Filozofická Fakulta

Úvod do současného umění

Vyučující

Mgr. Zuzana Štefková PhD.

Charakteristika

Přednáškový cyklus je věnován současnému umění, jeho teoretickým východiskům a kulturně-historickým kontextům. Předmět ukazuje proměnu pojetí uměleckého díla od modernistického artefaktu ke koncepci díla coby sítě vztahů. Součástí kurzu je nástin kategorií a klíčových filozofických konceptů určujících myšlenkový rámec, v němž současné umění vzniká. Metodologické ukotvení předmětu odráží vliv post-kolonialismu, feminismu, psychoanalýzy a vizuálních studií s důrazem na proměnu vztahu mezi „vysokou“ a „nízkou“ kulturou a prolínání tradičních oborů výtvarného umění s oblastmi fotografie, filmu, masmédií a nových technologií. Pozornost bude věnována také souvislostem, v nichž je umění vnímáno a prezentováno (diváctví, muzeum), evaluováno (umělecká kritika) a zhodnocováno (trh s uměním).

Požadavky a hodnocení


Hodnocení kurzu se zakládá na reflexi a analýze četby a aktivní účasti na diskuzi (30%), prezentaci tématu písemné práce v rámci studentské konference (20%) a písemné práce na vybrané téma (50%).

Písemná práce

Povinný rozsah práce je minimálně 7 normostran textu plus obrazová příloha. Téma práce si volí student samostatně po konzultaci s vyučující. Písemná práce by měla odrážet pochopení teoretických konceptů a jejich uplatnění na vybraném materiálu. Termín pro volbu tématu práce je 10.3. Závazný termín odevzdání práce je 30.6. 2015. Práce odevzdané po tomto termínu nebudou hodnoceny. Práce mohou studenti zasílat mailem.

Povinná četba a reflexe


Součástí kurzu je reflexe povinné četby. Texty budou postupně zpřístupněny na stránce kurzu: http://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3730
Ke každé druhé hodině bude přiřazeno vždy několik textů. Úkolem studentů je přečíst alespoň jeden z nich a reflektovat jej prostřednictvím následujících aktivit:
1) Shrnout v bodech o čem vybraný text pojednává
2) Identifikovat hlavní myšlenky textu
3) Kriticky text zhodnotit
4) Na základě četby zvolit vizuální odpověď na přečtený text (vizuální odpovědí se rozumí jakýkoli materiál vizuální povahy, který se vztahuje k vybranému textu). Vizuální odpověď studenti nahrají na stránky kurzu k příslušné hodině ve formátu jpg, pdf nebo png a označí jej popiskem.

Studentská konference

V rámci studentské konference přednesou studenti téma své písemné práce v podobě cca desetiminutové prezentace doprovázené vizuálním materiálem. Pokud se student nebude moct ze závažných důvodů konference zúčastnit, pošle abstrakt a stručnou osnovu svého příspěvku spolu s doprovodnými vizuálními materiály do 19.5. Příspěvky zaslané po tomto termínu nebudou hodnoceny.

Doporučená četba

 • ARADA, J., KUAN WOOD, J., VIDOKLE, A. (ed.) What is Contemporary Art? Berlin 2010.
 • BELTING, H., Konec dějin umění, Praha 2000.
 • BERGER, J., O pohledu. Praha 2012.
 • DUMBADZE, A., HUDSON, S., Contemporary Art: 1989 to the Present, Chichester 2013.
 • DANTO, A. C., Konec umění. Estetika, Vol. 35, No. 1, 1998, s. 1–18.
 • DEBORD, G., Společnost spektáklu. Intu 2007.
 • FELSHIN, N. ed., But is this Art? The Spirit of Art as Activism, Seattle 1995.
 • FILIPOVÁ, M., RAMPLEY, M. (eds.), Možnosti vizuálních studií. Brno 2007.
 • FOSTER, H., Anti-Aesthetic, New York 1998.
 • FOSTER, H., KRAUSS, R., BOIS, Y.-A., BUCHLOH, B. H. D., Umění po roce 1900, Modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha 2007.
 • GABLIK, S., Selhala moderna? Olomouc 1995.
 • JONES, A. Seeing Differently, A History and Theory of Identification and the Visual Arts, Routledge 2012.
 • KESNER, L. (ed.). Vizuální teorie. Praha 1997.
 • KOCUR, Z.‬, LEUNG, S., ‬Theory in Contemporary Art Since 1985, Malden: Blackwell 2005.
 • MIRZOEFF, N., Úvod do vizuální kultury. Praha 2012.
 • NELSON, R., SHIFF, R. (eds.), Kritické pojmy dejin umenia, Bratislava 2004.
 • PACHMANOVÁ, M. (ed.), Neviditelná žena. Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě, 2002.
 • PIOTROWSKI, P. In the Shadow of Yalta, London 2009.
 • STILES, K., SELZ, P. H., Theories and Documents of Contemporary Art: A Sourcebook of Artists' Writings, Berkley, Los Angeles, London 1996.
 • SMITH, T. What Is Contemporary Art?, Chicago 2009.

Program

Zimní semestr

Týden 1:
7.10.
Úvod – Nástin struktury kurzu
Co je současné umění – Témata a souvislosti
Koncept – Subjekt – Objekt – Kontext


Týden 2:
14.10.
Postmoderna – Transavantgarda – Druhá moderna


Týden 3:
21.10.
Postmoderna


Týden 4:
28.10. 
Identita: Feminismus


Týden 5:
4.11.
Identita: Feminismus

Týden 6:
11.11.
Globalizace a Post-kolonialismus


Týden 7:
18.11.
Globalizace a Post-kolonialismus


Týden 8:
25.11.
Východ – Západ


Týden 9:
2 .12.
Východ – Západ


Týden 10:
9.12.
Aktivismus


Týden 11:
16.12.
Aktivismus


Týden 12:
16.1.
Médium – Forma – Koncept

Letní semestr


Týden 1:
17.2.
Médium – Forma – Koncept


Týden 2:
24.2.
Médium – Forma – Koncept


Týden 3:
3.3.
Umění a technologieTýden 4:
10.3.
Umění a technologie


Týden 5:
17.3.
Participace


Týden 6:
24.3.
Participace


Týden 7:
31.3.
Vizualita: Pohled


Týden 8:
7.4.
Vizualita: Pohled


Týden 9:
14.4.
Vizualita: Spektákl


Týden 10:
21.4.
Vizualita: Spektákl


Týden 11:
28.4.
Kontexty prezentace: Muzeum, Bienále, Trh
Institucionální kritika


Týden 12:
5.5.
Kontexty prezentace: Institucionální kritika


Týden 13:
12.5.
Studentská konference


Týden 14:
19.5.
Studentská konference

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020