Filozofická Fakulta

Seminář umění první poloviny 20. století

Anotace semináře

Marie Rakušanová – Lucia Kvočáková 

Český a slovenský modernismus a idea „čechoslovakismu“

 

Akademický rok 2017-18, dvousemestrální, ZS-LS

Podmínky absolvování: aktivní účast na seminářích, činnost v pracovních skupinách, které budou vypracovávat jednak vlastní referáty, jednak se budou účastnit diskusí s ostatními pracovními skupinami, založených na společném čtení vybraných textů. Klasifikovaná část semináře bude vycházet z kvality připraveného skupinového referátu i z intenzity podílu na dalších diskusích.

 

Seminář se zaměří na zkoumání vztahů mezi "českou" a "slovenskou" výtvarnou modernou v období před (1900-1918) a po vzniku první Československé republiky (1918-1938). Bude sledovat budování modernistických identit v Čechách a na Slovensku ve vztahu k ideji čechoslovakismu - politického konstruktu, který měl ideově podpořit spojení územních celků, které historicky a kulturně neměly velkou souvislost. Kromě metodologického hlediska se budeme v semináři zabývat jednotlivými fenomény otevírajícími nový pohled na umění tohoto období, jako jsou jednotlivé projevy „československé“ a „slovenskočeské“ autentické vzájemnosti (zejména před vznikem první republiky) i naopak propagandisticky účelové projekty spolupráce. Pozornost bude věnována rozdílnosti rétoriky modernistické umělecké kritiky namířené „dovnitř“ Československa i „ven“ za jeho hranice. Zkoumáno ale bude i ideologií „čechoslovakismu“ limitované a ovlivňované postavení menšinových umělců v obou zemích, nebo například genderové otázky. Srovnání "české" a "slovenské" výtvarné moderny odhalí společné vztahy a souvislosti, ale také poukáže na existenci dvojího vnímání společné historie a zcela odlišného chápání ideje „čechoslovakismu“, kdy pro české prostředí po celé sledované období zůstal pojem„československý“ synonymem pro slovo „český“, pro slovenské umělecké kruhy si naopak zachoval význam „jiný“.

 

Základní literatura:

Ján ABELOVSKÝ/Katarína BAJCUROVÁ: Výtvarná moderna Slovenska: maliarstvo a sochárstvo 1890 – 1949, Bratislava 1997

Architektúra Slovenska v 20. storočí, Bratislava 2002

Katarína BAJCUROVÁ: Slovenský obraz (anti - obraz). 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení (katalóg výstavy), Bratislava 2008Miroslav HROCH:Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Praha 2009

Ján BAKOŠ: Český dejepis umenia a Slovensko. In: Umění XXXIV, 1986, 211 – 228.

János BALÁSZ: A Hungarian Gipsy Artist, Budapest 1977.

Milena BARTLOVÁ/Jindřich VYBÍRAL a kol.: Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. Praha 2015

Milena BARTLOVÁ a kol.: Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity, Praha 2017

Dagmar BLÜMLOVÁ a kol.: Čas optimizmu a ctižádostivých nadějí. Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918 - 1929), České Budějovice 2009

Dejiny slovenského výtvarného umenia. 20. storočie. Bratislava 2000

Marta FILIPOVÁ: The Construction od National Identity in the Historiogrphy of Czech Art (disertační práce) (academia.edu)

František Foltýn: Košice – Brno – Paříž, Brno 2007

Ladislav FOLTÝN: Slovenská architektura a česká avantgarda, Bratislava 1993

Ivan GERÁT: Tschechoslowakische Staatssymbolik und slowakische Nationalmythen im Werk von Ľudovít Fulla. In: Arnold BARTETZKY/Marina DMITRIEVA/Stefan TROEBST (eds.): Neue Staaten – neue Bilder? Visuelle Kultur im Dienst staatlicher Selbstdarstellung in Zentral- und Osteuropa seit 1918, Köln 2005, 75 – 86.

Vendula HNÍDKOVÁ: Národní styl. Kultura a politika, Praha 2013

Aurel HRABUŠICKÝ (ed.): Slovenský mýtus. Bratislava 2006

Aurel HRABUŠICKÝ: Nové Slovensko. (Ťažký) zrod moderného životného štýlu 1918 – 1949 (katalóg výstavy), Bratislava 2011

Lada HUBATOVÁ-VACKOVÁ: Art of the people and art for the people. In: Centropa, 3, 2014, 247 – 259.

Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia. I. časť medzinárodného projektu 2010 – 2013. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice 2010

Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Košice 2013

Košická moderna a jej presahy (katalóg výstavy), Košice 2013

Vojtěch LAHODA: „Salát“ modernosti Václava Nebeského a Emil Filla. Jak psát o československém moderním umění? In: Marie RAKUŠANOVÁ (uspořádala): Wittlichovi. Sborník žáku k 80. narozeninám Petra Wittlicha, Praha 2012, 68 – 78.

Ľubomír LIPTÁK: Slovensko v 20. storočí, Bratislava 2011

Ľubomír LONGAUER: Martin Benka: prvý dizajnér slovenského národného mýtu, Bratislava 2008

Ľubomír LONGAUER: Vplyv českej avantgardy na Slovensku. In: Ľubomír LONGAUER: Užitková grafika na Slovensku po roku 1918, Bratislava 2013, 16 – 24.

Martina PACHMANOVÁ: Z Prahy až do Buenos Aires: „ženské umění“ a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa, Praha 2014

Jan RYCHLÍK: Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914 – 1920, Praha 2012

Roman YACIV: Modely moderny v ukrajinskom výtvarnom umení dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia: Celoeurópske súvislosti. In: Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia. I. časť medzinárodného projektu 2010 – 2013. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice 2010, 36 – 41

 

Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příštím týdnu nebudu konzultovat vůbec. V...

13. únor 2019

Je mi moc líto, ale sekretariát bude nedostupný též i ve čtvrtek a v pátek - respektive bude...

13. únor 2019

Pí doc. Ottová oznamuje, že její první přednáška z cyklu Pozdně gotický seconhand bude až 26....

13. únor 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vím, že si již několik dní můžete zapisovat nové...

12. únor 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předmět Základy filosofie pro studenty navazujícího...

11. únor 2019

Prof. Švácha oznamuje, že jeho první přednáška z cyklu Mies van der Rohe bude až 26....

21. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

omlouváme se, ale dočasně jste byli hromadně odhlášeni...

21. leden 2019

Pan dr. Macek oznamuje, že bude konzultovat i během zkouškového období (tedy od 14. ledna do 15...

09. leden 2019