Filozofická Fakulta

Brokof kontra Braun

Vyučující

Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

Charakteristika

Ferdinand Maxmilián Brokof a Matyáš Bernard Braun jsou synonymem českého barokního sochařství v období mezi lety 1710 a 1730 ve stejné míře a velmi obdobným způsobem jako v Itálii první poloviny 17. století jména Alessandra Algardiho a Gianlorenza Berniniho. Prvý bývá dokonce nazýván „českým Algardim“, druhý je považován za jednoho z nejoriginálnějších následovníků dynamicko-expresivního sochařského projevu Gianlorenza Berniniho v oblasti Záalpí.

Je nesporné, že podobně jako tito dva geniální římští sochaři, i Brokof a Braun vytvořili díla, která jsou schopná intenzitou svého výrazu překročit hranice stylu, prostoru a doby, v nichž vznikla, díla, která inspirovala celé následující generace umělců, a to nejen sochařů a malířů, ale i básníků, spisovatelů a hudebních skladatelů. Podobně jako Algardi a Bernini reprezentují Brokof a Braun nejvýznamnější sochařské ateliéry své doby, konkurující si a soupeřící o nejprestižnější zakázky a o pozornost tehdejší společenské elity. Není proto divu, že dosavadní dějiny umění měly tendenci vnímat tyto osobnosti zejména v kontrastu k té druhé. Tento způsob percepce jejich díla však mnohdy vedl k poněkud jednostrannému hodnocení charakteru osobitého sochařského projevu těchto dvou umělců i jejich možných inspiračních zdrojů.

Tento českou kunsthistorií nikdy otevřeně nevyhlášený boj mezi oběma umělci probíhající pouze na stránkách publikací, díky němuž můžeme některé historiky umění řadit k „braunovcům“ a jiné zase k „brokofovcům“, se v rámci tohoto přednáškového cyklu pokusíme proměnit v otevřený pěstní souboj podle pravidel, a to tak, že si ukážeme, jakým způsobem a s jakým úspěchem přistupovali tito dva sochaři k řešení obdobných úkolů a témat. Není vyloučeno, že spíše než odlišnost se nám naopak ukáže blízkost obou sochařů a také, že jednoznačněji vyniknou skutečné umělecké přednosti každého z nich.

Požadavky ke zkoušce a doporučený seznam literatury

 

a) Bakalářské studium
Požadavky ke zkoušce:
Základní porozumění charakteru sochařského projevu Ferdinanda Maxmiliána Brokofa a Matyáše Bernarda Brauna.
Základní znalost tvorby obou sochařů a schopnost porovnat obě osobnosti z hlediska přístupu k řešení obdobných uměleckých úkolů.

b) Magisterské studium
Požadavky ke zkoušce:
Hlubší porozumění charakteru sochařského projevu Ferdinanda Maxmiliána Brokofa a Matyáše Bernarda Brauna projevující se i schopností porovnat jejich díla s hlavními osobnostmi českého i evropského sochařství působícími ve stejné době (tj. 1710-1730).
Zevrubná znalost tvorby obou sochařů a schopnost porovnat obě osobnosti z hlediska přístupu k řešení obdobných uměleckých úkolů.

Základní literatura

 • Bachmann Erich: Plastik in: Barock in Böhmen, Karl M. Swoboda ed., München 1964, s. 125-196
 • Bašta Petr: Sochaři hraběte Františka Antonína Šporka, Praha 2011
 • Blažíček Oldřich Jakub: Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku, Praha 1958
 • Blažíček Oldřich Jakub: Ferdinand Brokoff, Praha 1976
 • Blažíček Oldřich Jakub: Matyáš Bernard Braun, Katalog Národní galerie v Praze, Praha 1984
 • Blažíček Oldřich Jakub: Barokní sochařství 17. století v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění II/1. Od počátků renesance do závěru baroka, Praha 1989, s. 292-314
 • Blažíček Oldřich Jakub: Sochařství vrcholného baroka v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění II/2. Od počátků renesance do závěru baroka, Praha 1989, s. 481-509
 • Blažíček Oldřich Jakub: Sochařství pozdního baroka, rokoka a klasicismu v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění II/2. Od počátků renesance do závěru baroka, Praha 1989, s. 711-739
 • Hibbard Howard: Bernini, (=Penguins Books), Harmondsworth 1965
 • Hladík Tomáš: Sochařství baroku v Čechách, in: Sláva barokní Čechie, stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha 2001, 132-175
 • Hladík Tomáš: Sochařská výzdoba, in: Ševců Ondřej (ed.): Karlův most, Praha 2007, 199-204
 • Kořán Ivo: Sochařství, in: Poche Emanuel (ed.): Praha na úsvitu nových dějin. Čtvero knih o Praze, Praha 1988, 469-491
 • Kořán Ivo: Braunové, Praha 1999
 • Nejedlá Věra: Jan Brokoff, in: Umění XII, Praha 1964, s. 1-46
 • Nejedlá Věra: Příspěvek k dílu bratří Michala Jana Josefa a Ferdinanda Maxmiliána Brokofa, in: Umění XIV, 1968, 444-494
 • Neumann Jaromír: Český barok, Praha 1974
 • Poche Emanuel: Matyáš Bernard Braun. Sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1986
 • Poche Emanuel / Kořán Ivo: Mathias Bernard Barun, der Mister des Böhmischen Barock und seine Werkstatt, Insbruck 2003
 • Preiss Pavel: František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha / Litomyšl 2003
 • Schikola Gertraut: Wiener Plastik der Renaissance und Barock, in: Geschichte der Wien, Wien 1970, 93-151
 • Štech Václav Vilém: Die Barockskulptur in Böhmen, Prag 1959
 • Štech Václav Vilém: Brokofové, Umění XII, Praha 1964, s. 631
 • Wittkover Rudolf: Art and Architecture in Italy 1600 to 1750, 3rd ed. London 1973
 • Wittkover Rudolf: Bernini. The Sculptor of the Roman Baroque, London, New York 2001

