Filozofická Fakulta

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

ředitel ústavu

e-mail: richard.biegel@ff.cuni.cz

konzultační hodiny 2018/2019:  úterý   14.30 - 15.30

Vyučované předměty:

Profesní životopis

 • 2003 absolvování oboru Dějiny umění na UK FF v Praze
 • 2003-2008 interní doktorské studium na ÚDU FF UK v Praze
 • 2008 obhájení disertační práce –titul Ph.D. v oboru Dějiny výtvarného umění; titul PhDr.

Praxe

 • 1994-1997 archivář na Útvaru rozvoje hlavního města Prahy (dříve Útvar hlavního architekta).
 • 1999-2012 jednatel Klubu Za starou Prahu, od roku 2013 místopředseda Klubu
 • 1999-2006 odborný pracovník oddělení dokumentace Územního odborného pracoviště středních Čech Národního památkového ústavu
 • 2004 členství v českém národním komitétu ICOMOS, od 2006 členem exekutivního výboru
 • od roku 2006 pedagog Ústavu pro dějiny umění UK FF v Praze
 • 2006-2014 tajemník, od roku 2014 ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze

Zahraniční studijní a badatelské pobyty:

 • 2004/2005:Stipendijní dvousemestrální studijní pobyt na universitě Paris I, Panthéon-Sorbonne u prof. Daniela Rabreau a prof. Claude Mignota (zde zejména studium francouzské architektury XVII. a XVIII. století a dobových teoretických architektonických spisů) – uskutečněno v rámci programu Erasmus a díky účelovému doktorandskému stipendiu FF UK
 • 2006:Stipendijní semestrální studijní pobyt na Universität Wien u prof. Hellmuta Lorenze (zejména studium rakouské architektury XVIII. století a jejího středoevropského rámce) – uskutečněno v rámci programu Aktion (Ernst Mach Stipendium pro postgraduální badatele)
 • 2010: Badatelský semestrální pobyt v Římě, hl. konzultant prof. Claudia Conforti, Universita Tor Vergata (hlavním cílem studium římské architektury 17. a 18. století a její souvislosti s děním v Čechách a ve Střední Evropě)

Výstavy a další akce:

 • 2000: Spoluautorství výstavy 100 let Klubu Za starou Prahu (Praha, Městské museum) – oddíl současných problémů ochrany památek v Praze
 • 2001: Koncepce a scénář programu „Baroko – vášeň spoutaná mezi nebem a zemí“ v pražském Planetáriu
 • 2001: Spoluautorství výstavy Baroko na Kolínsku I. – Společnost a kultura v letech 1650 – 1730 (Regionální muzeum v Kolíně); spoluautorství katalogu (viz publikační činnost) 
 • 2002: Spoluautorství výstavy Klub Za starou Prahu – Cent et deux ans (Paříž, výstavní sál společnosti Paris Historique);  spoluautorství katalogu výstavy (viz publikační činnost)
 • 2006: Stálá expozice „Dějiny, architektura a umělecká výzdoba zámku Trója“ (Praha, zámek Trója, otevřeno v dubnu 2006)
 • 2009: Dolnorakouská zemská výstava v Telči – oddělení architektury (Telč, zámek, výstava probíhá od května do října 2009)
 • 2010 : Architektonická sekce výstavy  « Karel Škréta 1610-1674, život a dílo »  v Národní galerii v Praze
 • 2011: Nové ve starém: Současná architektura a historické město, odborný garant výstavy, Fragnerova galerie v Praze
 • 2012: Cesty časem – Spoluautorství interaktivní expozice o dějinách města v Třebíči

Recentní publikační činnost (2006-2015)

2015

 • BIEGEL, R. – MACEK, P. – BACHTÍK, J. (edd.): Barokní architektura v Čechách, Praha 2015, ISBN 978-80-246-2736-6

2014

 • BIEGEL, R: Ústí nad Labem: Rozporuplný osud gotického města, in: Akeš Mudra – Michaela Ottová (eds.),  Trans montes : Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Praha 2014, s.255-269, ISBN 978-80-7308-537-7
 • BIEGEL, R.: Jean Baptiste Mathey and the 17th century european architecture, in: Czech and Slovak Journal of Humanities, roč, 4, č. 2, s. 76-92. ISSN 1805-3742
 • BIEGEL, R.: Mladá Boleslav, Kolín, Rakovník – monografická hesla jednotlivých staveb, in: Michal Kohout – Rostislav Švácha (eds.), Česká republika – moderní architektura / Čechy, s. 11-12, 21-23, 29-32, 42, 60-65, 83-92, 113-122, Praha 2014, ISBN 978-80-903826-0-2

