Filozofická Fakulta

Dějiny a kultura raného novověku v Čechách a Evropě

Vyučující

Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Charakteristika

Cílem předmětu je seznámit posluchače v obrysech s obecnými evropskými dějinami 16.–18. století se zřetelem k hlavním ideovým proudům a kulturním tendencím. Důraz je kladen zejména na problematiku náboženské reformace a protireformace, jakož i na formy koexistence a vzájemných střetů stavovské společnosti a k absolutismu tíhnoucí monarchické moci. Souběžně se posluchačům poskytuje základní orientace po současné kulturní historiografii raného novověku.

Požadavek na zájemce o zkoušku: uchazeč nastuduje povinnou literaturu a minimálně 2 edice pramenů a dobových textů a minimálně 5 děl sekundární literatury. Nemusí se nutně jednat o publikace ze seznamu, předpokládá se však, že výběr literatury bude odpovídat chronologickému a věcnému výměru problematiky. 

Povinná literatura

 • Bůžek, V. – Král, P., eds., Člověk českého raného novověku, Praha 2007.
 • Evans, R. J. W.: Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003.
 • Molnár, A.: Na rozhraní věků. Cesty reformace, Praha 1985 (2008).
 • Petráň, J., ed.: Dějiny hmotné kultury II. Kultura každodenního života od 16. do 18. století. 2 sv. Praha 1995, 1997.
 • Jeden z následujících tří titulů:
  • Mackenney, R. Evropa šestnáctého století, Praha 2001.
  • Black, J.: Evropa osmnáctého století, Praha 2003.
  • Munck, T.: Evropa v XVII. století (1598-1700), Praha 2002.
 • Jeden z následujících tří titulů z ediční řady Velké dějiny zemí Koruny české:
  • VII. (1526-1618), Vorel, P., Praha – Litomyšl 2005.
  • VIII. (1618-1683), Čornejová, I. – Kaše, J. – Mikulec, J. – Vlnas, V., Praha – Litomyšl 2008.
  • IX. (1683 - 1740), Bělina, P. – Kaše, J. – Mikulec, J. – Veselá, I. – Vlnas, V., Praha – Litomyšl 2011.

Doporučená literatura

Edice pramenů a dobových textů

 • Bohuslav Balbín, Krásy a bohatství české země, ed. Businská, H., Praha 1986.
 • Bohuslav Balbín, Pamětní nápis Bernardu Ignácovi z Martinic, ed. Hejnic, J., Praha 1988.
 • Bohuslav Balbín, Rozprava krátká, ale pravdivá, ed. Kopecký, M., Praha 1988.
 • Bohuslav Balbín, Verisimilia humaniorum disciplinarum. Nástin humanitních disciplín, přel. Ryba, B., Praha 1969.
 • Jan František Beckovský: Poselkyně starých příběhův českých, díl druhý (od roku 1526-1715), ed. Rezek, A. 3 sv., Praha 1879, 1880.
 • Václav Březan, Životy posledních Rožmberků, I-II, ed. Pánek, J., Praha 1985.
 • Václav Budovec z Budova: Antialkorán, ed. Rejchrtová, N., Praha 1989.
 • Marek Bydžovský z Florentina: Svět za tří českých králů, ed. Kolár, J., Praha 1987.
 • Bartolome de las Casas, O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější, ed. Gel, F., Praha 1954.
 • Cestopis Bedřicha z Donína, ed. Grund, A., Praha 1940.
 • Cesty ve znamení kříže. Dopisy a zprávy českých misionářů XVII.-XVIII. věku ze zámořských krajů, ed. Kalista, Z., Praha 1941.
 • České humanistické drama, ed. Kopecký, M., Praha 1986.
 • Mikuláš Dačický z Heslova, Paměti, ed. Mikulec, J., Praha 1996.
 • Deník rudolfínského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633, eds. Koldinská, M. – Maťa, P., Praha 1997.
 • Dopis rabi Ovadji otci a další hebrejské renesanční cestopisy, ed. Boušek, D., Praha 2004.
 • Václav Hájek z Libočan, Kronika česká. Výbor historického čtení, ed. Kolár, J., Praha 1981.
 • Jan Amos Komenský o sobě, eds. Molnár, A. – Rejchrtová, N., Praha 1987.
 • Jireček, H., ed., Obnovené Právo a Zřízení zemské dědičného království Českého, Praha 1888.
 • Kalista, Z.: České baroko, Praha 1941.
 • Kalista, Z., ed., Korespondence císaře Leopolda I. s Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, díl I. (duben 1660 – září 1663), Praha 1936.
 • Kalista, Z., ed., Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, Praha 1941.
 • Kolmaš, J., ed., Karel Slavíček, Listy z Číny a jiná korespondence s evropskými hvězdáři (1716-1735), Praha 1995.
 • Korrespondence hraběte Václava Jiřího Holického ze Šternberka, ed. Schulz, V., Praha 1898.
 • J. Kořínek, Staré paměti kutnohorské, eds. Stich, A. – Lunga, R., Praha 2001.
 • Ludvík XIV., Paměti krále Slunce. Úvahy pro poučení dauphinovo, ed. Pokorný, M., Praha 2007.
 • Lutherův odkaz, Praha 1935.
 • Odhalení o Valdštejnově zradě a smrti. České znění relací Jaroslava Rašína a Octavia Piccolominiho, přel. Kristen, Z., ed. Pekař, J., Praha 1934.
 • Bartoloměj Paprocký z Hlohol, Zrcadlo Čech a Moravy, ed. Polišenský, J., Praha 1941.
 • Polišenský, J., ed.: Kniha o bolesti a smutku. Výbor z moravských kronik XVII. století, Praha 1948.
 • Polišenský, J. – Binková, S., eds., Česká touha cestovatelská, Praha 1989.
 • Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, eds. Petráčková, V. – Vogeltanz, V., Praha 1979.
 • František Rakoczy, Zpověď, Vlastní životopis, přel. Gottwald, A., Praha 1908.
 • Paul de Gondi kardinál de Retz, Paměti, ed. Šindelář, B., Praha 1973.
 • Marie de Rabutin Chantal de Sévigné, Rozhovory na dálku. Výbor z dopisů, ed. Hartmanová, A., Praha 1977.
 • Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká, ed. Janáček, J., Praha 1984.
 • Selské čili sousedské hry českého baroka, ed. Kalista, Z., Praha 1942.
 • Voltaire: Karel XII. král švédský, přel. Líva V. 2 sv. (= Z dílny osudu, III, VII.), Praha 1925, 1926. 
 • Voltaire: Vláda Karola XII., Storočie Ľudovíta XIV., přel. Flochová, M. - Mrlianová, Z. S., Bratislava 1988.
 • Země dobrá, tj. země česká, eds. Kučerová, I. – Medová, L., Brno 1998.
 • Karel starší ze Žerotína, Z korespondence, ed. Rejchrtová, N., Praha 1982.

