008, 530-546.
 • OTTOVÁ,M: Ukřižovaný Kristus a poutní místo Zašová, in: Ondřej Jakubec (ed.) Ukřižovaný ze Zašové. Restaurování 2003 – 2007, (kat. výst.) Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc 2008, ISBN 978-80-87149-05-8, s. 12-14.
 • OTTOVÁ, M.: Ukřižovaný Kristus ze Zašové, in: Ondřej Jakubec (ed.) Ukřižovaný ze Zašové. Restaurování 2003 – 2007, (kat. výst.) Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc 2008, ISBN 978-80-87149-05-8, s. 15-24.
 • OTTOVÁ, M.– MUDRA, A.: Středověké vybavení kláštera cisterciáků v Sedlci, in: R. Lomičková (ed): Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700, mezinárodní sympozium Sedlec 1300 – 1700, Kutná Hora (18 - 20. 9. 2008), Opera Facultatis theologicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. X, Praha 2009, 499-524.
 • OTTOVÁ, M –ZÁPALKOVÁ, H.: Ukřižovaný Kristus s pohyblivými pažemi z Litovle, In: Marek Perůtka-Jan Waisser (ed): Historická Olomouc 17. Úsvit renesance na Moravě (ISBN 978-80-244-2430-9), Olomouc 2009, s. 191-204.
 • OTTOVÁ ,M.: Zobrazení sv. Václava za vlády Jagellonců v Čechách, in : Petr Kubín (ed.) Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis.Historia et historia artium vol. XI), Praha: Togga 2009, 343-360, ISBN 978-80-87258-23-1
  OTTOVÁ, M. –MUDRA, A.: Katalog gotického sochařství na území historického Chebska, in: Jiří Vykoukal a kol., Umění gotiky na Chebsku, GVU v Chebu, Cheb 2009, 125-278 (ISBN 978-80-85016-92-5)
 • OTTOVÁ, M. –MUDRA, A. HALLA, K.: Způsoby organizace a proměny sochařského řemesla v Chebu; in: Jiří Vykoukal a kol., Umění gotiky na Chebsku, GVU v Chebu, Cheb 2009, s. 111-124 (ISBN 978-80-85016-92-5) – podíl 30 procent
 • OTTOVÁ, M. –MUDRA, A., HALLA, K.: The organisation and transformation of the sculptural craft in Cheb, in: Jiří Vykoukal a kol.: Gothic Art in the Cheb Region, Cheb 2009, s. 111-124 (ISBN 978-80-85016-93-2) – podíl 30 procent z kapitoly
 • OTTOVÁ, M. –MUDRA, A.: Catalogue of Gothic sculpture in the Cheb Region, in: Jiří Vykoukal a kol: Gothic Art in the Cheb Region, Cheb 2009, s. 125-278 (ISBN 978-80-85016-93-2) – podíl 50 procent z katalogu
 • OTTOVÁ, M.: Am Beginn einer Tradition. Zur Organisation der Bildschnitzerwerkstätten in Eger im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts – Cheb 1459. Česko-německé setkání panovníků – Dynastická politika, panovnická reprezentace a kulturní vazby. Vědecká konference k 550. výročí setkání panovníků v Chebu konaná na zámku Weesenstein 12.–14. listopadu 2009 
 • Michaela Ottová: Pod ochranou Krista Spasitele a svaté Barbory. Sochařská výzdoba kostela sv. Barbory  v Kutné Hoře (1483-1499),Tomáš Halama,  České Budějovice 2010, ISBN 978-80-87082-17-1 (269 s)
 • Michaela Ottová, Výtvarné umění renesance, výtvarné umění baroka, in: Jiří Tušl a kol.  Nástin dějin evropského umění II., Praha 2010 , ISBN 978-80-7373-086-4, s. 15-16, 25-32, 49-68, 112-116, 135-155
 • Michaela  Ottová, Démonická a christologická role  zelených lidí ve výtvarné kultuře pozdního středověku, in: Václav Cílek, Václav Vokolek, Michaela Ottová, Matouš Jakuška, Jakub Hlaváček, Radomil Hradil. Cestami zelených mužů, Praha 2010 (193 stran), s. 63-83, ISBN: 978-80-86702-78-0
 • Michaela Ottová: Znovunalézání kontextu? Nové identifikace děl pozdně gotického umění. in: Středověké umění na Českolipsku. Česká Lípa 2012, 71-84, ISBN 978-80-86319-19-3
 • Michaela Hrubá - Michaela Ottová: Kulturní transfer v česko-saském pohraničí v pozdním středověku a raném novověku. Aktuální výzkum tzv. saské renesance, in: Monumentorum custos 2011, NPÚ - UJEP, Filozofická fakulta, Ústí nad Labem, 2012, s. 5-11. podíl 50 procent, ISSN: 1803-781X
 • Michaela Ottová: The Beautiful Madonna and mediaeval emotions – Tension between form and content. In: Art and architecture around 1400. Global and regional perspectives / Umetnost okrog 1400. Ed. Marjeta Ciglenečki / Polona Vidmar. Proceedings of the international conference under the auspices of CIHA „Art and Architecture around 1400. Global and Regional Perspectives“. 10th-14th May 2011, Maribor, Slovenia. Maribor 2012 2012, 187-196, ISBN 978-961-6656-91-7
