Filozofická Fakulta

Věda a výzkum

Vědecko výzkumná činnost Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze je zaměřena na dějiny umění v celém širokém spektru. V posledních letech se vědečtí a pedagogičtí pracovníci podíleli na řešení řady úkolů podpořených našimi i zahraničními grantovými prostředky. Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., pracovník ÚDU, společně s PhDr. Jiřím Fajtem (tehdy ředitelem sbírky starého umění Národní galerie) obdrželi prestižní grant Volkswagen Stifftung a založili společné Centrum výzkumu středověkého umění se sídlem v Anežském klášteře v Praze, v jehož rámci působili také studenti dějin umění. Prvním výstupem, který ocenili zahraniční posuzovatelé, byla dokumentace a vědecké zpracování fondu nástěnné malby ve středních Čechách. Dalším výstupem byla výstava „Karel IV. císař z Boží milosti", která se konala v podzimních měsících 2005 v Metropolitním muzeu v New Yorku a v zimních a jarních měsících na Pražském hradě. K výstavě byl vydán recenzovaný vědecký katalog v anglickém, německém a českém jazyce. Výstavě předcházela pětitýdenní studijní cesta J. Royta se záměrem studia medieválních bohemik v amerických sbírkách. Na závěr pražské výstavy byla uspořádána v Míčovně Pražského hradu mezinárodní vědecká konference Kunst als Herrschaftsintrument unter den Luxemburgern, které se zúčastnila řada předních osobností světové uměleckohistorické vědy. Na konání konference se jako spolupořadatel podílel také Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze. Centrum v pražské NG skončilo svoji činnost po jmenování nového generálního ředitele NG.

Následně vzniklo nové Centrum středověkého umění při ÚDU, podpořený grantovými prostředky Ministerstva školství (součást výzkumného záměru „Vývoj českých zemí v kontextu evropských a světových dějin" na FF UK v Praze, hlavní řešitel prof. Z. Beneš z Ústavu českých dějin FF UK v Praze). Řešitelem byl prof. Jaromír Homolka, spoluřešitelem prof. Jan Royt. V rámci tohoto centra byly vytyčeny dva základní směry vědeckého výzkumu: 1. „Revize korpusu deskové malby v Čechách" (J. Homolka, J. Royt, Jana H. Hlaváčková, M. Bartlová, J. Fajt) – výstup byl velmi kladně hodnocen; 2. „Výzkum středověkého umění v severozápadních Čechách" (spolupráce s Muzeem v Ústí nad Labem a s historickými ústavy FF UK [prof. L. Bobková] a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, hlavní řešitel prof. Jaromír Homolka). Do úkolu, který byl podpořen Grantovou agenturou ČR, byli zainteresováni nejen pedagogové Ústavu (J. Royt, J. Homolka, P. Macek), ale i studenti magisterského a doktorského studia středověkého semináře na FF UK v Praze (např. M. Ottová, J. Klípa, M. Hamsíková, V. Kubík, A. Mudra, M. Kratochvílová, J. Beránek, M. Patrný ad.). Studenti za supervize pedagogů zpracovávali jednotlivé památky architektury, malířství, sochařství a uměleckého řemesla a výsledkem jejich práce je databáze pro připravenou výstavu Gotického umění v severních a severozápadních Čechách. Výsledky své práce představili studenti na třech konferencích a své dílčí poznatky publikovali v trojici rozsáhlých sborníků. Spolupráce na výzkumném úkolu podnítila také několik magisterských a doktorských prací. Prof. Royt přednesl v GWZO v Lipsku přednášku na téma středověkého malířství v severních Čechách; 3. „Umění a kultura doby Jagellonské" (podpořeno finančními prostředky GA ČR, řešitel prof. J. Kuthan, spoluřešitel prof. J. Homolka). Na „jagellonské téma" ve spolupráci s GWZO v Lipsku byla v Kutné Hoře uspořádána mezinárodní vědecká konference, které se aktivně zúčastnili pedagogové (J. Royt, J. Kuthan, Jana H. Hlaváčková) a studenti ústavu (M. Ottová, V. Kubík). Aktivní, tj. s referáty byla účast pedagogů našeho ústavu i na vědeckých konferencích s jagellonskou tématikou v Norimberku a Lublinu. V současnosti se prof. Jan Royt a prof. J. Kuthan podílejí na řešení vědeckovýzkumného záměru FF UK v Praze „České země uprostřed Evropy". Prof. J. Royt se podstatně účastní na činnosti Centra základního výzkumu (společný projekt Ústavu dějin křesťanského umění FF UK v Praze a Centra medievistických studií AV ČR).

