Filozofická Fakulta

Otevřený dopis ministryni kultury ČR

V Praze, dne 19. 2. 2013

Vážená paní ministryně,

 obracíme se na Vás v mimořádně závažné věci, týkající se Národního památkového ústavu a jeho generální ředitelky Ing. Arch. Naděždy Goryczkové. Z médií i dalších zdrojů jsme se dozvěděli o zpochybnění její pozice a silném politickém tlaku na její bezprostřední odvolání. Jsme přesvědčeni, že tento krok by byl v aktuální situaci závažnou chybou, která by mohla ohrozit Národní památkový ústav v samé jeho podstatě.

Během uplynulých pěti let ve funkci generální ředitelky arch. Goryczková prokázala nesporné odborné, manažerské i morální kvality, které výrazně napomohly posílení role NPÚ v očích odborné veřejnosti. Její současné setrvání ve funkci je zásadní i z hlediska probíhající náročné reorganizace, kterou osobně garantuje, a jejíž pozastavení nebo účelové změny by mohly mít pro organismus Národního památkového ústavu fatální důsledky, mezi které je nutno počítat pokles odbornosti či ohrožení unikátního souboru hradů a zámků ve správě NPÚ.

Vážená paní ministryně, jsme si vědomi řady problémů, které památková péče ve své současné podobě má. Jsme však zároveň přesvědčeni, že náhlé a neodůvodněné odvolání odborně i lidsky respektované generální ředitelky by tyto problémy jednoznačně prohloubilo a způsobilo by destabilizaci, která by mohla být pro NPÚ a památkovou péči v ČR osudnou.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.,

Ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze

Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.,

Ředitel Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i.

Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.,

rektor Akademie výtvarných umění v Praze

Datum platnosti: 
1. září 2013

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021