   Michaela Ottová: Zelení muži a ženy na hranicích posvátného prostoru, Svorník 10/2012, s. 120 - 124. ISSN 1802-8128
 • Michaela Hrubá – Táňa Nejezchlebová – Michaela Ottová: Kulturtransfer im böhmisch-sächsischen Grenzgebiet im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit.  Aktuelle Forschungen zur "Sächsichen Renaissance" in Böhmen, in: Frank-Lohthar Kroll/Miloš Řezník/Martin Munke: Sachsen und Böhmen. Perspektiven ihrer historischen Verflechtung. Chemnitzer Europastudien Bd. 16, Berlin 2013, ISBN: 978-3-428-13963-7
 • Michaela Ottová, Katalog sochařství, in: Ĺubomír Turčan (ed.): Gotické umění na Ústecku, kat č. 2, 3, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21,22, s. 20-23, 28-29, 24-36, 43-53, 55-57, Litoměřice-Ústí n. Labem 2013. ISBN: 978-80-85090-83-3
 • Michaela Ottová: Objednavatel, dína a styl: Gotické sochařství v jihozápadních Čechách, in: Petr Jindra - Michaela Ottová (eds), Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, Plzeň-Řevnice 2013 (vyšlo 2014), ISBN: 978-80-7467-059-6, s. 268-283
 • Michaela Ottová: Katalog sochařství, Petr Jindra - Michaela Ottová (eds), Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, Plzeň-Řevnice 2013 (vyšlo 2014), s. 452-457 (podíl 75 procent), ISBN: 978-80-7467-059-6
 • Michaela Ottová: Mistr Oplakávání ze Zvíkova padesátiletý - čas na bilancování ?, in: Petr Jindra - Michaela Ottová (eds), Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, Plzeň-Řevnice 2013 (vyšlo 2014), s. 434-449. ISBN: 978-80-7467-059-6
 • Michaela Ottová: Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v průběhu 16. století, in: Michaela Ottová - Jan Royt: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v době konfesních změn (1517-1594), Ústí n. Labem 2014, s. 7-44.
 • Michaela Ottová (MO): Katalog, Michaela Ottová - Jan Royt: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v době konfesních změn (1517-1594), Ústí n. Labem 2014, s. 49-169 (podíl 80 procent) ISBN: 978-80-85036-51-0
 • Michaela Ottová, Katalog, in: Michaela Ottová (ed.): Gotické umění na Děčínsku, Děčín 2014, s. 46-7, 66-67, 72-77, 90-101, 104-107, 112-117, kat. č.: 3,4,12,14,15,21-31, 33-34, 36-38. ISBN: 978-80-260-5996-7
 • Jan Klípa - Michaela Ottová: Josef Opitz a současné přístupy k výzkumu vizuální kultury severozápadních Čech (1250-1550), in: Trans montes. Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách. Aleš Mudra / Michaela Ottová (ed.). Praha 2014, 15-31 (podíl 50 procent), ISBN 978-80-7308-537-7
 • Michaela Ottová, Catalogue (MO): in Olga Kotková (ed): German, Austrian, French, Hungarian and Netherlandisch Sculpture (1200-1550). Illustrated Summary Catalogue. Praha 2014, podíl 25 procent
 • Aleš Mudra - Michaela Ottová: Sochařství, in: Dušan Foltýn-Jan Klípa-Pavlína Mašková- Petr Sommer-Vít Vlnas (eds): Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300, Praha 2014, s. 156 - 163, a kat. č. IV. 4,12, 13, 14,16 -19, ISBN: 978-80-7035-550-3
 • Michaela Ottová: Způsoby spolupráce mezi sochaři a malíři v oblasti Krušnohoří v závěru středověku, in: Aleš Mudra - Michaela Ottová (eds.): Ars Montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru Krušnohoří na prahu raného novověku. Praha 2014 (v tisku)
 • Michaela Ottová: Podoby vizuální kultury v jihozápadních Čechách na konci 15. století, in: Hynek Látal (ed.): Podoba a smysl prezentace uměleckých sbírek. Texty k 60. výročí Alšovy jihočeské galerie,  AJG v Hluboké n. Vltavou 2014, s. 21-32 (ISBN 978-80-87799-16-1)
 • Michaela Ottová: Pieta přeštická z Radkovic. Významná akvizice Domu historie Přešticka, in: Pod Zelenou Horou. Vlastivědný sborník jižního Plzeňska, XVII (XXIX), 4/2014, s. 11-13.
 • Michaela Ottová: Katalog (MO): in: Alena Beránková (ed): Ad Gloriam Dei. Katalog výstavy. Litoměřice 2015, s. 72-73, 78, 82-3, 64-85, 86, 91-2, 100-104, kat. č. 6, 9, 11-13, 16, 21, 22, 23 (ISBN: 978-80-87784-08-2)

