Filozofická Fakulta

Seminář umění mezi gotikou a renesancí

Sochařství, malířství, architektura  15.–16. století a jejich kontexty

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., Ing. Petr Macek, Ph.D.

Seminář bude věnován aktuálním otázkám studia všech uměleckých druhů v kontextech jejich umístění (sakrální a profánní prostor), funkce (oltářní nástavec, kultické dílo, dekorace apod.) a objednavatelských strategií. Pozornost bude věnována zejména problematice 15. století, včetně krásného slohu (návaznost na loňský rok) a kulturně historickému kontextu vybraných artefaktů z 15. a 16. století s důrazem na konfesní hlediska.

Aktivity semináře:

- komentované exkurze po současných výstavách středověkého a raně novověkého umění (Mýtus Ulrich Creutz - SGVU v Litoměřicích, V oplatce jsi všecek tajně - Západočeská galerie v Plzni,  Očím na odiv - Národní galerie v Praze, Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500, Bratislava SNG)

- cvičení z formální analýzy a datování uměleckých děl – tzv. execierung - bude oproti loňskému roku časově posíleno (na žádost studentů !!!)

-  reading group - společné čtení a recenze klíčových článků, knih a výstavních katalogů:

Daniela Rywiková - Speculum mortis. Obraz Smrti v českém malířství pozdního středověku, Ostrava 2016; Ondřej Jakubec: Kde jest, ó smrti, osten tvůj?. Renesanční epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku, Lidové noviny 2016; Aleš Mudra: V oplatce jsi všecek tajně. Eucharistie v náboženské a vizuální kultuře českých zemí do roku 1620, Praha 2017; František Záruba, Hradní kaple I-III, Praha 2014-2016; Jaromír Homolka, Gotika na Slovensku, Bratislava 1972, (kolektiv autorů) Pozdně gotické umění v Čechách (1478-1526), Praha 1978 (druhé vydání 1984) Richard Němec, Architektura - vláda - země: Rezidence Karla IV. v Praze a zemích Koruny české, Praha, Scriptorium 2014

- studentské prezentace referátů věnovaných buď monografickému studiu konkrétních uměleckých děl nebo jiným speciálním otázkám po kontextu uměleckých děl ve středověku a raném novověku (architektonický, ikonograficko-ikonologický, objednavatelský, funkční, technologický, liturgický, kultovní, kulturněhistorický kontext apod.) - pokračování z loňského roku...

 

Návrhy témat referátů - monografické studie uměleckých děl

Socha Sv. Václava – Petr Parléř, tzv. Mistr Osvald a katedrála jako kolébka krásného slohu (?)

Madona z minoritského kláštera v Českém Krumlově a nedochovaná socha Assumpty na půlměsíci v katedrále sv. Víta v Praze

Relikviářové busty z Arcibiskupského paláce a umění v Praze ve 2. desetiletí 15. stol.

Ambraský vzorník

Roudnická madona a její typologické varianty

Martyrologium z Gerony, Mandevillovy cesty a „frankovlámská“ knižní malba doby Václava IV.

Krásný sloh  v architektuře?

Rajhradský oltář a malířství doby husitské

Architektura po husitských válkách (přelom, či návaznost)

Prašná brána

Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Most, děkanský kostel

Švihov, hrad

Blatná, hrad/zámek

Jihočeská pozdní gotika (přehled a charakteristika regionu)

Pozdní gotika - Morava a Čechy (podobnosti i odlišnosti)

České pozdněgotické křídlové oltáře a jejich konfesijní kontext

Mistr IP

Mistr Litoměřického oltáře

Majster Pavol z Levoče

Majster z Okoličného

Majster MS

Chomutov, portál weitmilovského zámku

Počátky renesanční architektury v Čechách

Počátky renesanční architektury na Moravě

Renesanční radnice v Litoměřicích

Renesanční měšťanské domy v Litoměřicích

Renesanční oltáře ve východních Čechách (Hradec Králové, Chrudim, Čáslav, Nový Bydžov)

Tuchoraz - kaple

Křivoklát - hradní kaple a její vybavení

Švihov a Rábí - hradní kaple rodu Švihovských z Rýzmberka a jejich vybavení

Katedrála sv. Víta za vlády Jagellonců

 

 

 

 

Aktuality

Upozorňujeme tímto všechny studenty, kteří se chystají na státnice v září, že je třeba včas...

06. červen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v případě, že jste přihlášeni k přijímacím zkouškám do...

04. červen 2018

Vážení studenti bakalářského studia,

opětovně dochází k situaci, že se v naprosto v...

28. květen 2018

Vážení a milí,

v letním zkouškovém období se začátek mých úterních konzultačních hodin...

21. květen 2018

Připomínáme všem studentům, kteří plánují ukončit studium státnicemi v září, že datum, do...

18. květen 2018

Pí doc. Rakušanová oznamuje, že ve zkouškovém období (21. 5. - 30. 6. 2018) bude poskytovat...

18. květen 2018

Pí doc. Marie Klimešová oznamuje, že bude až do odvolání poskytovat konzultační hodiny pouze po...

26. duben 2018

PhDr. Richard Biegel bude od dnešního dne (tj. 26. února) až do konce letního semestru...

26. únor 2018