2013

 • BIEGEL, R. – MACEK, P.: L’architecture au temps de Rodolphe II et la tradition architecturale tcheque du XVIe siecle, in: Monique Chatenet – Claudie Mignot (eds.), Le Génie du Lieu, La réception du langage classique en Europe (1540-1650). Sélection, interprétation, invention, Paris 2013, s. 113-124,  ISBN 10 : 2708409549
 • BIEGEL, R.: Bonifác Wolmut a dialog renesance s gotikou v české architektuře 16. století, in: Taťána Petrasová – Marie Klatovská (eds.), Tvary – formy – ideje, Praha 2013, s.17-29, ISBN 9788086890470

2012

 • BIEGEL, R.: Tak trochu smutná oslava - Gratulace k opomenutému výročí Pražské památkové rezervace, in: Dějiny a současnost 1/2012, s.30-33, ISSN 0418-5129
 • BIEGEL, R.: Kilián Ignác Dientzenhofer a architektura chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, in:  Michaela Ottová (ed.), Divotvůrkyně Přeštická: 300 let obrazu a poutí,  České Budějovice 2012, s. 161-170, ISBN 9788087082256
 • BIEGEL, R.: Mezi barokem a klasicismem, Proměny architektury v Čechách a v Evropě druhé poloviny 18. století, Praha 2012, ISBN 9788024621937

2011

 • BIEGEL, R., Le dialogue entre gothique et Renaissance en Bohême au XVIe siècle, in: Monique Chatenet – Krista De Jonge – Ethan Matt Kavaler – Norbert Nußbaum (eds.), Le Gothique de la Renaissance, Paris 2011, s. 89-101, ISBN 978-2-7084-0868-5
 • BIEGEL, R.: Dějiny umění a stavebně-historický průzkum, in: M. Bartlová – H. Látal (eds.), Tvarujete si sami?, Praha 2011, s.125-129
 • BIEGEL, R.: Současná architektura a „developerský pragmatismus“ v pražské architektuře 1990-2010, in: Zprávy památkové péče, roč. 71, č. 3/2011,  s.161-164 ISSN 1210-5538
 • BIEGEL, R. – ROYT, J.: Lidé si budou vypravovat o jejich moudrosti, in: Dějiny a současnost 3/2011, s. 7

2010

 • BIEGEL, R: Od Národního divadla k Nové scéně – plány, projekty a realizace z let 1918-1983, in: Biegel, R. – Sedláková, R., Nová scéna Národního divadla, Praha 2010, s. 5-88. ISBN 978-80-7258-346-1.
 • BIEGEL, R.: Architektura doby Karla Škréty – úvodní text a katalogová hesla XIII.1-XIII.6, XIII.8, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Karel Škréta 1610-1674, doba a dílo, katalog výstavy Národní galerie, Praha 2010 ISBN 978–80–7035–458–2
 • BIEGEL, R.: Architecture of the Śkréta's Time, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Karel Škréta 1610-1674, His Work and his Era, Praha 2010 ISBN 978-80-7035-459-9
 • BIEGEL, R.: Demoliční nákaza v Praze. K záměru demolice domu čp. 1601 na Václavském náměstí, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XL. (XI.), č. 2/2010, s. 4-7. ISSN 1213-4228.
 • BIEGEL, R.: Bubny (Vltavská), in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XL. (XI.), č. 3/2010, s. 10-18. ISSN 1213-4228.
 • BIEGEL, R.: Staré Holešovice, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XL. (XI.), č. 2/2010, s. 23-59. ISSN 1213-4228.

2009

 • BIEGEL, R., NOVOTNÝ, M.: Stavba budov Československého zemědělského musea a Technického musea československého na Letenské pláni v Praze, in: Průzkumy památek, roč. 16, č. 1/2009, s. 45-72, ISSN 1212-1487
 • BIEGEL, R.: Plošná demolice pod patronátem památkové péče, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXIX. (X.), č. 2/2009, s. 10-12. ISSN 1213-4228.
 • BIEGEL, R.: Novostavba u Milosrdných v hodiěn dvanácté, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXIX. (X.), č. 3/2009, s. 8-15 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R.: (Demolice) z pohledu historika umění, in: Fiala, V.: Od továrny k supermarketu, Klatovy 2009, s. 184-187. ISBN 978-80-254-6180-8//231.
 • BIEGEL, R.: Architektura mezi rakouskými a českými zeměmi - osm století vzájemného dialogu, in: Stehlík, M. – Karner, S., Česko. Rakousko. Rozděleni, odloučeni, spojeni, Schallaburg/Jihlava 2009, s. 348-353. ISBN 978-80-86382-27-2//534.
 • BIEGEL, R: Šumná (recenze novostavby kostela), in: Stavba, roč. 17. č. 1/2009, s. 23-24. ISSN 1210-9568.