Michaela Ottová: Pod ochranou Krista Spasitele a svaté Barbory. Sochařská výzdoba kostela sv. Barbory v Kutné Hoře (1483-1499),Tomáš Halama, České Budějovice 2010, ISBN 978-80-87082-17-1 (269 s)

Michaela Ottová, Výtvarné umění renesance, výtvarné umění baroka, in: Jiří Tušl a kol. Nástin dějin evropského umění II., Praha 2010 , ISBN 978-80-7373-086-4, s. 15-16, 25-32, 49-68, 112-116, 135-155

Michaela Ottová, Démonická a christologická role zelených lidí ve výtvarné kultuře pozdního středověku, in: Václav Cílek, Václav Vokolek, Michaela Ottová, Matouš Jakuška, Jakub Hlaváček, Radomil Hradil. Cestami zelených mužů, Praha 2010 (193 stran), s. 63-83, ISBN: 978-80-86702-78-0

Michaela Ottová: Znovunalézání kontextu? Nové identifikace děl pozdně gotického umění. in: Středověké umění na Českolipsku. Česká Lípa 2012, 71-84, ISBN 978-80-86319-19-3

Michaela Hrubá - Michaela Ottová: Kulturní transfer v česko-saském pohraničí v pozdním středověku a raném novověku. Aktuální výzkum tzv. saské renesance, in: Monumentorum custos 2011, NPÚ - UJEP, Filozofická fakulta, Ústí nad Labem, 2012, s. 5-11. podíl 50 procent, ISSN: 1803-781X

Michaela Ottová: The Beautiful Madonna and mediaeval emotions – Tension between form and content. In: Art and architecture around 1400. Global and regional perspectives / Umetnost okrog 1400. Ed. Marjeta Ciglenečki / Polona Vidmar. Proceedings of the international conference under the auspices of CIHAArt and Architecture around 1400. Global and Regional Perspectives“. 10th-14th May 2011, Maribor, Slovenia. Maribor 2012 2012, 187-196, ISBN 978-961-6656-91-7

Michaela Ottová: Zelení muži a ženy na hranicích posvátného prostoru, Svorník 10/2012, s. 120 - 124. ISSN 1802-8128

 

Michaela Hrubá – Táňa Nejezchlebová – Michaela Ottová: Kulturtransfer im böhmisch-sächsischen Grenzgebiet im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit. Aktuelle Forschungen zur "Sächsichen Renaissance" in Böhmen, in: Frank-Lohthar Kroll/Miloš Řezník/Martin Munke: Sachsen und Böhmen. Perspektiven ihrer historischen Verflechtung. Chemnitzer Europastudien Bd. 16, Berlin 2013, ISBN: 978-3-428-13963-7Michaela Ottová, Katalog sochařství, in: Ĺubomír Turčan (ed.): Gotické umění na Ústecku, kat č. 2, 3, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21,22, s. 20-23, 28-29, 24-36, 43-53, 55-57, Litoměřice-Ústí n. Labem 2013. ISBN: 978-80-85090-83-3

Michaela Ottová: Objednavatel, dína a styl: Gotické sochařství v jihozápadních Čechách, in: Petr Jindra - Michaela Ottová (eds), Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, Plzeň-Řevnice 2013 (vyšlo 2014), ISBN: 978-80-7467-059-6, s. 268-283

