Filozofická Fakulta

Seminář umění 20. století I

ZS/LS 2016-2017 St 10:50-12:20

 

Vyučující: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. (konzultační hodiny Čt 9:20-10:50)

 

Umělci z Čech a Evropa (1900-1914)

 

Nejdiskutovanějším metodologickým trendem současných dějin umění je globální přístup, který umožňuje dříve kanonizované fenomény kulturních hegemonií kriticky přehodnocovat a zasazovat do nových, širších geografických a sociálních kontextů. Letošní seminář bude prověřovat efektivnost metod „global art history“ v případě zkoumání české, potažmo středoevropské moderny a rané avantgardy v evropských souvislostech. V úvodu semináře se budeme věnovat metodologickým problémům a limitům „globálních dějin umění“. Společně budeme rozebírat texty historiků umění, kteří se v posledních dvaceti letech nově zamýšleli nad problémem vztahu centra a periferie, zkoumali vytváření sítí uměleckých vztahů napříč evropskými hlavními městy umění i okrajovými a přehlíženými oblastmi. Budeme sledovat diskuse o kanonických fenoménech modernismu i o jejich marginalizovaných lokálních variantách. Tematizována bude také problematika panslavismu a regionalismu, vnímaná tradičně v jednoznačné opozici vůči modernismu.

Shrneme metodologické alternativy řešení těchto problémů, navrhované osobnostmi typu Jamese Elkinse, Evy Forgacs, Piotra Piotrowského, Hanse Beltinga, Petra Wittlicha nebo Vojtěcha Lahody.

Diskuse nad metodologickými otázkami bude následovaná jednotlivými případovými studiemi. Témata seminářů budou volena nejen s ohledem na mapování vztahů české moderny v letech 1900-1914 k významným uměleckým centrům, ale budou volena také za účelem zviditelnění kontaktů umělců z Čech k tvůrcům ze Slovenska, Polska, Maďarska a dalších středoevropských zemí. Cílem semináře je podnítit nový způsob uvažování o pozici českého moderního umění v evropském kontextu.

 

 

Podmínky absolvování semináře: Aktivní podíl na diskusích, přednesení jednoho referátu, odevzdání seminární práce na zadané téma (rozsah 15 normostran, poznámkový aparát, obrazová příloha)

 

Program semináře:

5.10. Představení koncepce semináře, rozdělení referátů

14.10. 13:00-14:30 (náhrada semináře 12.10. v učebně) Stálá expozice – České moderní umění, Zahraniční umění, Národní galerie, Veletržní palác

19.10. 11:00-12:15  Výstava Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj, Národní galerie, palác Kinských

26.10.  Metodologické zakotvení problému - Dobová diskuse v Čechách

Miloš JIRÁNEK: O českém malířství moderním a jiné práce. Praha 1962, 1-24; F. X. ŠALDA: Problém národnosti v umění. Volné směry 8, 1904, 3-11; Bohumil KUBIŠTA: Výstava Josefa Mánesa. In: Bohumil KUBIŠTA: Předpoklady slohu. Praha 1947, 65-66; Josef ČAPEK: Bázeň před Evropou. Přetištěno in: Jiří PADRTA: Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Teorie, kritika polemika, Praha 1992, 134-135; S. K. NEMANN: Otevřená okna. Přetištěno in: Jiří PADRTA: Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Teorie, kritika polemika, Praha 1992, 138-140; Václav NEBESKÝ: L’Art moderne tchècoslovaque. Paris 1937 (stránky výběrově).

Metodologické zakotvení problému - Česká perspektiva – retrospektivní hodnocení

Miroslav LAMAČ: Česká malířská avantgarda 1907-1917. Ve světových souvislostech. Výtvarné umění 15, 1964, č. 9, 267-283; Petr WITTLICH: České umění a evropská integrace. Přetištěno in: Petr WITTLICH: Horizonty umění. Praha 2010, 9-19; Tematické číslo „Centrum a periferie“, Výtvarné umění 1992, č. 5-6, 99-102 (Wittlich, Čiháková, Crockett); Vojtěch LAHODA: Framing the Difficulties. Czech nad Central European Modern and Contemporary Art. Praesens 2002, Nr. 1, s. 13 – 32.

