Filozofická Fakulta

Ikonografie

Vyučující

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Charakteristika

Účelem přednášky je seznámit posluchače s novými pohledy na interpretaci uměleckého díla. Úvodní přednášky budou věnovány kritickému přehledu literatury a metod přístupu k danému problému ikonologické interpretace, která je založena na hluboké znalosti souvislostí historických, antropologických, etnologických či teologických. Jako příklady takovéhoto přístupu jsou vybírány památky z evropského i českého výtvarného umění, a to v širokém časovém rozpětí a typovém rozvrstvení, počínaje například dveřmi baziliky sv, Sabiny v Říme, přes ikonoglogické interpretace sochařské výzdoby románských bazilik (např. sv. Marie Magdalény ve Vezlay) a gotických katedrál v Chartres, v Remeši či v Praze, Giottovy malířské výzdoby kaple Srovegni v Padově, malířské výzdoby hradu Karlštejna až po interpretace výzdoby barokních poutních míst (např. Svatá Hora u Příbrami, poutní místo na Bílé Hoře v Praze, Křtiny). Zvláštní pozornost bude také věnována hagiografii a v rámci toho vztahu identity místa a zde uctívaných světců.

Literatura

Povinná literatura

 • Appuhn H., Einführung in die Ikonographie der Mittelalterlichen Kunst in Deutschland. Darmstadt 1991
 • Aurenhammer H., Lexikon der christlichen Ikonographie. Wien 1959-1967
 • Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Ekumenický překlad. Praha 1985
 • Blažíček O. J. – Kropáček J., Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991
 • Forstner D. – Becker, R., Neues Lexikon christliche Symbole. Innsbruck –Wien 1991
 • Hall, J., Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991
 • Royt J.- Šedinová H., Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii, Praha 1998
 • Lurker M., Slovník biblických obrazů a symbolů, Praha 1999
 • Royt J. Slovník biblické ikonografie, Praha 2006
 • Belting H., Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. München 1991

Doporučená literatura

 • Ariés Ph., Dějiny smrti 1-2. Praha 2000
 • Aurenhammer H., Die Darstellungen Madonna in der Kunst. Wien 1954
 • Bauer W. – Dumotz I. (Hrsg.), Lexikon der Symbole. Wiesbaden 1984
 • Bauer W., Wörterbuch zum Neuen Testament. Berlin 1971
 • Belting H., Das Bild und sein Publikum im Mittelalter. Form und Funktion früher Bildtafeln der Passion. Berlin 1981
 • Bibel in Wort und Bild, Bd. 1-10, Hrsg. Prager M. – Stemberger G. Salzburg 1982
 • Bultmann R., Ursprung und Sinn der Typologie als hermeneuticher Methode, in: Bultmann R., Exegetica. Tübingen 1967
 • Calvocoressi P., Who´s who in der Bibel. 450 Portraits von Aaron bis Zacharias. München 1993
 • Cattin Y. – Faure Ph., Die Engel und ihr Bild im Mittelalter. Regensburg 2000
 • Das grosse Bibellexikon, (Hrsg.) Burkhardt H., Grünzweig F. Wuppertal-Giessen 1990
 • Denkstein V., K vývoji symbolu a k interpretaci děl středověkého umění, in: Rozpravy ČSAV. Praha 1987
 • Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. Aufl. (Hrsg.) Galling K., 6 dílů, 1 Registerbd. Tübingen 1957-1965
 • Douglas D.J. (ed..): Nový biblický slovník. Praha 1996
 • Emmerson R.K., McGinn B., The Apocalypse in the Middle Ages, New York 1992.
 • Encyclopaedia Judaica. Jerusalem 1972
 • Gombrich E.H., Symbolic Images: Studies in the Art of the Renaissance. London 1972
 • Grabar A., Christian Iconography. A Study of its Origins. London 1980
 • Kaemmerling E. (Hrsg.), Ikonographie und Ikonologie, Theorien, Entwicklung – Probleme. Köln 1979
 • Kanof A., Jewish Symbolic Art. Jerusalem 1996
 • Kollwitz J.- Campenhause H., Fr. v., Das Gotesbild im Abendland. Witten 1959
 • Kořán I., Gotické veraikony a svatolukášské madony v pražské katedrále, in: Umění XXXIX (1991)
 • Krautheimer R., Introduction to an Iconography of Medieval Architecture, in: Warburg Jurnal, 5 (1942)
 • Krueger R.: Die Kunst der Synagoge. Leipzig 1968
 • Ladner G. B., Handbuch der frühchristlichen Symbolik. Gott-Kosmos-Mensch. Stuttgart – Zürich 1992
 • Meek H.A., The Synagogue. London 1995
 • Mohr G.H.: Lexikon symbolů. Obrazy a znaky křesťanského umění. Praha 1999
 • Reallexikon zur byzantinischen Kunst, (Hrsg.) Wessel Kl., díl 1-3, Stuttgart 1963-1978
 • Reallexikon für Antike und Christentum, (Hrsg.) Klauser Th.., díl 1-12, Stuttgart 1959-1983
 • Reallexikon für protestantische Theologie und Kirche (Hrsg.) Hauck A., 24 dílů. Lipsko 1896-1913
 • Réau L.: Iconographie de l´art chrétien, 3 díly. Paris 1955-59
 • Royt J., Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Praha 1999
 • Runes D. D.: Slovník judaizmu. Bratislava 1992
 • Ströter-Bender J., Die Muttergotes. Das Marienbild inder christlichen Kunst, Symbolik und Spiritualität. Köln 1992
 • Zlatohlávek M. – Rätsch ,Ch. – Müller, C., Das Jüngste Gericht. Düsseldorf – Zurich 2001

Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příštím týdnu nebudu konzultovat vůbec. V...

13. únor 2019

Je mi moc líto, ale sekretariát bude nedostupný též i ve čtvrtek a v pátek - respektive bude...

13. únor 2019

Pí doc. Ottová oznamuje, že její první přednáška z cyklu Pozdně gotický seconhand bude až 26....

13. únor 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vím, že si již několik dní můžete zapisovat nové...

12. únor 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předmět Základy filosofie pro studenty navazujícího...

11. únor 2019

Prof. Švácha oznamuje, že jeho první přednáška z cyklu Mies van der Rohe bude až 26....

21. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

omlouváme se, ale dočasně jste byli hromadně odhlášeni...

21. leden 2019

Pan dr. Macek oznamuje, že bude konzultovat i během zkouškového období (tedy od 14. ledna do 15...

09. leden 2019