Filozofická Fakulta

Přehled dějin českého umění

Vyučující

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
prof. PhDr. Lubomír Konečný
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Ing. Petr Macek, Ph.D.
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.
PhDr. Hana J. Hlaváčková
Doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Charakteristika

Ve dvou semestrech je podán základní přehled vývoje českého umění od velkomoravského období až do současnosti. Na výuce se podílejí specialisté na umění jednotlivých období z interních pedagogů Ústavu pro dějiny umění FF UK. Po každém  semestru absolvuje student písemný test, v němž je prověřena jeho znalost konkrétních uměleckých děl, jejich autorství, datace a slohového zařazení. Předmět uvádí studenta do základní problematiky dějin českého umění a představuje první, základní stupeň osvojení znalostí nutných k bakalářské zkoušce.

Přednášené okruhy: České románské sochařství, České románské malířstvi, Sochařství doby Přemyslovců, Knižní a nástěnná malba 13. a první poloviny 14 století, Malířství 14. století, Iluminované rukopisy doby Karla IV., Sochařství doby Lucemburků, Sochařství pozdní gotiky, Malířství 15. století, Architektura české renesance, Malířství a sochařství české renesance, Umění doby Rudolfa II., Barokní architektura v Čechách , České barokní malířství, Malířství  19. století, Sochařství 19. století, Architektura 19. století, České umění 1907-1945, České umění po roce 1945

Odkaz na sylaby k jednotlivým přednáškám

Aktualizovaný sylabus Secese a moderna

Literatura

Povinná

 • kol. aut., Dějiny českého umění výtvarného I/1, I/2, Od počátků až do konce středověku, Praha 1984
 • Homolka J., Janáček J., Krása J., Kuthan J., Umění doby posledních Přemyslovců, Roztoky 1982
 • Homolka J., Krása J., Mencl V., Pešina J., Petráň J., Pozdně gotické umění v Čechách
 • Kol aut,  Dějiny českého umění II/1, II/2, Praha 1989
 • Kol. aut., Sláva barokní Čechie I., II., Praha 2001
 • Neumann J., Český barok, Praha 1974
 • kol. aut., Dějiny českého výtvarného umění III/1,III/2, Praha 2001
 • kol.aut. Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938, IV/1, IV/2, Praha 1998
 • Švácha R. Od moderny k funkcionalismu, Praha 1985
 • kol. aut., Dějiny českého výtvarného umění 1939-1958, V, Praha 2005
 • kol. aut., Dějiny českého výtvarného umění 1858-2000, VI/1, VI/2, Praha 2007

Doporučená

 • Merhautová A., Raně středověká architektura v Čechách, Praha 1971
 • Líbal D., Gotická architektura v Čechách a na Moravě, Praha 1948
 • Mencl V., Česká architektura doby lucemburské, Praha 1948
 • Kutal A., České gotické sochařství, Praha 1962
 • Matějček A., Česká malba gotická, Deskové malířství, Praha 1938
 • Krása J., Rukopisy Václava IV., Praha 1971
 • Pešina J., Česká malba pozdní gotiky a renesance. Deskové malířství 1450-1550, Praha 1958
 • Šamánková E., Architektura české renesance, Praha 1961
 • Kol. aut., Rudolf II. a Praha, Praha – Londýn – Milán 1997
 • Franz H.G., Bauten und Baumeister der Barockzeit in Böhmen, Leipzig 1962
 • Blažíček O.J., Sochařství baroka v Čechách, Praha 1958
 • Seibt F. a kol., Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne. Propyläen Kunstgeschichte 1995
 • Ševčík J., Morganová P. Dušková D., České umění 1938-1989, programy, kritické texty, dokumenty, Praha 2001
 • Wittlich P., Ceská secese, Praha 1982, 1985
 • Lamač M., Osma a Skupina výtvarných umělců,I.,II., Praha 1988, 1992

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021