Filozofická Fakulta

Seminář umění středověku I

Karel IV. a jeho umělecký mecenát v Praze

Vyučující

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Charakteristika

Seminář zaměří svou pozornost s ohledem na blížící se výročí narození Karla IV (1316) na umění doby Lucemburské. Především na Prahu - jako umělecké centrum této doby. Program semináře bude kombinovat "klasické" čtení referátů nejen v učebně, ale též in sitú před uměleckými díly. Do programu semináře budou zařazeny následující exkurze:

 1. Matka a syn (výstava Konírna Pražského hradu)
 2. Ad Gloriam Dei (výstava SGVU v LItoměřicích k výročí 130 let Diecézního muzea v Litoměřicích) - vystavena jsou klíčová sochařská díla 3. čtvrtiny 14. století - Madona z Bečova, Madona ze Zahražan, Madona ze Slatiny
 3. návštěva spodního triforia katedrály sv. Víta
 4. návštěva kaple sv. Kříže na Karlštejně

Program - témata k výběru:


Nové Město Pražské

Idea: UK chce uspořádat v prostorách Karolina výstavu věnovanou ideové koncepci Nového Města pražského. Student, který si může vybrat ke zpracování (prameny, literatura, stavební vývoj, výzdoba ) příslušný objekt ) jeden či více objektů. Jsou plánovány exkurze do níže uvedených objektů

 • Vyšehrad – kapitulní kostel sv. Petra a Pavla
 • Klášter v Emauzích
 • Kostel sv. Karla Velikého a Panny Marie na Karlově
 • Kostel sv. Apolináře
 • Kostel sv. Kateřiny
 • Kostel Panny Marie Pokorné
 • Kostel sv. Štěpána
 • Kostel sv. Jindřicha
 • Kostel Panny Marie Sněžné
 • Kaple Božího Těla
 • Brány a opevnění Nového Města  pražského


Monografické studie konkrétních děl či témat:

 • Madona klosterneuburská a Mistr Michelské Madony
 • Madona mostecká (kolem 1350) - monografie
 • Madona z Bečova a otázka parléřovského řezbářství
 • Votivní deska Jana Očka z Vlašimi, 1371
 • Monstrance sedlecká  - monografie
 • Madona Aracoeli  - monografie
 • Madona vyšehradská  - monografie
 • Madona svatovítská - problematika datování
 • Pasionál Abatyše Kunhuty (s ohledem na jeho vystavení)
 • Madona kladská a vlastní sochy Petra Parléře
 • Sochařská výzdoba Staroměstské mostecké věže


Středověká desková a nástěnná malba v pražských chrámech a domech doby Karlovy

 • Katedrála sv. Víta
 • Kostel sv. Tomáše
 • Kostel sv. Vavřince
 • Emauzy
 • Kostel sv. Jiljí
 • Transfery z pražských domů v Muzeu hlavního města Prahy
 • Narodní galerie v Praze - Madony Aracoeli, Ukřižování z Emauz


Umělecké řemeslo doby Karlovy v Praze

 • Svatovítský poklad

Literatura

Povinná

 • Chadraba R., Krása J. a kol., Dějiny českého umění výtvarného I/1, I/2, Od počátků až do konce středověku, Praha 1984
 • Merhautová A., Raně středověká architektura v Čechách, Praha 1971
 • Líbal D., Gotická architektura v Čechách a na Moravě, Praha 1948
 • Mencl V., Česká architektura doby lucemburské, Praha 1948
 • Kutal A., České umění gotické, Praha 1972
 • Homolka J., Janáček J., Krása J., Kuthan J., Umění doby posledních Přemyslovců, Roztoky 1982
 • Poche E. a kol., Praha středověká, Praha 1983
 • Kutal A., České gotické sochařství, Praha 1962
 • Krása J., České iluminované rukopisy 13-16. století. Praha 1990
 • Matějček A., Česká malba gotická, Deskové malířství 1350-1450, Praha 1938
 • Fajt J. (ed.), Karel IV. - Císař z boží milosti, Praha 2006 (též anglicky a německy)
 • Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV. Praha 1997 (též anglicky)
 • Homolka J. – Krása J. – Mencl V. – Pešina J.. – Petráň J., Pozdně gotické umění v Čechách 1471-1526, Praha 1984
 • Royt, J., Středověké malířství v Čechách, Praha 2003 (též anglicky a německy)
 • Bartlová M., Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400-1460. Praha 2001
 • Fillitz H. a kol, Das Mittealter I., Berlin 1969
 • Simson, O. a kol Das Mittealter I., Berlin 1972
 • Toman R. a kol, Gotika – Architektura, sochařství, malířství, Praha 2000
 • Huyghe R. a kol., Umění středověku, Praha 1969
 • Bialosticki J. a kol., Spätmittelalter und beginende Neuzeit, Berlin 1972P 

Doporučená

 • Eberlein J. K., Grundlagen der mittelalterlichen Kunst. Eine Quellenkunde, berlin 1996
 • Dvořáková V., Krása J., Merhautová A., Stejskal K., Gothic Mural Painting in Bohemia and Moravia, London-New York 1964
 • Kutal A., České umění gotické, Praha 1972
 • Krása J., Rukopisy Václava IV., Praha 1971
 • Kol. aut., Die Parler und der Schöne Stil 1350-1400, I.,II.,III., Köln a.R. 1978
 • Pešina J. (ed.), České umění gotické 1350-1420, Praha 1970
 • Pešina J., Česká malba pozdní gotiky a renesance. Deskové malířství 1450-1550, Praha 1958
 • Pešina J.,a kol., Gotická nástěnná malba v zemích českých 1300-1350, Praha 1958
PřílohaVelikost
Program semináře středověkého umění I.21.76 KB

Aktuality

se koná ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 10h20 v místnosti 415c. Účast pro všechny studenty je povinná...

25. září 2017

se koná v pondělí 2.10.2017 od 10h v místnosti 415c (Celetná 20). Účast pro všechny studenty...

25. září 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017

P. dr. Macek sděluje, že poslední možnost, kdy s ním lze konzultovat, bude v pátek 15. 9. 2017...

14. září 2017

P. dr. Macek oznamuje, že i přes probíhající rekonstrukci topení v sekretariátu a kabinetech...

05. září 2017

Pí dr. Kateřina Adamcová bude v září 2017 konzultovat v těchto termínech:

...
04. září 2017