Filozofická Fakulta

Latina pro historiky umění

Vyučující

PhDr. Alena Bočková, Ph.D.

Charakteristika

Kurz navazuje na Latinu II a je určen studentům se znalostí latinského lexikálního minima, větší části morfologie a základů latinské syntaxe. Kurz je zaměřen na rozšíření základního lexika, dokončení morfologického přehledu, prohloubení znalostí latinské syntaxe, četbu a analýzu odborných i uměleckých textů středověkého i raně novověkého původu, zejm. na latinské prameny z oblasti kulturní historie, výklad a interpretace textů, rozšíření odborné slovní zásoby o středověké a novověké varianty, středověkou a církevní latinu, běžně užívané latinské zkratky.
Kurz směřuje k získání praktických znalostí a dovedností pro studium pramenů potřebných v další badatelské práci, zaměřuje se na texty vycházející z potřeb oboru dějiny umění (nápisy, archivní záznamy, umělecké texty apod.). Kurz je zároveň intenzivní přípravou ke zkoušce.

Předmětem zkoušky je ověření požadované úrovně jazykových znalostí a dovedností, předpokládá se úroveň absolventa kurzu pro středně pokročilé (Latina III/ FOJK). Cílovou řečovou dovedností je čtení s porozuměním. Uživatel se dokáže orientovat v jednodušším autentickém latinském textu tematicky zaměřeném na kulturní historii, porozumí sdělení, pozná základní gramatické konstrukce a je schopen pracovat s latinsko-českým slovníkem. Zvládá věcně, gramaticky a stylisticky adekvátní překlad daného textu z latiny do češtiny.

Zkouška je písemná (cca 90 min.): Neznámý text se slovníkem, orientace v textu a porozumění sdělení, překlad určité části zadaného textu, gramatické úkoly. Viz autokorektivní testy Repetitio IV, V v učebnici Ad fontes - Cursus Latinus

Literautra

Základní učebnice

  • Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes – Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2004
  • Bejlovec a kol.: Latina pro vysoké školy. Praha, SPN 1993

Mluvnice a slovníky

  • Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. Brno, MC nakl. 1991
  • Souhrn latinské gramatiky (tabulky)
  • Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000

Doplňkové učebnice a pomůcky

  • Kuťáková, E., Mouchová, B., Slabochová, D.: Linguae Latinae studeamus. Praha, EWA 1998
  • Špaňár, J., Kettner, E.: Latina pro gymnázia. Praha, SPN a Scientia 1993
  • Blažek, F.: Latinská cvičebnice (s klíčem). Plzeň, Veset 1992

Aktuality

The first meeting of the seminar will take place on Friday 23, at 10:50, in classroom no....

22. únor 2018

Pan prof. Konečný bude mít svou první přednášku z cyklu Historiografie a metodologie dějin umění...

20. únor 2018

Prosím, věnujte pozornost tomu, že u některých pedagogů došlo - a u některých možná ještě dojde...

16. únor 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letním semestru se konzultační hodiny K. Adamcové...

15. únor 2018

Dnešní konzultační hodiny pí dr. Adamcové a p. dr. Biegela se ruší!

12. únor 2018

Vážení a milí studenti,

stále ještě nejsem fit. Přednášku z "Úvodu do dějin umění" v...

16. prosinec 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017