 

2.11.  Metodologické zakotvení problému - Revizionistická středoevropská perspektiva

Piotr PIOTROWSKI: Rámování střední Evropy. Umělec 4, 1999, 45-46.; Piotr PIOTROWSKI: Central Europe in the Face of Unification. In: Artmargins, 28.1.2003, vyhledáno 24.9.2015. http://www.artmargins.com/index.php/archive/263-central-europe-in-the-face-of-unification; Piotr PIOTROWSKI: On the Spatial Turn, or Horizontal Art History, Umění 56, 2008, 378-383; Ján BAKOŠ: Región, periféria a umeleckohistorický vývoj. Přetištěno in: Jiří ŠEVČÍK (ed.): České umění 1980-2010. Praha 2011, 271-279; Mária ORIŠKOVÁ: Dvojhlasné dejiny umenia. Bratislava 2002; Eva FORGACS: Art History's One Blind Spot in East-Central Europe: Terminology, Umění 64, 2016, č. 1, 19-28; Andrzej TUROWSKI: The phenomenon of blurring. In: Timothy O. BENSON: Central European Avant Gardes: Exchange and Transformation, 1910–1930, Los Angeles County Museum of Art. Cambridge 2002, 362–373.

Metodologické zakotvení problému - Revizionismus a „Global Art History“ – (sebe)reflexe někdejších hegemonií

Hans BELTING: Evropa: Západ a Východ v rozštěpení dějin umění. In: Hans BELTING, Konec dějin umění. Praha 2000, 63-71; James ELKINS: “S. A. Mansbach, Modern Art in Eastern Europe: From the Baltic to the Balkans, ca. 1890-1939 (Cambridge: Cambridge University Press, 1998)”, The Art Bulletin 82, 2000, 781-785; Elizabeth CLEGG: Introduction. In: Elizabeth CLEGG: Art, design, and architecture in Central Europe, 1890-1920. New Haven 2006, 1-8; James ELKINS: Ako je možné písať o svetovom umení? Ars 2003, č. 2, 75-89; Susan WALLER and Karen L. CARTER: Introduction. Strangers in Paradise: Foreign Artists and Communities in Modern Paris, 1870-1914. In: Karen L. CARTER and Susan WALLER (edd.): Foreign Artists and Communities in Modern Paris, 1870-1914. Farnham 2015, 1-24.

 

9.11. Panslavismus, pangermanismus a regionalismus

Elizabeth CLEGG: Pan-Slavism and Pan-Germanism in Moravia and Bohemia. In: Elizabeth CLEGG: Art, design, and architecture in Central Europe, 1890-1920. New Haven 2006, 157-160; Elizabeth CLEGG: Regionalism in Brno and Beyond: Úprka, Jurkovič, Jaroněk and ‚Moravian Slovakia‘. In: Elizabeth CLEGG: Art, design, and architecture in Central Europe, 1890-1920. New Haven 2006, 110-114; Lenka BYDŽOVSKÁ – Karel SRP: Alfons Mucha. Slovanská epopej. Galerie hlavního města Prahy, Praha 2011; Dana DORICOVÁ: Emil Pacovský a Grupa uhorsko-slovenských maliarov, kat. výst., Považská galéria umenia, Žilina 1993; Šárka HRIBOVÁ: Výtvarník Emil Pacovský jako organizátor a vydavatel, diplomová práce, Ped.F UK, Praha 2009, s. 12-15.

SVU Mánes a „otevírání oken do Evropy“ (Spolupráce nejen s centry)

Karolína FABELOVÁ: Camille Mauclair a české moderní umění. In: Kateřina BLÁHOVÁ (ed.): Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha 2002, 404-412; Karolína FABELOVÁ: Julius Meier-Graefe und seine Mitarbeit mit dem Verein Mánes und der Zeitschrift Volné směry. Umění 58, 2010, č. 5-6, 454-464; Roman PRAHL: Hagenbund a Mánes: mezi Vídní a Prahou. Umění 45, 1997, č. 5, 445-460; Karolína FABELOVÁ: La recherche de la modernité à travers les rapports entre William Ritter (1867-1955) et Miloš Jiránek (1875-1911). In: Aleš MUDRA: Inspirations françaises. Praha 2006, 101-114; Catherine SERVANT: Miloš Jiránek, český malíř na Detvě (1904-1906). In: Detva. Zborník príspevkov z konferencie. Tradície, premeny a súčasnosť. (Od rurálneho k urbánnemu?). Detva 2006, 75-86; Tomáš WINTER: Detva, Zbojníci. In: Tomáš WINTER: Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu 1875-1911, Cheb 2012, 71-90.