Další doporučená literatura

 • Adamcová Kateřina / Gláserová-Lebedová Zdenka / Kovařík Viktor / Kuneš Petr / Nejedlý Vratislav / Zahradník Pavel: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji, Praha 2012, s. 30-50
 • Adamcová Kateřina: Transfery dvou sousoší na Karlově mostě. Nový pohled na sochařskou dílnu Jana Brokoffa v době okolo roku 1710, in: Průzkumy památek XX, Praha 213, s. 93-116
 • Adamcová Kateřina / Nejedlý Vratislav / Slížková Zuzana / Zahradník Pavel: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji, Praha 2004Białostocki Jan: Gian Lorenzo Bernini, Berlin 1981
 • Birnbaumová Alžběta / Volek Miroslav: Dvě nejkrásnější zahrady severního svahu Petřína. Zahrada Vrtbovská. Zahrada Lobkovicova, in: Staletá Praha IV, 1969, s. 126–138
 • Blažíček Oldřich Jakub: K Braunově drobné plastice, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, roč. 5, Brno 1961, s. 319-326
 • Blažíček Oldřich Jakub: Gianlorenzo Bernini, Praha 1964
 • Blažíček Oldřich Jakub: Der Bregenzer Bildhauer F. A. Kuen in Böhmen, Voralberg 8, Voralberg 1970, s. 29-36
 • Blažíček Oldřich Jakub: Prag und Wien im Spiegel der Barockplastik, Mitteillungen der Österreichische Galerie 16, 1972, 16-45
 • Blažíček Oldřich Jakub: Architekt a sochař, k otázce vzájemného vztahu, in: Umění XXII, Praha 1974, s. 210-213
 • Horyna Mojmír: Sochy Matyáše Bernarda Brauna v kompozicích vrcholně barokních oltářů, in: Matyáš Bernard Braun 1684-1738, studie, materiály, sborník vědecké konference pořádané Národní galerií v Praze v roce 1984, Praha 1988, s. 64-92
 • Horyna Mojmír: Sochaři okruhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, in: Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu: Praha, Valdštejnská jízdárna, listopad 1989 – leden 1990, Katalog výstavy Národní galerie v Praze, 1989
 • Horyna Mojmír: das Verhältnis zwischen Skulptur und Architektur in der Kunst des Hoch- und Spätbarock in Böhmen, Vorentwurf einer Typologie, in: Pygmalion Aufklärung. Euroäische Skulptur im 18. Jahrhundert, ed. Kanz R. / Körner H., München – Berlin 2006
 • Kaufmann Heinrich: G. L. Bernini. Die figürliche Kompozitionem, Berlin 1970
 • Koller Manfred: Die Brüder Strudel. Hofkünstler und Gründer der Wiener Kunstakademie, Insbruck 1993
 • Koller Manfred / Prandstetten Rudolf: Die Wiener Pestsäule, Restauratorenblätter 8, 1982, 116-145
 • Kořán Ivo / Suchomel Miloš: Karlův most, Praha 1991
 • Kořán Ivo: Braunovo bozzetto sv. Luitgardy, in: Umění XLVI, Praha 1998, s. 219-223
 • Krummholz Martin: Clam-Gallasův palác, Johann Bernhard Fischer von Erlach, Architektura, výzdoba, život rezidence, Praha 2007
 • Nejedlý Vratislav / Zahradník Pavel: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Pardubickém kraji, Praha 2008
 • Novotný Kamil / Poche Emanuel: Karlův most, Praha 1947
 • Pavlík Milan: Soubor podstavců barokních soch na Karlově mostě, Umění VII, 1959, 17-29
 • Vokolková Daniela: K ikonografii výzdoby kostela sv. Klimenta, in: Umění XXXII, Praha 1984, s. 132 ad.

 

Další doporučená literatura:

Herbert BECK, Sabine Schulze ed., Antikenrezeption im Hochbarock, Berlin 1989

Evelina BOREA, Francesco Mochi, Milán 1966

Anton Erich BRINCKMANN, Die Barockskulptur, Handbuch der Kunstwissenschaft, II.díl, Berlin, Neubabaelsberg 1919

Anton Erich BRINCKMANN, Barock-Bozzetti, Italian sculptors, Frankfurt am Main 1923

Anton Erich BRINCKMANN, Barock-Bozzetti, Italienische Bildhauer, II. Teil, Frankfurt am Main 1924

Marie FRANSOLET, Francois du Quesnoy sculpteur d´Urbain VII., Brusel 1942

DIE METAMORPHOSE, Künstlerentwürfe des römischen Barock, Katalog Salzburger Barockmuseum, Salzburg 1979

Jennifer MONTAGU, Roman Baroque Sculpture, The Industry of Art, New Haeven, London 1992

Jennifer MONTAGU, Alessandro Algardi, New Haeven 1985

Peter VOLK ed., Entwurf und Ausführung in der europäischen Barockplastik, Beiträge zum internationalen Kolloqium des Bayerischen Nationalmuseum und des Zentralinstituts für Kunstgeschichte München, 24. bis 26. Juni 1985, München 1985

Aktuality

Sekretariát bude v prvním červnovém týdnu otevřen pro případné zájemce o předání, vyzvednutí a...

21. květen 2020

Profesor Konečný bude zkoušet “Historiografii a Metodologii II” v následujících termínech: 4. 6...

19. květen 2020