Filozofická Fakulta

Seminář umění první poloviny 20. století

Anotace semináře

Marie Rakušanová – Lucia Kvočáková 

Český a slovenský modernismus a idea „čechoslovakismu“

 

Akademický rok 2017-18, dvousemestrální, ZS-LS

Podmínky absolvování: aktivní účast na seminářích, činnost v pracovních skupinách, které budou vypracovávat jednak vlastní referáty, jednak se budou účastnit diskusí s ostatními pracovními skupinami, založených na společném čtení vybraných textů. Klasifikovaná část semináře bude vycházet z kvality připraveného skupinového referátu i z intenzity podílu na dalších diskusích.

 

Seminář se zaměří na zkoumání vztahů mezi "českou" a "slovenskou" výtvarnou modernou v období před (1900-1918) a po vzniku první Československé republiky (1918-1938). Bude sledovat budování modernistických identit v Čechách a na Slovensku ve vztahu k ideji čechoslovakismu - politického konstruktu, který měl ideově podpořit spojení územních celků, které historicky a kulturně neměly velkou souvislost. Kromě metodologického hlediska se budeme v semináři zabývat jednotlivými fenomény otevírajícími nový pohled na umění tohoto období, jako jsou jednotlivé projevy „československé“ a „slovenskočeské“ autentické vzájemnosti (zejména před vznikem první republiky) i naopak propagandisticky účelové projekty spolupráce. Pozornost bude věnována rozdílnosti rétoriky modernistické umělecké kritiky namířené „dovnitř“ Československa i „ven“ za jeho hranice. Zkoumáno ale bude i ideologií „čechoslovakismu“ limitované a ovlivňované postavení menšinových umělců v obou zemích, nebo například genderové otázky. Srovnání "české" a "slovenské" výtvarné moderny odhalí společné vztahy a souvislosti, ale také poukáže na existenci dvojího vnímání společné historie a zcela odlišného chápání ideje „čechoslovakismu“, kdy pro české prostředí po celé sledované období zůstal pojem„československý“ synonymem pro slovo „český“, pro slovenské umělecké kruhy si naopak zachoval význam „jiný“.

 

Základní literatura:

Ján ABELOVSKÝ/Katarína BAJCUROVÁ: Výtvarná moderna Slovenska: maliarstvo a sochárstvo 1890 – 1949, Bratislava 1997

Architektúra Slovenska v 20. storočí, Bratislava 2002

Katarína BAJCUROVÁ: Slovenský obraz (anti - obraz). 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení (katalóg výstavy), Bratislava 2008Miroslav HROCH:Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Praha 2009

Ján BAKOŠ: Český dejepis umenia a Slovensko. In: Umění XXXIV, 1986, 211 – 228.

János BALÁSZ: A Hungarian Gipsy Artist, Budapest 1977.

Milena BARTLOVÁ/Jindřich VYBÍRAL a kol.: Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. Praha 2015

Milena BARTLOVÁ a kol.: Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity, Praha 2017

Dagmar BLÜMLOVÁ a kol.: Čas optimizmu a ctižádostivých nadějí. Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918 - 1929), České Budějovice 2009

Dejiny slovenského výtvarného umenia. 20. storočie. Bratislava 2000

Marta FILIPOVÁ: The Construction od National Identity in the Historiogrphy of Czech Art (disertační práce) (academia.edu)

František Foltýn: Košice – Brno – Paříž, Brno 2007

Ladislav FOLTÝN: Slovenská architektura a česká avantgarda, Bratislava 1993

Ivan GERÁT: Tschechoslowakische Staatssymbolik und slowakische Nationalmythen im Werk von Ľudovít Fulla. In: Arnold BARTETZKY/Marina DMITRIEVA/Stefan TROEBST (eds.): Neue Staaten – neue Bilder? Visuelle Kultur im Dienst staatlicher Selbstdarstellung in Zentral- und Osteuropa seit 1918, Köln 2005, 75 – 86.

Vendula HNÍDKOVÁ: Národní styl. Kultura a politika, Praha 2013

Aurel HRABUŠICKÝ (ed.): Slovenský mýtus. Bratislava 2006

Aurel HRABUŠICKÝ: Nové Slovensko. (Ťažký) zrod moderného životného štýlu 1918 – 1949 (katalóg výstavy), Bratislava 2011

Lada HUBATOVÁ-VACKOVÁ: Art of the people and art for the people. In: Centropa, 3, 2014, 247 – 259.

Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia. I. časť medzinárodného projektu 2010 – 2013. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice 2010

Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Košice 2013

Košická moderna a jej presahy (katalóg výstavy), Košice 2013

Vojtěch LAHODA: „Salát“ modernosti Václava Nebeského a Emil Filla. Jak psát o československém moderním umění? In: Marie RAKUŠANOVÁ (uspořádala): Wittlichovi. Sborník žáku k 80. narozeninám Petra Wittlicha, Praha 2012, 68 – 78.

Ľubomír LIPTÁK: Slovensko v 20. storočí, Bratislava 2011

Ľubomír LONGAUER: Martin Benka: prvý dizajnér slovenského národného mýtu, Bratislava 2008

Ľubomír LONGAUER: Vplyv českej avantgardy na Slovensku. In: Ľubomír LONGAUER: Užitková grafika na Slovensku po roku 1918, Bratislava 2013, 16 – 24.

Martina PACHMANOVÁ: Z Prahy až do Buenos Aires: „ženské umění“ a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa, Praha 2014

Jan RYCHLÍK: Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914 – 1920, Praha 2012

Roman YACIV: Modely moderny v ukrajinskom výtvarnom umení dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia: Celoeurópske súvislosti. In: Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia. I. časť medzinárodného projektu 2010 – 2013. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice 2010, 36 – 41

 

Aktuality

Marie Rakušanová konzultuje výjimečně tento týden ve středu 23. října od 14:00 do 15:00 (místo...

21. říjen 2019

Seminář středověkého umění I. (prof. Royt, dr. Klípa) se v úterý 22....

21. říjen 2019

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

jako každý akademický rok i letos můžete navštěvovat...

01. říjen 2019