 

16.11. Významné zahraniční výstavy SVU Mánes a jejich konsekvence - August Rodin

Marie HALÍŘOVÁ (ed.): Pocta Rodinovi. Galerie hlavního města Prahy, Praha 1992; Helena KORBELOVÁ: Rodinova pražská výstava a jeho návštěva v Praze. In: Documenta Pragensia II, Praha 1981, 106-124; Cathleen M. GIUSTINO: Rodin in Prague, 1902: Modernism and Varieties of Czechness. In: Jiří POKORNÝ (ed.): Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století. Praha 2007, 385-394; Petr WITTLICH: Rodin v Praze. In: Petr WITTLICH - Sandra BABOROVSKÁ (edd.): Neklidná figura. Exprese v českém sochařství 1880-1914, Praha 2016, 120-122; Martin KRUMMHOLZ: Mařatka Mauderovi. Příspěvek ke studiu česko-francouzských styků. Umění 52, 2004, č. 2, 169-178; Josef MAŘATKA: Vzpomínky a záznamy; [Úvod]: PETR WITTLICH. Praha 2003, 7-131; Petr WITTLICH: Pařížské dobrodružství (1905-1908). In: Petr WITTLICH: Bohumil Kafka: (1878-1942): příběh sochaře. Praha 2014, 52-104; Petr WITTLICH: Pod velkým stromem. Pařížský pobyt sochaře Bohumila Kafky v letech 1904 – 1908. Umění 60, 2012, č. 6, 470-477; Nicholas SAWICKI: Rodin and the Prague Exhibition of 1902: Promoting Modernism and Advancing Reputations. Cantor Arts Center Journal 3, 2002-2003, 185-197.

Významné zahraniční výstavy SVU Mánes a jejich konsekvence – Edvard Munch

Arne EGGUM – Gerda WOLL - Jiří KOTALÍK: Edvard Munch a české umění. Národní galerie, Praha 1982; Petr WITTLICH: Edvard Munch a české umění. In: Petr WITTLICH: Horizonty umění. Praha 2010, 202-238; Petr WITTLICH: Munchovo poselství. In: Petr WITTLICH: Horizonty umění. Praha 2010, 70-85; Otto URBAN: Edvard Munch v Čechách. In: Otto URBAN (ed.): Edvard Munch. Být sám. Obrazy, deníky, ohlasy. Praha 2006, 193-215.

 

23.11. Významné zahraniční výstavy SVU Mánes a jejich konsekvence – Antoine Bourdelle

Karolína FABELOVÁ: Bourdelle à Prague en 1909 et son rapport aux artistes tchèques et à August Rodin. Umění 57, 2009, 364-384; Jiří ŠETLÍK: Otto Gutfreund. Zázemí tvorby. Praha 1989; Petr WITTLICH: É. A. Bourdelle a jeho výstava r. 1909 v Praze. In: Petr WITTLICH - Sandra BABOROVSKÁ (edd.): Neklidná figura. Exprese v českém sochařství 1880-1914, Praha 2016, 172-203; Helena STAUB: Bourdelle et ses eléves: Giacometti, Richier, Gutfreund. Musée Bourdelle, Paris 1999.

Významné zahraniční výstavy SVU Mánes a jejich konsekvence – Les Indépendants 1910

Antonín MATĚJČEK, Úvod. In: XXXI. výstava SVU Mánes - Les Indépendants. SVU Mánes, Praha 1910 ; Archiv hlavního města Prahy, Spolek výtvarných umělců Mánes, dokumentace výstav, Les Indépendants 1910 (dostupné na internetu) ; Miroslav LAMAČ: Osma a skupina výtvarných umělců 1907-1917. Praha 1988 (strany výběrově).

