Filozofická Fakulta

Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

tajemnice ústavu

e-mail: katerina.adamcova@ff.cuni.cz

konzultační hodiny 2020/2021: úterý 14.30 - 15.30

Aktuální přednášky

Vyučované předměty

Předhled dějin českého umění
Přehled dějin evropského umění

Umění baroka
Umění novověku
Dějiny a legislativa památkové péče
Barokní sochařství
Seminář umění baroka

Profesní životopis

 

1997 – absolvování studia na Institutu základů humanitního vzdělání při UK v Praze

1999 – absolvování oboru dějiny umění na FF UK v Praze

2000-2007 – kombinované doktorské studium na ÚDU FF UK v Praze

2007 – obhájení disertační práce; titul Ph.D. v oboru Dějiny výtvarného umění

Praxe

1997-2000 – Státní památkový ústav středních Čech v Praze, Oddělení ochrany architektonických památek, odborný garant

2001-2004 – Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze, Oddělení restaurování sochařských, malířských děl a děl uměleckého řemesla, odborný garant

2004-2010 – mateřská dovolená

2010-2012 – Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze, Oddělení restaurování, odborný garant

2011 - pedagog ÚDU FF UK

2014 - tajemnice UDU FF UK

Účast na kolokviích a pracovních seminářích

22. -23. září 2011 – Pracovní seminář: Drobné památky a krajina vedoucí projektu: Doc. PhDr. Michaela Hrubá, PhD., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; příspěvek: Proměny mariánský, trojičních a dalších světeckých sloupů v Čechách, připraveno k publikování ve sborníku z pracovního semináře

Spolupráce na grantových projektech a výzkumných úkolech

Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Čechách a na Moravě, vedoucí výzkumného úkolu, PhDr. Vratislav Nejedlý, Csc., Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze (1996 - 2010)

Recentní publikační činnost (2010-2012)

  • ADAMCOVÁ, K.: Jan Adam Dietz a sochařská dílna v Jezeří u Jirkova, Průzkumy památek, II/2010, roč. XVII., Praha 2010, s. 7-36, ISSN 1212-1487
  • ADAMCOVÁ, K., GLÁSEROVÁ-LEBEDOVÁ, Z., KOVAŘÍK, V., NEJEDLÝ, V., ZAHRADNÍ P.: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji, Praha 2012, ISBN 978-80-87104-89-7
  • ADAMCOVÁ, K.: Dominik Braun – štafíř nebo sochař?, Průzkumy památek, II/2012, roč. XIX., Praha 2012, s. 56-59, ISSN 1212-1487
  • ADAMCOVÁ, K.: Spletité osudy sochy sv. Františka Na Františku v Lysé nad Labem, Zprávy památkové péče 6, roč. 72, Praha 2012, příloha, s. 514-517, ISSN 1210-5538
  • ADAMCOVÁ, K.: Transfery dvou sousoší na Karlově mostě. Nový pohled na sochařskou dílnu Jana Brokoffa v době okolo roku 1710, Průzkumy památek I/2013, roč. XX, Praha 2013, s. 93-116, ISSN: 1212-1487
  • ADAMCOVÁ, K.: Geneze a proměny mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů v období baroka v Čechách, Průzkumy památek II/2014, roč. XXI, Praha 2014, s. 89-110, ISSN: 1212-1487
  • ADAMCOVÁ, K.:Barokní architektura a sochařství, in: Richard Biegel – Petr Macek – Jakub Bachtík (edd.): Barokní architektura v Čechách, Praha 2015, s. 613-635, ISBN 978-80-246-2736-6

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021