Filozofická Fakulta

Středověká architektura

Vyučující

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.

Charakteristika

Cílem předmětu je podat obraz vývoje středověké architektury v zemích Koruny české, a to jak v rámci střední Evropy, tak i v kontextu celoevropském. Tak je položen důraz na vznik gotické architektury ve Francii a na duchovní paralely počínajícího gotického umění, na gotickou architekturu doby francouzského krále Ludvíka IX. i na architekturu monastickou, jak jí reprezentovaly zejména stavby cisterciáckého řádu, jejíž podoba byla silně poznamenána reformními snahami této řehole, jak je vyjádřila zejména řádová statuta i sám sv. Bernard z Clairvaux.

Architektonické monumenty jsou vykládány nejen jako projev stylu, respektive určité stylové polohy, ale i v širších historických souvislostech. Pozornost je věnována jak velkým uměleckým osobnostem (Petr Parléř, Benedikt Ried ad.) a jejich osobnímu stylu, tak i význačným stavebníkům, jejichž zakladatelské a fundátorské dílo výrazně ovlivňovalo rozsah a do určité míry i charakter architektonické a umělecké tvorby. Mezi ně patří jak velké vladařské osobnosti z dynastie Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců, tak i představitelé církevních institucí a osobnosti z řad šlechty.

Výběr z české literatury

 • Benešovská Klára, Chotěbor Petr, Durdík Tomáš, Plaček Miroslav, Prix Dalibor, Razim Vladislav: Architektura gotická (Deset století architektury). Praha 2001
 • Durdík Tomáš: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 1999
 • Durdík Tomáš: Středověké hrady v Čechách a na Moravě. Praha 2001
 • Hořejší Jiřina: Pozdně gotická architektura. In: Dějiny českého výtvarného umění I/2. Praha 1984, s. 498-534
 • Kotrba Viktor: Architektura. In: Jaroslav Pešina (red.): České umění gotické 1350-1420. Praha 1970, s. 56-111
 • Kuthan Jiří: Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý. Král zakladatel a mecenáš. Vimperk 1993
 • Kuthan Jiří: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města – hrady – kláštery – kostely. Vimperk 1994
 • Kuthan Jiří: Královská hodnost českých vladařů, jejich dílo a reprezentace. In: Jiří Kuthan – Miroslav Šmied (ed.): Korunovační řád českých králů. Praha 2009, s. 21-195
 • Kuthan Jiří: Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagelloncí. Díl první. Král a šlechta. Praha 2010
 • Líbal Dobroslav: Gotická architektura v Čechách a na Moravě. Praha 1948
 • Líbal Dobroslav: Gotická architektura. In: Dějiny českého výtvarného umění I/1. Praha 1984, s. 145-215
 • Líbal Dobroslav: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek. Praha 2001
 • Mencl Václav: České architektura doby lucemburské. Praha 1948
 • Mencl Václav: Architektura. In: Jaromír Homolka, Josef Krása, Václav Mencl, Jaroslav Pešina, Josef Petráň: Pozdně gotické umění v Čechách (1471-1526). Praha 1978, s. 73-166
 • Menclová Dobroslava: České hrady 1-2. Praha 1972
 • Toman Rolf (Red.): Gotika. Architektura – plastika – malířství. Praha 2000 (též německé a francouzské vyd.)
 • Panofsky Erwin: Suger, opat ze St.-Denis. In: Erwin Panofsky, Význam ve výtvarném umění (přeložil Lubomír Konečný). Praha 1981, s. 93-121

Výběr ze základní zahraniční literatury

 • Braunfels Wolfgang: Abendländische Klosterbaukunst. Köln 1969
 • Brucher Günter: Gotische Baukunst in Österreich. Salzburg und Wien 1990
 • Frankl Paul: Gothic Architecture (revised by Paul Crossley). New Hawen and London 2001
 • Jantzen Hans: Kunst der Gotik. Klassische Kathedralen Frankreichs. Chartres, Reims, Amiens. Berlin 1987
 • Kimpel Dieter, Suckale Robert: Die gotische Architektur in Frankreich 1130-1270. München 1985 (též francouzské a anglické vydání a německá studijní edice)
 • Nussbaum Norbert: Deutsche Kirchenbaukunst der Gotik. Darmstadt 1994 (2. vyd.); anglické vydání: German Gothic Church Architecture. New Haven and London 2000
 • Sedlmayr Hans: Die Entstehung der Kathedrale. Zürich 1950
 • Simson Otto von: Die gotische Kathedrale. Beiträge zu ihrer Entstehung und Bedeutung. Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1968; 1. vyd.: The Gothic Cathedral. Origin of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order. New York 1956 (2. anglické vyd., přepracované a doplněné New York 1962)
 • Wagner-Rieger Renate: Mittelalterliche Architektur in Österreich. St. Pölten-Wien 1988

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020