Sekundární literatura

 • Ariès, P.: Dějiny smrti I-II, Praha 2000.
 • Bejblík, A.: Život a smrt renesančního kavalíra, Praha 1989.
 • Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách, Praha 1992.
 • Burke, P.: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996.
 • Burke, P.: Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005.
 • Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996.
 • Bůžek V. a kol., Společnost českých zemí v raném novověku, Praha 2010.
 • Bůžek, V. – Hrdlička, J. – Král, P. – Vybíral, Z.: Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha 2002.
 • Cardini, F.: Evropa a islám, Praha 2004.
 • Catalano, A.: Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598—1667) a protireformace v Čechách, Praha 2008.
 • Coward, B.: Oliver Cromwell, Praha 2000.
 • Čechura, J.: Selské rebelie roku 1680, Praha 2000.
 • Čornejová, I.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách. Praha 1995.
 • Dangl, V.: Slovensko ve víre stavovských povstaní, Bratislava 1986.
 • Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996.
 • Englund, P.: Nepokojná léta. Historie třicetileté války, Praha 2000.
 • Englund, P.: Nepřemožitelný. Historie první severní války, Praha 2003.
 • Evans, R. J. W.: Rudolf II. a jeho svět, Praha 1997.
 • Fejtová, O. – Ledvinka, V. – Pešek, J. – Vlnas, V., eds.: Barokní Praha – barokní Čechie, Praha 2004.
 • Fučíková, E. – Čepička, L., eds., Valdštejn. Albrecht z Valdštejna a jeho doba, Praha 2007.
 • Ginzburg, C.: Noční příběh: Sabat čarodějnic, Praha 2003.
 • Ginzburg, C.: Sýr a červi. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600, Praha 2000.
 • Delumeau, J.: Strach na západě ve 14. – 18. století, Praha 1997, 1999.
 • Hibbert, Ch.: Vzestup a pád rodu Medici, Praha 1997.
 • Hrbek, J.: Barokní Valdštejnové v Čechách, Praha 2013.
 • Hrbek, J.: České barokní korunovace, Praha 2010.
 • Hrubý, F.: Ladislav Velen ze Žerotína, Praha 1930.
 • Chastel, A.: Vyplenění Říma. Od manýrismu k protireformaci, Brno 2003.
 • Janáček, J.: České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547, I-II, Praha 1968 (1971), 1984.
 • Janáček, J.: Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987 (1997).
 • Janáček, J.: Století zámořských objevů, Praha 1959.
 • Janáček, J.: Valdštejn a jeho doba, Praha 1978.
 • Janáček, J.: Valdštejnova pomsta, Praha 1992.
 • Janáček, J.: Ženy české renesance, Praha 1976 (1987, 1996).
 • Kalista, Z.: Čechové, kteří tvořili dějiny světa. Z historikova skicáře o XVI. a XVII. věku, Praha 1939 (1999).
 • Kalista, Z.: Česká barokní pouť. K religiozitě českého lidu v době barokní, Žďár nad Sázavou 2001.
 • Kalista, Z.: Mládí Humprechta Jana Černína z Chudenic. Zrození barokního kavalíra, Praha 1939.
 • Kalista, Z.: Století andělů a ďáblů. Jihočeský barok, eds. Pokorná, Z. – Vlnas, V., Jinočany 1994.
 • Kavka, F., Zlatý věk růží. Kus české historie 16. století, Praha 1993.
 • Knecht, R. J.: Richelieu, Praha – Litomyšl 2002.
 • Knoz, T.: Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa. Praha 2008.
 • Knoz, T.: Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2006.
 • Koldinská, M.: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti, Praha – Litomyšl 2004.
 • Kopčan, V.: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko, Bratislava 1986.
