Filozofická Fakulta

Historik umění v archivu

Vyučující

Mgr. Tomáš Sekyrka

Charakteristika

V rámci výuky předmětu "Historik umění v archivu" budou na konkrétních příkladech ukázány možnosti výpovědi písemných pramenů pro poznání vývoje výtvarného umění na našem území a na území střední Evropy. Pozornost bude věnována zejména vztahu mezi umělcem a objednavatelem uměleckého díla, vnímání uměleckého díla, obchodu s uměleckými díly a dějinám sběratelství. Prohloubeny budou rovněž znalosti a dovednosti studentů při vyhledávání písemných pramenů, jejich analýze a kritické interpretaci jejich výpovědi.
 
Studenti v rámci školního roku vypracují seminární práci na zadané téma, která bude spolu s ústním pohovorem tvořit hodnocení studenta (zkoušku).

Doporučená odborná literatura

 

 • Burke, Peter: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Praha 1996.
 • Fučíková, Eliška - Bradburne, James M. - Bukovinská, Beket - Hausenblasová, Jaroslava - Konečný, Lubomír - Muchka, Ivan - Šroněk, Michal (edd.), Rudolf II. a Praha. Praha 1997.
 • Hlaváček, Ivan - Kašpar, Jaroslav - Nový, Rostislav, Vademecum pomocných věd historických. Praha 1994.
 • Hojda, Zdeněk: Výtvarná díla v domech staroměstských měšťanů v letech 1627-1740. Příspěvek k dějinám kultury barokní Prahy I. Pražský sborník historický 26, 1993, s. 38-102.
 • Hojda, Zdeněk: Kulturní investice staroměstských měšťanů v letech 1627-1740. Příspěvek k dějinám kultury barokní Prahy II. Pražský sborník historický 27, 1994, s. 47-104.
 • Krummholz, Martin: Obrazová sbírka Jan Václava Gallase. Umění 53, 2005, s. 273-285.
 • Nedoma, Milan: Soupisy malířů, sochařů a mědirytců, zapsaných v letech 1696-1779 na filosofické fakultě pražské university Karlovy. Památky archeologické (historie) 43, 1948, s. 94-96.
 • Ryantová, Marie: Památníky, aneb Štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku. České Budějovice, 2007.
 • Sekyrka, Tomáš, Malířská škola Ferdinanda Engelmüllera, Documenta Pragensia 11, 1993, s. 222-227.
 • Sekyrka, Tomáš, Studenti z českých zemí na Akademii výtvarných umění ve Vídni v ltech 1797 - 1850, in: Vít Vlnas - Tomáš Sekyrka (eds.), Ars baculum vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury. K 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc., Praha 1996, s. 317-326.
 • Sekyrka, Tomáš, Kreslířská škola Josepha Fridricha Zwettlera a její žáci, in: Helena Lorenzová - Taťána Petrasová (eds.) Biedermeier v českých zemích: sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2004, s. 197-208.
 • Sekyrka, Tomáš, Když výtvarníci vzpomínají, in: Milada Sekyrková (ed.), Paměti a vzpomínky jako historický pramen. Práce z dějin techniky a přírodních věd 10, Praha 2006, s. 189-196.
 • Sekyrka, Tomáš, Pražské výstavy 1939-1945 ve světle dobového tisku, in: Documenta Pragensia 26, 2007, s. 279-291.
 • Sekyrka, Tomáš, „A vision of the tired souls“: re-discovered hand-written magazines of the Mánes Society of Fine Arts - „Vise znavených duší“: znovuobjevené rukopisné časopisy Spolku výtvarných umělců Mánes, Bulletin of the National Gallery in Prague 18-19, 2008-2009, s. 67-75, 116-120.
 • Sekyrka, Tomáš, Sehr geehrte Mitglieder! Členové Krasoumné jednoty pro Čechy v roce 1894, in: Jiří Kroupa - Michaela Šeferisová Loudová - Lubomír Konečný (eds.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009, s. 103-113.
 • Sekyrka, Tomáš, Karel Škréta a jeho zákazníci ve světle archivních pramenů. In: Lenka Stolárová (ed.), Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a Evropě. Sborník příspěvků z odborného kolokvia pořádaného Národní galerií v Praze v Klášteře sv. Anežky České ve dnech 23. - 24. března 2010, s. 147-152.
 • Sekyrka, Tomáš, Možnosti a meze výpovědi archivních dokumentů k životu a dílu Karla Škréty, in: Lenka Stolárová - Kateřina Holečková (eds.), Karel Škréta (1610 - 1674): Dílo a a doba . Studie, dokumenty, prameny, Praha 2013, s. 15-20.
 • Slavíček, Lubomír (ed.), Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství. Praha 1993.
 • Slavíček, Lubomír: „Sobě, umění, přátelům“. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939. Brno, 2007.
 • Tibitanzlová, Radka - Beranová, Martina (eds.): „aby se umění malířskému vyučoval“. Křestní, výuční a zachovací listy z fondu Pražská malířská bratrstva. Praha, 2009.

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020