Filozofická Fakulta

Seminář umění mezi gotikou a renesancí

Sochařství, malířství, architektura  15.–16. století a jejich kontexty

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., Ing. Petr Macek, Ph.D.

Seminář bude věnován aktuálním otázkám studia všech uměleckých druhů v kontextech jejich umístění (sakrální a profánní prostor), funkce (oltářní nástavec, kultické dílo, dekorace apod.) a objednavatelských strategií. Pozornost bude věnována zejména problematice 15. století, včetně krásného slohu (návaznost na loňský rok) a kulturně historickému kontextu vybraných artefaktů z 15. a 16. století s důrazem na konfesní hlediska.

Aktivity semináře:

- komentované exkurze po současných výstavách středověkého a raně novověkého umění (Mýtus Ulrich Creutz - SGVU v Litoměřicích, V oplatce jsi všecek tajně - Západočeská galerie v Plzni,  Očím na odiv - Národní galerie v Praze, Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500, Bratislava SNG)

- cvičení z formální analýzy a datování uměleckých děl – tzv. execierung - bude oproti loňskému roku časově posíleno (na žádost studentů !!!)

-  reading group - společné čtení a recenze klíčových článků, knih a výstavních katalogů:

Daniela Rywiková - Speculum mortis. Obraz Smrti v českém malířství pozdního středověku, Ostrava 2016; Ondřej Jakubec: Kde jest, ó smrti, osten tvůj?. Renesanční epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku, Lidové noviny 2016; Aleš Mudra: V oplatce jsi všecek tajně. Eucharistie v náboženské a vizuální kultuře českých zemí do roku 1620, Praha 2017; František Záruba, Hradní kaple I-III, Praha 2014-2016; Jaromír Homolka, Gotika na Slovensku, Bratislava 1972, (kolektiv autorů) Pozdně gotické umění v Čechách (1478-1526), Praha 1978 (druhé vydání 1984) Richard Němec, Architektura - vláda - země: Rezidence Karla IV. v Praze a zemích Koruny české, Praha, Scriptorium 2014

- studentské prezentace referátů věnovaných buď monografickému studiu konkrétních uměleckých děl nebo jiným speciálním otázkám po kontextu uměleckých děl ve středověku a raném novověku (architektonický, ikonograficko-ikonologický, objednavatelský, funkční, technologický, liturgický, kultovní, kulturněhistorický kontext apod.) - pokračování z loňského roku...

 

Návrhy témat referátů - monografické studie uměleckých děl

Socha Sv. Václava – Petr Parléř, tzv. Mistr Osvald a katedrála jako kolébka krásného slohu (?)

Madona z minoritského kláštera v Českém Krumlově a nedochovaná socha Assumpty na půlměsíci v katedrále sv. Víta v Praze

Relikviářové busty z Arcibiskupského paláce a umění v Praze ve 2. desetiletí 15. stol.

Ambraský vzorník

Roudnická madona a její typologické varianty

Martyrologium z Gerony, Mandevillovy cesty a „frankovlámská“ knižní malba doby Václava IV.

Krásný sloh  v architektuře?

Rajhradský oltář a malířství doby husitské

Architektura po husitských válkách (přelom, či návaznost)

Prašná brána

Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Most, děkanský kostel

Švihov, hrad

Blatná, hrad/zámek

Jihočeská pozdní gotika (přehled a charakteristika regionu)

Pozdní gotika - Morava a Čechy (podobnosti i odlišnosti)

České pozdněgotické křídlové oltáře a jejich konfesijní kontext

Mistr IP

Mistr Litoměřického oltáře

Majster Pavol z Levoče

Majster z Okoličného

Majster MS

Chomutov, portál weitmilovského zámku

Počátky renesanční architektury v Čechách

Počátky renesanční architektury na Moravě

Renesanční radnice v Litoměřicích

Renesanční měšťanské domy v Litoměřicích

Renesanční oltáře ve východních Čechách (Hradec Králové, Chrudim, Čáslav, Nový Bydžov)

Tuchoraz - kaple

Křivoklát - hradní kaple a její vybavení

Švihov a Rábí - hradní kaple rodu Švihovských z Rýzmberka a jejich vybavení

Katedrála sv. Víta za vlády Jagellonců

 

 

 

 

Aktuality

Vzhledem k množícím se dotazům sděluji, že pí doc. Klimešová se odvolává na již rozeslaný...

23. listopad 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přednáška "Antické umění" dne 1. 12. odpadá z důvodu...

21. listopad 2017

Přednáška Marie Rakušanové se 20.11. nekoná, místo ní se dne 24...

16. listopad 2017

Tento týden se přednáška K. Adamcové nekoná ve čtvrtek od 17:30 do 19:05 v učebně C415, ale je...

15. listopad 2017

(Moc se omlouvám, musím do živého vysílání rozhlasu.. Středočeská sekce SČA se tak bude moci...

13. listopad 2017

Seminář italské renesance a přednáška z cyklu Vybrané kapitoly z umění mezi manýrismem a barokem...

07. listopad 2017

Dnešní konzultace prof. Romana Prahla odpadají z důvodu jeho jiných povinností. ...

07. listopad 2017

Prof. Royt oznamuje, že z důvodu zahraniční cesty je nucen zrušit úterní přednášku (7. 11., v 10...

31. říjen 2017