Filozofická Fakulta

Hlavní oblasti výzkumu

Vědecko výzkumná činnost Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze je zaměřena na dějiny umění v celém širokém spektru. V posledních letech se vědečtí a pedagogičtí pracovníci podíleli na řešení řady úkolů podpořených našimi i zahraničními grantovými prostředky:

Středověké umění

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., pracovník ÚDU, společně s PhDr. Jiřím Fajtem (tehdy ředitelem sbírky starého umění Národní galerie) obdrželi prestižní grant Volkswagen Stifftung a založili společné Centrum výzkumu středověkého umění se sídlem v Anežském klášteře v Praze, v jehož rámci působili také studenti dějin umění.

  1. Prvním výstupem, který ocenili zahraniční posuzovatelé, byla dokumentace a vědecké zpracování fondu nástěnné malby ve středních Čechách.
  2. Dalším výstupem byla výstava „Karel IV. císař z Boží milosti", která se konala v podzimních měsících 2005 v Metropolitním muzeu v New Yorku a v zimních a jarních měsících na Pražském hradě.

Po změně generálního ředitelel NG vzniklo nové Centrum středověkého umění při ÚDU, podpořený grantovými prostředky Ministerstva školství (součást výzkumného záměru „Vývoj českých zemí v kontextu evropských a světových dějin" na FF UK v Praze, hlavní řešitel prof. Z. Beneš z Ústavu českých dějin FF UK v Praze). Řešitelem byl prof. Jaromír Homolka, spoluřešitelem prof. Jan Royt. V rámci činnosti těchto center byly vytyčeny tři základní směry vědeckého výzkumu:

  1. Revize korpusu deskové malby v Čechách" (J. Homolka, J. Royt, Jana H. Hlaváčková, M. Bartlová, J. Fajt)
  2. Výzkum středověkého umění v severozápadních Čechách" (spolupráce s Muzeem v Ústí nad Labem a s historickými ústavy FF UK [prof. L. Bobková] a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, hlavní řešitel prof. Jaromír Homolka). Do úkolu, který byl podpořen Grantovou agenturou ČR, byli zainteresováni nejen pedagogové Ústavu (J. Royt, J. Homolka, P. Macek), ale i studenti magisterského a doktorského studia středověkého semináře na FF UK v Praze (např. M. Ottová, J. Klípa, M. Hamsíková, V. Kubík, A. Mudra, M. Kratochvílová, J. Beránek, M. Patrný ad.).
  3. Umění a kultura doby Jagellonské" (podpořeno finančními prostředky GA ČR, řešitel prof. J. Kuthan, spoluřešitel prof. J. Homolka).

V současnosti se prof. Jan Royt a prof. J. Kuthan podílejí na řešení vědeckovýzkumného záměru FF UK v Praze „České země uprostřed Evropy". Prof. J. Royt se podstatně účastní na činnosti Centra základního výzkumu (společný projekt Ústavu dějin křesťanského umění FF UK v Praze a Centra medievistických studií AV ČR).

Barokní umění

Prof. M. Horyna byl hlavním řešitelem výzkumného záměru Česká barokní architektura v rámci střední Evropy, realizovaném v letech 2010-2012 ÚDU FF UK a podpořeném grantem GA ČR č. P 409/10/1099. Na řešení projektu se jako spoluřešitelé podílejí pedagogové (Ing. Macek, PhDr. Biegel), doktorandi a absolventi ÚDU FF UK, kteří se danému tématu soustavně věnovali a věnují ve své studijní a badatelské činnosti.

V letech 2008-2011 byl Ústav pro dějiny umění účastníkem rozsáhlého vědeckého projektu Karel Škréta (1610-1674), doba a dílo, realizovaného v rámci spolupráce Národní galerie v Praze a Karlovy univerzity v Praze a podpořeného granty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP. Spoluřešitelem a garantem projektu za UK byl prof. Horyna, členem vědeckého týmu PhDr. Biegel.

Prof. Horyna byl dále účastníkem výzkumného a publikačního programu Handbuch zur Geschichte der Kunst Ostmitteleuropa, jehož realizátorem je v letech 2008-2015 Geisteswissenschaftliches Centrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas – Leipzig (GZWO). Jako spoluřešitel je rovněž hlavním autorem jednoho z osmi zamýšlených svazků Handbuchu.

Ostatní oblasti výzkumu

Také další vědeckopedagogičtí pracovníci Ústavu se výrazně podílí na vědeckých projektech. Prof. Roman Prahl spolu se studenty ze Semináře umění 19. století prováděli s podporou GA ČR soupis klasicistní sepulchrální plastiky (publikováno). R. Prahl byl nositelem dalších dvou grantů GA ČR. Držitelem několika individuálních grantů GA ČR byl také prof. P. Wittlich.

V letech 2010-2012 byl v rámci ÚDU realizován projekt OPPA (Operační program Praha – Adaptabilita, financovaný Evropskou unií a hl.m. Prahou) Inovace bakalářského oboru „Dějiny umění" pro potřeby praxe, jehož řešitelem je PhDr. Biegel. Hlavním cílem projektu je umožnit studentům jak přímý kontakt s odborníky z nejrůznějších oborů praktické činnosti dějin umění, tak důkladné poznání různých aspektů zkoumání uměleckých děl v rámci specializovaných exkurzí.

Úspěšně se rozvíjí vědeckopedagogická spolupráce se zahraničními vědeckými institucemi (GWZO v Lipsku, univerzita v Mnichově, Sorbonna v Paříži). Za důležitou a perspektivní lze považovat vědeckopedagogickou spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. S touto institucí byly uzavřeny smlouvy o spolupráci v rámci doktorského studia. Za prioritní lze považovat vědeckou spolupráci s předními univerzitními institucemi a uměleckohistorickými pracovišti a zapojování studentů do vědeckovýzkumné činnosti Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze.

Aktuality

Příští týden se konzultační hodiny dr. Petra Macka přesouvají ze...

22. červen 2017

Až do 25. 6. je stále možné zasílat abstrakty příspěvků na konferenci...

18. červen 2017

Milí přátelé, už jen tři dny můžete hodnotit výuku v letním semestru na hodnoceni.ff.cuni.cz. Pokud...
15. červen 2017

BZK -   obhajoby - 7. 9. 2017 - práci je třeba vložit do SISu do 1. 8.

 ...

08. červen 2017

Ozvěte se prosím: marketa.krystynova@gmail.com

31. květen 2017

Dle studijního řádu je třeba práci odevzdat měsíc před vypsaným termínem FF v Harmonogramu ak....

25. květen 2017