 • Kovář, M.: Anglie posledních Stuartovců 1658-1714, Praha 1998.
 • Kovář, M.: Stuartovská Anglie, Praha 2000.
 • Kučera, J. P. - Rak, J.: Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře, Praha 1983.
 • Matějek, F.: Morava za třicetileté války, Praha 1992.
 • Maťa, P.: Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004.
 • Mikulec, J.: Leopold I. Život a vláda barokního Habsburka, Praha 1997.
 • Mikulec, J.: 31. 7. 1627. Rekatolizace šlechty v Čechách, Praha 2005.
 • Miller, J.: Odložený zrod Leviatana. Krize raně stuartovské monarchie (1603-1641), Praha 2006.
 • Muk, J.: Po stopách národního vědomí české šlechty pobělohorské, Praha 1931.
 • Niemojowska, M.: Poslední Stuartovci. Proti proudu dějin? Praha 2002.
 • Parker, G.: Filip II. Španělský král z rodu Habsburků. „Nejmocnější křesťanský vládce“, Praha 1998.
 • Pánek, J.: Poslední Rožmberkové – velmoži české renesance, Praha 1989.
 • Pánek, J.: Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547-1577, Praha 1982.
 • Pánek J.: Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552, Praha 1987.
 • Pekař, J.: Kniha o Kosti, Praha 1998.
 • Petráň, J.: Staroměstská exekuce, Praha 1971 (1985, 1996).
 • Pěkný, T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 1993.
 • Polišenský, J.: Komenský – muž labyrintů a naděje, Praha 1996.
 • Preiss, P.: Boje s dvouhlavou saní. František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha 1981 (2003).
 • Preiss, P.: Panorama manýrismu, Praha 1974.
 • Raková, S., Víra, rasa, etnicita v koloniální Americe, Praha 2005.
 • Rataj, T.:  České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí, Praha 2002.
 • Rejchrtová, N.: Václav Budovec z Budova, Praha 1984.
 • Royt, J.: Obraz a kult v barokních Čechách, Praha 1999.
 • Seibt, F.: Karel V. Císař a reformace. Praha 1999.
 • Sousedík, S.: Valerián Magni 1586-1661. Kapitola z kulturních dějin Čech 17. století, Praha 1983.
 • Svatoš, M. – Svatoš, M.: Živá tvář Erasma Rotterdamského, Praha 1985.
 • Švankmajer, M.: Petr I. Zrození impéria. Praha 1999.
 • Urfus, V.: Císař Josef I. Nekorunovaný Habsburk na českém trůně, Praha 2004.
 • Urfus, V.: 19. 4. 1713. Pragmatická sankce. Rodný list podunajské monarchie. Praha 2002.
 • Válka, J.: Česká společnost v 15. – 18. století. II. Bělohorská doba. Společnost a kultura manýrismu, Praha 1983.
 • Válka, J.: Morava reformace, renesance a baroka (=Vlastivěda moravská, země a lid. Nová řada, sv. 6, Dějiny Moravy 2.), Brno 1996.
 • Vácha, Š. – Veselá, I. – Vlnas, V. – Vokáčová, P.: Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723, Praha – Litomyšl 2009
 • Villari, R., ed., Barokní člověk a jeho svět, Praha 2004.
 • Vlnas, V.: Jan Nepomucký, česká legenda, Praha 1993 (2013).
 • Vlnas, V.: Novokřtěnci v Münsteru, Praha 2002.
 • Vlnas, V.: Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka, Praha – Litomyšl 2001.
 • Vlnas, V., ed.: Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha 2001.
 • Vorel, P.: Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha 1999.
 • Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století, 1695-1777 (=IV. díl Dějin olomoucké arcidiecéze.), Praha 1987, Olomouc 2003.
 • Žilka, F.: Jan Kalvín, život a dílo, Praha 1909.

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020