Filozofická Fakulta

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

ředitel ústavu

e-mail: richard.biegel@ff.cuni.cz

konzultační hodiny 2019/2020: pondělí 14.00 - 15.00

Vyučované předměty

Profesní životopis

 • 2003 absolvování oboru Dějiny umění na UK FF v Praze
 • 2003-2008 interní doktorské studium na ÚDU FF UK v Praze
 • 2008 obhájení disertační práce –titul Ph.D. v oboru Dějiny výtvarného umění; titul PhDr.

Praxe

 • 1994-1997 archivář na Útvaru rozvoje hlavního města Prahy (dříve Útvar hlavního architekta).
 • 1999-2012 jednatel Klubu Za starou Prahu, od roku 2013 místopředseda Klubu
 • 1999-2006 odborný pracovník oddělení dokumentace Územního odborného pracoviště středních Čech Národního památkového ústavu
 • 2004 členství v českém národním komitétu ICOMOS, od 2006 členem exekutivního výboru
 • od roku 2006 pedagog Ústavu pro dějiny umění UK FF v Praze
 • 2006-2014 tajemník, od roku 2014 ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze

Zahraniční studijní a badatelské pobyty:

 • 2004/2005:Stipendijní dvousemestrální studijní pobyt na universitě Paris I, Panthéon-Sorbonne u prof. Daniela Rabreau a prof. Claude Mignota (zde zejména studium francouzské architektury XVII. a XVIII. století a dobových teoretických architektonických spisů) – uskutečněno v rámci programu Erasmus a díky účelovému doktorandskému stipendiu FF UK
 • 2006:Stipendijní semestrální studijní pobyt na Universität Wien u prof. Hellmuta Lorenze (zejména studium rakouské architektury XVIII. století a jejího středoevropského rámce) – uskutečněno v rámci programu Aktion (Ernst Mach Stipendium pro postgraduální badatele)
 • 2010: Badatelský semestrální pobyt v Římě, hl. konzultant prof. Claudia Conforti, Universita Tor Vergata (hlavním cílem studium římské architektury 17. a 18. století a její souvislosti s děním v Čechách a ve Střední Evropě)

Výstavy a další akce:

 • 2000: Spoluautorství výstavy 100 let Klubu Za starou Prahu (Praha, Městské museum) – oddíl současných problémů ochrany památek v Praze
 • 2001: Koncepce a scénář programu „Baroko – vášeň spoutaná mezi nebem a zemí“ v pražském Planetáriu
 • 2001: Spoluautorství výstavy Baroko na Kolínsku I. – Společnost a kultura v letech 1650 – 1730 (Regionální muzeum v Kolíně); spoluautorství katalogu (viz publikační činnost) 
 • 2002: Spoluautorství výstavy Klub Za starou Prahu – Cent et deux ans (Paříž, výstavní sál společnosti Paris Historique);  spoluautorství katalogu výstavy (viz publikační činnost)
 • 2006: Stálá expozice „Dějiny, architektura a umělecká výzdoba zámku Trója“ (Praha, zámek Trója, otevřeno v dubnu 2006)
 • 2009: Dolnorakouská zemská výstava v Telči – oddělení architektury (Telč, zámek, výstava probíhá od května do října 2009)
 • 2010 : Architektonická sekce výstavy  « Karel Škréta 1610-1674, život a dílo »  v Národní galerii v Praze
 • 2011: Nové ve starém: Současná architektura a historické město, odborný garant výstavy, Fragnerova galerie v Praze
 • 2012: Cesty časem – Spoluautorství interaktivní expozice o dějinách města v Třebíči

Recentní publikační činnost (2006-2015)

2015

 • BIEGEL, R. – MACEK, P. – BACHTÍK, J. (edd.): Barokní architektura v Čechách, Praha 2015, ISBN 978-80-246-2736-6

2014

 • BIEGEL, R: Ústí nad Labem: Rozporuplný osud gotického města, in: Akeš Mudra – Michaela Ottová (eds.),  Trans montes : Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Praha 2014, s.255-269, ISBN 978-80-7308-537-7
 • BIEGEL, R.: Jean Baptiste Mathey and the 17th century european architecture, in: Czech and Slovak Journal of Humanities, roč, 4, č. 2, s. 76-92. ISSN 1805-3742
 • BIEGEL, R.: Mladá Boleslav, Kolín, Rakovník – monografická hesla jednotlivých staveb, in: Michal Kohout – Rostislav Švácha (eds.), Česká republika – moderní architektura / Čechy, s. 11-12, 21-23, 29-32, 42, 60-65, 83-92, 113-122, Praha 2014, ISBN 978-80-903826-0-2