 

30.11. Skupina Osma a Evropa

Marie RAKUŠANOVÁ: Cesta Emila Filly, Antonína Procházky a Friedricha Feigla v roce 1906 po Evropě. Umění 52, 2004, 52, 1, s. 72-83; Nicholas SAWICKI: The Critic as Patron and Mediator: Max Brod, Modern Art, and Jewish Identity in Early-Twentieth-Century Prague. Images: A Journal of Jewish Art and Visual Culture 6, 2012, 30-51; Marie RAKUŠANOVÁ: Velké míjení nebo nenápadná rezonance? Návštěva Otto Muellera, Marie Muellerové a Ernsta Ludwiga Kirchnera v roce 1911 v Čechách. Umění 54, 2006, 54, 2, s. 142-161; Miroslav LAMAČ: Osma a skupina výtvarných umělců 1907-1917. Praha 1988 (strany výběrově).

 

 7.12. Bohumil Kubišta

Bohumil KUBIŠTA: Pařížské výstavy. In: Bohumil KUBIŠTA: Předpoklady slohu. Praha 1947,  33-35; Antonín MATĚJČEK: Bohumil Kubišta v Paříži. In: František ČEŘOVSKÝ (ed.): Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků. Praha 1949, 84-98 ; Guillaume APOLLINAIRE : O novém umění. Praha 1974, 133, 270 ; Vladimir BRETT: Apollinaire et les Tchèques. In: Michel DECAUDIN (ed.), Du mond européen à l’univers des mythes: actes du colloque de Stavelot. Paris 1970, 48-64; Miroslav LAMAČ: Úsilí o syntézu v díle Bohumila Kubišty. Umění 10, 1962, 35-67; Eva BENDOVÁ: Kavárna Bohumila Kubišty. Jeden z mnoha pohledů, Umění 55, 2006, s. 286-293; Mahulena NEŠLEHOVÁ: Bohumil Kubišta. Praha 1993, (strany výběrově); Mahulena NEŠLEHOVÁ: Bohumil Kubišta – grafika. Praha 2014, (strany výběrově); Karel SRP (ed.): Bohumil Kubišta. Zářivý krystal. Řevnice 2014, (strany výběrově); Marie RAKUŠANOVÁ: L'œuvre de l'artiste tchèque Bohumil Kubišta dans le contexte de l'art modern. In : Les migrations fauves. La diffusion du fauvisme et des expressionnismes en Europe centrale et orientale. Sophie Barthélémy and Valérie Dupont. Dijon: Musée des beaux arts, 2012, 39-48 ; Eleanor MOSEMAN: At the Intersection: Kirchner, Kubišta, and Modern Morality. Art Bulletin 93, 2011, no. 1, March, 79-100.

Emil Filla

Vojtěch LAHODA: Velká cesta 1906. In: Vojtěch LAHODA: Emil Filla. Praha 2007, 49-50; Vojtěch LAHODA: Filla a Julius Meier-Graefe. In: Vojtěch LAHODA: Emil Filla. Praha 2007, 65-66.

 

14.12. Otakar Kubín, Emil-Arthur Pittermann-Longen

Jiří SIBLÍK : Otakar Kubín. Praha 1980; Otakar Kubín – Coubine. Od kubismu k novému klasicismu. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice 2006; Otakar Kubín : Paměti (strojopis), Archiv národní galerie v Praze, fond 134, sign. 3716.

O Paříži, O Brindise, Klaunská benefice v Berlíně. In: Jiří KAMEN: Toulavý kůň. Román o Emilu Arturu Longenovi. Praha 1982, 147-157, 109-119, 120.

Friedrich Feigl, Willi Nowak

Nicholas SAWICKI (ed.): Friedrich Feigl. Oko vidí svět. Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb 2016 (15.9. stále ještě v tisku).

Václav FORMÁNEK: Vilém Nowak. Praha 1977; Willy NOWAK, Die Brücke nach Bimini. Die Aktion 1912, sl. 588-592; Archiv národní galerie v Praze, fond 96.

 

21.12. Georg (Jiří, Georges) Kars – « pařížská spojka »

Florent FELS : Georges Kars. Paris 1930; Georges Kars, 1880-1945: Raná tvorba. Židovské muzeum v Praze, Praha 2012; Jiří SIBLÍK : Georges Kars. Praha 1999. 

Češi na pařížských salonech 1900-1914

Pascal VAREJKA: Les Artistes tchèques en France à la fin du XIXe et au début  du XXe siècle. Etudes tchèques et slovaques 4, 1983-1984, 7-34; Pascal VAREJKA: Les Artistes tchèques et les Salons officiels parisiens avant 1914 (Catalogue). Umění 32, 1984, 2, 155-169; Helena MUSILOVÁ – Markéta THEINHARDTOVÁ: František Kupka. Cesta k amorfě. Kupkovy salony 1899-1913. Národní galerie v Praze, Praha 2012.

