Filozofická Fakulta

Restaurování uměleckých děl

Vyučující

doc. PhDr. Michela Ottová, Ph.D.

Charakteristika

Předmět se zabývá teorií restaurování a konzervování uměleckých děl a jejím vztahem k dějinám umění. Současné technologické přístupy v konzervátorské a restaurátorské praxi umožňují hlubší provázání s prací historika umění. Seminář předkládá přehled teorií a dějin technologického vzniku uměleckého díla po jednotlivých uměleckých druzích a technikách.

Dalším úkolem předmětu je představit rejstřík současných metod (destruktivních a především nedestruktivních) používaných při průzkumu uměleckého díla, které mohou být využity v komplexním přístupu historika umění k uměleckému dílu. Po absolvování předmětu by měl být student teoreticky připraven k výběru kombinací různých průzkumových metod uměleckého díla, které povedou k co nejúplnějším poznání materiální a technologické stránky vzniku díla i jeho následných proměn v čase.

Literatura

 • BRANDI Cesare: Teorie restaurování. Kutná Hora 2000
 • ĎUROVIČ Michal: Restaurování a konzervování archiválií a knih, Praha 2002
 • HAMSÍK Mojmír: Technika české malby po Třeboňském mistru. Epitaf Jana z Jeřeně, deska z Dubečka, in: Umění 24, 1976, 436-444
 • HAMSÍK Mojmír: Die Technik der böhmischen Madonnenbilder um 1350?1360, in: Umění, 26, 1978, 529-533
 • HAMSÍK Mojmír / TOMEK Jindřich: Malířská technika Mistra Theodorika, in: Umění 32, 1984, 377-387
 • HLOBIL Ivo: Vincenc Kramář a výtvarná teorie restaurování, in: V. LAHODA / O. UHROVÁ (ed.): Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi, Praha 2000
 • HLOBIL Ivo: Samostatná teorie památkové péče-neuralgický bod dějin umění, in: M. BARTLOVÁ (ed.): Dějiny umění v české společnosti: Otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění, Praha 2004, 242-247
 • HLOBIL Ivo: K výtvarnému aspektu československé restaurátorské školy, in: Zborník OSPS OP Rožňava II, 1982, 119-132
 • HOMOLKA Jaromír et al.: Věra Frömlová. Restaurátorské dílo (kat. výst.), Praha 1980
 • HŘEBÍČKOVÁ Barbora: Recepty starých mistrů, aneb malířské postupy středověku. Brno 2006
 • LOSOS Ludvík: Pozlacování a polychromie, Praha 2005
 • KESNER Ladislav et al.: Restaurátorský ateliér Národní galerie v Praze (kat. výst.), Praha 1985
 • KOTRBA Heřman: Třísky z dílny řezbáře. Praha 1982
 • KUBIČKA Roman / ZELINGER Jiří: Výkladový slovník malířství, grafiky a restaurátorství, Praha 2004
 • NEJEDLÝ V.: Reflexe názorů na restaurování uměleckých památek v odborné literatuře v období 50.?70. let 20. století, in: Památky a příroda 12, 1987, 513-521
 • O problémech ochrany užitého umění a uměleckého řemesla, Praha 1971
 • Péče o architektonické dědictví. Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební a umělecké památky. Praha 2008
 • PEŠINA Jaroslav: Bohuslav Slánský. Výstava restaurátorských prací 1930-1970 (kat. výst.), Praha 1971
 • SLÁNSKÝ B. et al.: Výstava tří obrazů (kat. výst.), Praha 1946
 • SLÁNKÝ Bohuslav: Techniky malby I/II, Praha 1953-1956.
 • SUCHOMEL M.: Záchrana kamenných soch, Praha 1988?1990
 • ŠTULC J. / SUCHOMEL M. / MAXOVÁ I.: Péče o kamenné sochařské a stavební památky, Praha 1998
 • VOLAVKA Vojtěch: Jak vzniká socha. Praha 1956
 • Volavka Vojtěch: O soše. Úvod do historické technologie a teorie sochařství, Praha 1959
 • NIKITIN, M.: MELNIKOVA, E. – Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi.

Internetové zdroje

Aktuality

Dle informace od vedení fakulty bylo po dohodě s rektorátem UK rozhodnuto, že všem...

31. březen 2020

Všechny knihovny FF UK včetně Knihovny Jana Palacha jsou od 11. 3. do odvolání uzavřeny, proto...

24. březen 2020