2013

 • BIEGEL, R. – MACEK, P.: L’architecture au temps de Rodolphe II et la tradition architecturale tcheque du XVIe siecle, in: Monique Chatenet – Claudie Mignot (eds.), Le Génie du Lieu, La réception du langage classique en Europe (1540-1650). Sélection, interprétation, invention, Paris 2013, s. 113-124,  ISBN 10 : 2708409549
 • BIEGEL, R.: Bonifác Wolmut a dialog renesance s gotikou v české architektuře 16. století, in: Taťána Petrasová – Marie Klatovská (eds.), Tvary – formy – ideje, Praha 2013, s.17-29, ISBN 9788086890470

2012

 • BIEGEL, R.: Tak trochu smutná oslava - Gratulace k opomenutému výročí Pražské památkové rezervace, in: Dějiny a současnost 1/2012, s.30-33, ISSN 0418-5129
 • BIEGEL, R.: Kilián Ignác Dientzenhofer a architektura chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, in:  Michaela Ottová (ed.), Divotvůrkyně Přeštická: 300 let obrazu a poutí,  České Budějovice 2012, s. 161-170, ISBN 9788087082256
 • BIEGEL, R.: Mezi barokem a klasicismem, Proměny architektury v Čechách a v Evropě druhé poloviny 18. století, Praha 2012, ISBN 9788024621937

2011

 • BIEGEL, R., Le dialogue entre gothique et Renaissance en Bohême au XVIe siècle, in: Monique Chatenet – Krista De Jonge – Ethan Matt Kavaler – Norbert Nußbaum (eds.), Le Gothique de la Renaissance, Paris 2011, s. 89-101, ISBN 978-2-7084-0868-5
 • BIEGEL, R.: Dějiny umění a stavebně-historický průzkum, in: M. Bartlová – H. Látal (eds.), Tvarujete si sami?, Praha 2011, s.125-129
 • BIEGEL, R.: Současná architektura a „developerský pragmatismus“ v pražské architektuře 1990-2010, in: Zprávy památkové péče, roč. 71, č. 3/2011,  s.161-164 ISSN 1210-5538
 • BIEGEL, R. – ROYT, J.: Lidé si budou vypravovat o jejich moudrosti, in: Dějiny a současnost 3/2011, s. 7

2010

 • BIEGEL, R: Od Národního divadla k Nové scéně – plány, projekty a realizace z let 1918-1983, in: Biegel, R. – Sedláková, R., Nová scéna Národního divadla, Praha 2010, s. 5-88. ISBN 978-80-7258-346-1.
 • BIEGEL, R.: Architektura doby Karla Škréty – úvodní text a katalogová hesla XIII.1-XIII.6, XIII.8, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Karel Škréta 1610-1674, doba a dílo, katalog výstavy Národní galerie, Praha 2010 ISBN 978–80–7035–458–2
 • BIEGEL, R.: Architecture of the Śkréta's Time, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Karel Škréta 1610-1674, His Work and his Era, Praha 2010 ISBN 978-80-7035-459-9
 • BIEGEL, R.: Demoliční nákaza v Praze. K záměru demolice domu čp. 1601 na Václavském náměstí, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XL. (XI.), č. 2/2010, s. 4-7. ISSN 1213-4228.
 • BIEGEL, R.: Bubny (Vltavská), in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XL. (XI.), č. 3/2010, s. 10-18. ISSN 1213-4228.
 • BIEGEL, R.: Staré Holešovice, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XL. (XI.), č. 2/2010, s. 23-59. ISSN 1213-4228.