 

4.1.  Sonderbund 1912 a české zastoupení

František Oupický, Úspěchy mladého českého umění na výstavě berlínské Nové secese. Přehled 10, 1911-1912, 8. 3. 1912, 423; Franz SMOLA: Der österreichsche Beitrag zur Kölner Sonderbundausstellung 1912.  In: Barbara Schaefer  (ed.): 1912 Mission Moderne. Die Jahrhundertschau des Sonderbundes. Köln 2012, 177-191; Marie RAKUŠANOVÁ: Sonderbund 1912. Umění z Čech na prahu velkého světa. In: Otto M. URBAN – Filip WITTLICH (eds.): 1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze. Praha 2012, 156-167; Marie RAKUŠANOVÁ: Účast českých a českoněmeckých umělců na významných výstavách v Německu v letech 1910-1914. In: Jana ORLÍKOVÁ (ed.): Mezery v historii. [Pirna] 2011, 26-41.

 

22.2. Neue Berliner Sezession a Češi

František Oupický, Úspěchy mladého českého umění na výstavě berlínské Nové secese. Přehled 10, 1911-1912, 8. 3. 1912, 423; Marie RAKUŠANOVÁ: Účast českých a českoněmeckých umělců na významných výstavách v Německu v letech 1910-1914. In: Jana ORLÍKOVÁ (ed.): Mezery v historii. [Pirna] 2011, 26-41; Lubomír SLAVÍČEK: Předně mně záleží na vystoupení! Emil Filla a zahraniční výstavy Skupiny výtvarných umělců v roce 1913. Umění 61, č. 5, s. 447-462

 

 

1.3. Der Sturm a Češi

Josef Čapek, Herbstsalon. Lumír 1913, 94-95; Marie RAKUŠANOVÁ: Účast českých a českoněmeckých umělců na významných výstavách v Německu v letech 1910-1914. In: Jana ORLÍKOVÁ (ed.): Mezery v historii. [Pirna] 2011, 26-41; Lubomír SLAVÍČEK: Předně mně záleží na vystoupení! Emil Filla a zahraniční výstavy Skupiny výtvarných umělců v roce 1913. Umění 61, č. 5, s. 447-462; Elizabeth CLEGG, 'Futurists, Cubists and the Like': Early Modernism and Late Imperialism. Zeitschrift für Kunstgeschichte 56, 1993, 249-277; Antje BIRTHÄLMER: Russische Künstler. Parise rund Prager Kubisten. In: Antje BIRTHÄLMER und Gerhard FINCKH (edd.): Der Sturm. Zetrum der Avantgarde, Wuppertal 2012, 172-191; Krisztina PASSUTH: Warum ist Der Sturm für die tschechische und ungarische Künstler so wichtig? In: Andrea von HŰLSEN-ESCH und Gerhard FINCKH (edd.): Der Sturm. Band II: Aufsätze, Wuppertal 2012, 483-496; Vojtěch LAHODA: Herwarth Walden and the New Art from Prague. In: Andrea von HŰLSEN-ESCH und Gerhard FINCKH: Der Sturm. Band II: Aufsätze, Wuppertal 2012, 507-514.

 

 

8.3., 11:00-12:15  Exkurze do domu U Černé Matky Boží, Stálá expozice Českého kubismu, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

 

