Filozofická Fakulta

Restaurování uměleckých děl

Vyučující

doc. PhDr. Michela Ottová, Ph.D.

Charakteristika

Předmět se zabývá teorií restaurování a konzervování uměleckých děl a jejím vztahem k dějinám umění. Současné technologické přístupy v konzervátorské a restaurátorské praxi umožňují hlubší provázání s prací historika umění. Seminář předkládá přehled teorií a dějin technologického vzniku uměleckého díla po jednotlivých uměleckých druzích a technikách.

Dalším úkolem předmětu je představit rejstřík současných metod (destruktivních a především nedestruktivních) používaných při průzkumu uměleckého díla, které mohou být využity v komplexním přístupu historika umění k uměleckému dílu. Po absolvování předmětu by měl být student teoreticky připraven k výběru kombinací různých průzkumových metod uměleckého díla, které povedou k co nejúplnějším poznání materiální a technologické stránky vzniku díla i jeho následných proměn v čase.

Literatura

 • BRANDI Cesare: Teorie restaurování. Kutná Hora 2000
 • ĎUROVIČ Michal: Restaurování a konzervování archiválií a knih, Praha 2002
 • HAMSÍK Mojmír: Technika české malby po Třeboňském mistru. Epitaf Jana z Jeřeně, deska z Dubečka, in: Umění 24, 1976, 436-444
 • HAMSÍK Mojmír: Die Technik der böhmischen Madonnenbilder um 1350?1360, in: Umění, 26, 1978, 529-533
 • HAMSÍK Mojmír / TOMEK Jindřich: Malířská technika Mistra Theodorika, in: Umění 32, 1984, 377-387
 • HLOBIL Ivo: Vincenc Kramář a výtvarná teorie restaurování, in: V. LAHODA / O. UHROVÁ (ed.): Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi, Praha 2000
 • HLOBIL Ivo: Samostatná teorie památkové péče-neuralgický bod dějin umění, in: M. BARTLOVÁ (ed.): Dějiny umění v české společnosti: Otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění, Praha 2004, 242-247
 • HLOBIL Ivo: K výtvarnému aspektu československé restaurátorské školy, in: Zborník OSPS OP Rožňava II, 1982, 119-132
 • HOMOLKA Jaromír et al.: Věra Frömlová. Restaurátorské dílo (kat. výst.), Praha 1980
 • HŘEBÍČKOVÁ Barbora: Recepty starých mistrů, aneb malířské postupy středověku. Brno 2006
 • LOSOS Ludvík: Pozlacování a polychromie, Praha 2005
 • KESNER Ladislav et al.: Restaurátorský ateliér Národní galerie v Praze (kat. výst.), Praha 1985
 • KOTRBA Heřman: Třísky z dílny řezbáře. Praha 1982
 • KUBIČKA Roman / ZELINGER Jiří: Výkladový slovník malířství, grafiky a restaurátorství, Praha 2004
 • NEJEDLÝ V.: Reflexe názorů na restaurování uměleckých památek v odborné literatuře v období 50.?70. let 20. století, in: Památky a příroda 12, 1987, 513-521
 • O problémech ochrany užitého umění a uměleckého řemesla, Praha 1971
 • Péče o architektonické dědictví. Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební a umělecké památky. Praha 2008
 • PEŠINA Jaroslav: Bohuslav Slánský. Výstava restaurátorských prací 1930-1970 (kat. výst.), Praha 1971
 • SLÁNSKÝ B. et al.: Výstava tří obrazů (kat. výst.), Praha 1946
 • SLÁNKÝ Bohuslav: Techniky malby I/II, Praha 1953-1956.
 • SUCHOMEL M.: Záchrana kamenných soch, Praha 1988?1990
 • ŠTULC J. / SUCHOMEL M. / MAXOVÁ I.: Péče o kamenné sochařské a stavební památky, Praha 1998
 • VOLAVKA Vojtěch: Jak vzniká socha. Praha 1956
 • Volavka Vojtěch: O soše. Úvod do historické technologie a teorie sochařství, Praha 1959
 • NIKITIN, M.: MELNIKOVA, E. – Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi.

Internetové zdroje

Aktuality

Upozorňujeme tímto všechny studenty, kteří se chystají na státnice v září, že je třeba včas...

06. červen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v případě, že jste přihlášeni k přijímacím zkouškám do...

04. červen 2018

Vážení studenti bakalářského studia,

opětovně dochází k situaci, že se v naprosto v...

28. květen 2018

Vážení a milí,

v letním zkouškovém období se začátek mých úterních konzultačních hodin...

21. květen 2018

Připomínáme všem studentům, kteří plánují ukončit studium státnicemi v září, že datum, do...

18. květen 2018

Pí doc. Rakušanová oznamuje, že ve zkouškovém období (21. 5. - 30. 6. 2018) bude poskytovat...

18. květen 2018

Pí doc. Marie Klimešová oznamuje, že bude až do odvolání poskytovat konzultační hodiny pouze po...

26. duben 2018

PhDr. Richard Biegel bude od dnešního dne (tj. 26. února) až do konce letního semestru...

26. únor 2018