Filozofická Fakulta

Historik umění v archivu

Vyučující

Mgr. Tomáš Sekyrka

Charakteristika

V rámci výuky předmětu "Historik umění v archivu" budou na konkrétních příkladech ukázány možnosti výpovědi písemných pramenů pro poznání vývoje výtvarného umění na našem území a na území střední Evropy. Pozornost bude věnována zejména vztahu mezi umělcem a objednavatelem uměleckého díla, vnímání uměleckého díla, obchodu s uměleckými díly a dějinám sběratelství. Prohloubeny budou rovněž znalosti a dovednosti studentů při vyhledávání písemných pramenů, jejich analýze a kritické interpretaci jejich výpovědi.
 
Studenti v rámci školního roku vypracují seminární práci na zadané téma, která bude spolu s ústním pohovorem tvořit hodnocení studenta (zkoušku).

Doporučená odborná literatura

 

 • Burke, Peter: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Praha 1996.
 • Fučíková, Eliška - Bradburne, James M. - Bukovinská, Beket - Hausenblasová, Jaroslava - Konečný, Lubomír - Muchka, Ivan - Šroněk, Michal (edd.), Rudolf II. a Praha. Praha 1997.
 • Hlaváček, Ivan - Kašpar, Jaroslav - Nový, Rostislav, Vademecum pomocných věd historických. Praha 1994.
 • Hojda, Zdeněk: Výtvarná díla v domech staroměstských měšťanů v letech 1627-1740. Příspěvek k dějinám kultury barokní Prahy I. Pražský sborník historický 26, 1993, s. 38-102.
 • Hojda, Zdeněk: Kulturní investice staroměstských měšťanů v letech 1627-1740. Příspěvek k dějinám kultury barokní Prahy II. Pražský sborník historický 27, 1994, s. 47-104.
 • Krummholz, Martin: Obrazová sbírka Jan Václava Gallase. Umění 53, 2005, s. 273-285.
 • Nedoma, Milan: Soupisy malířů, sochařů a mědirytců, zapsaných v letech 1696-1779 na filosofické fakultě pražské university Karlovy. Památky archeologické (historie) 43, 1948, s. 94-96.
 • Ryantová, Marie: Památníky, aneb Štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku. České Budějovice, 2007.
 • Sekyrka, Tomáš, Malířská škola Ferdinanda Engelmüllera, Documenta Pragensia 11, 1993, s. 222-227.
 • Sekyrka, Tomáš, Studenti z českých zemí na Akademii výtvarných umění ve Vídni v ltech 1797 - 1850, in: Vít Vlnas - Tomáš Sekyrka (eds.), Ars baculum vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury. K 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc., Praha 1996, s. 317-326.
 • Sekyrka, Tomáš, Kreslířská škola Josepha Fridricha Zwettlera a její žáci, in: Helena Lorenzová - Taťána Petrasová (eds.) Biedermeier v českých zemích: sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2004, s. 197-208.
 • Sekyrka, Tomáš, Když výtvarníci vzpomínají, in: Milada Sekyrková (ed.), Paměti a vzpomínky jako historický pramen. Práce z dějin techniky a přírodních věd 10, Praha 2006, s. 189-196.
 • Sekyrka, Tomáš, Pražské výstavy 1939-1945 ve světle dobového tisku, in: Documenta Pragensia 26, 2007, s. 279-291.
 • Sekyrka, Tomáš, „A vision of the tired souls“: re-discovered hand-written magazines of the Mánes Society of Fine Arts - „Vise znavených duší“: znovuobjevené rukopisné časopisy Spolku výtvarných umělců Mánes, Bulletin of the National Gallery in Prague 18-19, 2008-2009, s. 67-75, 116-120.
 • Sekyrka, Tomáš, Sehr geehrte Mitglieder! Členové Krasoumné jednoty pro Čechy v roce 1894, in: Jiří Kroupa - Michaela Šeferisová Loudová - Lubomír Konečný (eds.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009, s. 103-113.
 • Sekyrka, Tomáš, Karel Škréta a jeho zákazníci ve světle archivních pramenů. In: Lenka Stolárová (ed.), Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a Evropě. Sborník příspěvků z odborného kolokvia pořádaného Národní galerií v Praze v Klášteře sv. Anežky České ve dnech 23. - 24. března 2010, s. 147-152.
 • Sekyrka, Tomáš, Možnosti a meze výpovědi archivních dokumentů k životu a dílu Karla Škréty, in: Lenka Stolárová - Kateřina Holečková (eds.), Karel Škréta (1610 - 1674): Dílo a a doba . Studie, dokumenty, prameny, Praha 2013, s. 15-20.
 • Slavíček, Lubomír (ed.), Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství. Praha 1993.
 • Slavíček, Lubomír: „Sobě, umění, přátelům“. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939. Brno, 2007.
 • Tibitanzlová, Radka - Beranová, Martina (eds.): „aby se umění malířskému vyučoval“. Křestní, výuční a zachovací listy z fondu Pražská malířská bratrstva. Praha, 2009.

Aktuality

Upozorňujeme tímto všechny studenty, kteří se chystají na státnice v září, že je třeba včas...

06. červen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v případě, že jste přihlášeni k přijímacím zkouškám do...

04. červen 2018

Vážení studenti bakalářského studia,

opětovně dochází k situaci, že se v naprosto v...

28. květen 2018

Vážení a milí,

v letním zkouškovém období se začátek mých úterních konzultačních hodin...

21. květen 2018

Připomínáme všem studentům, kteří plánují ukončit studium státnicemi v září, že datum, do...

18. květen 2018

Pí doc. Rakušanová oznamuje, že ve zkouškovém období (21. 5. - 30. 6. 2018) bude poskytovat...

18. květen 2018

Pí doc. Marie Klimešová oznamuje, že bude až do odvolání poskytovat konzultační hodiny pouze po...

26. duben 2018

PhDr. Richard Biegel bude od dnešního dne (tj. 26. února) až do konce letního semestru...

26. únor 2018