Filozofická Fakulta

Umění středověku

Vyučující

prof. PhDr. Ing. Jan Royt

Doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Ing. Petr Macek, Ph.D.

Otázky k souborné bakalářské zkoušce ze středověku

 

České země

1. Románská knižní a nástěnná malba

2. Románská architektura v Čechách a na Moravě

3. Románské sochařství v Čechách a na Moravě

4. Počátky gotické architektury v Čechách a na Moravě

5. Sochařství 1/2 14. století v českých zemích a Mistr Michelské madony

6. Malířství 1/2 14. století v českých zemích a Mistr Vyšebrodského oltáře

7. Katedrála sv. Víta ve14. století – architektura, sochařství, malířství

8. Vrcholně gotická architektura v Čechách a na Moravě

9. Petr Parléř

10. Řezbářství 3/4 14. stol v českých zemích

11. Mistr Theodorik a dvorský styl Karla IV.

12. Malířství poslední třetiny 14. století a Mistr Třeboňského oltáře

13. Krásný sloh

14. Umění doby husitské

15. B. Ried a architektura za vlády Jagellonců v českých zemích

16. Sochařství za vlády Jagellonců v českých zemích

17. Malířství za vlády Jagellonců v českých zemích

Evropa

1. Raně křesťanská architektura

2. Raně křesťanské malířství a sochařství

3. Karolinské a ottonské umění

4. Románská architektura ve Francii, v Itálii a v Německu

5. Románské malířství a sochařství

6. Gotická cisterciácká architektura ve Francii a v Evropě

7. Počátky gotické katedrální architektury ve Francii

8. Architektura klasických francouzských katedrál

9. Poklasické období ve francouzské katedrální architektuře

10. Gotická architektura v Německu

11. Katedrální sochařství ve Francii

12. Gotické malířství (nástěnné, deskové, knižní) ve Francii (13. – 15. stol.)

13. Gotické malířství a sochařství v německých zemích

14. Giotto a florentská malba 13. a 14. století

15. Sienská malba 13. a 14. století

16. Nicola Pisano a italské sochařství 13.–14. století

17. Gotická architektura v Itálii

18. Claus Sluter a internacionální gotika ve Francii

19. Bratři Van Eyckové a nizozemský malba 15. stol.

20. Malířství, sochařství a grafika 15. století v německých zemích (K. Witz, H.
Multscher, J. Kaschauer, Mistr ES, M. Schongauer ad.)

21. Albrecht Dürer a norimberské malířství

22. Lucas Cranach st.

23. Tzv. Podunajská škola ve střední Evropě

24. Nicolas Gerhaert z Leydenu a pozdně gotické sochařství v německých zemích

Literatura

Povinná

 • Chadraba R., Krása J. a kol., Dějiny českého umění výtvarného I/1, I/2, Od počátků až do konce středověku, Praha 1984
 • Merhautová A., Raně středověká architektura v Čechách, Praha 1971
 • Líbal D., Gotická architektura v Čechách a na Moravě, Praha 1948
 • Mencl V., Česká architektura doby lucemburské, Praha 1948
 • Kutal A., České umění gotické, Praha 1972
 • Homolka J., Janáček J., Krása J., Kuthan J., Umění doby posledních Přemyslovců, Roztoky 1982
 • Poche E. a kol., Praha středověká, Praha 1983
 • Kutal A., České gotické sochařství, Praha 1962
 • Krása J., České iluminované rukopisy 13-16. století. Praha 1990
 • Matějček A., Česká malba gotická, Deskové malířství 1350-1450, Praha 1938
 • Fajt J. (ed.), Karel IV. - Císař z boží milosti, Praha 2006 (též anglicky a německy)
 • Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV. Praha 1997 (též anglicky)
 • Homolka J. – Krása J. – Mencl V. – Pešina J.. – Petráň J., Pozdně gotické umění v Čechách 1471-1526, Praha 1984
 • Royt, J., Středověké malířství v Čechách, Praha 2003 (též anglicky a německy)
 • Bartlová M., Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400-1460. Praha 2001
 • Fillitz H. a kol, Das Mittealter I., Berlin 1969
 • Simson, O. a kol Das Mittealter I., Berlin 1972
 • Toman R. a kol, Gotika – Architektura, sochařství, malířství, Praha 2000
 • Huyghe R. a kol., Umění středověku, Praha 1969
 • Bialosticki J. a kol., Spätmittelalter und beginende Neuzeit, Berlin 1972P

Doporučená

 • Eberlein J. K., Grundlagen der mittelalterlichen Kunst. Eine Quellenkunde, berlin 1996
 • Dvořáková V., Krása J., Merhautová A., Stejskal K., Gothic Mural Painting in Bohemia and Moravia, London-New York 1964
 • Kutal A., České umění gotické, Praha 1972
 • Krása J., Rukopisy Václava IV., Praha 1971
 • Kol. aut., Die Parler und der Schöne Stil 1350-1400, I.,II.,III., Köln a.R. 1978
 • Pešina J. (ed.), České umění gotické 1350-1420, Praha 1970
 • Pešina J., Česká malba pozdní gotiky a renesance. Deskové malířství 1450-1550, Praha 1958
 • Pešina J.,a kol., Gotická nástěnná malba v zemích českých 1300-1350, Praha 1958
 • Castelfranchi Vegas, L, Die Baukunst im Mittelalter, Solothurn/Düsseldorf 1995
 • Poeschke J., Die Skulptur des Mittelalters in Italien, München 2000
 • Geschichte der Bildenden Kunst in Österreich. G. Brucher (hrsg), Gotik. München-London-New York 2000
 • Kunst in Deutschland, Gotik, (hrsg. Bruno Klein), Prestel  2007
 • Kol. aut., Europas Mitte um 1000, Stuttgart 2000
 • Kol. aut, Lexikon des Mittelalters I-IX, Stuttgart/Weimar 1999

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021