Filozofická Fakulta

PhDr. Jana H. Hlaváčková

konzultační hodiny 2019/2020: dle případné domluvy

Vyučované předměty

Přehled dějin českého umění
Přehled dějin evropského umění
Umění středověku (Bc.)
Umění středověku
(Mgr.)
Knižní a nástěnná malba vrcholného
středověku
Seminář umění středověku II

Profesní životopis

 • 1966 - prom. hist.
 • 1966-68 Památník národního písemnictví Praha, dokumentace a galerie
 • 1968-90 Národní galerie v Praze, sbírka starého umění
 • 1971 - PhDr.
 • 1990-95 Ústav dějin umění AVČR
 • 1995 - Ústav pro dějiny umění FFUK
 • 1990-93 Kurzy na Středoevropské universitě v Praze, Umění a filosofie
 • 1993 - Kursy a konsultace na CEU v Budapešti

 

Recentní publikační činnost (2006-2010)

 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Kdo vyučuje sv.Václava? Vyučování autoritou a vyučování moudrostí a citem. In: Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného. Beket Bukovinská a Lubomír Slavíček (eds.) Praha 2006, s. 107-112, ISBN 80-86890-05-8.
 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Katalog výstavy Umění restaurovat umění – digitální edice (ed. J. Fogaš, K. Svobodová), Uměleckoprůmyslové muzeum Brno 2006-2007, č. kat. 1: Řecká Bohorodička Hodegétria Breviář velmistra Lva, kat.č. 1.4.10, s. 107. Knížky šestery Tomáše ze Štítného, kat.č. 1.4.13, s. 111-115. Laus Mariae, kat. č. 1.4.9, s. 106-107. Liber viaticus Jana ze Středy, kat. 1.4.6, s. 102-105. Misál Jana ze Středy, kat. č. 1.4.5, s. 98-102. Misál probošta Mikuláše, kat. č. 1.4.11, s. 109. Orationale Arnesti, kat. 1.4.8, s. 106. In: A. Niedzielenko, V. Vlnas (eds.), Slezsko, perla v české koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. Národní galerie, Praha 2006. ISBN 80-7035-333-3 (CZ), ISBN 80-7035-336-8 (PL), ISBN 80-7035-355-X (něm.), ISBN 70-7035-334-1(angl.)
 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Idea dobrého panovníka ve výzdobě Karlštejna. In: Všetečková, Z. (ed.): Schodištní cykly velké věže Karlštejna, stav po restaurování.Sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v refektáři kláštera na Slovanech v Praze , Průzkum památek, příloha, 2006, s. 9-18. ISSN 1212-1487.
 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Mariánské hodinky české (Horae sancte Mariae), kat. č. 169. Antifonář z Vorau, kat.č. 62, s. 189. Misál Jana ze Středy, katz. č. č. 58, s. 185. Orationale Arnesti, kat. č. 59, s. 186. In: J. Fajt (ed. ú, Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437. Academia. Praha 2006. ISBN 80-200-1399-7.
 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Mistr Pavlových epištol. In: Galéria 2004-2005, Ročenka slovenskej národnej galérie, Bratislava 2006, s. 139-147, ISBN 80-8059-111-3.                                                                                    
 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Iluminace rukopisu Vita et officium sancti Elegii. In: Plátková, H. (ed.): Z Noyonu do Prahy. Kult sv. Eligia ve středověkých Čechách (De Noyon a Prague. Le Culte de Saint Éloi en Bohem,e medievale), Praha 2006, s. 87-104.
 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Fragmenty středověkých iluminovaných rukopisů, katalogová hesla pro Poklady Národní galerie v Praze, Praha 28, s. 1-4 totéž v anglickém vydání P.Bonaventura Bouše,in: Zdeněk Bonaventura Bouše, odkaz a vzpomínky (ed. J. Rückl), Praha 2009, s. 136-7
 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Lekcionář Arnolda Míšeňského (Osecký lekcionář), s.430 – 437,  Pasionál abatyše Kunhuty, s.475 – 486,  Františkánská bible (s Lenkou Panuškovou), s.533 – 540, in: Královský sňatek, Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310 (ed. Klára Benešovská), Praha 2010, ISBN 978-80-86990-55-2
 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Karlštejn.  Třebovle. Hesla v: Zuzana Všetečková, Středověká nástěnná malba ve středních Čechách,  2. rozšířené vydání, Praha 2011, s. 107 -133, 295 - 298
 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Knižní malba na lucemburském dvoře, v: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. (eds. František Šmahel, Lenka Bobková). Praha 2012, s.534 - 543, ISBN 978-80-7422-093-7
 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Středověké umění. Knižní malířství. Misály chrámu sv.Bartoloměje v Plzni. Plzeňské hudební rukopisy. Bible. Rukopisy mimoplzeňské provenience uložené v Plzni. Kapitola v: Dějiny Plzně I. Do roku 1788 (eds. Marie Malivánková Wasková, Jaroslav Douša). Plzeň 2014, s.345 – 356,
  ISBN 978-80-87911-02-2, 978-80-87911-01-3
 • Pasionál abatyše Kunhuty a rukopisy královny Elišky Rejčky. Kapitoly v: Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku (eds. Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka), Praha 2014, s.529- 533, ISBN 978-80-7422-276-4 (nakladatelství Lidové noviny), 978-80-7286-230-6 (Historický ústav AVČR)

Granty

 • Od r. 2013 účast na grantovém projektu Imago (SGA , řešitel K.Benešovská)

 

Konference

 • Vatikánský rukopis Pal.lat. 0 609 sepsaný a iluminovaný v Praze r. 1400.  Příspěvek na Mezinárodní konferenci Art  in Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before   Guttenberg, pořádané ÚDU AVČR v konferenčním centru AV ČR, listopad 2013 (v tisku)

 

Redakční rady

 • Do r. 2011 člen redakční rady časopisu Byzantinoslavica

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021