2009

 • BIEGEL, R., NOVOTNÝ, M.: Stavba budov Československého zemědělského musea a Technického musea československého na Letenské pláni v Praze, in: Průzkumy památek, roč. 16, č. 1/2009, s. 45-72, ISSN 1212-1487
 • BIEGEL, R.: Plošná demolice pod patronátem památkové péče, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXIX. (X.), č. 2/2009, s. 10-12. ISSN 1213-4228.
 • BIEGEL, R.: Novostavba u Milosrdných v hodiěn dvanácté, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXIX. (X.), č. 3/2009, s. 8-15 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R.: (Demolice) z pohledu historika umění, in: Fiala, V.: Od továrny k supermarketu, Klatovy 2009, s. 184-187. ISBN 978-80-254-6180-8//231.
 • BIEGEL, R.: Architektura mezi rakouskými a českými zeměmi - osm století vzájemného dialogu, in: Stehlík, M. – Karner, S., Česko. Rakousko. Rozděleni, odloučeni, spojeni, Schallaburg/Jihlava 2009, s. 348-353. ISBN 978-80-86382-27-2//534.
 • BIEGEL, R: Šumná (recenze novostavby kostela), in: Stavba, roč. 17. č. 1/2009, s. 23-24. ISSN 1210-9568.

2008

 • BIEGEL, R: Hledání „Edlen Einförmigkeit“: Barokní počátky (neo)klasicismu v Čechách, in: Umění LVI, 2008, č. 4, s.305-320 ISSN 0049 5123
 • BIEGEL, R: Malované stropy zámku v Mníšku pod Brdy a jejich význam v kontextu historie stavby, in: Památky středních Čech 2/2008, roč. 22, s.20-27 ISSN 0862-1586
 • BIEGEL, R: Letenské scenario, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVIII. (IX.), č. 2/2008, s. 9-10 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R: Galerie vybraných projektů na zástavbu Letenské pláně ve 20. století, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVIII. (IX.), č. 2/2008, s. 11-15 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R: Kam vedou lákavé tóny flétny, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVIII. (IX.), č. 2/2008, s. 28 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R: Praha objevila nové proluky, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVIII. (IX.), č. 3/2008, s. 4-5 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R: Masarykovo nádraží (prozatím) zrušit nelze, spolu s Kateřinou Bečkovou, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVIII. (IX.), č. 3/2008, s. 11-12 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R: Nádraží Praha – Bubny, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVIII. (IX.), č. 3/2008, s. 13-15 ISSN 1213-4228

2007

 • BIEGEL, R: Barokní přelud v zrcadle věčného klasicismu – diskuse o pojmu baroka ve francouzském dějepise umění, in: Umění LV, 2007, č. 2, s.108-119 ISSN 0049 5123
 • BIEGEL, R – ROUSCHMEYER, M.: Ochrana památek ve Francii (Richard Biegel - Madeleine Rouschmeyer), in: Zprávy památkové péče, roč. 67, č. 2/2007, s.141-146 ISSN 1210-5538
 • BIEGEL, R: Mrakodrapy v Holešovicích, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVII. (VIII.), č. 1/2007, s. 6-10 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R: O ministerské neúctě k architektuře – proměny domu U Hybernů, in: Dějiny a současnost, č.1/2007, s. 10 ISSN 0418-5129
 • BIEGEL, R: Disneylandizace a rizika roztržení (Státní hrady a zámky), in: A2 - kulturní týdeník, č.31/2007 ISSN 1801-4542

2006

 • BIEGEL, R: Konference na lodi, in: Stavba 5/2006, 16-17
 • BIEGEL, R: Nová soutěž na Les Halles, in: Ad Architektura 02/2006, s. 34-39 ISSN 1801-5255
 • BIEGEL, R: Památková péče v nucené správě, in: A2 - kulturní týdeník, č.17/2006, s.1, 16-17
 • BIEGEL, R: Malá Strana, Újezd – Nový hotel ve dvoře, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVI. (VII.), č. 3/2006, s. 9-11 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R: Dům u Hybernů divadlem, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVI. (VII.), č. 3/2006, s. 14-16 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R: Copa centrum ve spálené ulici, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVI. (VII.), č. 2/2006, s. 4-6 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R: Hotel Mandarin v dominikánském klášteře na Malé Straně, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVI. (VII.), č. 2/2006, s. 13-17 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R: Přerostlá stavba na Národní, in: A2 - kulturní týdeník, č.35/2006 ISSN 1801-4542
 • BIEGEL, R: Krok do národního pantheonu (Národní památkový ústav a jeho problémy), in: A2 - kulturní týdeník, č.49/2006 ISSN 1801-4542

Aktuality

Dle informace od vedení fakulty bylo po dohodě s rektorátem UK rozhodnuto, že všem...

31. březen 2020

Všechny knihovny FF UK včetně Knihovny Jana Palacha jsou od 11. 3. do odvolání uzavřeny, proto...

24. březen 2020