15.3. Kubismus

Douglas COOPER: The Cubist Epoch. New York 1971, 150-155; Neil COX: Cubism. London 2000, 328-337; Edward F. FRY: Český kubismus v evropském kontextu. In: Jiří ŠVESTKA – Tomáš VLČEK (edd.): Český kubismus 1909-1925. Praha 2006 (2. Vydání), 12-15; Miroslav LAMAČ: Český kubismus a svět. In: Jiří ŠVESTKA – Tomáš VLČEK (edd.): Český kubismus 1909-1925. Praha 2006 (2. Vydání), 56-63; Pavel LIŠKA: Exkurz: Český kubismus a futurismus. In: Jiří ŠVESTKA – Tomáš VLČEK (edd.): Český kubismus 1909-1925. Praha 2006 (2. Vydání), 154-157; Vojtěch LAHODA: Kubistický imperialismus: solitéři a opozice. In: Vojtěch LAHODA: Český kubismus. Praha 1996, 115-127; Gladys FABRE: Paris / Prague: la querelle des cubistes. In: Prague 1900-1938, Capitale secrete des avantgardes. Dijon 1997, 132-133; Vojtěch LAHODA: Regional Cubism? How to Write on Cubism in Central and Eastern Europe. In: Writing Central European Art History. Erste Stiftung Reader 2008-2009, 53-63; Vojtěch LAHODA: Cubism Translated? The Western Canon of Modernism and Central/Eastern European Art History. Art in Translation 2, 2010, 223-238; Tomáš WINTER: Ernst Ludwig Kirchner's "Negerplastik" and the mistake of Czech cubists. Umění 61, 2013, 356-361; Nicholas SAWICKI: Between Montparnasse and Prague: Circulating Cubism in Left Bank Paris. In: Karen L. CARTER ans Susan WALLER (edd.): Foreign Artists and Communities in Modern Paris, 1870-1914 . Farnham 2015, 67-80; Nikolaj SAVICKÝ: Francouzské moderní umění a česká politika v letech 1900–1939. Praha 2011 (strany výběrově).

 

22.3. Český architektonický kubismus v evropských souvislostech

Vladimír ŠLAPETA: Vídeň – Praha – Berlín  kolem roku 1914. In: Jiří ŠVESTKA – Tomáš VLČEK (edd.): Český kubismus 1909-1925. Praha 2006 (2. Vydání), 86-91;

Paul KRUNTORAD: Praha a Vídeň. In: Jiří ŠVESTKA – Tomáš VLČEK (edd.): Český kubismus 1909-1925. Praha 2006 (2. Vydání), 92-95; Yve- Alain BOIS: Cubistic, Cubic and Cubist. In: Eve BLAU – Nancy J. TROY (eds.): Architecture and Cubism. Montreal – Cambridge – London 1997, 187-194; Rostislav ŠVÁCHA: Úvod. In:  Rostislav ŠVÁCHA: Lomené, hranaté a obloukové tvary. Česká kubistická architektura 1911-1923. Praha 2000; Dalibor VESELÝ: Czech New Architecture and Cubism. Umění 56, 2005, č. 6, 586-604.

                                                                                                                                                      

29.3. Vincenc Kramář

Vincenc KRAMÁŘ: Kubismus (1921). Přetištěno in: Josef KRÁSA (ed.): Vincenc Kramář. O obrazech a galeriích. Praha 1983, 61-119; Eva PETROVÁ: Picasso v Československu. Praha 1981; Vojtěch LAHODA: V zrcadle kubismu. In: Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi. Národní galerie v Praze, Praha 2002, 18-33; Olga UHROVÁ: Spříznění volbou. In: Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi. Národní galerie v Praze, Praha 2002, 40-45; Vojtěch LAHODA: K historii hledání českého Picassa. In: Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi. Národní galerie v Praze, Praha 2002, 139- 144; Olga UHROVÁ – Pavla SADÍLKOVÁ: Vincenc Kramář a Daniel Henry-Kahnweiler. In: Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi. Národní galerie v Praze, Praha 2002, 196-197; Vojtěch LAHODA: Vincenc Kramář a Alfred Flechtheim. In: Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi. Národní galerie v Praze, Praha 2002, 198-201; Vojtěch LAHODA: Exkurz Ernst Ludwig Kirchner Vincenci Kramářovi. In: Jiří ŠVESTKA – Tomáš VLČEK (edd.): Český kubismus 1909-1925. Praha 2006 (2. Vydání), 72-73.

D. H. Kahnweiler

Isabelle MONOD-FONTAINE (ed.): Daniel-Henry Kahnweiler: Jeho galerie, jeho umělci. Národní galerie v Praze, Praha 1996; Jiří PADRTA: Doslov. In: D. H. Kahnweiler. Mé galerie a moji malíři. Praha 1964.

 

5.4. Emil Filla

Vojtěch LAHODA: Exkurz Emil Filla a Herwarth Walden. In: Jiří ŠVESTKA – Tomáš VLČEK (edd.): Český kubismus 1909-1925. Praha 2006 (2. Vydání), 74-77; Vojtěch LAHODA: Rok 1912 Emila Filly: Svědectví deníku. Umění 36, 1988, 243-246; Vojtěch LAHODA: Filla a Braque. In: Vojtěch LAHODA: Emil Filla. Praha 2007, 154-161.

