Filozofická Fakulta

PhDr. Jana H. Hlaváčková

E-mail:hana.hlavackova@ff.cuni.cz

Aktuální přednášky

Vyučované předměty

Přehled dějin českého umění
Přehled dějin evropského umění
Umění středověku (Bc.)
Umění středověku
(Mgr.)
Knižní a nástěnná malba vrcholného
středověku
Seminář umění středověku II

Konzultační hodiny 2018 - 2019

po dohodě e-mailem

Profesní životopis

 • 1966 - prom. hist.
 • 1966-68 Památník národního písemnictví Praha, dokumentace a galerie
 • 1968-90 Národní galerie v Praze, sbírka starého umění
 • 1971 - PhDr.
 • 1990-95 Ústav dějin umění AVČR
 • 1995 - Ústav pro dějiny umění FFUK
 • 1990-93 Kurzy na Středoevropské universitě v Praze, Umění a filosofie
 • 1993 - Kursy a konsultace na CEU v Budapešti

 

Recentní publikační činnost (2006-2010)

 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Kdo vyučuje sv.Václava? Vyučování autoritou a vyučování moudrostí a citem. In: Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného. Beket Bukovinská a Lubomír Slavíček (eds.) Praha 2006, s. 107-112, ISBN 80-86890-05-8.
 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Katalog výstavy Umění restaurovat umění – digitální edice (ed. J. Fogaš, K. Svobodová), Uměleckoprůmyslové muzeum Brno 2006-2007, č. kat. 1: Řecká Bohorodička Hodegétria Breviář velmistra Lva, kat.č. 1.4.10, s. 107. Knížky šestery Tomáše ze Štítného, kat.č. 1.4.13, s. 111-115. Laus Mariae, kat. č. 1.4.9, s. 106-107. Liber viaticus Jana ze Středy, kat. 1.4.6, s. 102-105. Misál Jana ze Středy, kat. č. 1.4.5, s. 98-102. Misál probošta Mikuláše, kat. č. 1.4.11, s. 109. Orationale Arnesti, kat. 1.4.8, s. 106. In: A. Niedzielenko, V. Vlnas (eds.), Slezsko, perla v české koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. Národní galerie, Praha 2006. ISBN 80-7035-333-3 (CZ), ISBN 80-7035-336-8 (PL), ISBN 80-7035-355-X (něm.), ISBN 70-7035-334-1(angl.)
 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Idea dobrého panovníka ve výzdobě Karlštejna. In: Všetečková, Z. (ed.): Schodištní cykly velké věže Karlštejna, stav po restaurování.Sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v refektáři kláštera na Slovanech v Praze , Průzkum památek, příloha, 2006, s. 9-18. ISSN 1212-1487.
 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Mariánské hodinky české (Horae sancte Mariae), kat. č. 169. Antifonář z Vorau, kat.č. 62, s. 189. Misál Jana ze Středy, katz. č. č. 58, s. 185. Orationale Arnesti, kat. č. 59, s. 186. In: J. Fajt (ed. ú, Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437. Academia. Praha 2006. ISBN 80-200-1399-7.
 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Mistr Pavlových epištol. In: Galéria 2004-2005, Ročenka slovenskej národnej galérie, Bratislava 2006, s. 139-147, ISBN 80-8059-111-3.                                                                                    
 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Iluminace rukopisu Vita et officium sancti Elegii. In: Plátková, H. (ed.): Z Noyonu do Prahy. Kult sv. Eligia ve středověkých Čechách (De Noyon a Prague. Le Culte de Saint Éloi en Bohem,e medievale), Praha 2006, s. 87-104.
 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Fragmenty středověkých iluminovaných rukopisů, katalogová hesla pro Poklady Národní galerie v Praze, Praha 28, s. 1-4 totéž v anglickém vydání P.Bonaventura Bouše,in: Zdeněk Bonaventura Bouše, odkaz a vzpomínky (ed. J. Rückl), Praha 2009, s. 136-7
 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Lekcionář Arnolda Míšeňského (Osecký lekcionář), s.430 – 437,  Pasionál abatyše Kunhuty, s.475 – 486,  Františkánská bible (s Lenkou Panuškovou), s.533 – 540, in: Královský sňatek, Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310 (ed. Klára Benešovská), Praha 2010, ISBN 978-80-86990-55-2
 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Karlštejn.  Třebovle. Hesla v: Zuzana Všetečková, Středověká nástěnná malba ve středních Čechách,  2. rozšířené vydání, Praha 2011, s. 107 -133, 295 - 298
 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Knižní malba na lucemburském dvoře, v: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. (eds. František Šmahel, Lenka Bobková). Praha 2012, s.534 - 543, ISBN 978-80-7422-093-7
 • HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Středověké umění. Knižní malířství. Misály chrámu sv.Bartoloměje v Plzni. Plzeňské hudební rukopisy. Bible. Rukopisy mimoplzeňské provenience uložené v Plzni. Kapitola v: Dějiny Plzně I. Do roku 1788 (eds. Marie Malivánková Wasková, Jaroslav Douša). Plzeň 2014, s.345 – 356,
  ISBN 978-80-87911-02-2, 978-80-87911-01-3
 • Pasionál abatyše Kunhuty a rukopisy královny Elišky Rejčky. Kapitoly v: Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku (eds. Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka), Praha 2014, s.529- 533, ISBN 978-80-7422-276-4 (nakladatelství Lidové noviny), 978-80-7286-230-6 (Historický ústav AVČR)

Granty

 • Od r. 2013 účast na grantovém projektu Imago (SGA , řešitel K.Benešovská)

 

Konference

 • Vatikánský rukopis Pal.lat. 0 609 sepsaný a iluminovaný v Praze r. 1400.  Příspěvek na Mezinárodní konferenci Art  in Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before   Guttenberg, pořádané ÚDU AVČR v konferenčním centru AV ČR, listopad 2013 (v tisku)

 

Redakční rady

 • Do r. 2011 člen redakční rady časopisu Byzantinoslavica

Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příštím týdnu nebudu konzultovat vůbec. V...

13. únor 2019

Je mi moc líto, ale sekretariát bude nedostupný též i ve čtvrtek a v pátek - respektive bude...

13. únor 2019

Pí doc. Ottová oznamuje, že její první přednáška z cyklu Pozdně gotický seconhand bude až 26....

13. únor 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vím, že si již několik dní můžete zapisovat nové...

12. únor 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předmět Základy filosofie pro studenty navazujícího...

11. únor 2019

Prof. Švácha oznamuje, že jeho první přednáška z cyklu Mies van der Rohe bude až 26....

21. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

omlouváme se, ale dočasně jste byli hromadně odhlášeni...

21. leden 2019

Pan dr. Macek oznamuje, že bude konzultovat i během zkouškového období (tedy od 14. ledna do 15...

09. leden 2019