Filozofická Fakulta

Umění středověku

Vyučující

prof. PhDr. Ing. Jan Royt

Doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Ing. Petr Macek, Ph.D.

Otázky k souborné bakalářské zkoušce ze středověku

 

České země

1. Románská knižní a nástěnná malba

2. Románská architektura v Čechách a na Moravě

3. Románské sochařství v Čechách a na Moravě

4. Počátky gotické architektury v Čechách a na Moravě

5. Sochařství 1/2 14. století v českých zemích a Mistr Michelské madony

6. Malířství 1/2 14. století v českých zemích a Mistr Vyšebrodského oltáře

7. Katedrála sv. Víta ve14. století – architektura, sochařství, malířství

8. Vrcholně gotická architektura v Čechách a na Moravě

9. Petr Parléř

10. Řezbářství 3/4 14. stol v českých zemích

11. Mistr Theodorik a dvorský styl Karla IV.

12. Malířství poslední třetiny 14. století a Mistr Třeboňského oltáře

13. Krásný sloh

14. Umění doby husitské

15. B. Ried a architektura za vlády Jagellonců v českých zemích

16. Sochařství za vlády Jagellonců v českých zemích

17. Malířství za vlády Jagellonců v českých zemích

Evropa

1. Raně křesťanská architektura

2. Raně křesťanské malířství a sochařství

3. Karolinské a ottonské umění

4. Románská architektura ve Francii, v Itálii a v Německu

5. Románské malířství a sochařství

6. Gotická cisterciácká architektura ve Francii a v Evropě

7. Počátky gotické katedrální architektury ve Francii

8. Architektura klasických francouzských katedrál

9. Poklasické období ve francouzské katedrální architektuře

10. Gotická architektura v Německu

11. Katedrální sochařství ve Francii

12. Gotické malířství (nástěnné, deskové, knižní) ve Francii (13. – 15. stol.)

13. Gotické malířství a sochařství v německých zemích

14. Giotto a florentská malba 13. a 14. století

15. Sienská malba 13. a 14. století

16. Nicola Pisano a italské sochařství 13.–14. století

17. Gotická architektura v Itálii

18. Claus Sluter a internacionální gotika ve Francii

19. Bratři Van Eyckové a nizozemský malba 15. stol.

20. Malířství, sochařství a grafika 15. století v německých zemích (K. Witz, H.
Multscher, J. Kaschauer, Mistr ES, M. Schongauer ad.)

21. Albrecht Dürer a norimberské malířství

22. Lucas Cranach st.

23. Tzv. Podunajská škola ve střední Evropě

24. Nicolas Gerhaert z Leydenu a pozdně gotické sochařství v německých zemích

Literatura

Povinná

 • Chadraba R., Krása J. a kol., Dějiny českého umění výtvarného I/1, I/2, Od počátků až do konce středověku, Praha 1984
 • Merhautová A., Raně středověká architektura v Čechách, Praha 1971
 • Líbal D., Gotická architektura v Čechách a na Moravě, Praha 1948
 • Mencl V., Česká architektura doby lucemburské, Praha 1948
 • Kutal A., České umění gotické, Praha 1972
 • Homolka J., Janáček J., Krása J., Kuthan J., Umění doby posledních Přemyslovců, Roztoky 1982
 • Poche E. a kol., Praha středověká, Praha 1983
 • Kutal A., České gotické sochařství, Praha 1962
 • Krása J., České iluminované rukopisy 13-16. století. Praha 1990
 • Matějček A., Česká malba gotická, Deskové malířství 1350-1450, Praha 1938
 • Fajt J. (ed.), Karel IV. - Císař z boží milosti, Praha 2006 (též anglicky a německy)
 • Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV. Praha 1997 (též anglicky)
 • Homolka J. – Krása J. – Mencl V. – Pešina J.. – Petráň J., Pozdně gotické umění v Čechách 1471-1526, Praha 1984
 • Royt, J., Středověké malířství v Čechách, Praha 2003 (též anglicky a německy)
 • Bartlová M., Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400-1460. Praha 2001
 • Fillitz H. a kol, Das Mittealter I., Berlin 1969
 • Simson, O. a kol Das Mittealter I., Berlin 1972
 • Toman R. a kol, Gotika – Architektura, sochařství, malířství, Praha 2000
 • Huyghe R. a kol., Umění středověku, Praha 1969
 • Bialosticki J. a kol., Spätmittelalter und beginende Neuzeit, Berlin 1972P

Doporučená

 • Eberlein J. K., Grundlagen der mittelalterlichen Kunst. Eine Quellenkunde, berlin 1996
 • Dvořáková V., Krása J., Merhautová A., Stejskal K., Gothic Mural Painting in Bohemia and Moravia, London-New York 1964
 • Kutal A., České umění gotické, Praha 1972
 • Krása J., Rukopisy Václava IV., Praha 1971
 • Kol. aut., Die Parler und der Schöne Stil 1350-1400, I.,II.,III., Köln a.R. 1978
 • Pešina J. (ed.), České umění gotické 1350-1420, Praha 1970
 • Pešina J., Česká malba pozdní gotiky a renesance. Deskové malířství 1450-1550, Praha 1958
 • Pešina J.,a kol., Gotická nástěnná malba v zemích českých 1300-1350, Praha 1958
 • Castelfranchi Vegas, L, Die Baukunst im Mittelalter, Solothurn/Düsseldorf 1995
 • Poeschke J., Die Skulptur des Mittelalters in Italien, München 2000
 • Geschichte der Bildenden Kunst in Österreich. G. Brucher (hrsg), Gotik. München-London-New York 2000
 • Kunst in Deutschland, Gotik, (hrsg. Bruno Klein), Prestel  2007
 • Kol. aut., Europas Mitte um 1000, Stuttgart 2000
 • Kol. aut, Lexikon des Mittelalters I-IX, Stuttgart/Weimar 1999

Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příštím týdnu nebudu konzultovat vůbec. V...

13. únor 2019

Je mi moc líto, ale sekretariát bude nedostupný též i ve čtvrtek a v pátek - respektive bude...

13. únor 2019

Pí doc. Ottová oznamuje, že její první přednáška z cyklu Pozdně gotický seconhand bude až 26....

13. únor 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vím, že si již několik dní můžete zapisovat nové...

12. únor 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předmět Základy filosofie pro studenty navazujícího...

11. únor 2019

Prof. Švácha oznamuje, že jeho první přednáška z cyklu Mies van der Rohe bude až 26....

21. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

omlouváme se, ale dočasně jste byli hromadně odhlášeni...

21. leden 2019

Pan dr. Macek oznamuje, že bude konzultovat i během zkouškového období (tedy od 14. ledna do 15...

09. leden 2019