2008

 • BIEGEL, R: Hledání „Edlen Einförmigkeit“: Barokní počátky (neo)klasicismu v Čechách, in: Umění LVI, 2008, č. 4, s.305-320 ISSN 0049 5123
 • BIEGEL, R: Malované stropy zámku v Mníšku pod Brdy a jejich význam v kontextu historie stavby, in: Památky středních Čech 2/2008, roč. 22, s.20-27 ISSN 0862-1586
 • BIEGEL, R: Letenské scenario, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVIII. (IX.), č. 2/2008, s. 9-10 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R: Galerie vybraných projektů na zástavbu Letenské pláně ve 20. století, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVIII. (IX.), č. 2/2008, s. 11-15 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R: Kam vedou lákavé tóny flétny, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVIII. (IX.), č. 2/2008, s. 28 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R: Praha objevila nové proluky, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVIII. (IX.), č. 3/2008, s. 4-5 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R: Masarykovo nádraží (prozatím) zrušit nelze, spolu s Kateřinou Bečkovou, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVIII. (IX.), č. 3/2008, s. 11-12 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R: Nádraží Praha – Bubny, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVIII. (IX.), č. 3/2008, s. 13-15 ISSN 1213-4228

2007

 • BIEGEL, R: Barokní přelud v zrcadle věčného klasicismu – diskuse o pojmu baroka ve francouzském dějepise umění, in: Umění LV, 2007, č. 2, s.108-119 ISSN 0049 5123
 • BIEGEL, R – ROUSCHMEYER, M.: Ochrana památek ve Francii (Richard Biegel - Madeleine Rouschmeyer), in: Zprávy památkové péče, roč. 67, č. 2/2007, s.141-146 ISSN 1210-5538
 • BIEGEL, R: Mrakodrapy v Holešovicích, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVII. (VIII.), č. 1/2007, s. 6-10 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R: O ministerské neúctě k architektuře – proměny domu U Hybernů, in: Dějiny a současnost, č.1/2007, s. 10 ISSN 0418-5129
 • BIEGEL, R: Disneylandizace a rizika roztržení (Státní hrady a zámky), in: A2 - kulturní týdeník, č.31/2007 ISSN 1801-4542

2006

 • BIEGEL, R: Konference na lodi, in: Stavba 5/2006, 16-17
 • BIEGEL, R: Nová soutěž na Les Halles, in: Ad Architektura 02/2006, s. 34-39 ISSN 1801-5255
 • BIEGEL, R: Památková péče v nucené správě, in: A2 - kulturní týdeník, č.17/2006, s.1, 16-17
 • BIEGEL, R: Malá Strana, Újezd – Nový hotel ve dvoře, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVI. (VII.), č. 3/2006, s. 9-11 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R: Dům u Hybernů divadlem, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVI. (VII.), č. 3/2006, s. 14-16 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R: Copa centrum ve spálené ulici, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVI. (VII.), č. 2/2006, s. 4-6 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R: Hotel Mandarin v dominikánském klášteře na Malé Straně, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVI. (VII.), č. 2/2006, s. 13-17 ISSN 1213-4228
 • BIEGEL, R: Přerostlá stavba na Národní, in: A2 - kulturní týdeník, č.35/2006 ISSN 1801-4542
 • BIEGEL, R: Krok do národního pantheonu (Národní památkový ústav a jeho problémy), in: A2 - kulturní týdeník, č.49/2006 ISSN 1801-4542

Aktuality

Přednáška pí dr. Olgy Kotkové z cyklu Nizozemské malířství 15. a 16. století je v úterý 26. 3....

21. březen 2019

Pí dr. Anna Pravdová s omluvami ruší svou přednášku z cyklu Autor versus kurátor v úterý 26....

21. březen 2019

Vážené dámy, vážení pánové, omlouvám se, ale zřejmě jsem přispěla dříve uveřejněnou aktualitou o...

20. březen 2019

Doc. Marie Rakušanová se omlouvá, ale musí tento týden (čtvrtek 21. března) zrušit bez náhrady...

18. březen 2019

Pan dr. Macek připomíná, že úterní proseminář bude mít teď podvakráte p. prof. Royt (19. a 26. 3...

15. březen 2019

Přehled dějin evropského umění bude ve čtvrtek 14. března pokračovat přednáškou...

12. březen 2019

Pan doktor Macek oznamuje všem svou předpokládanou nepřítomnost a nedostupnost v průběhu dvou...

12. březen 2019