Prof. M. Horyna byl hlavním řešitelem výzkumného záměru Česká barokní architektura v rámci střední Evropy, realizovaném v letech 2010-2012 ÚDU FF UK a podpořeném grantem GA ČR č. P 409/10/1099. Na řešení projektu se jako spoluřešitelé podílejí pedagogové (Ing. Macek, PhDr. Biegel), doktorandi a absolventi ÚDU FF UK, kteří se danému tématu soustavně věnovali a věnují ve své studijní a badatelské činnosti. Hlavní cílem projektu je zmapování současného stavu poznání české barokní architektury a jejích mezinárodních souvislostí, jehož výsledkem bude vydání obsáhlé monografie v nakladatelství Karolinum. Součástí projektu byla i aktivní účast tří řešitelů výzkumného záměru (prof. Horyna, PhDr. Biegel, Mgr. Štěrbová) na mezinárodní vědecké konferenci Elfter Internationaler Barocksommerkurs der Stiftung Bibliothek Werner Oechslin in Einsiedeln und ETH Zürich: Barock / Ornament (Einsiedeln 27.6. – 1.7. 2010). Konferenční příspěvky byly předány do tisku konferenčního sborníku.

V letech 2008-2011 byl Ústav pro dějiny umění účastníkem rozsáhlého vědeckého projektu Karel Škréta (1610-1674), doba a dílo, realizovaného v rámci spolupráce Národní galerie v Praze a Karlovy univerzity v Praze a podpořeného granty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP. Spoluřešitelem a garantem projektu za UK byl prof. Horyna, členem vědeckého týmu PhDr. Biegel. V rámci projektu byla realizována výstava v NG v Praze (26.11.2010 - 10.04.2011), vědecké konference (odborné kolokvium "Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a v Evropě" ve dnech 23.-24. 3. 2010, kde prof. Horyna předsedal jedné ze sekcí kolokvia; mezinárodní konference "Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo" ve dnech 29.–30.3. 2011) a obsáhlé publikace (katalog výstavy a kolektivní monografie Karel Škréta a umění jeho doby), na nichž se autorsky podílejí zmínění spoluřešitelé za ÚDU FF UK.

Prof. Horyna byl dále účastníkem výzkumného a publikačního programu Handbuch zur Geschichte der Kunst Ostmitteleuropa, jehož realizátorem je v letech 2008-2015 Geisteswissenschaftliches Centrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas – Leipzig (GZWO). Jako spoluřešitel je rovněž hlavním autorem jednoho z osmi zamýšlených svazků Handbuchu.

Také další vědeckopedagogičtí pracovníci Ústavu se výrazně podílí na vědeckých projektech. Prof. Roman Prahl spolu se studenty ze Semináře umění 19. století prováděli s podporou GA ČR soupis klasicistní sepulchrální plastiky (publikováno). R. Prahl byl nositelem dalších dvou grantů GA ČR. Držitelem několika individuálních grantů GA ČR byl také prof. P. Wittlich.

V letech 2010-2012 byl v rámci ÚDU realizován projekt OPPA (Operační program Praha – Adaptabilita, financovaný Evropskou unií a hl.m. Prahou) Inovace bakalářského oboru „Dějiny umění" pro potřeby praxe, jehož řešitelem je PhDr. Biegel. Hlavním cílem projektu je umožnit studentům jak přímý kontakt s odborníky z nejrůznějších oborů praktické činnosti dějin umění, tak důkladné poznání různých aspektů zkoumání uměleckých děl v rámci specializovaných exkurzí.

Úspěšně se rozvíjí vědeckopedagogická spolupráce se zahraničními vědeckými institucemi (GWZO v Lipsku, univerzita v Mnichově, Sorbonna v Paříži). Za důležitou a perspektivní lze považovat vědeckopedagogickou spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. S touto institucí byly uzavřeny smlouvy o spolupráci v rámci doktorského studia. Za prioritní lze považovat vědeckou spolupráci s předními univerzitními institucemi a uměleckohistorickými pracovišti a zapojování studentů do vědeckovýzkumné činnosti Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze.

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021