 

12.4. Otto Gutfreund                                 

Petr WITTLICH: Gutfreundův kubismus. Umění 14, 1966, 247-255; Jiří ŠETLÍK: Otto Gutfreund. Zázemí tvorby. Praha 1989; Jiří ŠETLÍK: Život a dílo Otto Gutfreunda. In: Otto Gutfreund. Národní galerie v Praze, Praha 1995, 11-24; Tomáš VLČEK: Gutfreundova teorie kubistického sochařství; Otto Gutfreund. In: Jiří ŠVESTKA – Tomáš VLČEK (edd.): Český kubismus 1909-1925. Praha 2006 (2. Vydání), s. 180-201.

 

19.4. Josef Čapek

Josef ČAPEK: Guillaume Apollinaire - Les Peintres Cubistes. Přetištěno in: Jiří PADRTA: Osma a skupina. Teorie, kritika, polemika. Praha 1992, 168-169; Josef ČAPEK: Über das Geistige in der Kunst. Umělecký měsíčník 1, 1911-1912, 236-237, 269-270; Mariana DUFKOVÁ: Josef Čapek a Francie, diplomová práce, FFUK, Praha 2010; Dvojí osud. Dopisy Josefa Čapka, které v letech 1910-1918 posílal své budoucí ženě  Jarmile Pospíšilové, Praha 1980, s. 126-135.

Kubismus a futurismus

Josef ČAPEK: Postavení futuristů v dnešním umění. Přetištěno in: Jiří PADRTA: Osma a skupina. Teorie, kritika, polemika. Praha 1992, 164-165; Emil FILLA: Z berlínských výstav. Přetištěno in: Jiří PADRTA: Osma a skupina. Teorie, kritika, polemika. Praha 1992, 166; Vincens KRAMÁŘ: Kapitola o –ismech. Umělecký měsíčník 2, 1913-1914, č. 5, 115-130; Alena POMAJZLOVÁ: Dynamismus českého umění desátých let. In: Eadem: Rytmy, pohyb, světlo. Impulsy futurismu v českém umění, Řevnice 2012, s. 78-135.

 

3.5. Alexandre Mercereau

Jean METZINGER: Alexandre Mercereau (1911). Přetištěno in: Mark ANTLIFF – Patricia LEIGHTEN (edd.): Cubism Reader. Documents and Criticism, 1906-1914. Chicago – London 2008, 192-212; Moderní umění: 45. výstava S.V.U. Manes v Praze, únor-březen 1914: soubor sestaven A. Mercereauem v Paříži. Úvod Alexandre Mercereau. Praha 1914; Kálmán MAKLÁRY: Alfréd Réth, Cubiste Extraordinaire. in: The Hungarian Quarterly, volume XLV, č. 173, jaro 2004 (Mezinárodní postimpresionistická výstava, připravená roku 1913 Mercereauem pro Dům umělců (MUvészház) v Budapešti); Vincenc BENEŠ: Kubistická výstava v Mánesu. Přetištěno in: Jiří PADRTA: Osma a skupina. Teorie, kritika, polemika. Praha 1992, 169-171; Edvard FRY: Alexandre Mercereau’s role in the history of cubism… In: Edvard FRY: Cubism. London 1966, 134-135; Gladys FABRE: Paris / Prague: la querelle des cubistes. Commentaires sur la correspondance inédite ďAlexandre Mercereau. In: Prague 1900-1938, Capitale secrete des avantgardes. Dijon 1997, 132-133.

 

10.5. Exkurze na zatím nespecifikovanou výstavu

Aktuality

se koná ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 10h20 v místnosti 415c. Účast pro všechny studenty je povinná...

25. září 2017

se koná v pondělí 2.10.2017 od 10h v místnosti 415c (Celetná 20). Účast pro všechny studenty...

25. září 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017

P. dr. Macek sděluje, že poslední možnost, kdy s ním lze konzultovat, bude v pátek 15. 9. 2017...

14. září 2017

P. dr. Macek oznamuje, že i přes probíhající rekonstrukci topení v sekretariátu a kabinetech...

05. září 2017

Pí dr. Kateřina Adamcová bude v září 2017 konzultovat v těchto termínech:

...
04. září 2017