 

Michaela Ottová: Katalog sochařství, Petr Jindra - Michaela Ottová (eds), Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, Plzeň-Řevnice 2013 (vyšlo 2014), s. 452-457 (podíl 75 procent), ISBN: 978-80-7467-059-6

 

Michaela Ottová: Mistr Oplakávání ze Zvíkova padesátiletý - čas na bilancování ?, in: Petr Jindra - Michaela Ottová (eds), Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, Plzeň-Řevnice 2013 (vyšlo 2014), s. 434-449. ISBN: 978-80-7467-059-6Michaela Ottová: Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v průběhu 16. století, in: Michaela Ottová - Jan Royt: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v době konfesních změn (1517-1594), Ústí n. Labem 2014, s. 7-44.

Michaela Ottová (MO): Katalog, Michaela Ottová - Jan Royt: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v době konfesních změn (1517-1594), Ústí n. Labem 2014, s. 49-169 (podíl 80 procent) ISBN: 978-80-85036-51-0

Michaela Ottová, Katalog, in: Michaela Ottová (ed.): Gotické umění na Děčínsku, Děčín 2014, s. 46-7, 66-67, 72-77, 90-101, 104-107, 112-117, kat. č.: 3,4,12,14,15,21-31, 33-34, 36-38. ISBN: 978-80-260-5996-7

Jan Klípa - Michaela Ottová: Josef Opitz a současné přístupy k výzkumu vizuální kultury severozápadních Čech (1250-1550), in: Trans montes. Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách. Aleš Mudra / Michaela Ottová (ed.). Praha 2014, 15-31 (podíl 50 procent), ISBN 978-80-7308-537-7

Michaela Ottová, Catalogue (MO): in Olga Kotková (ed): German, Austrian, French, Hungarian and Netherlandisch Sculpture (1200-1550). Illustrated Summary Catalogue. Praha 2014, podíl 25 procent

Aleš Mudra - Michaela Ottová: Sochařství, in: Dušan Foltýn-Jan Klípa-Pavlína Mašková- Petr Sommer-Vít Vlnas (eds): Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300, Praha 2014, s. 156 - 163, a kat. č. IV. 4,12, 13, 14,16 -19, ISBN: 978-80-7035-550-3

Michaela Ottová: Způsoby spolupráce mezi sochaři a malíři v oblasti Krušnohoří v závěru středověku, in: Aleš Mudra - Michaela Ottová (eds.): Ars Montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru Krušnohoří na prahu raného novověku. Praha 2014 (v tisku)

Michaela Ottová: Podoby vizuální kultury v jihozápadních Čechách na konci 15. století, in: Hynek Látal (ed.): Podoba a smysl prezentace uměleckých sbírek. Texty k 60. výročí Alšovy jihočeské galerie, AJG v Hluboké n. Vltavou 2014, s. 21-32 (ISBN 978-80-87799-16-1)

 

Michaela Ottová: Pieta přeštická z Radkovic. Významná akvizice Domu historie Přešticka, in: Pod Zelenou Horou. Vlastivědný sborník jižního Plzeňska, XVII (XXIX), 4/2014, s. 11-13.

 

Michaela Ottová: Katalog (MO): in: Alena Beránková (ed): Ad Gloriam Dei. Katalog výstavy. Litoměřice 2015, s. 72-73, 78, 82-3, 64-85, 86, 91-2, 100-104, kat. č. 6, 9, 11-13, 16, 21, 22, 23 (ISBN: 978-80-87784-08-2)

Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příštím týdnu nebudu konzultovat vůbec. V...

13. únor 2019

Je mi moc líto, ale sekretariát bude nedostupný též i ve čtvrtek a v pátek - respektive bude...

13. únor 2019

Pí doc. Ottová oznamuje, že její první přednáška z cyklu Pozdně gotický seconhand bude až 26....

13. únor 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vím, že si již několik dní můžete zapisovat nové...

12. únor 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předmět Základy filosofie pro studenty navazujícího...

11. únor 2019

Prof. Švácha oznamuje, že jeho první přednáška z cyklu Mies van der Rohe bude až 26....

21. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

omlouváme se, ale dočasně jste byli hromadně odhlášeni...

21. leden 2019

Pan dr. Macek oznamuje, že bude konzultovat i během zkouškového období (tedy od 14. ledna do 15...

09. leden 2019