Filozofická Fakulta

Oborové konference

V rámci výzkumných programů je Ústav pro dějiny umění mj. pravidelným spolupořadatelem vědeckých konferencí:

  • Na závěr pražské výstavy „Karel IV. císař z Boží milosti" byla na počátku roku 2006 v Míčovně Pražského hradu uspořádána mezinárodní vědecká konference Kunst als Herrschaftsintrument unter den Luxemburgern, které se zúčastnila řada předních osobností světové uměleckohistorické vědy. Na konání konference se jako spolupořadatel podílel také Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze.
  • Jedním z výstupů výzkumného projektu Výzkum středověkého umění v severozápadních Čechách byla trojice vědeckých konferencí, na něž navázala trojice rozsáhlých konferenčních sborníků. Royt přednesl v GWZO v Lipsku přednášku na téma středověkého malířství v severních Čechách;
  • Výstupem projektu Umění a kultura doby Jagellonské byla i mezinárodní vědecká konference, pořádaná ve spolupráci s GWZO v Lipsku a proběhlá v Kutné Hoře. Konference se aktivně zúčastnili pedagogové (J. Royt, J. Kuthan, Jana H. Hlaváčková) a studenti ústavu (M. Ottová, V. Kubík). Aktivní, tj. s referáty byla účast pedagogů našeho ústavu i na vědeckých konferencích s jagellonskou tématikou v Norimberku a Lublinu.
  • Součástí projektu "Česká barokní architektura v rámci střední Evropy" byla i aktivní účast tří řešitelů výzkumného záměru (prof. Horyna, PhDr. Biegel, Mgr. Štěrbová) na mezinárodní vědecké konferenci Elfter Internationaler Barocksommerkurs der Stiftung Bibliothek Werner Oechslin in Einsiedeln und ETH Zürich: Barock / Ornament (Einsiedeln 27.6. – 1.7. 2010). Konferenční příspěvky byly předány do tisku konferenčního sborníku.
  • V letech 2008-2011 byl Ústav pro dějiny umění účastníkem rozsáhlého vědeckého projektu Karel Škréta (1610-1674), doba a dílo, v jehož rámci proběhla mj. i dvojice vědeckých konferencí, jednak odborné kolokvium Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a v Evropě, proběhlé ve dnech 23.-24. 3. 2010, kde prof. Horyna předsedal jedné ze sekcí kolokvia, a dále mezinárodní konference Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo, proběhlé ve dnech 29.–30.3. 2011.
  • Ústav pro dějiny umění byl i spolupořadatelem mezinárodních vědeckých konferencí Život pražských paláců (spolu s Archivem hlavního města Prahy a Institutem mezinárodních studií FSV UK) roku 2007 a Mezinárodního vědeckého kolokvia Sedlec, historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700 (Hlavním organizátorem byly Ústav dějin křesťanského umění KTF UK a Institut für Kunst und Musikwissenschaft PF TU Dresden.

Aktuality

Pan dr. Macek oznamuje těm nešťastníkům, kteří ještě neodevzdali seminární práci, že poslední...

21. leden 2020

Pí prof. Klimešová a pí dr. Adamcová oznamují, že během zkouškového období (tj. od 13. ledna do...

20. leden 2020

Milí čtenáři,

od 13. 1. knihovna obnoví svůj provoz, a to v upravených otevíracích...

07. leden 2020

Milí čtenáři,

jistě už se k vám dostala smutná zpráva o náhlém osiření naší knihovny. Z...

03. leden 2020