Filozofická Fakulta

Hlavní oblasti výzkumu

Vědecko výzkumná činnost Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze je zaměřena na dějiny umění v celém širokém spektru. V posledních letech se vědečtí a pedagogičtí pracovníci podíleli na řešení řady úkolů podpořených našimi i zahraničními grantovými prostředky:

Středověké umění

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., pracovník ÚDU, společně s PhDr. Jiřím Fajtem (tehdy ředitelem sbírky starého umění Národní galerie) obdrželi prestižní grant Volkswagen Stifftung a založili společné Centrum výzkumu středověkého umění se sídlem v Anežském klášteře v Praze, v jehož rámci působili také studenti dějin umění.

  1. Prvním výstupem, který ocenili zahraniční posuzovatelé, byla dokumentace a vědecké zpracování fondu nástěnné malby ve středních Čechách.
  2. Dalším výstupem byla výstava „Karel IV. císař z Boží milosti", která se konala v podzimních měsících 2005 v Metropolitním muzeu v New Yorku a v zimních a jarních měsících na Pražském hradě.

Po změně generálního ředitelel NG vzniklo nové Centrum středověkého umění při ÚDU, podpořený grantovými prostředky Ministerstva školství (součást výzkumného záměru „Vývoj českých zemí v kontextu evropských a světových dějin" na FF UK v Praze, hlavní řešitel prof. Z. Beneš z Ústavu českých dějin FF UK v Praze). Řešitelem byl prof. Jaromír Homolka, spoluřešitelem prof. Jan Royt. V rámci činnosti těchto center byly vytyčeny tři základní směry vědeckého výzkumu:

  1. Revize korpusu deskové malby v Čechách" (J. Homolka, J. Royt, Jana H. Hlaváčková, M. Bartlová, J. Fajt)
  2. Výzkum středověkého umění v severozápadních Čechách" (spolupráce s Muzeem v Ústí nad Labem a s historickými ústavy FF UK [prof. L. Bobková] a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, hlavní řešitel prof. Jaromír Homolka). Do úkolu, který byl podpořen Grantovou agenturou ČR, byli zainteresováni nejen pedagogové Ústavu (J. Royt, J. Homolka, P. Macek), ale i studenti magisterského a doktorského studia středověkého semináře na FF UK v Praze (např. M. Ottová, J. Klípa, M. Hamsíková, V. Kubík, A. Mudra, M. Kratochvílová, J. Beránek, M. Patrný ad.).
  3. Umění a kultura doby Jagellonské" (podpořeno finančními prostředky GA ČR, řešitel prof. J. Kuthan, spoluřešitel prof. J. Homolka).

V současnosti se prof. Jan Royt a prof. J. Kuthan podílejí na řešení vědeckovýzkumného záměru FF UK v Praze „České země uprostřed Evropy". Prof. J. Royt se podstatně účastní na činnosti Centra základního výzkumu (společný projekt Ústavu dějin křesťanského umění FF UK v Praze a Centra medievistických studií AV ČR).

Barokní umění

Prof. M. Horyna byl hlavním řešitelem výzkumného záměru Česká barokní architektura v rámci střední Evropy, realizovaném v letech 2010-2012 ÚDU FF UK a podpořeném grantem GA ČR č. P 409/10/1099. Na řešení projektu se jako spoluřešitelé podílejí pedagogové (Ing. Macek, PhDr. Biegel), doktorandi a absolventi ÚDU FF UK, kteří se danému tématu soustavně věnovali a věnují ve své studijní a badatelské činnosti.

V letech 2008-2011 byl Ústav pro dějiny umění účastníkem rozsáhlého vědeckého projektu Karel Škréta (1610-1674), doba a dílo, realizovaného v rámci spolupráce Národní galerie v Praze a Karlovy univerzity v Praze a podpořeného granty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP. Spoluřešitelem a garantem projektu za UK byl prof. Horyna, členem vědeckého týmu PhDr. Biegel.

Prof. Horyna byl dále účastníkem výzkumného a publikačního programu Handbuch zur Geschichte der Kunst Ostmitteleuropa, jehož realizátorem je v letech 2008-2015 Geisteswissenschaftliches Centrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas – Leipzig (GZWO). Jako spoluřešitel je rovněž hlavním autorem jednoho z osmi zamýšlených svazků Handbuchu.

Ostatní oblasti výzkumu

Také další vědeckopedagogičtí pracovníci Ústavu se výrazně podílí na vědeckých projektech. Prof. Roman Prahl spolu se studenty ze Semináře umění 19. století prováděli s podporou GA ČR soupis klasicistní sepulchrální plastiky (publikováno). R. Prahl byl nositelem dalších dvou grantů GA ČR. Držitelem několika individuálních grantů GA ČR byl také prof. P. Wittlich.

V letech 2010-2012 byl v rámci ÚDU realizován projekt OPPA (Operační program Praha – Adaptabilita, financovaný Evropskou unií a hl.m. Prahou) Inovace bakalářského oboru „Dějiny umění" pro potřeby praxe, jehož řešitelem je PhDr. Biegel. Hlavním cílem projektu je umožnit studentům jak přímý kontakt s odborníky z nejrůznějších oborů praktické činnosti dějin umění, tak důkladné poznání různých aspektů zkoumání uměleckých děl v rámci specializovaných exkurzí.

Úspěšně se rozvíjí vědeckopedagogická spolupráce se zahraničními vědeckými institucemi (GWZO v Lipsku, univerzita v Mnichově, Sorbonna v Paříži). Za důležitou a perspektivní lze považovat vědeckopedagogickou spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. S touto institucí byly uzavřeny smlouvy o spolupráci v rámci doktorského studia. Za prioritní lze považovat vědeckou spolupráci s předními univerzitními institucemi a uměleckohistorickými pracovišti a zapojování studentů do vědeckovýzkumné činnosti Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze.

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021