Filozofická Fakulta

Seminář umění mezi gotikou a renesancí

Sochařství, malířství, architektura 13. a 16. století a jejich kontexty

Vyučující

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

ing. Petr Macek, Ph.D.  

PhDr. Jan Klípa, PhD 


Seminář bude věnován aktuálním otázkám studia všech uměleckých druhů v kontextech jejich umístění (sakrální a profánní prostor), funkce (oltářní nástavec, kultické dílo, dekorace apod.) a objednavatelských strategií. Pozornost bude věnována zejména ohlasům klasické a poklasické gotiky v českých zemích (13. století a první polovina stol. 14.) a též závěru středověku a období tzv. české a saské renesance. Nabídka témat k referátům není uzavřena, záleží na dohodě s pedagogy.

Aktivity semináře:

- komentované exkurze po sbírkách Národní galerie ( Anežský klášter, sbírka grafiky a kresby, Schwarzenberský palác)

- cvičení z formální analýzy a datování uměleckých děl – tzv. execierung

- exkurze zaměřené na lokality dle výběru referátů

- exkurze zaměřené na nově objevené lokality s románským uměním (Stará Boleslav, Plasy)

- reading group - společné čtení a recenze článků, knih a výstavních katalogů

- studentské prezentace referátů věnovaných buď monografickému studiu konkrétních uměleckých děl nebo jiným speciálním otázkám po kontextu uměleckých děl ve středověku a raném novověku (architektonický, ikonograficko-ikonologický, objednavatelský, funkční, technologický, liturgický, kultovní, kulturněhistorický kontext apod.) - pokračování z loňského roku...

Návrhy témat referátů - monografické studie uměleckých děl

13. a 1. polovina 14. století

Anežský klášter

Zvíkovsko-písecká huť

Bezděz

Komenda sv. Kateřiny v Chomutově

Kouřim

Trůnící madony 13. století

Madona z Rouchovan

Madona ze Strakonic

Cisterciácký klášter v Sedlci u Kutné hory

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě

Farní kostel sv. Bartoloměje v Kolíně n. Labem (loď)

Nejstarší české madony (Starobrněnská, Mostecká, případně Zbraslav, Veveří)

Tzv. Predela roudnická a kulturní mecenát Jana IV. z Dražic

Knižní malba ve svatojiřském skriptoriu (13. stol. + Pasionál ab. Kunhuty)

Zlatnictví ze svatojiřského pokladu (Strahovské plenáře, Relikviář sv. Jiří, sv. Ludmily, herma sv. Ludmily)

Ostatkový kříž Přemysla Otakara II. z Řezna


16. století

Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Most, děkanský kostel Panny Marie

Švihov, hrad

Jihočeská pozdní gotika (přehled a charakteristika regionu)

Pozdní gotika - Morava a Čechy (podobnosti i odlišnosti)

České pozdněgotické křídlové oltáře a jejich konfesijní kontext

Mistr Litoměřického oltáře

Chomutov, portál weitmilovského zámku

Renesanční radnice v Litoměřicích

Renesanční oltáře ve východních Čechách (Hradec Králové, Chrudim, Čáslav, Nový Bydžov)

Umělecký mecenát saské šlechty v severozápadních Čechách (páni z Bünau, Salhauesenu, Schlickové)

Mistr Slavětínského oltáře

Zámecké kaple 16. století

 

 

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021